Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 2.Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i monitorowania. 2

3 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku 2015/2016 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 3

4 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku 2015/2016 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szk. 2015/2016 ROKIEM OTWARTEJ SZKOŁY „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza”. Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej 4

5 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EWALUACJE Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej zaplanowano 270 ewaluacji: Ewaluacje całościowe - 10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym; tj. 27 ewaluacji; Ewaluacje problemowe – 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym; tj. 162 ewaluacje; Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty – 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym, tj. 81 ewaluacji. Temat ewaluacji problemowej wybranej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w szkołach podstawowych i gimnazjach - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 5

6 Ewaluacje problemowe w przedszkolach w zakresie wymagań: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Dzieci są aktywne. 3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 6

7 W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych. 7

8 W placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie wymagań: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 8

9 W placówkach doskonalenia nauczycieli w zakresie wymagań: 1.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji, organizacji korzystających z oferty placówki. 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 3. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. 4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 9

10 W specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań: 1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 2.Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 10

11 W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (…) w zakresie wymagań: 1.Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. 2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych. 11

12 Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty Ewaluacje problemowe (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego obejmują wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 12

13 Planowanie kontroli planowych w szkołach i placówkach 13 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami publiczne i niepubliczne gimnazja wrzesień – grudzień 2015 r. Szkoły i placówki, w których przeprowadzona byłą ewaluacja, a nie przeprowadzono żadnej kontroli 2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjaln e styczeń - marzec 2016 r. 10% 3. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne marzec – czerwiec 2016 r. 30%

14 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 14 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą 4. Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (…) wrzesień – listopad 2015 r. 100%

15 Planowanie kontroli planowych w szkołach i placówkach 15 L.p.L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą 5.5. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego publiczne i niepubliczne placówkach realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, tj.: - centra kształcenia centra kształcenia ustawicznego, - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego listopad 2015 - luty 2016 10% placówek publicznych; 20% placówek niepublicznych 6.6. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej publiczne szkoły podstawowe luty - kwiecień 2016 r. 10%

16 Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie monitorowania: W roku szkolnym 2015/2016 monitorowanie będzie obejmowało: Realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Realizację kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców w zasadniczych szkołach zawodowych, z wyłączeniem przygotowania zawodowego młodocianych. 16


Pobierz ppt "1 Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google