Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 r.

2 wtorek, 31 maja 2016 2 Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego omówiono w Informatorach maturalnych od 2008 i 2009 roku oraz aneksach ogłoszonych dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, dostępnych na stronach CKE i OKE

3 wtorek, 31 maja 2016 3 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 oraz komunikaty dyrektora CKE są dostępne : w bibliotece szkolnej na szkolnej stronie internetowej w zakładce egzaminy

4 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. Przed egzaminem z danego przedmiotu należy przedstawić przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

5 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2016 r. Listę olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2016 roku dostępna jest na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie CKE wtorek, 31 maja 2016 5

6 6 Przebieg egzaminu - informacje ogólne Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

7 wtorek, 31 maja 2016 7 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

8 wtorek, 31 maja 2016 8 Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie www.cke.edu.pl.

9 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) - wszystkie przedmioty wtorek, 31 maja 2016 9 PrzedmiotPrzybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo /fakultatywnie Zapewnia biologia, chemia, fizyka linijkafakultatywnie zdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych obowiązkowoszkoła geografialinijkaobowiązkowozdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający lupafakultatywnie zdający

10 wtorek, 31 maja 2016 10 PrzedmiotPrzybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo /fakultatywnie Zapewnia język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowoszkoła Wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty**fakultatywniezdający matematykalinijkaobowiązkowozdający cyrkielobowiązkowozdający kalkulator prosty**obowiązkowozdający Wybrane wzory matematyczneobowiązkowoszkoła historialupafakultatywnieszkoła informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

11 Osoby : z chorobami przewlekłymi, chore niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. wtorek, 31 maja 2016 11

12 wtorek, 31 maja 2016 12 Nie zdanie albo nie przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotów w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów

13 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU może nastąpić w przypadku: a)stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b)wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych nie wymienionych w wykazie dyrektora CKE albo korzystania z nich przez zdającego c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

14 wtorek, 31 maja 2016 14 d)stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej e)zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu f)stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

15 wtorek, 31 maja 2016 15 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, zdający losuje bilet z numerem zadania i hasłem spośród biletów wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego. Przykładowe bilety:

16 wtorek, 31 maja 2016 16 W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, Zdający przygotowuje się do egzaminu w czasie nieprzekraczającym 15 minut. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym. Egzamin przeprowadza się z wykorzystaniem komputera i podłączonej drukarki z możliwością czarnodruku. Zdający może wydrukować zadanie egzaminacyjne. Na wydruku nie może robić żadnych notatek. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły. Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi zdający zamyka plik z zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby przygotowującej się do wypowiedzi, przechodzi do wyznaczonego stolika z własnymi notatkami i otwiera plik z wylosowanym zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby zdającej egzamin, znajdującym się na tym stoliku.

17 wtorek, 31 maja 2016 17 Przykładowy plan sali egzaminacyjnej

18 wtorek, 31 maja 2016 18 Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z : wypowiedzi monologowej - trwającej nie dłużej niż 10 minut rozmowy z zespołem przedmiotowym - trwającej ok. 5 minut Zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut. Wypowiedź może być przerwana przez zespół przedmiotowy tylko w sytuacji, kiedy upłynie czas przeznaczony na wypowiedź. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

19 Rozmowa z zespołem przedmiotowym ( ok. 5 minut ) może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi. Rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku–kilkunastu pytań); pytania nie mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury omówionych tekstów kultury, niepowiązanych z problemem określonym w temacie. Rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje ją zdającym. wtorek, 31 maja 2016 19

20 Dodatkowe informacje dla zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego W przypadku przedłużenia czasu egzaminu (nie więcej niż o 15 minut) - dodatkowy czas może być przeznaczony na przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym). Zadania dla osób niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nie zawierają tekstów poetyckich. wtorek, 31 maja 2016 20

21 wtorek, 31 maja 2016 21 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, Egzamin bez określania poziomu: W sali przebywa jeden zdający, Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań

22 wtorek, 31 maja 2016 22 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu po czym zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego

23 wtorek, 31 maja 2016 23 Zadanie pierwsze - polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; Zadanie drugie - zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; Zadanie trzecie - zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego; Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym - nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Po zakończeniu części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka nowożytnego w danym dniu przewodniczący zespołu przedmiotowego informuje zdających o liczbie przyznanych im punktów.

24 wtorek, 31 maja 2016 24 Przebieg części pisemnej egzaminu Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu dwóch naklejek z numerem PESEL i identyfikatorem szkoły, zdający sprawdza poprawność danych co potwierdza podpisem na liście obecności i zajmuje miejsce na sali zgodnie z wylosowanym numerem miejsca.

25 wtorek, 31 maja 2016 25 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

26 wtorek, 31 maja 2016 26 Po otrzymaniu arkusza zdający mają obowiązek zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie i sprawdzić czy jest on kompletny tzn.: 1.ma wszystkie strony, 2.zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane, 3.czy otrzymał zestaw wzorów (matematyka, chemia, fizyka i astronomia) zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN

27 wtorek, 31 maja 2016 27 Zdający jest zobowiązany czytelnie zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: 1.Wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi 2.Naklejeniu pasków kodowych na arkuszu i karcie odpowiedzi, w miejscach do tego przeznaczonych.

28 wtorek, 31 maja 2016 28 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, uwzględniając czas trwania egzaminu na różnych poziomach.

29 wtorek, 31 maja 2016 29 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia ZN na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

30 wtorek, 31 maja 2016 30 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem: odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

31 wtorek, 31 maja 2016 31 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny, pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. W przypadku egzaminu z informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, postępuje jak w części pierwszej.

32 wtorek, 31 maja 2016 32 EGZAMIN Z INFORMATYKI egzamin składa się z dwóch części przedzielonych półgodzinną przerwą część pierwsza przebiega według takich samych zasad jak w przypadku pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych w części drugiej zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym zdający ma prawo w przeddzień egzaminu tzn. 16 maja 2016 o godz. 13.00 sprawdzić, w ciągu 1 godziny, poprawność działania komputera i oprogramowania

33 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej egzaminu, uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

34 wtorek, 31 maja 2016 34 Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez OKE są ostateczne. OKE udostępnia je zdającym w serwisie maturzysty dnia 5 lipca 2016r. od godz. 12.00. WYNIKI EGZAMINU

35 wtorek, 31 maja 2016 35 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy oraz wyniki są przekazywane absolwentom w szkole przez wychowawców, za potwierdzeniem odbioru, dnia 5 lipca 2016 r. o godz. 13.00.

36 wtorek, 31 maja 2016 36 ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE, który je rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

37 wtorek, 31 maja 2016 37 Zdający ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. TERMIN DODATKOWY

38 wtorek, 31 maja 2016 38 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2016 r. TERMIN DODATKOWY

39 wtorek, 31 maja 2016 39 Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin pisemny powinien odbyć się w terminie od 1 do 13 czerwca 2016 r. Egzamin ustny powinien odbyć się w terminie od 1 do17 czerwca 2016 r. TERMIN DODATKOWY

40 wtorek, 31 maja 2016 40 EGZAMIN POPRAWKOWY Do egzaminu może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

41 wtorek, 31 maja 2016 41 TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego między 24 a 26 sierpnia 2016r, a w części pisemnej 23 sierpnia 2016 r. w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2016 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

42 wtorek, 31 maja 2016 42 WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ Uczniowie mają prawo wglądu do ocenionej pracy egzaminacyjnej w tym do karty odpowiedzi, na podstawie złożonego do OKE wniosku absolwenta. Formularz wniosku oraz procedura wglądu do prac egzaminacyjnych znajdują się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie OKE Jaworzno.

43 wtorek, 31 maja 2016 43 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli:  zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,  nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

44 wtorek, 31 maja 2016 44 Informacje dodatkowe na stronach: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.jaworzno.pl Centalna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

45 wtorek, 31 maja 2016 45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google