Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Środki na podjęcie działalności gospodarczej Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przyznawane bezrobotnym przez Powiatowe Urzędy Pracy

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warunki przyznania dofinansowania Starosta (którego reprezentantem jest Dyrektor PUP) z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. * * * Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Osoby uprawnione Uprawnionym do uzyskania dofinansowania jest bezrobotny, który: 1)nie otrzymał bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, 2)nie posiadł wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3)nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 4)zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy, 5)nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 6)spełnia warunki do otrzymania środków stanowiących pomoc de minimis.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Przeznaczenie środków Dofinansowanie może być przeznaczona na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Otrzymane środki nie mogą być przeznaczone na założenie lub przystąpienie do spółki.

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Tryb przyznania dofinansowania Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym: I. Ocena formalna dokonywana przez pracownika PUP → ocena pod względem spełnienia warunków ubiegania się dofinansowanie oraz prawidłowości sporządzenia i kompletności złożonego wniosku II. Ocena merytoryczna dokonywana przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków (powołaną w PUP) → ocena punktowa w oparciu o „Formularz oceny merytorycznej” Przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności pomiędzy bezrobotnym a Starostą (którego reprezentantem jest Dyrektor PUP).

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Szczegółowe informacje o aktualnych terminach naborów wniosków i warunkach uczestnictwa w konkursach są dostępne na stronach internetowych oraz w siedzibach PUP. www.pup.gda.plwww.pupgdynia.plwww.pupwejherowo.pl

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza www.jeremie.com.pl Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Czym jest JEREMIE? Inicjatywa JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego wsparcia dotacyjnego na rzecz instrumentów inżynierii finansowej - kredytów, pożyczek oraz poręczeń. Dla kogo wsparcie? Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: rozpoczynają działalność gospodarczą (start-upy), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Na jaką działalność? Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w szczególności na: 1)wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 2)zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia), 3)budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, 4)informatyzację, 5)dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, 6)tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, 7)inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat JEREMIE, czyli jak pieniądze z UE trafiają do MŚP… Instytucja Zarządzająca RPO UMWP Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE BGK Pośrednicy finansowi - fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oferowane produkty finansowe POŻYCZKA - udzielana przez fundusze pożyczkowe lub inne instytucje finansowe współpracujące z MFP. KREDYT BANKOWY - udzielany przez banki współpracujące z MFP: zabezpieczony poręczeniem funduszu poręczeniowego współpracującego z MFP, zabezpieczony poręczeniem MFP oferowanym przez bank finansujący w ramach kredytu. kwota pożyczki / kredytumax. 40 000 zł okres finansowaniamax. 36 miesięcy karencja w spłaciedo 6 miesięcy oprocentowanie1,0 %

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pośrednicy finansowi w województwie pomorskim www.bsczersk.plwww.brf.plwww.kaszubski-fundusz.plwww.pfp.com.plwww.pfp.gda.pl www.rti.dzierzgon.com.plwww.screp.plwww.tise.plwww.trpd.pl

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” www.wsparciewstarcie.bgk.pl Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dla kogo wsparcie? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu przewidziana jest dla osób, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej: 1)absolwentów szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni wyższych (do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), 2)studentów ostatniego roku studiów wyższych, 3)bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jeżeli osoby uprawnione zamierzają prowadzić swoją działalność wspólnie (w formie spółki cywilnej), każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warunki i zabezpieczenia Wartość pożyczki: do 81 097,80 zł Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie: 0,44% w skali roku Okres spłaty: do 7 lat Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osoby fizycznej lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę Zgodnie z założeniami Programu pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Doradztwo i szkolenia W programie dostępne są także profesjonalne usługi doradczo-szkoleniowe: dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej - usługi w zakresie przedsiębiorczości, obejmujące w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia; dla osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej - usługi z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej oraz prowadzenia księgowości. Pożyczkobiorca może skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Pośrednik finansowy w województwie pomorskim ECDF Gdańsk (Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego) www.ecdf.pl Biuro terenowe: ul. Wały Piastowskie 1/1508 (XV piętro) 80-855 Gdańsk tel. 731 348 633 e-mail: fundusz.gdansk@ecdf.plfundusz.gdansk@ecdf.pl Godziny otwarcia: - wtorek, środa i czwartek: 9.30 - 17.30

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet Pożyczka oferowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki www.parp.gov.pl/fundusz-pozyczkowy-dla-kobiet

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Cel funduszu Fundusz powstał z myślą o wsparciu aktywizacji zawodowej kobiet, poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez zachęcenie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej. O uzyskanie pożyczki mogą się ubiegać kobiety, które: wykonują działalność gospodarczą, zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Pożyczka nie może zostać udzielona na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zakres terytorialny Fundusz ma charakter pilotażowy - pożyczki mogą być udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem. → W województwie pomorskim są to powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski oraz słupski.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Przeznaczenie środków W ramach Funduszu środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej. Rodzaje wydatków: 1)pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych (bez nieruchomości), 2)zakup usług innych niż doradcze, 3)zakup wartości niematerialnych i prawnych, 4)adaptacja obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, 5)zakup materiałów i wyposażenia, 6)ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warunki i zabezpieczenia Kwota pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym Karencja w spłacie nie może przekraczać 1 roku Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat Formą zabezpieczenia spłat oraz prawidłowego wydatkowania środków jest poręczenie (zabezpieczenie dodatkowe) lub poręczenie wekslowe (zabezpieczenie obowiązkowe).

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków na stronie internetowej Agencji, w terminie od dnia 13 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 r. Pominięcie któregokolwiek z wyżej wymienionych etapów oznacza, że Wniosek o udzielenie pożyczki nie został złożony. ETAP 1: Wypełnienie wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków ETAP 2: Rejestracja wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków ETAP 3: Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ewentualne pytania lub wątpliwości związane z naborem Wniosków o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy należy kierować do Agencji w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl Dyżur eksperta: Linia informacyjna tel. 22 432 89 37 wtorek: godz. 10.00 - 12.00

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Źródła informacji o Funduszach Europejskich Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

29 W związku z utworzeniem nowej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, 2 stycznia br. rozpoczęły swoją działalność Lokalne Punkty Informacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek A3, 80-387 Gdańsk tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18 e-mail: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.plpunktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo tel. 58 572 94 51, 58 572 94 52, 58 572 94 54 e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.plpunktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk tel. 59 846 81 14, 59 846 81 15 e-mail: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice tel. 52 334 48 47 e-mail: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku ul. Żeromskiego 11, 82-200 Malbork tel. 668 530 058, 728 486 436 e-mail: punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.plpunktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 31 Za koordynację Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Uwagi dotyczące pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres: monitoringpunktow@mir.gov.pl monitoringpunktow@mir.gov.pl

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 32 Przydatne strony internetowe: www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.pois.gov.pl www.poir.gov.pl www.power.gov.pl www.popc.gov.pl www.popt.gov.pl www.rpo.pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 33

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

35 35

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 36 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google