Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA

2 Program Operacyjne wspierające obszar zdrowia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej natomiast oferuje bezpośrednie wsparcie w obszarach, dla których pomoc z poziomu krajowego jest uzasadniona obiektywnymi przesłankami. Wsparcie sektora ochrony zdrowia w ramach Programu nastąpi poprzez realizację Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej ( ), ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce, w tym infrastruktury ochrony zdrowia.

5 Regionalne Programy Operacyjne W ramach 16 RPO wsparcie dla obszaru zdrowia będzie realizowane w szczególności w następujących Priorytetach Inwestycyjnych: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Aktywne i zdrowe starzenie się (działania profilaktyczne) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społ. poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym W 2015 r. w części regionów zostaną uruchomione konkursy w zakresie e-zdrowia, profilaktyki nowotworowej, deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej.

6 Konkursy 2015 r. - POWER Lp. Termin ogłoszenia Tematyka konkursu Planowana alokacja (całość) lipca 2015 konkurs na wsparcie tworzenia i funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Medycznej – ogłoszony (trwa nabór wniosków) lipca 2015 konkurs na rzecz rozwoju kształcenia praktycznego studentów nauk medycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej –ogłoszony (trwa nabór wniosków). CSM będą miały charakter wieloprofilowy październik 2015 konkurs dot. rozwoju kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (konkurs przeznaczony jest dla organizatorów kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych) - ogłoszony listopad 2015konkurs dot. realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków – tzw. pielęgniarstwo zamawiane

7 Konkursy 2016 r. - POWER Lp. Termin ogłoszenia Tematyka konkursu Planowana alokacja (całość) I kwartał 2016konkurs dot. finansowania działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego II kwartał 2016konkurs dot. wdrożenia programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi II kwartał 2016konkurs dot. wdrażania programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych II kwartał 2016 konkurs dot. szkoleń pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, II kwartał 2016 konkurs dot. kształcenia podyplomowego lekarzy w formach innych niż kształcenie specjalizacyjne III kwartał 2016 konkurs dot. wdrażania programu profilaktycznego dot. wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów III kwartał 2016 konkurs dot. doskonalenia zawodowego pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia IV kwartał 2016konkurs dot. wdrożenia projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów profilaktycznych podłożu psychicznym

8 Konkursy 2015 r. – POIŚ Termin ogłoszeniaTematyka konkursu Planowana alokacja (PLN z EFRR) październik 2015 r. Działanie 9.1 konkurs na realizację inwestycji w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) (W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR)- dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego październik 2015 r. Działanie 9.1 konkurs na realizację inwestycji w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) (W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR) - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego

9 Konkursy 2015 – POIŚ Lp.Termin ogłoszeniaTematyka konkursuAlokacja (EFRR) 1.IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom nowotworowym - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom nowotworowym - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu krążenia - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego IV kwartał 2015 r.konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu krążenia - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego

10 Konkursy 2016 – POIŚ Lp.Termin ogłoszeniaTematyka konkursu Alokacja (EFRR) - Kwota skumulowana z obu obszarów (NUTS) wsparcia 1.II kwartał 2016 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom psychicznym - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok IV kwartał 2015 r. konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego - dla inwestycji realizowanych poza terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok IV kwartał 2015 r.konkurs dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych dedykowanych chorobom układu oddechowego - dla inwestycji realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego / na terytorium województwa mazowieckiego (w rozbiciu na ww. obszary NUTS) ok

11 Rozwój kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

12 Programy rozwojowe (z uwzględnieniem technik Symulacji Medycznej Projekty edukacyjne mogą być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w następujących działaniach: Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - wsparcie kształcenia przeddyplomowego; Działanie 5.4Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych - wsparcie kształcenia podyplomowego.

13 Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych – kształcenie przeddyplomowe

14 Najważniejsze informacje o konkursie r. data ogłoszenia konkursu: r. dostęp do dokumentacji konkursowej: od 8 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. wnioski mogą być składane od 8 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. 282 mln PLN dostępne środki: 282 mln PLN Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój uczelnie uprawnione do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształcące studentów na ww. kierunku od co najmniej 2012 roku. kto może składać wnioski o dofinansowanie: uczelnie uprawnione do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształcące studentów na ww. kierunku od co najmniej 2012 roku.

15 Centra Symulacji Medycznej - obecna sytuacja Uczelnie posiadające centra symulacji Uczelnie, które zainicjowały tworzenie centrów symulacji Uczelnie, które nie posiadają centrów symulacji

16 Warunki finansowe i trwałość rezultatów i/lub produktów projektu wydatki rozliczane są wg. kosztów rzeczywistych; wydatki na zakup środków trwałych oraz tzw. cross-financing – 70% wartości projektu; beneficjent zobowiązany będzie do utrzymania trwałości rezultatów i/lub produktów w odniesieniu do zakupionego sprzętu/wyposażenia, wytworzonych w ramach projektu narzędzi IT, etc. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu; dochody pomniejszają wartość dofinansowania.

17 Przedmiot konkursu w ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na realizacji programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie wieloprofilowych CSM utworzenie/rozwój i funkcjonowanie CSM – jako OBOWIĄZKOWY element programu rozwojowego;

18 Cel konkursu i uzasadnienie realizacji wsparcia Celem konkursu jest podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację programów rozwojowych polegających na zwiększeniu liczby zajęć prowadzonych z wykorzystaniem symulacji medycznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój kształcenia praktycznego, rozumianego m. in. jako osiągnięcie przez uczelnię minimalnych warunków w zakresie kształcenia symulacyjnego lub rozwój centrum symulacji medycznej w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

19 Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych - wsparcie kształcenia podyplomowego

20 konkurs dot. kształcenia podyplomowego lekarzy w formach innych niż kształcenie specjalizacyjne w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju 40 mln PLN alokacja 40 mln PLN IV kwartał 2016 r. planowany termin ogłoszenia konkursu: IV kwartał 2016 r. 10% wartości projektu limit na środki trwałe i cross- financing – 10% wartości projektu

21 Dziękuję za uwagęwww.zdrowie.gov.pl 21


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia: Programy, harmonogramy, konkursy Michał Kępowicz DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google