Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRACODAWCAMI Prezentacja opracowana na potrzeby spotkania roboczego dotyczącego współpracy na rzecz podniesienia jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRACODAWCAMI Prezentacja opracowana na potrzeby spotkania roboczego dotyczącego współpracy na rzecz podniesienia jakości."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRACODAWCAMI Prezentacja opracowana na potrzeby spotkania roboczego dotyczącego współpracy na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego, w szczególności praktycznej nauki zawodu. Lublin, 06.02.2014

2 Oferta edukacyjna szkoły: Technikum: Mechaniczne, Ekonomiczne, Handlowe, Budowlane, Informatyczne, Samochodowe. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawody): ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, wędliniarz, kucharz, monter elektronik, sprzedawca, piekarz, cukiernik, murarz tynkarz, monter sieci instalacyjnych i urządzeń sanitarnych. Szanowni Państwo, reprezentuję szkołę, która w swej ofercie edukacyjnej skierowanej do gimnazjalistów proponuje kilkanaście zawodów : 6 na poziomie technikum, 12 na poziomie szkoły zasadniczej. Prowadzenie szkoły o takiej strukturze organizacyjnej nie jest łatwe ze względów organizacyjnych i ekonomicznych. Z drugiej strony dzięki dość szerokiej ofercie, łatwiej zadbać o odpowiedni nabór do klas pierwszych. Szkoła nie posiada odpowiedniej bazy do kształcenia we wszystkich zawodach na miejscu, dlatego w większości zawodów na poziomie szkoły zasadniczej zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców.

3  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (dz.u.nr 244, poz.1626 z 2010 roku.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz.U.Nr 60, poz. 278 z 1996r. z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 roku, poz.7)

4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

5 Art. 70. 1. Ustawy o Systemie Oświaty Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu.

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r. Dz.U.Nr 244, poz.1626 z 2010 roku Tekst obowiązuje od 1 stycznia 2011

7 § 7. 1. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu. 3. Umowa określa: 1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania; 2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; 3) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; 4) listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy; 5) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres; 6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; 7) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8; (dot. nadzoru nad prakt. nauką zawodu, współpracy stron, ubezpieczenia młodzieży i inne..) 8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9; (dot. zapewnienia środków finansowych przez organy prowadzące szkołę zawodową) 9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu. 4. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

8 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r. § 4. 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz.U.Nr 60, poz. 278 z 1996r. z późn. zm.) Reguluje kwestie związane z: zatrudnieniem ucznia- młodocianego, wynagrodzeniem, egzaminem zawodowym). Uczeń w myśl tego rozporządzenia nabywa podwójny status: ucznia i pracownika.

10  UMOWA O REALIZACJĘ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU POZA SZKOŁĄ (regulująca zobowiązania szkoły oraz pracodawcy w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu)  REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH POZA SZKOŁĄ PRZEZ UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM - prawa i obowiązki ucznia, - zasady klasyfikacji i oceniania - procedura sprawowania nadzoru nad praktyczną nauką zawodu w zasadniczej szkole zawodowej - Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania zajęć praktycznych poza szkołą - FORMULARZ OCENY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU -Załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania zajęć praktycznych poza szkołą - REJESTR REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH UCZNIÓW - Załącznik nr 3 do Regulaminu odbywania zajęć praktycznych poza szkołą - OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I AKCEPTACJI „Regulaminu odbywania zajęć praktycznych poza szkołą”  Regulamin odbywania praktyk zawodowych przez uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim.

11 W przypadku nowo otwartych kierunków, takich jak technik pojazdów samochodowych, gdzie wyposażenie warsztatów szkolnych nie zapewnia nauki praktycznej na odpowiednim poziomie, jedynie dobrym rozwiązaniem jest zawieranie porozumień z pracodawcami, którzy dysponują odpowiednim wyposażeniem swoich zakładów. Szkoła zawarła porozumienia z trzema zakładami z branży diagnostyki samochodowej i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie realizacji zajęć praktycznych dla uczniów technikum samochodowego. Realizacja zajęć praktycznych odbywa się odpłatnie. Organ prowadzący szkołę (Starostwo Powiatowe) zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających uczniom odbywanie zajęć praktycznych poprzez:  Refundowanie pracodawcom miesięcznego dodatku szkoleniowego dla prowadzących zajęcia praktyczne z grupą uczniów.  Refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym.

12 ZAWÓDLICZBA UCZNIÓW KLASA IKLASA IIKLASA III 11/1213/1411/1213/1411/1213/1411/1213/14 Fryzjer (6 pracodawców) 189516276 Mechanik pojazdów samochodowych (7 pracodawców) 2523988788 Piekarz (3 pracodawców) 98054350 Cukiernik (2 pracodawców) 32100121 Murarz-tynkarz (1 pracodawca) 78241242 Sprzedawca (2 pracodawców) 84622200 Monter sieci inst. i urz.sanit. (1 pracodawca) 72204111 Monter-elektronik (1 pracodawca) 23110111 Wędliniarz (2 pracodawców) 72202032 Kucharz (5 pracodawców) 1661046200 30 pracodawców razem: 10267382533213121

13 W ramach zacieśniania współpracy z pracodawcami szkoła organizuje rokrocznie spotkania lub konferencje z udziałem pracodawców, przedstawicieli Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz lokalnych władz samorządowych. Podczas spotkań, oprócz oficjalnych wystąpień podejmowane są dyskusje, służące rozwiązywaniu bieżący problemów. 26.03.2012 w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim odbyło się seminarium „SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU”. Celem seminarium było upowszechnienie założeń reformy służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół zawodowych, wzmocnienie współpracy szkoły z pracodawcami i wyższymi uczelniami, a także poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

14

15 Rokrocznie w okolicach Dnia Edukacji Narodowej organizowane są spotkania z pracodawcami, mające na celu podkreślenie - docenienie roli środowiska pracodawców w kształceniu uczniów naszej szkoły. W dniu 18.10.2013 spotkanie przebiegło pod wymownym tytułem: „Pracodawcy kluczowymi partnerami szkoły zawodowej”

16 W programie spotkania, które odbyło się 18.10.2013 roku poruszona została następująca tematyka: 1. „Rola pracodawców w kształceniu przyszłych kadr”– wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim 2. „Koordynacja działań na rzecz współpracy środowisk lokalnych w kontekście rynku pracy” – wystąpienie Starosty Powiatu Janowskiego 3. „Kształtowanie ścieżki edukacji zawodowej młodzieży” – wystąpienie szkolnego doradcy zawodowego.

17

18 Podczas spotkania w dniu 18.10.2013 miało miejsce odznaczenie Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, decyzją zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, odznaką honorową ZASŁUŻONEMU IZBA RZEMIEŚLNICZA, w uznaniu zasług dla rozwoju rzemiosła lubelskiego i oświaty zawodowej. Odznakę wręczył Dyrektorowi Szkoły Zbigniew Marchwiak - Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Odznaczenie jest efektem dobrej, wieloletniej współpracy szkoły z lokalną organizacją rzemieślniczą, która ma na celu dbałość o wysoki poziom nauczania zawodów rzemieślniczych, czego efektem są dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych. Dobra komunikacja na linii szkoła-pracodawca przekłada się również na dyscyplinę pracy młodocianych pracowników oraz ich frekwencję na zajęciach praktycznych.

19 Korzyści dla szkoły:  Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o nowe zawody (te zawody, do których szkoła nie posiada bazy dydaktycznej oraz kadry pedagogicznej),  Uatrakcyjnienie oferty szkoły –dzięki czemu szkoła staje się bardziej konkurencyjną na rynku,  Pomoc pracodawców w zakresie organizacji imprez i uroczystości szkolnych /organizacyjna i finansowa/

20 Korzyści dla ucznia / młodocianego:  Dostęp do nowoczesnych technologii w dobrze wyposażonych zakładach pracy,  Możliwość realizacji zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach,  Otrzymywanie przez młodocianego wynagrodzenia za pracę oraz opłacanie składki ubezpieczeniowej i naliczanie stażu pracy

21 Korzyści dla pracodawcy:  „Darmowa” pomoc przy wykonywaniu określonych czynności i prac w zakładzie,  Możliwość przygotowania kadry dla własnych potrzeb, zgodnie ze specyfiką i profilem zakładu pracy,  Dostarczenie pracodawcy nowego spojrzenia, nowych pomysłów…...

22 „ Dualny” system kształcenia traktuje szkołę i przedsiębiorstwa jako dwa, uzupełniające się ogniwa przyswajania wiedzy. System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem). W tym systemie, kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego. System przemiennego dualnego kształcenia zawodowego sprawdził się w wielu krajach europejskich: Austrii, Niemczech, Szwajcarii. Rozwiązania systemowe w tym zakresie zapewniają korzyści wszystkim uczestnikom procesu kształcenia (o tych korzyściach wspominałem przed chwilą…) Warto może rozpowszechnić tę formę kształcenia w naszym kraju?

23 Dziękuję za uwagę. Mariusz Wieleba Dyrektor ZSZ w Janowie Lubelskim


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRACODAWCAMI Prezentacja opracowana na potrzeby spotkania roboczego dotyczącego współpracy na rzecz podniesienia jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google