Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19.05.2010 Krótka sprzedaż – monitoring i nadzór GPW Iwona Edris Dyrektor Biura Audytu i Kontroli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19.05.2010 Krótka sprzedaż – monitoring i nadzór GPW Iwona Edris Dyrektor Biura Audytu i Kontroli."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 19.05.2010 Krótka sprzedaż – monitoring i nadzór GPW Iwona Edris Dyrektor Biura Audytu i Kontroli

2 Podstawa  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków jakie musi spełniać rynek regulowany 1.Spółka prowadząca rynek regulowany organizuje i sprawuje, w sposób ciągły i adekwatny do ryzyka, nadzór nad przestrzeganiem przez członków tego rynku regulowanego wdrożonych przez tę spółkę regulacji dotyczących jego funkcjonowania, w tym dokonywanego na nim obrotu. 2.Spółka prowadząca rynek regulowany monitoruje transakcje zawierane na tym rynku przez jego członków w celu identyfikowania wszelkich naruszeń regulacji, o których mowa w ust. 1, przypadków naruszenia zasad uczciwego obrotu oraz przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnych. 3.Spółka prowadząca rynek regulowany informuje niezwłocznie Komisję, nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, o każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem przypadków nieistotnego naruszenia regulacji dotyczących obrotu dokonywanego na danym rynku regulowanym. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego przypadku. 4.Spółka prowadząca rynek regulowany ustala i wdraża procedury umożliwiające jej sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

3 Podstawa  Regulamin Giełdy 1.Giełda może przeprowadzić kontrolę działalności członka giełdy w zakresie związanym z obrotem giełdowym i zasadami dostępu do systemów informatycznych giełdy. O stwierdzonych podczas kontroli członka giełdy uchybieniach Zarząd Giełdy niezwłocznie powiadamia odpowiedni organ nadzoru. 2.Zarząd Giełdy może zażądać od członka giełdy dodatkowych informacji i dokumentów w zakresie związanym z członkostwem giełdy oraz zobowiązać członka giełdy do przekazywania Giełdzie informacji i okresowych sprawozdań finansowych.

4 Zakres i tryb kontroli członków giełdy  Zakres kontroli Weryfikacja przestrzegania przez członków giełdy obowiązków wynikających z Regulaminu Giełdy oraz innych regulacji i procedur dotyczących funkcjonowania rynku regulowanego i NewConnect, wprowadzonych przez Giełdę oraz spełniania kryteriów organizacyjno-technicznych określonych w umowie o dostęp do systemów informatycznych Giełdy.  Tryb  Kontrola zdalna Przeprowadzana w siedzibie Giełdy na podstawie informacji dostarczanych przez członków giełdy, danych zawartych w systemach informatycznych Giełdy oraz urządzeniach składowych punktu dostępu.  Kontrola w siedzibie członka giełdy Przeprowadzana przez upoważnionych pracowników Giełdy w siedzibie członka giełdy.  Badanie ankietowe

5 Monitoring i nadzór krótkiej sprzedaży przez GPW  Monitorowanie  zleceń  rynku  zawieszeń rozliczeń transakcji  Nadzór przestrzegania przez członków giełdy wdrożonych przez Giełdę regulacji dotyczących krótkiej sprzedaży  procedury przekazywania zleceń na Giełdę, w tym zasady weryfikacji i akceptacji zleceń  zasady wprowadzania znaczników zleceń krótkiej sprzedaży  podjęte przez animatora rynku działania zapewniające dostarczenie akcji niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji krótkiej sprzedaży w terminie określonym przez Krajowy Depozyt, w szczególności zawarcie umów dających prawo żądania dostarczenia akcji w terminie wskazanym przez członka giełdy i nakładających na druga stronę umowy obowiązek wykonania tego żądania.

6 Działania podejmowane w wyniku prowadzonych czynności monitorujących i nadzorczych w zakresie krótkiej sprzedaży  Zapobiegające  odrzucanie/ usuwanie zleceń  zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży  Dyscyplinujące  nałożenie kary regulaminowej


Pobierz ppt "Warszawa, 19.05.2010 Krótka sprzedaż – monitoring i nadzór GPW Iwona Edris Dyrektor Biura Audytu i Kontroli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google