Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór 2016 Szkoły ponadgimnazjalne Powiat Lubiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór 2016 Szkoły ponadgimnazjalne Powiat Lubiński."— Zapis prezentacji:

1 Nabór 2016 Szkoły ponadgimnazjalne Powiat Lubiński

2 Podstawy prawne USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Art. 20f. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich 2

3 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) 3

4 Rozporządzenie MEN § 4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy: 1) wynik przedstawiony w procentach z: a) języka polskiego, b) historii i wiedzy o społeczeństwie, c) matematyki, d) przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2; 2) wynik przedstawiony w procentach z: a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08, b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12. 4

5 Rozporządzenie MEN § 5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 20 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 5

6 Podstawy prawne 6

7 7

8 8

9 Harmonogram CzynnościTermin oddo Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej. 10-03-201615-04-2016 Wprowadzenie danych osobowych kandydatów, założenie kont i przekazanie ich kandydatom. 01-04-201629-04-2016 Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych. 01-06-201623-06-2016 Wybór preferencji przez kandydatów. Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. Weryfikacja dostarczanych podań. 9

10 Harmonogram CzynnośćTermin Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.) 07-07-2016 r. godz. 10:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 07-07-201626-07-2016 r. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc. 27-07-2016 r. godz. 11:00 10

11 Nabór elektroniczny https://dolnoslaskie.edu.com.pl 11

12 Ważne Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. – do 19 lipca 2016 r. 12

13 Ważne Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 13

14 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie A – matematyczno-fizyczna B – matematyczno-fizyczna C - humanistyczna z elementami prawa D – biologiczno-chemiczna E – humanistyczna z elementami psychologii 14

15 II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie A - matematyczno-fizyczna B – matematyczno-geograficzna z elementami ekonomii C – medyczna (biologiczno-chemiczna) D – językowa z elementami psychologii E - prawna 15

16 Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Lubinie 16

17 Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik elektryk Technik mechatronik Technik informatyk Technik pojazdów samochodowych Technik architektury krajobrazu Technik ochrony środowiska Technik mechanik lotniczy Technik budownictwa 17

18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Lubinie Elektromechanik Elektryk Mechanik pojazdów samochodowych Ślusarz Oddział wielozawodowy Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Murarz - tynkarz Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej – 18 osób 18

19 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Technikum Nr 2 w Lubinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Lubinie 19

20 Technikum Nr 2 w Lubinie Technik ekonomista Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik handlowiec Technik logistyk Technik żywienia i usług gastronomicznych Fototechnik Kelner Technik organizacji reklamy 20

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Lubinie Kucharz Sprzedawca cukiernik 21

22 Zespół Szkół Sportowych w Lubinie V Liceum Ogólnokształcące w Lubinie ( 2 klasy sportowe ) 4 - 27.04.2016 r. - złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej 4 - 31.05.2016 r. -przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty do 8.06.2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty 22

23 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie A.Prawna B.Biologiczno-chemiczna C.Menedżerska 23

24 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Lubinie Technikum w Lubinie A – technik optyk B – technik ortopeda 24

25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej Technikum w Rudnej – technik agrobiznesu Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rudnej – klasa wielozawodowa 25

26 Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie Technikum MCKK w Lubinie -technik górnictwa podziemnego Zasadnicza Szkoła Zawodowa MCKK w Lubinie - górnik eksploatacji podziemnej 26

27 Technikum TEB w Lubinie Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa Technik usług fryzjerskich z wizażem i stylizacją Technik organizacji reklamy z elementami grafiki komputerowej Technik weterynarii 27

28 Liczba miejsc w szkołach Typ szkołyLiczba oddziałów Liczba miejscUdział % Liceum ogólnokształcące 1546629,4 Technikum 2786454,5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 825616,1 Razem 501586100 28

29 Dziękuję za uwagę !!!!! 29

30 Absolwenci gimnazjum Gimnazjum nr 1 w Lubinie – 114 Gimnazjum nr 2 w Lubinie – 124 Gimnazjum nr 3 w Lubinie – 82 Gimnazjum nr 4 w Lubinie - 158 Gimnazjum nr 5 w Lubinie – 102 Gimnazjum Integracyjne w Lubinie - 35 Salezjańskie Gimnazjum w Lubinie – 87 Społeczne Gimnazjum Językowe w Lubinie - 25 Gimnazjum w Rudnej – 89 Publiczne Gimnazjum w Ścinawie – 89 RAZEM : 905 30


Pobierz ppt "Nabór 2016 Szkoły ponadgimnazjalne Powiat Lubiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google