Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Środki na podjęcie działalności gospodarczej Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przyznawane bezrobotnym przez Powiatowe Urzędy Pracy

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warunki przyznania dofinansowania Starosta (którego reprezentantem jest Dyrektor PUP) z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. * * * Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Osoby uprawnione Uprawnionym do uzyskania dofinansowania jest bezrobotny, który: 1)nie otrzymał bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, 2)nie posiadł wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3)nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 4)zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy, 5)nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 6)spełnia warunki do otrzymania środków stanowiących pomoc de minimis.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Przeznaczenie środków Dofinansowanie może być przeznaczona na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Otrzymane środki nie mogą być przeznaczone na założenie lub przystąpienie do spółki.

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Tryb przyznania dofinansowania Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym: I. Ocena formalna dokonywana przez pracownika PUP → ocena pod względem spełnienia warunków ubiegania się dofinansowanie oraz prawidłowości sporządzenia i kompletności złożonego wniosku II. Ocena merytoryczna dokonywana przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków (powołaną w PUP) → ocena punktowa w oparciu o „Formularz oceny merytorycznej” Przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności pomiędzy bezrobotnym a Starostą (którego reprezentantem jest Dyrektor PUP).

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Szczegółowe informacje o aktualnych terminach naborów wniosków i warunkach uczestnictwa w konkursach są dostępne na stronach internetowych oraz w siedzibach PUP.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Czym jest JEREMIE? Inicjatywa JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego wsparcia dotacyjnego na rzecz instrumentów inżynierii finansowej - kredytów, pożyczek oraz poręczeń. Dla kogo wsparcie? Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: rozpoczynają działalność gospodarczą (start-upy), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Na jaką działalność? Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w szczególności na: 1)wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 2)zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia), 3)budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, 4)informatyzację, 5)dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, 6)tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, 7)inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Schemat JEREMIE, czyli jak pieniądze z UE trafiają do MŚP… Instytucja Zarządzająca RPO UMWP Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE BGK Pośrednicy finansowi - fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Oferowane produkty finansowe POŻYCZKA - udzielana przez fundusze pożyczkowe lub inne instytucje finansowe współpracujące z MFP. KREDYT BANKOWY - udzielany przez banki współpracujące z MFP: zabezpieczony poręczeniem funduszu poręczeniowego współpracującego z MFP, zabezpieczony poręczeniem MFP oferowanym przez bank finansujący w ramach kredytu. kwota pożyczki / kredytumax zł okres finansowaniamax. 36 miesięcy karencja w spłaciedo 6 miesięcy oprocentowanie1,0 %

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Pośrednicy finansowi w województwie pomorskim

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dla kogo wsparcie? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu przewidziana jest dla osób, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej: 1)absolwentów szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni wyższych (do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), 2)studentów ostatniego roku studiów wyższych, 3)bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jeżeli osoby uprawnione zamierzają prowadzić swoją działalność wspólnie (w formie spółki cywilnej), każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warunki i zabezpieczenia Wartość pożyczki: do ,80 zł Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie: 0,44% w skali roku Okres spłaty: do 7 lat Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osoby fizycznej lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę Zgodnie z założeniami Programu pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Doradztwo i szkolenia W programie dostępne są także profesjonalne usługi doradczo-szkoleniowe: dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej - usługi w zakresie przedsiębiorczości, obejmujące w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia; dla osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej - usługi z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej oraz prowadzenia księgowości. Pożyczkobiorca może skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Pośrednik finansowy w województwie pomorskim ECDF Gdańsk (Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego) Biuro terenowe: ul. Wały Piastowskie 1/1508 (XV piętro) Gdańsk tel Godziny otwarcia: - wtorek, środa i czwartek:

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet Pożyczka oferowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Cel funduszu Fundusz powstał z myślą o wsparciu aktywizacji zawodowej kobiet, poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez zachęcenie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej. O uzyskanie pożyczki mogą się ubiegać kobiety, które: wykonują działalność gospodarczą, zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Pożyczka nie może zostać udzielona na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Zakres terytorialny Fundusz ma charakter pilotażowy - pożyczki mogą być udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem. → W województwie pomorskim są to powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski oraz słupski.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Przeznaczenie środków W ramach Funduszu środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej. Rodzaje wydatków: 1)pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych (bez nieruchomości), 2)zakup usług innych niż doradcze, 3)zakup wartości niematerialnych i prawnych, 4)adaptacja obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, 5)zakup materiałów i wyposażenia, 6)ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warunki i zabezpieczenia Kwota pożyczki nie może być niższa niż zł i nie może przekroczyć zł Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym Karencja w spłacie nie może przekraczać 1 roku Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat Formą zabezpieczenia spłat oraz prawidłowego wydatkowania środków jest poręczenie (zabezpieczenie dodatkowe) lub poręczenie wekslowe (zabezpieczenie obowiązkowe).

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków na stronie internetowej Agencji, w terminie od dnia 13 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 r. Pominięcie któregokolwiek z wyżej wymienionych etapów oznacza, że Wniosek o udzielenie pożyczki nie został złożony. ETAP 1: Wypełnienie wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków ETAP 2: Rejestracja wniosku o udzielenie pożyczki w Generatorze Wniosków ETAP 3: Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Ewentualne pytania lub wątpliwości związane z naborem Wniosków o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy należy kierować do Agencji w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: Dyżur eksperta: Linia informacyjna tel wtorek: godz

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - Źródła informacji o Funduszach Europejskich Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

29 W związku z utworzeniem nowej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, 2 stycznia br. rozpoczęły swoją działalność Lokalne Punkty Informacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek A3, Gdańsk tel , Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie ul. 3 Maja 4, Wejherowo tel , ,

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku ul. Portowa 13B, Słupsk tel , Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, Chojnice tel Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku ul. Żeromskiego 11, Malbork tel ,

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Za koordynację Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Uwagi dotyczące pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres:

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Przydatne strony internetowe:

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

35 35

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , , Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Fundusze Europejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google