Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady aplikowania i oceny projektów wynikające z Regulaminu Konkursu nr 9.1/1/2015 i Konkursu nr 9.1/2/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady aplikowania i oceny projektów wynikające z Regulaminu Konkursu nr 9.1/1/2015 i Konkursu nr 9.1/2/2015."— Zapis prezentacji:

1 Zasady aplikowania i oceny projektów wynikające z Regulaminu Konkursu nr 9.1/1/2015 i Konkursu nr 9.1/2/2015

2 Zasady aplikowania o wsparcie wynikające z Regulaminu Konkursu nr 9.1/1/2015 oraz Konkursu nr 9.1/2/2015

3  dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)  projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem Wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług Jakie projekty?

4  podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2  do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia zgodnie z WPDSPRM Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dla kogo?

5 Konkurs nr 9.1/1/2015Konkurs nr 9.1/2/2015 Zasięg terytorialnyprojekty, które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego projekty, które realizowane będą wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego Alokacja160 mln PLN20 mln PLN Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa; 85 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa; 80 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne)

6 Konkurs nr 9.1/1/2015Konkurs nr 9.1/2/2015 Maksymalna wartość projektu 50 mln euro Max. poziom wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;  6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/ remont lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);  8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/ remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);  2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/ remontu lądowiska naziemnego;  4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/ remontu lądowiska wyniesionego;

7  Konkursy realizowane są w trybie zamkniętym z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia naboru Nabór Wniosków od 2 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.  w ramach Konkursów możliwe jest złożenie przez dany podmiot jednego Wniosku o dofinansowanie (w przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac zarówno w zakresie robót budowalnych jak i doposażenia obiektu bądź budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym jednego projektu) Zasady ogólne

8  Konkursy realizowane są z pominięciem procedury preselekcji projektów; Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania Wniosku o dołączyć do Wniosku pełną dokumentację dotyczącą projektu wskazaną w Regulaminach Konkursów (§ 15 Regulaminów Konkursów)  Wnioskodawca może w każdym czasie trwania Konkursu wycofać zgłoszony projekt; informacja o wycofaniu projektu musi zostać przekazana na piśmie do IOK  IOK może w uzasadnionych przypadkach anulować Konkurs, w szczególności w przypadku małego zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów, konieczności wprowadzenia dodatkowego kryterium do oceny bądź wystąpienia okoliczności, które spowodowały rażące naruszenie zasady przejrzystości, rzetelności lub bezstronności podczas procesu wyboru projektów do dofinansowania Zasady ogólne

9 Gdzie i w jaki sposób składać Wnioski? Wniosek o dofinansowanie może zostać:  złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IOK) lub  wysłany w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub  dostarczony za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową poprzez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe - na adres: Ministerstwo Zdrowia Departament Infrastruktury i e-Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

10 Gdzie i w jaki sposób składać Wnioski? Termin zostanie zachowany:  jeżeli Wniosek zostanie dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres IOK najpóźniej w dniu 31 marca 2016 r. do godziny 16.15 lub  jeżeli przed upływem tego terminu Wniosek zostanie wysłany w formie dokumentu elektronicznego (o ile nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru) lub  jeżeli przed upływem tego terminu Wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Do końca 2015 r. oraz w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.

11 Poprawa i uzupełnianie Wniosku – co i kiedy?  Wnioskodawca wzywany jest do poprawy/uzupełnienia Wniosku w razie stwierdzenia we Wniosku braków formalnych takich jak np. brak podpisu/-ów, pieczęci, paraf, niewypełnione wymagane pola we Wniosku o dofinansowanie, niewypełniony/-e załącznik/załączniki do Wniosku o dofinansowanie lub błędnie wypełnione, Wniosek o dofinansowanie/ załączniki sporządzone na niewłaściwym wzorze, wersja papierowa Wniosku o dofinansowanie/załączników nie jest tożsama z wersją elektroniczną lub oczywistych omyłek takich jak np. błąd rachunkowy, błąd pisarski, niepoprawne wyliczenia arytmetyczne (art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej)  na każdym etapie oceny, tj. na etapie oceny formalnej oraz na etapie oceny merytorycznej, dopuszczalne jest również jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie w wyniku oceny projektu kryteriami wyboru projektów

12 Poprawa i uzupełnianie Wniosku – co i kiedy?  Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki formalne i poprawić oczywiste omyłki w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny lub dalszej oceny  uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie przesłanym do Wnioskodawcy i mogą to być wyłącznie zmiany, które nie powodują istotnej modyfikacji Wniosku o dofinansowanie  wszelkie uzupełniane dokumenty muszą przedstawiać stan faktyczny istniejący najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków, tj. w dniu 31 marca 2016 r.

13 Zasady oceny Wniosków wynikające z Regulaminu Konkursu nr 9.1/1/2015 oraz Konkursu nr 9.1/2/2015

14 Terminy oceny Etap KonkursuData rozpoczęciaData zakończenia Nabór wniosków o dofinansowanie 2 listopada 2015 r.31 marca 2016 r. Ocena formalna wniosków1 kwietnia 2016 r.10 maja 2016 r. Ocena merytoryczna wniosków 11 maja 201629 lipca 2016 r. Rozstrzygnięcie Konkursu29 lipca 2016 r.

15 Zasady oceny Wniosków  ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria dla projektów dotyczących wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) obowiązujące w dniu ogłoszenia Konkursów oraz zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla PO IIS 2014-2020  ocena formalna i merytoryczna II stopnia przeprowadzana jest w oparciu o system 0-1, co oznacza, że jest dokonywana pod kątem spełnienia lub niespełnienia danego kryterium natomiast ocena merytoryczna I stopnia - w oparciu o system punktowy i polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę  ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie Wnioski poprawne formalnie, tj. te, które spełniają wszystkie formalne kryteria wyboru projektów

16 Zasady oceny Wniosków  ocena merytoryczna I i II stopnia przeprowadzana jest równocześnie  ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów powoływana przez Ministra Zdrowia spośród pracowników Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia w MZ  w uzasadnionych sytuacjach, tj. w przypadku gdy do dokonania oceny niezbędna jest specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie, w tym na etapie procedury odwoławczej oraz w przypadku rozbieżności w ocenie dokonanej przez dwóch Członków KOP, Przewodniczący KOP może podjąć decyzję o konieczności zaangażowania do oceny Wniosków o dofinansowanie Ekspertów, o których mowa w Ustawie wdrożeniowej Tryb i szczegółowy zakres oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów i Ekspertów reguluje Regulamin KOP stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu

17 Zasady oceny Wniosków  uzyskanie przez projekt minimalnej liczby punktów tj. 43 punktów na ocenie merytorycznej I stopnia oraz spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych II stopnia jest niezbędne do umieszczenia projektu na Liście Rankingowej Projektów  Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów zostają ocenione negatywnie  Wnioski, które nie spełniły minimum jednego kryterium merytorycznego II stopnia zostają ocenione negatywnie  projekty, które nie otrzymały dofinansowania, mogą aplikować w kolejnych konkursach, ogłoszonych w ramach Działania 9.1 na dofinansowanie projektów w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

18 Procedura odwoławcza  w przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w trybie konkursowym, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów  protest jest wnoszony w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny za pośrednictwem IOK, tj. Ministerstwa Zdrowia  uprawnionym do wniesienia protestu jest Wnioskodawca lub działający w jego imieniu pełnomocnik  nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo pouczenia o prawie wniesienia środka odwoławczego wniesiony został po terminie, przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, nie zostały wskazane kryteria wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

19 Procedura odwoławcza  w przypadku uznania przez IOK brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, protest kierowany jest do instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, tj. do Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, tj. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w przypadku nieuwzględnienia protestu przez IZ PO IIŚ - pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej  podczas trwania procedury odwoławczej Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania IOK o zmianie adresu, pod który doręczane są pisma; w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

20 Gdzie szukać informacji? Informacji na temat Konkursów udziela IOK za pośrednictwem Punktu Informacyjnego PO IIS 2014-2020:  informacje udzielane są drogą elektroniczną (e-mail: dep-ie@mz.gov.pl) oraz telefonicznie (nr tel. +48 22 530 02 38)dep-ie@mz.gov.pl  na stronie internetowej IOK www.zdrowie.gov.pl (zakładka „PERSPEKTYWA 2014-2020/PO IiŚ 2014-2020”) zamieszczona jest lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami oraz inne istotne informacje związane z Konkursamiwww.zdrowie.gov.pl

21 Dziękuję za uwagę Agnieszka Tuderek - Kuleta Departament Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia


Pobierz ppt "Zasady aplikowania i oceny projektów wynikające z Regulaminu Konkursu nr 9.1/1/2015 i Konkursu nr 9.1/2/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google