Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i przebieg postępowania dyscyplinarnego (tryb zwykły i uproszczony) Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef ODW DWiPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i przebieg postępowania dyscyplinarnego (tryb zwykły i uproszczony) Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef ODW DWiPO."— Zapis prezentacji:

1 Zasady i przebieg postępowania dyscyplinarnego (tryb zwykły i uproszczony) Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef ODW DWiPO

2 2 Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 3 pkt 4): 4)przewinienie dyscyplinarne - naruszenie dyscypliny wojskowej, w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym; Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 3 pkt 4): 4)przewinienie dyscyplinarne - naruszenie dyscypliny wojskowej, w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym; ISTOTA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 1): 1. Żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą wojskową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów. Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 1): 1. Żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą wojskową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów.

3 3 1)czyny, za które właściwe organy są uprawnione do nakładania kar porządkowych lub wymierzania kar pieniężnych, jeżeli właściwy organ wystąpił z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej; 2) czyny o znamionach przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo wykroczenia ściganego na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej, jeżeli uprawniony dowódca lub kierownik instytucji cywilnej odstąpił od złożenia wniosku albo żądania; 3) czyny o znamionach przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jeżeli sąd lub prokurator albo inny organ uprawniony do orzekania w tych sprawach wystąpił do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne. Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 2): INNE CZYNY, ZA KTÓRE ŻOŁNIERZ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNĄ

4 UZASADNIENIE WPROWADZENIA NIEZALEŻNOŚCI PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ OD INNYCH Czynniki wpływające na przyjęcie zasady niezależnej odpowiedzialności dyscyplinarnej: 1)brak reakcji dyscyplinarnej na naruszenie dyscypliny z obawy o przekroczenie kompetencji dyscyplinarnych; 2)przedłużające się oczekiwanie na rozstrzygniecie sprawy na drodze karnej, co powodowało przedawnienie ukarania dyscyplinarnego; 3)brak możliwości zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych, jeżeli nie było wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne; 4)podejmowanie decyzji kadrowych bez wymaganych w tych przypadkach prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych lub karnych, 5)nieodwracalność skutków decyzji kadrowych podejmowanych bez podstawy w postaci orzeczenia dyscyplinarnego lub karnego, 6)uniemożliwienie adekwatnej do czynu reakcji dyscyplinarnej, jeżeli decyzja kadrowa wyprzedziła orzeczenie dyscyplinarne, 7)zawodowy, a nie mieszany charakter struktury osobowej wojska, stąd możność zastosowania reakcji dyscyplinarnej podobnej do stosowanej w innych służbach mundurowych o charakterze zawodowym; 8)zgodność zasady niezależności odpowiedzialności dyscyplinarnej od określonej w innych ustawach z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

5 ANALIZA STOSOWANIA PRZEPISÓW Czyn: spożycie wniesionego przez siebie alkoholu w pomieszczeniu służbowym: Przepis: pkt 35 Regulaminu Ogólnego SZ RP „Żołnierz przebywający na terenie obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak również obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej, nie może: 1) posiadać alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych lub innych podobnie działających środków i substancji, o których mowa w odrębnych przepisach; 2)używać alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych lub innych podobnie działających środków i substancji, o których mowa w odrębnych przepisach; 3)pozostawać w stanie po użyciu alkoholu albo nietrzeźwości lub odurzenia. Dotyczy to również żołnierza przybywającego do miejsca pełnienia służby lub zakwaterowania po powrocie z urlopu, przepustki, podróży służbowej, leczenia, itp.”

6 Kwalifikacja prawna czynów: posiadanie alkoholu ( pkt 35 Regulaminu Ogólnego SZ RP) – przewinienie dyscyplinarne posiadanie narkotyków (art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) – przestępstwo ścigane z urzędu użycie (spożywanie) alkoholu (art.43 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – wykroczenie ścigane z urzędu użycie narkotyków ( pkt 35 RO SZ RP) – przewinienie dyscyplinarne pozostawanie w stanie po użyciu alkoholu albo nietrzeźwości lub odurzenia ( pkt 35 RO SZ RP) – przewinienie dyscyplinarne Dodatkowo: wnoszenie alkoholu (art. 16 UoWwTiPA) – przewinienie dyscyplinarne PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PRZEPISÓW

7 7 PODMIOTY I NIEKTÓRE ORGANY OKREŚLONE W USTAWIE O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ Określeni w ustawie o dyscyplinie wojskowej: przełożony – żołnierz lub inna osoba niebędąca żołnierzem, którym na mocy przepisu prawa, rozkazu, polecenia lub decyzji podporządkowano żołnierza lub żołnierzy; przełożony dyscyplinarny – przełożony uprawniony do wyróżniania, wszczynania postępowań dyscyplinarnych, wydawania orzeczeń związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w pierwszej instancji, a ponadto do podejmowania innych czynności w sprawach dyscyplinarnych (od dowódcy drużyny wzwyż); wyższy przełożony dyscyplinarny – przełożony dyscyplinarny, upoważniony do rozpatrywania odwołania lub zażalenia, a także do podejmowania innych czynności w sprawach dyscyplinarnych; żołnierz starszy stopniem wojskowym, niebędący przełożonym żołnierza młodszego stopniem wojskowym, naruszającego dyscyplinę wojskową podczas nieobecności przełożonego, jest: 1) uprawniony do wydania temu żołnierzowi rozkazu zaprzestania naruszania dyscypliny wojskowej; 2) obowiązany do powiadomienia o tym fakcie przełożonego tego żołnierza. każdy żołnierz jest obowiązany do przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz do udzielenia pomocy, na żądanie uprawnionej osoby w czynnościach służbowych, podejmowanych w stosunku do żołnierza naruszającego dyscyplinę wojskową.

8 8 PRZEŁOŻENI DYSCYPLINARNI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ – wobec wszystkich żołnierzy; SEKRETARZ STANU. SZEF SZTABU GENERALNEGO WP, PODSEKRETARZE STANU, DYREKTOR GENERALNY - wobec żołnierzy w podporządkowanym pionie (sztabie) i podległych strukturach organizacyjnych (w tym wobec swoich zastępców); DYREKTOR (SZEF) KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MON - wobec żołnierzy w departamencie, zarządzie, biurze,; DOWÓDCY (KOMENDANCI) STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH RON I SZ, SZEFOWIE KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH - wobec żołnierzy dowództwach (komendach) oraz wobec żołnierzy w podległych JW., komórkach wewnętrznych albo w pododdziałach - zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kaprala (mata) lub wyższe; KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ - wobec podporządkowanych mu żołnierzy; INNI UPRAWNIENI PRZEŁOŻENI - wobec podporządkowanych im żołnierzy.

9 przełożony będący żołnierzem – w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, pełniących służbę w instytucjach cywilnych (uprawnienia – przeł. o st. etat. kpt); przełożony nie będący żołnierzem – zajmujący stanowisko służbowe szefa komórki wewnętrznej (równorzędne) w jednostce wojskowej w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy (uprawnienia – kpt); żołnierz sprawujący funkcję starszego oficera narodowego – w stosunku do żołnierzy podporządkowanych mu w sprawach narodowych (uprawnienia – kpt); żołnierz zajmujący najwyższe stanowisko w międzynarodowych strukturach wojskowych – wobec podporządk. mu żołnierzy w tych strukturach (upr. – kpt); dyrektor (szef, prezes lub inny przełożony nie będący żołnierzem) jednostki lub komórki organizacyjnej w instytucji cywilnej – w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, pełniących służbę w tej instytucji (upr. – mjr); przełożony będący żołnierzem – w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, pełniących służbę w ataszatach obrony przedstawicielstw dyplomatycznych RP oraz w przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych (upr. – mjr); dyrektor (szef) będący żołnierzem) jednostki lub komórki organizacyjnej w RON niebędący żołnierzem – w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy (uprawnienia – płk). POZOSTALI PRZEŁOŻENI DYSCYPLINARNI

10 10 POZOSTAŁE OSOBY UCZESTNICZĄCE W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM OBWINIONY – żołnierz objęty postępowaniem dyscyplinarnym; RZECZNIK DYSCYPLINARNY - żołnierz, którego przepisy ustawy upoważniają do przeprowadzenia czynności wyjaśniających i innych czynności w postępowaniu dyscyplinarnym; OBROŃCA - żołnierz, radca prawny lub adwokat, z których pomocy w postępowaniu dyscyplinarnym ma prawo korzystać żołnierz objęty tym postępowaniem; PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY WNIOSKUJĄCY O WYMIERZENIE KARY DYSCYPLINARNEJ – jeżeli nie jest uprawniony do jej wymierzenia; ORGAN WOJSKOWY UPRAWNIONY DO UKARANIA – organ uprawniony do wymierzenia kary usunięcia z zawodowej służby wojskowej oraz środków dyscyplinarnych wraz z tą karą; ŚWIADEK, BIEGŁY – osoba przesłuchiwana przez rzecznika dyscyplinarnego; ZAINTERESOWANA OSOBA – osoba wnioskująca o wzruszenie prawomocnego orzeczenia niebędąca ukaranym, itd.

11 REAGOWANIE NA NARUSZENIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ŻANDARMERIA WOJSKOWA WOJSKOWY ORGAN PORZĄDKOWY ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:  niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych  osadzenie w izbie zatrzymań  zawieszenie w czynnościach służbowych PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:  zwrócenie uwagi  rozmowa ostrzegawcza POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE: uniewinnienie albo umorzenie postępowania odstąpienie od ukarania ukaranie karą lub środkiem (-kami) dyscyplinarnym (-i) PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY

12 ISTOTA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO Postępowanie dyscyplinarne – ogół czynności mających na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy przewinienia dyscyplinarnego, o którego popełnienie żołnierz jest obwiniony, prowadzonej w trybie uproszczonym lub zwykłym, a także postępowanie w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego

13 TRYBY I ETAPY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO POSTĘPOWANIE W TRYBIE UPROSZCZONYM I INSTANCJA POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZWYKŁYM I INSTANCJA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Organ odwoławczy Wyższy przełożony dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Kolejny przełożony dyscyplinarny Kolejny wyższy przełożony dyscyplinarny lub sąd wojskowy Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny II INSTANCJA

14 Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Rzecznik dyscyplinarny albo Rzecznik dyscyplinarny Wyższy przełożony dyscyplinarny Inny przełożony dyscyplinarny Rzecznik dyscyplinarny albo ZAPEWNIENIE UDZIAŁU RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM Tryb zapewnienia uczestniczenia rzecznika dyscyplinarnego regulują przepisy rozporządzenia MON w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego: - § 20 – w przypadku jeśli rzecznik dyscyplinarny jest podporządkowany organowi orzekającemu itd., - § 21 – w przypadku jeśli rzecznik dyscyplinarny nie jest podporządkowany organowi orzekającemu itd.

15 CEL POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM Warunki zastosowania: Postępowanie w tym trybie wszczyna się, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz wina żołnierza nie budzą wątpliwości. Celem postępowania w tym trybie jest ukaranie! W postępowaniu tym nie ma jakichkolwiek ograniczeń w orzekaniu stanowiącym ukaranie (kary i środki dyscyplinarne) w stosunku do orzekania w postępowaniu w trybie zwykłym. W postępowaniu tym nie prowadzi się czynności wyjaśniających, ani uzupełnienia dowodów.

16 ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM Wezwanie obwinionego do raportu dyscyplinarnego z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia oraz przedstawienie mu zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny pisemnie ustnie RAPORT DYSCYPLINARNY  Zapoznanie obwinionego z całością materiałów sprawy Rzecznik dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Obwiniony Rzecznik dyscyplinarny Obwiniony  Możliwość wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego  Możliwość wysłuchania obwinionego i jego obrońcy  Możliwość złożenia sprzeciwu przez obwinionego  Nie wniesienie sprzeciwu:  wpisanie orzeczenia o ukaraniu do karty ukarania żołnierza  złożenie podpisów  Doręczenie obwinionemu lub jego obrońcy odpisu karty ukarania za podpisem na oryginale tej karty  Wydanie orzeczenia o ukaraniu z pouczeniem o prawie do złożenia sprzeciwu

17 Stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, nr ewidencyjny PESEL ukaranego Zajmowane stanowisko służbowe *) ukaranego i rodzaj pełnionej służby wojskowej Oznaczenie pododdziału lub komórki wewnętrznej ukaranego Oznaczenie organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocne orzeczenie o ukaraniu Data wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu Oznaczenie przewinienia dyscyplinarnego *), innego czynu zabronionego *) Rodzaj i wymiar wymierzonej kary dyscyplinarnej lub zastosowanego środka dyscyplinarnego albo środków dyscyplinarnych Adnotacja o zapoznaniu obwinionego z całością materiałów sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym *) Data i czytelny podpis ukaranego o niewniesieniu sprzeciwu do orzeczenia wydanego podczas postępowania w trybie uproszczonym*) ………………………………………………………………… Data i czytelny podpis organu orzekającego i rzecznika dyscyplinarnego podczas raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym w trybie uproszczonym*) ………………………… ……………..…….…………… (podpis rzecznika dysc.) ( podpis organu orzekającego) Data lub okres wykonania *), wykonywania *) kary dyscyplinarnej lub środka dyscyplinarnego *) albo środków dyscyplinarnych *), albo termin warunkowego zawieszenia wykonania ukarania *) Termin przedawnienia się wykonania ukarania Termin zatarcia ukarania Zmiana orzeczenia o ukaraniu w wyniku wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego *) WZÓR KARTA UKARANIA ŻOŁNIERZA

18 ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM Wezwanie obwinionego do raportu dyscyplinarnego z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia oraz przedstawienie mu zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny pisemnie ustnie RAPORT DYSCYPLINARNY  Zapoznanie obwinionego z całością materiałów sprawy Rzecznik dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Obwiniony  Możliwość wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego  Możliwość wysłuchania obwinionego i jego obrońcy  Wydanie orzeczenia o ukaraniu z pouczeniem o prawie do złożenia sprzeciwu  Możliwość złożenia sprzeciwu przez obwinionego Wniesienie sprzeciwu do orzeczenia albo nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego:  konieczność wystąpienia o wszczęcie postępowania w trybie zwykłym do kolejnego przełożonego dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny

19

20

21 ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO TRYBIE ZWYKŁYM Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny pisemnie Obwiniony Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego: zawiadomienie obwinionego o wszczęciu postępowania z poleceniem wykonania czynności wyjaśniających bez polecenia wykonania czynności wyjaśniających możliwość złożenia wniosku w sprawie dobrowolnego poddania się ukaraniu Rzecznik dyscyplinarny zawiadomienie obwinionego o wszczęciu postępowania oraz zapoznanie go z całością materiałów postępowania dyscyplin. czynności wyjaśniające możliwość złożenia wniosku w sprawie dobrowolnego poddania się ukaraniu zapoznanie obwinionego z całością materiałów postęp. Rzecznik dyscyplinarny złożenie wniosku z propozycją orzeczenia możliwość zawieszenia postępowania dyscyplinarn. Organ orzekający w I instancji

22 ORZEKANIE W I INSTANCJI W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W TRYBIE ZWYKŁYM Orzekanie w I instancji: Wezwanie do raportu dyscyplinarnego z podaniem terminu i miejsca raportu dyscyplinarnego – pisemne lub ustne Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Uprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Nieuprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka Organ orzekający w I instancji Kolejny przełożony dysc. Uprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka Podczas raportu dyscyplinarnego Bez raportu dyscyplinarnego, w przypadku:  uniewinnienia,  umorzenia postępowania,  odstąpienia od ukarania,  przyjęcia wniosku o dobrowolne poddanie się ukaraniu

23 PRZEBIEG RAPORTU DYSCYPLINARNEGO W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W TRYBIE ZWYKŁYM  Rozpoczęcie raportu - sprawdzenie obecności wezwanych osób oraz stwierdzenie czego sprawa dotyczy Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny  Odczytanie wniosków przez rzecznika dyscyplinarnego, w tym obwinionego o dobrowolne poddanie się ukaraniu, jeśli z takim wnioskiem wystąpił Rzecznik dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Obwiniony lub jego obrońca  Wysłuchanie obrońcy obwinionego  Wysłuchanie obwinionego  Rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia  Pouczenie o prawie do złożenia odwołania oraz wniosku o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem Możliwość odwołania się od orzeczenia i złożenia wniosku o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem Rzecznik dyscyplinarny Przełożony dyscypl. nieuprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka

24 WARUNKI ORZEKANIA O UKARANIU Organ orzekający wymierza karę dyscyplinarną lub stosuje środek dyscyplinarny według swojego uznania, w granicach przewidzianych ustawą, uwzględniając: 1)stopień winy, stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ukaranie ma osiągnąć 2)sposób popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków, rodzaj i rozmiar następstw przewinienia dyscyplinarnego oraz właściwości i warunki osobiste żołnierza, przebieg jego służby przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i zachowanie się żołnierza po jego popełnieniu 3) okoliczności obciążające: a) wspólnie lub w obecności innego żołnierza, w tym podwładnego lub z nim, b) pod wpływem alkoholu lub narkotyków, c) czyn z niskich pobudek lub zasługujący na szczególne potępienie, d) poważne skutki dla gotowości i zdolności bojowej SZ RP, e) przed zatarciem ukarania za inne przewinienie dyscyplinarne. 4) okoliczności łagodzące: a) wina nieumyślna, b) nienależyte doświadczenie w wykonywaniu czynności służbowej, c) ujawnienie istotnych i nieznanych okoliczności czynu, d) wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu. 3)okoliczności obciążające 4) okoliczności łagodzące

25 Orzeczenie organu orzekającego stanowi o: 1)uniewinnieniu, albo 2)umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, albo 3)odstąpieniu od ukarania, albo 4)ukaraniu. Ukaranie – prawomocne wymierzenie kary dyscyplinarnej oraz prawomocne zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. RODZAJE ORZECZEŃ W I INSTANCJI

26 26 ZASADY WYMIERZANIA KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH Ukaranie za jedno przewinienie dyscyplinarne TYLKO KARA ŚRODEK TYLKO ŚRODEK/ KI Jedno przewinienie dyscyplinarne Jedna kara dyscyplinarna Kilka przewinień dyscyplinarnych Jedna kara dyscyplinarna odpowiednio surowsza Niezależnie od liczby przewinień dyscyplinarnych można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych

27 WYMIERZANIE KAR DYSCYPLINARNYCH Kary dyscyplinarne: upomnienie nagana kara pieniężna ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego usunięcie ze służby kandydackiej, przygo- towawczej, okresowej albo zawodowej KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY KOMPANII WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY JW WZWYŻ LUB KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ  żołnierza służby kandydackiej lub przygotowawczej – komendant szkoły wojskowej,  służby okresowej – przełożony od dowódcy JW. wzwyż  zawodowego – organ wojskowy uprawniony do powołania do zawodowej służby wojskowej PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY JW (PPŁK, KMDR POR.) WZWYŻ LUB KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, okresowej, przygotowawczej albo zawodowej

28 Art. 10. Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych: Rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej wydają, w przypadku powołania na stanowiska służbowe: 1) o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generałów (admirałów) - Minister Obrony Narodowej; 2) w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach etatowych niewymienionych w pkt 1, oraz w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych w jednostkach wojskowych niewymienionych w pkt 3 i 4 - dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr; 3) w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa, w podległych jednostkach wojskowych; 4) w korpusie szeregowych zawodowych - dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora), w podległych jednostkach wojskowych. ORGANY WOJSKOWE UPRAWNIONE DO WYMIERZANIA KARY DYSCYPLINARNEJ USUNIĘCIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

29 Według ustawy karę tą można wymierzyć, jeżeli żołnierz popełnił rażące przewinienie dyscyplinarne: 1)którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lub 3 (czyny o znamionach przestępstw lub wykroczeń); 2)przed zatarciem uprzednio orzeczonej kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej; 3)które świadczy, że postępowanie tego żołnierza nie daje rękojmi dalszego rzetelnego pełnienia służby wojskowej. WARUNKI WYMIERZANIA KARY USUNIĘCIA ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ Aby orzec karę usunięcia ze służby wojskowej wystarczy popełnienie jednego z trzech wymienionych w ustawie podstaw. Z wykładni językowej wynika, że chodzi o jedno przewinienie: „…popełnił rażące przewinienie…”

30 STOSOWANIE ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH Środki dyscyplinarne : zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY PLUTONU WZWYŻ

31 UPRAWNIENIA DO ROZPOZNAWANIA ODWOŁAŃ OD ORZECZEŃ W I INSTANCJI Organy odwoławcze Organ wojskowy nadrzędny nad organem uprawnionym do zwolnienia z danego stanowiska służbowego lub Minister ON Orzeczenie kary usunięcia ze służby kandydackiej, przygoto- wawczej, okresowej albo zawodowej Orzeczenie kary odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego ORZECZENIE I INSTANCJI Orzeczenie Ministra Obrony Narodowej, Naczelnego Dowódcy SZ, kierownika instytucji cywilnej Orzeczenie wojskowego sądu garnizonowego Wyższy przełożony dyscyplinarny Wojskowy sąd garnizonowy Wojskowy sąd okręgowy odwołanie

32 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZWYKŁYM PRZED ORGANEM ODWOŁAWCZYM Wyższy przełożony dyscyplinarny Uzupełnienie materiału dowodowego Rzecznik dyscyplinarny Sporządzenie wniosku z propozycją orzeczenia Wyższy przełożony dyscyplinarny Zawiadomienie obwinionego, jego obrońcę i rzecznika dyscyplinarnego o terminie i miejscu rozpatrzenia odwołania

33 RODZAJE ORZECZEŃ W II INSTANCJI Organ odwoławczy orzeka o: 1)utrzymaniu w mocy orzeczenia albo 2)zmianie orzeczenia w całości lub w części i w tym zakresie wymierza inną karę lub środek dyscyplinarny albo odstępuje od ukarania, albo 3)uchyleniu orzeczenia w całości lub w części i w tym zakresie uniewinnia obwinionego albo umarza postępowanie dyscyplinarne. Organ odwoławczy może rozstrzygnąć na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego

34 PRZESŁANKI WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Prawomocne orzeczenie organu orzekającego zmienia się albo uchyla, jeżeli: 1) ujawniono nowe okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy; 2) wydano je z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które mogło mieć istotny wpływ na jego treść; 3) zostało ono wydane w oparciu o orzeczenie lub decyzję innego organu, które zostały następnie uchylone albo zmienione w istotnym zakresie, a miały znaczący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego następuje: 1) na wniosek prokuratora wojskowego lub organu kontroli; 2) w trybie nadzoru nad wykonaniem ukarania, oraz w ramach działalności kontrolnej prowadzonych w resorcie obrony narodowej, przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego lub właściwy sąd wojskowy; 3) na wniosek ukaranego, pokrzywdzonego lub organu, na wniosek którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Uchylenie lub zmiana prawomocnego orzeczenia w trybie nadzoru następuje z urzędu.

35 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Wyższy przełożony dyscyplinarny Badanie przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego i sporządzenie wniosku Rzecznik dyscyplinarny Wyższy przełożony dyscyplinarny Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia z wezwaniem rzecznika dyscyplinarnego i poleceniem zawiadomienia ukaranego o terminie i miejscu rozpatrzenia sprawy wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego albo Orzeczenie o odroczeniu wykonania albo przerwaniu wykonania ukarania

36 RODZAJE ORZECZEŃ W SPRAWIE WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Wyższy przełożony dyscyplinarny lub sąd wojskowy, w razie: 1) zmiany prawomocnego orzeczenia, która może nastąpić na korzyść obwinionego, a jeżeli nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 22, na jego niekorzyść – orzeka o ukaraniu odmiennie niż w prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym albo o odstąpieniu od ukarania ; 2) uchylenia w całości lub w części prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego – orzeka o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego albo przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia, jeżeli nie upłynął okres przedawnienia ukarania dyscyplinarnego. Od orzeczenia w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia nie przysługuje odwołanie, lecz jedynie od określonego w orzeczeniu sposobu likwidacji skutków ukarania.

37 SZCZEGÓLNY ZAKRES I TRYB POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W STANACH NADZWYCZAJNYCH I W WARUNKACH DZIAŁAŃ ZBROJNYCH ORAZ UŻYCIA SZ RP POZA GRANICAMI PAŃSTWA 1)możliwość wymierzania żołnierzom kary aresztu izolacyjnego przez sąd wojskowy, 2)możliwość orzekania pod nieobecność obwinionego, który nie jest w stanie uczestniczyć w raporcie lub rozpatrzeniu odwołania (wzruszenia), 3)możliwość odstąpienia od wykonywania czynności lub dokumentów jeśli jest to niemożliwe lub szczególnie utrudnione, lecz bez narażenia uprawnień obwinionego, 4)możliwość zastąpienia rzecznika dyscyplinarnego przez innego, wyznaczonego żołnierza, 5) możliwość wydania przez Prezydenta RP-Zwierzchnika SZ polecenia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza pełniącego służbę wojskową lub wykonującego zadania w tych warunkach.

38 Kontakt: Tel./fax. CA MON: 846 878, 846 854 szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR E-mail : dyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl/dyscyplina wojskowa Kontakt: Tel./fax. CA MON: 846 878, 846 854 szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR E-mail : dyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl/dyscyplina wojskowa Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zasady i przebieg postępowania dyscyplinarnego (tryb zwykły i uproszczony) Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef ODW DWiPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google