Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach spotkanie konsultacyjne – Siedlce, 30.09.2015 r. Dr Bartłomiej Kołsut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach spotkanie konsultacyjne – Siedlce, 30.09.2015 r. Dr Bartłomiej Kołsut."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach spotkanie konsultacyjne – Siedlce, 30.09.2015 r. Dr Bartłomiej Kołsut

2 www.LiderProjekt.pl Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Diagnoza i jej synteza 3.Cele i działania 4.Propozycje projektów 5.Konsultacje i dyskusja

3 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Strategia rozwoju zarysowuje drogę przejścia od stanu istniejącego do stanu docelowego z wyborem określonych priorytetów i własnym, kreatywnym udziałem. Sytuacja aktualna [2015 r.] STRATEGIA Wizja [2025 r.]

4 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy opracowania strategii: 1. Szczegółowa diagnoza stanu (128 stron)

5 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy opracowania strategii: 1. Szczegółowa diagnoza stanu (128 stron) 2. Synteza ustaleń diagnostycznych (metoda SWOT)

6 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy opracowania strategii: 1. Szczegółowa diagnoza stanu (128 stron) 2. Synteza ustaleń diagnostycznych (metoda SWOT) 3. Rangowanie poszczególnych czynników rozwoju miasta

7 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy opracowania strategii: 1. Szczegółowa diagnoza stanu (128 stron) 2. Synteza ustaleń diagnostycznych (metoda SWOT) 3. Rangowanie poszczególnych czynników rozwoju miasta 4. Określenie powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi czynnikami – wybór wariantu strategicznego

8 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy opracowania strategii: 1. Szczegółowa diagnoza stanu (128 stron) 2. Synteza ustaleń diagnostycznych (metoda SWOT) 3. Rangowanie poszczególnych czynników rozwoju miasta 4. Określenie powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi czynnikami – wybór wariantu strategicznego 5. Wyznaczenie celów i działań rozwojowych

9 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy opracowania strategii: 1. Szczegółowa diagnoza stanu (128 stron) 2. Synteza ustaleń diagnostycznych (metoda SWOT) 3. Rangowanie poszczególnych czynników rozwoju miasta 4. Określenie powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi czynnikami – wybór wariantu strategicznego 5. Wyznaczenie celów i działań rozwojowych 6. Identyfikacja priorytetowych projektów

10 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Szczegółowa diagnoza stanu objęła 10 zagadnień: 1.Demografia 2.Środowisko przyrodnicze 3.Potencjał gospodarczy 4.Rynek pracy 5.Infrastruktura komunalna i mieszkaniowa 6.Infrastruktura drogowa 7.Wychowanie przedszkolne i edukacja 8.Kultura, sztuka, sport i rekreacja 9.Ochrona zdrowia 10.Finanse miasta

11 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Ocena wskaźnikowa sytuacji Siedlec dokonywana w oparciu o porównanie do jednostek o podobnych uwarunkowaniach: 1.Biała Podlaska 2.Ciechanów 3.Krosno 4.Łomża 5.Ostrołęka 6.Sieradz 7.Skierniewice 8.Tarnobrzeg

12 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Ocena wskaźnikowa sytuacji Siedlec dokonywana w oparciu o porównanie do jednostek o podobnych uwarunkowaniach: 1.Biała Podlaska 2.Ciechanów 3.Krosno 4.Łomża 5.Ostrołęka 6.Sieradz 7.Skierniewice 8.Tarnobrzeg

13 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Metoda SWOT jako synteza ustaleń szczegółowych:

14 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Metoda SWOT jako synteza ustaleń szczegółowych: Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (sytuacja wewnętrzna miasta)

15 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Metoda SWOT jako synteza ustaleń szczegółowych: Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (sytuacja wewnętrzna miasta) Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę (sytuacja wewnętrzna miasta)

16 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Metoda SWOT jako synteza ustaleń szczegółowych: Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (sytuacja wewnętrzna miasta) Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę (sytuacja wewnętrzna miasta) Szanse – wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany (okoliczności zewnętrzne)

17 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Metoda SWOT jako synteza ustaleń szczegółowych: Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (sytuacja wewnętrzna miasta) Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę (sytuacja wewnętrzna miasta) Szanse – wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany (okoliczności zewnętrzne) Zagrożenia – wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (okoliczności zewnętrzne)

18 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Zagrożenia Szanse Słabe strony Mocne strony 139 77

19 www.LiderProjekt.pl LPMOCNE STRONYPunkty 1.Dobre położenie miasta w układach sieci drogowej, kolejowej oraz osadniczej 2. Dobrze funkcjonująca polityka wsparcia sektora gospodarczego (m.in. osobna funkcja pełnomocnika ds. obsługi inwestorów, Siedlecka Rada Biznesu) 3.Atrakcyjne tereny inwestycyjne (przede wszystkim Tarnobrzeska SSE) 4.Potencjał funkcjonujących podmiotów gospodarczych 5.Potencjał urządzonych terenów przyrodniczych podnoszący jakość życia i atrakcyjność osiedleńczą miasta 6.Względnie korzystne tendencje demograficzne (dodatni przyrost naturalni i wzrost liczby ludności) 7.Wysokiej jakości obiekty kulturalne i sportowe stwarzające dobre warunki do spędzania czasu wolnego 8.Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa) 9.Ośrodek akademicki – jedno z najmniejszych miast posiadające swój Uniwersytet 10.Dobrze rozwinięte podstawowe i specjalistyczne usługi społeczne (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, kultura) 11.Względnie dobre wyniki na lokalnym rynku pracy (liczba miejsc pracy, stopa bezrobocia) 12. 13. 14. 15. SUMA100 2. Diagnoza i jej synteza Rangowanie zidentyfikowanych czynników: Rangowanie odbyło się w ramach warsztatu i polegało na rozdzieleniu 100 pkt w ramach każdej otrzymanej tabeli wg zasady – im większa liczba punktów tym większe znaczenie danego czynnika

20 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Kluczowe zasoby: 1. Dobre położenie miasta w układach sieci drogowej, kolejowej oraz osadniczej (silny ośrodek subregionalny) (12 pkt.) 2. Atrakcyjne tereny inwestycyjne (przede wszystkim Tarnobrzeska SSE) (10 pkt.)

21 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Kluczowa bariera: 1. Stosunkowo trudna sytuacja finansowa miasta (20 pkt.)

22 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Kluczowe szanse: 1. Dokończenie budowy autostrady A2 w układzie wschód- zachód (20 pkt.) 2. Możliwość pozyskania znacznej puli środków zewnętrznych, głównie z funduszy UE (20 pkt.)

23 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Kluczowe zagrożenia: 1. Coraz większe obciążenia zadaniowe samorządu lokalnego (edukacja, pomoc społeczna, odpady i in.) bez zagwarantowania środków finansowych na ich realizację (20 pkt.) 2. Brak rozwiązań prawno-instytucjonalnych dla zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi w sferze usług i infrastruktury międzygminnej (20 pkt.)

24 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Analiza SWOT/TOWS jako podstawa identyfikacji związków pomiędzy poszczególnymi czynnikami: polega na określenie siły związku między poszczególnymi mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami

25 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Analiza SWOT/TOWS jako podstawa identyfikacji związków pomiędzy poszczególnymi czynnikami: polega na określenie siły związku między poszczególnymi mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami pomaga w identyfikacji silnych powiązań, obszarów problemowych w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych

26 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Analiza SWOT/TOWS jako podstawa identyfikacji związków pomiędzy poszczególnymi czynnikami: polega na określenie siły związku między poszczególnymi mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami pomaga w identyfikacji silnych powiązań, obszarów problemowych w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych analizie poddano 616 relacji między parami czynników (8 macierzy relacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych)

27 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Analiza SWOT/TOWS jako podstawa identyfikacji związków pomiędzy poszczególnymi czynnikami: polega na określenie siły związku między poszczególnymi mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami pomaga w identyfikacji silnych powiązań, obszarów problemowych w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych analizie poddano 616 relacji między parami czynników (8 macierzy relacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych) określano siłę związku w skali trzystopniowej: 0 – brak związku, 1 – słaby związek, 2 – silny związek

28 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza SzanseZagrożenia Mocne strony15,8 + 10,4 = 26,29,1 + 7,1 = 16,2 Słabe strony8,5 + 2,1 = 10,64 + 4,7 = 8,7 Określanie siły związku – identyfikacja najsilniej powiązanych czynników

29 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza SzanseZagrożenia Mocne strony15,8 + 10,4 = 26,29,1 + 7,1 = 16,2 Słabe strony8,5 + 2,1 = 10,64 + 4,7 = 8,7 Określanie siły związku – identyfikacja najsilniej powiązanych czynników

30 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza SzanseZagrożenia Mocne strony Strategia ofensywna Strategia konserwatywna Słabe strony Strategia konkurencyjna Strategia defensywna Określanie siły związku – identyfikacja najsilniej powiązanych czynników

31 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Najważniejsze ustalenia analizy SWOT/TOWS:

32 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Najważniejsze ustalenia analizy SWOT/TOWS: 1.Sugeruje się, by w formułowaniu celów i działań stosować głównie strategię ofensywną (synergia mocnych stron i szans)

33 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Najważniejsze ustalenia analizy SWOT/TOWS: 1.Sugeruje się, by w formułowaniu celów i działań stosować głównie strategię ofensywną (synergia mocnych stron i szans) 2.Bardzo istotną grupę mocnych stron, które należy wzmacniać i wykorzystywać stanowią potencjały rozwoju gospodarki (m.in. atrakcyjne tereny inwestycyjne wzmacniane szansami zlokalizowanymi w otoczeniu, np. autostrada A2)

34 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Najważniejsze ustalenia analizy SWOT/TOWS: 1.Sugeruje się, by w formułowaniu celów i działań stosować głównie strategię ofensywną (synergia mocnych stron i szans) 2.Bardzo istotną grupę mocnych stron, które należy wzmacniać i wykorzystywać stanowią potencjały rozwoju gospodarki (m.in. atrakcyjne tereny inwestycyjne wzmacniane szansami zlokalizowanymi w otoczeniu, np. autostrada A2) 3.Należy wzmacniać subregionalną rolę Siedlec jako ośrodka przyciągającego mieszkańców i obsługującego mieszkańców obszaru funkcjonalnego (możliwości zwiększenia dochodów i ograniczania kosztów)

35 www.LiderProjekt.pl 2. Diagnoza i jej synteza Najważniejsze ustalenia analizy SWOT/TOWS: 1.Sugeruje się, by w formułowaniu celów i działań stosować głównie strategię ofensywną (synergia mocnych stron i szans) 2.Bardzo istotną grupę mocnych stron, które należy wzmacniać i wykorzystywać stanowią potencjały rozwoju gospodarki (m.in. atrakcyjne tereny inwestycyjne wzmacniane szansami zlokalizowanymi w otoczeniu, np. autostrada A2) 3.Należy wzmacniać subregionalną rolę Siedlec jako ośrodka przyciągającego mieszkańców i obsługującego mieszkańców obszaru funkcjonalnego (możliwości zwiększenia dochodów i ograniczania kosztów) 4.W planowanych celach i działaniach należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację finansową miasta

36 www.LiderProjekt.pl Wizja rozwoju – cel główny 1 cel strategiczny 1 cel szczegółowy 2 cel szczegółowy 2 cel strategiczny 3 cel szczegółowy 4 cel szczegółowy 3 cel strategiczny 5 cel szczegółowy 6 cel szczegółowy 4 cel strategiczny 7 cel szczegółowy 8 cel szczegółowy 3. Cele i działania

37 www.LiderProjekt.pl Siedlce ważnym ośrodkiem subregionalnym o stabilnej sytuacji demograficznej, miastem silnej i innowacyjnej gospodarki, zapewniającym swoim mieszkańcom wysoką jakość życia Trwały i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki Umacnianie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, edukacji, kultury i sportu Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego oddziaływaniana środowisko Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan 3. Cele i działania WIZJA CELE STRATEGICZNE CEL PRZEKROJOWY Rozwój podporządkowany możliwościom finansowym miasta

38 www.LiderProjekt.pl Siedlce ważnym ośrodkiem subregionalnym o stabilnej sytuacji demograficznej, miastem silnej i innowacyjnej gospodarki, zapewniającym swoim mieszkańcom wysoką jakość życia Trwały i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki Umacnianie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, edukacji, kultury i sportu Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego oddziaływaniana środowisko Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan 3. Cele i działania WIZJA CELE STRATEGICZNE CEL PRZEKROJOWY Rozwój podporządkowany możliwościom finansowym miasta

39 www.LiderProjekt.pl 3. Cele i działania 1. Trwały i stabilny rozwój gospodarki  4 cele szczegółowe + 24 priorytetowe działania 1.1. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu inwestorów 1.2. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 1.3. Ograniczenie bezrobocia 1.4. Rozwój turystyki

40 www.LiderProjekt.pl 3. Cele i działania 2. Umocnienie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, edukacji, kultury i sportu  6 celów szczegółowych + 28 priorytetowych działań 2.1. Utrzymanie i rozwój funkcji administracyjnych miasta 2.2. Rozwój funkcji akademickich miasta 2.3. Organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych i sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym 2.4. Podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich poziomach szkół 2.5. Wspieranie kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.6. Modernizacja i poprawa stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej

41 www.LiderProjekt.pl 3. Cele i działania 3. Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko  7 celów szczegółowych + 28 priorytetowych działań 3.1. Budowa i modernizacja połączeń drogowych z siecią TEN-T 3.2. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg lokalnych i subregionalnych 3.3. Rozwój i integracja różnych form transportu publicznego 3.4. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w mieście 3.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej 3.6. Racjonalny i stabilny system zbiórki, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 3.7. Poprawa jakości powietrza

42 www.LiderProjekt.pl 3. Cele i działania 4. Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan  9 celów szczegółowych + 31 priorytetowych działań 4.1. Prowadzenie polityki przestrzennej służącej osiągnięciu ładu przestrzennego 4.2. Rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych 4.3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 4.4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego 4.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej 4.6. Podniesienie poziomu usług ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 4.7. Podniesienie poziomu usług z zakresu pomocy społecznej 4.8. Rozwój oferty wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi 4.9. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych

43 www.LiderProjekt.pl 3. Cele i działania Cel przekrojowy. Rozwój podporządkowany możliwościom finansowym miasta:  Uzależnienie poziomu inwestycji od możliwości finansowych miasta  Realizacja przede wszystkim projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych  Poszukiwanie nowych źródeł dochodu i realizacja działań z tym związanych  Poszukiwanie sposobów ograniczania wydatków publicznych

44 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne:

45 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne: 1.Ważne inwestycje infrastrukturalno-transportowe wzmacniające pozycję Siedlec w regionalnym systemie osadniczym, tj. m.in. (1) Budowa tunelu oraz III etapu obwodnicy śródmiejskiej, (2) Budowa centrum przesiadkowego

46 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne: 1.Ważne inwestycje infrastrukturalno-transportowe wzmacniające pozycję Siedlec w regionalnym systemie osadniczym, tj. m.in. (1) Budowa tunelu oraz III etapu obwodnicy śródmiejskiej, (2) Budowa centrum przesiadkowego 2.Ważne inwestycje poprawiające stan obszarów wymagających naprawy, tj. m.in. (1) Rewitalizacja miasta. Naprawa sytuacji kryzysowych na obszarach problemowych, (2) Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria”

47 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne: 1.Ważne inwestycje infrastrukturalno-transportowe wzmacniające pozycję Siedlec w regionalnym systemie osadniczym, tj. m.in. (1) Budowa tunelu oraz III etapu obwodnicy śródmiejskiej, (2) Budowa centrum przesiadkowego 2.Ważne inwestycje poprawiające stan obszarów wymagających naprawy, tj. m.in. (1) Rewitalizacja miasta. Naprawa sytuacji kryzysowych na obszarach problemowych, (2) Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” 3.Ważne inwestycje poprawiające stan techniczny i podnoszące jakość życia w mieście, tj. m.in. (1) Zagospodarowanie Błoni Siedleckich i zalewu nad Muchawką na cele sportowe i rekreacyjne, (2) Rozbudowa budynku IV LO im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego

48 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Status projektów w Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r.:

49 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Status projektów w Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r.: 1.Stanowią one podstawę wdrażania założonych celów

50 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Status projektów w Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r.: 1.Stanowią one podstawę wdrażania założonych celów 2.Propozycje projektów zostały wpisane do Strategii, ale stanowią one zbiór otwarty, którego poszerzenie nie wymaga zmiany dokumentu

51 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Status projektów w Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r.: 1.Stanowią one podstawę wdrażania założonych celów 2.Propozycje projektów zostały wpisane do Strategii, ale stanowią one zbiór otwarty, którego poszerzenie nie wymaga zmiany dokumentu 3.Wybór projektów do realizacji powinien być poprzedzony analizą możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na ich realizację

52 www.LiderProjekt.pl 4. Propozycje projektów Status projektów w Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r.: 1.Stanowią one podstawę wdrażania założonych celów 2.Propozycje projektów zostały wpisane do Strategii, ale stanowią one zbiór otwarty, którego poszerzenie nie wymaga zmiany dokumentu 3.Wybór projektów do realizacji powinien być poprzedzony analizą możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na ich realizację 4.Nie ma dziś pełnych i wiarygodnych informacji o strukturze i warunkach wydatkowania środków UE w najbliższej perspektywie finansowej

53 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Dotychczasowe konsultacje:

54 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Dotychczasowe konsultacje: 1.Spotkanie konsultacyjne dotyczące syntezy ustaleń diagnostycznych oraz rangowania zidentyfikowanych czynników rozwojowych – 15.06.2015 r.

55 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Dotychczasowe konsultacje: 1.Spotkanie konsultacyjne dotyczące syntezy ustaleń diagnostycznych oraz rangowania zidentyfikowanych czynników rozwojowych – 15.06.2015 r. 2.Spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowanej wizji rozwoju oraz celów strategicznych i szczegółowych – 13.07.2015 r.

56 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Dotychczasowe konsultacje: 1.Spotkanie konsultacyjne dotyczące syntezy ustaleń diagnostycznych oraz rangowania zidentyfikowanych czynników rozwojowych – 15.06.2015 r. 2.Spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowanej wizji rozwoju oraz celów strategicznych i szczegółowych – 13.07.2015 r. 3.Konsultacje wewnętrzne w ramach poszczególnych wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Siedlce

57 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Dotychczasowe konsultacje: 1.Spotkanie konsultacyjne dotyczące syntezy ustaleń diagnostycznych oraz rangowania zidentyfikowanych czynników rozwojowych – 15.06.2015 r. 2.Spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowanej wizji rozwoju oraz celów strategicznych i szczegółowych – 13.07.2015 r. 3.Konsultacje wewnętrzne w ramach poszczególnych wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Siedlce 4.Konsultacje internetowe prowadzone przez Platformę Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Siedlce

58 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Ankieta konsultacyjna:

59 www.LiderProjekt.pl 5. Konsultacje i dyskusja Moja opinia co do każdego z zaproponowanych celów: 1.Zdecydowanie zgadzam się, że taki cel powinien być realizowany priorytetowo, 2.Raczej zgadzam się, że taki cel powinien być realizowany ale nie priorytetowo, 3.Raczej nie zgadzam się, że taki cel powinien być realizowany w perspektywie 2025 r., 4.Nie zgadzam się, aby taki cel był w ogóle realizowany, 5.Nie mam zdania.

60 www.LiderProjekt.pl Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach spotkanie konsultacyjne – Siedlce, 30.09.2015 r. Dr Bartłomiej Kołsut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google