Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Zasada udostępniania informacji niejawnych wyłącznie osobom gwarantującym ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. Warunkiem wykonywania obowiązków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Zasada udostępniania informacji niejawnych wyłącznie osobom gwarantującym ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. Warunkiem wykonywania obowiązków."— Zapis prezentacji:

1

2  Zasada udostępniania informacji niejawnych wyłącznie osobom gwarantującym ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. Warunkiem wykonywania obowiązków związanych z dostępem do informacji niejawnych jest uzyskanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbycie przeszkolenia.  Zasada ograniczonego dostępu. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku (tzw. zasada "need-to-know").  Zasada podporządkowania środków ochrony klauzuli informacji. Środki ochrony fizycznej i zasady bezpieczeństwa obiegu dokumentów muszą być adekwatne do klauzuli tajności informacji.  Z asada kontroli wytwórcy nad sposobem ochrony informacji. Klauzulę tajności przyznaje osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Bez zgody tej osoby lub jej przełożonego nie można zmienić lub znieść klauzuli.  Zakaz zaniżania lub zawyżania klauzuli tajności.

3  1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.  2. Zasady zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz sposób postępowania z aktami spraw zawierającymi informacje niejawne w postępowaniu przed sądami i innymi organami określają przepisy odrębnych ustaw.  3. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają organy, służby lub instytucje albo ich upoważnionych pracowników do dokonywania kontroli, w szczególności do swobodnego dostępu do pomieszczeń i materiałów, a jej zakres dotyczy informacji niejawnych, uprawnienia te są realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

4  Informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności: › 1) mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności; › 2) muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do nadanej klauzuli tajności; › 3) muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

5  GŁÓWNE ZADANIEochrona informacji niejawnych (jej organizacja i zapewnienie) – art. 14 ust. 1  Czyli › Ograniczenie dostępu do tych informacji tylko dla osób uprawnionych › Organizacja zabezpieczeń fizycznych i obiegu › Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych

6  Zatrudnienie pełnomocnika ochrony (art. 14 ust. 2)  Wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (art. 21 ust. 4)  Inicjowanie postępowań sprawdzających (art. 23)  Sporządzanie planu ochrony informacji niejawnych na wypadek „stanu nadzwyczajnego” (art. 15 ust. 1 pkt 5)  Podjęcie decyzji o utworzeniu kancelarii tajnej (art. 42 ust. 1)  Zatwierdzenie dokumentu normującego sposoby i tryb przetwarzania informacji o klauzuli poufne i zastrzeżone (art. 43 ust 3 i 5)  Udzielanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego  Zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi (instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego)

7  Wydawanie przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających przez pełnomocnika ochrony i wydawanie na podstawie tych postępowań sprawdzających poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnej oznaczonej klauzulą „poufne”  Prowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego przez instytucje do tego uprawnione i wydawanie na tej podstawie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostepu do informacji niejawnej oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”  Prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających (zwykłych przez pełnomocnika i poszerzonych przez instytucje do tego uprawnione)  Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

8  Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  Postępowania sprawdzające › Zwykłe (klauzula poufne) › Poszerzone (klauzule tajne i ściśle tajne)  Przebieg postępowania sprawdzającego  Kolejne i kontrolne postępowania sprawdzające  Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (podstawowe, okresowe, specjalistyczne)

9  B. Iwaszko, Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Wrocław 2012, Rozdział 3  http://www.bip.abw.gov.pl/bip/informacje- niejawne-1/nadzor-nad-systemem- oc/bezpieczenstwo- osobowe/146,BEZPIECZENSTWO- OSOBOWE.html http://www.bip.abw.gov.pl/bip/informacje- niejawne-1/nadzor-nad-systemem- oc/bezpieczenstwo- osobowe/146,BEZPIECZENSTWO- OSOBOWE.html  http://www.bip.abw.gov.pl/bip/informacje- niejawne-1/nadzor-nad-systemem- oc/szkolenia/147,SZKOLENIA.html http://www.bip.abw.gov.pl/bip/informacje- niejawne-1/nadzor-nad-systemem- oc/szkolenia/147,SZKOLENIA.html


Pobierz ppt " Zasada udostępniania informacji niejawnych wyłącznie osobom gwarantującym ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. Warunkiem wykonywania obowiązków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google