Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA

2 Program Operacyjne wspierające obszar zdrowia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej natomiast oferuje bezpośrednie wsparcie w obszarach, dla których pomoc z poziomu krajowego jest uzasadniona obiektywnymi przesłankami. Wsparcie sektora ochrony zdrowia w ramach Programu nastąpi poprzez realizację Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013), ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce, w tym infrastruktury ochrony zdrowia.

5 Regionalne Programy Operacyjne W ramach 16 RPO 2014-2020 wsparcie dla obszaru zdrowia będzie realizowane w szczególności w następujących Priorytetach Inwestycyjnych: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Aktywne i zdrowe starzenie się (działania profilaktyczne) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społ. poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym W 2015 r. w części regionów zostaną uruchomione konkursy w zakresie e-zdrowia, profilaktyki nowotworowej, deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej.

6 Konkursy 2015 r. - POWER Lp. Termin ogłoszenia Tematyka konkursu Planowana alokacja (całość) 2015 1.23 lipca 2015 konkurs na wsparcie tworzenia i funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Medycznej – ogłoszony (trwa nabór wniosków) 40 000 000 2.30 lipca 2015 konkurs na rzecz rozwoju kształcenia praktycznego studentów nauk medycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej –ogłoszony (trwa nabór wniosków). CSM będą miały charakter wieloprofilowy 282 000 000 3.październik 2015 konkurs dot. rozwoju kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (konkurs przeznaczony jest dla organizatorów kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych) - ogłoszony 30 000 000 4.listopad 2015konkurs dot. realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków – tzw. pielęgniarstwo zamawiane 90 000 000

7 Konkursy 2016 r. - POWER Lp. Termin ogłoszenia Tematyka konkursu Planowana alokacja (całość) 2016 1.I kwartał 2016konkurs dot. finansowania działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego5 000 000 2.II kwartał 2016konkurs dot. wdrożenia programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi15 000 000 3.II kwartał 2016konkurs dot. wdrażania programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych15 000 000 4.II kwartał 2016 konkurs dot. szkoleń pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, 25 000 000 5.II kwartał 2016 konkurs dot. kształcenia podyplomowego lekarzy w formach innych niż kształcenie specjalizacyjne 40 000 000 6.III kwartał 2016 konkurs dot. wdrażania programu profilaktycznego dot. wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów 15 000 000 7.III kwartał 2016 konkurs dot. doskonalenia zawodowego pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 10 000 000 8. IV kwartał 2016konkurs dot. wdrożenia projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów profilaktycznych podłożu psychicznym. 49 000 000

8 Konkursy 2015 r. – POIŚ Termin ogłoszeniaTematyka konkursu Planowana alokacja (PLN z EFRR) 2015 1. 1 październik 2015 r. Działanie 9.1 konkurs na realizację inwestycji w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) (W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR)- dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego 160 000 000 2.1 październik 2015 r. Działanie 9.1 konkurs na realizację inwestycji w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) (W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR) - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego 20 000 000

9 Konkursy 2015 – POIŚ Lp.Termin ogłoszeniaTematyka konkursuAlokacja (EFRR) 1.IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom nowotworowym - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego 98 000 000 2.IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom nowotworowym - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego 23 600 000 3.IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu krążenia - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego 98 000 000 4.IV kwartał 2015 r.konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu krążenia - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego 23 600 000

10 Konkursy 2016 – POIŚ Lp.Termin ogłoszeniaTematyka konkursu Alokacja (EFRR) - Kwota skumulowana z obu obszarów (NUTS) wsparcia 1.II kwartał 2016 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom psychicznym - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok 120 000 000 2.IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok 260 000 000 3.IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok 120 000 000 4.IV kwartał 2015 r.konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu oddechowego - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok 120 000 000

11 Rozwój kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

12 Programy rozwojowe (z uwzględnieniem technik Symulacji Medycznej Projekty edukacyjne mogą być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w następujących działaniach: Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - wsparcie kształcenia przeddyplomowego; Działanie 5.4Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych - wsparcie kształcenia podyplomowego.

13 Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych – kształcenie przeddyplomowe

14 Najważniejsze informacje o konkursie 30.07.2015 r. data ogłoszenia konkursu: 30.07.2015 r. dostęp do dokumentacji konkursowej: www.zdrowie.gov.plwww.zdrowie.gov.pl od 8 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. wnioski mogą być składane od 8 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. 282 mln PLN dostępne środki: 282 mln PLN Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój uczelnie uprawnione do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształcące studentów na ww. kierunku od co najmniej 2012 roku. kto może składać wnioski o dofinansowanie: uczelnie uprawnione do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształcące studentów na ww. kierunku od co najmniej 2012 roku.

15 Centra Symulacji Medycznej - obecna sytuacja Uczelnie posiadające centra symulacji Uczelnie, które zainicjowały tworzenie centrów symulacji Uczelnie, które nie posiadają centrów symulacji

16 Warunki finansowe i trwałość rezultatów i/lub produktów projektu wydatki rozliczane są wg. kosztów rzeczywistych; wydatki na zakup środków trwałych oraz tzw. cross-financing – 70% wartości projektu; beneficjent zobowiązany będzie do utrzymania trwałości rezultatów i/lub produktów w odniesieniu do zakupionego sprzętu/wyposażenia, wytworzonych w ramach projektu narzędzi IT, etc. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu; dochody pomniejszają wartość dofinansowania.

17 Przedmiot konkursu w ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na realizacji programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie wieloprofilowych CSM utworzenie/rozwój i funkcjonowanie CSM – jako OBOWIĄZKOWY element programu rozwojowego;

18 Cel konkursu i uzasadnienie realizacji wsparcia Celem konkursu jest podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację programów rozwojowych polegających na zwiększeniu liczby zajęć prowadzonych z wykorzystaniem symulacji medycznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój kształcenia praktycznego, rozumianego m. in. jako osiągnięcie przez uczelnię minimalnych warunków w zakresie kształcenia symulacyjnego lub rozwój centrum symulacji medycznej w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

19 Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych - wsparcie kształcenia podyplomowego

20 konkurs dot. kształcenia podyplomowego lekarzy w formach innych niż kształcenie specjalizacyjne w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju 40 mln PLN alokacja 40 mln PLN IV kwartał 2016 r. planowany termin ogłoszenia konkursu: IV kwartał 2016 r. 10% wartości projektu limit na środki trwałe i cross- financing – 10% wartości projektu

21 Dziękuję za uwagęwww.zdrowie.gov.pl 21


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google