Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część I Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Wykład 6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część I Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Wykład 6."— Zapis prezentacji:

1 Część I Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Wykład 6

2 Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń

3 Przychody zakładu ubezpieczeń Przychody Z.U. to: Składki Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie Pozostałe przychody techniczne Przychody z lokat i niezrealizowane zyski z lokat Pozostałe przychody operacyjne Zyski nadzwyczajne

4 Przychody. Składka przypisana brutto Składka przypisana brutto. Jest to kwota należna w trakcie okresu sprawozdawczego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia bez względu na to czy kwoty takie odnoszą się w całości lub części do następnych okresów sprawozdawczych. Składkę wykazuje się łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potrąceniu wszelkich pomniejszeń.

5 Przychody. Jako składka wykazuje się również: 1) Składki zarachowane tytułem świadczonej w okresie ochrony ubezpieczeniowej, której faktyczne rozliczenie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych 2) Składki jednorazowe, łącznie ze składkami na ubezpieczenie rentowe, w zakresie ubezpieczeń na życie, składki jednorazowe wynikające z rezerw na premie i rabaty dla ubezpieczonych

6 Przychody. 3) Dodatkowe składki w przypadku płatności półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych oraz dodatkowych płatności ze strony posiadaczy polis na wydatki Z.U. 4) W przypadku koasekuracji część składek przypadająca na Z.U. 5) Składki reasekuracyjne należne od cedentów lub retrocedentów

7 Przychody. Składka przypisana na udziale własnym Składka przypisana na udziale własnym. Jest to składka przypisana brutto pomniejszona o udział reasekuratora w składce. Składka zarobiona na udziale własnym Składka zarobiona na udziale własnym. Jest to składka przypisana na udziale własnym skorygowana o zmianę stanu rezerwy składek brutto i zmianę stanu udziału reasekuratora w rezerwie składek

8 Przychody Dla celów analitycznych wyróżnia się również: Składkę zarobioną brutto - składka przypisana brutto skorygowana o zmianę stanu rezerwy składek brutto.

9 Przychody. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat. Są to przychody z lokat środków stanowiących pokrycie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent i rezerwy na premie i rabaty. Jest to pozycja pojawiająca się w technicznym rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+) i ogólnym rachunku zysków i strat (-).

10 Przychody. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie. Są to przychody z lokat wolnych środków Z.U. Jest to pozycja pojawiająca się w ogólnym rachunku zysków i strat (+) i technicznym rachunku ubezpieczeń na życie (-).

11 Przychody. Pozostałe przychody techniczne Pozostałe przychody techniczne. Są to przychody uzyskiwane z działalności technicznej towarzyszące głównemu przychodowi jaki jest składka ubezpieczeniowa. Należą do nich m. in.: 1) Opłaty za cesje 2) Należne lub otrzymane wpłaty za wystawianie certyfikatów, zaświadczeń i duplikatów umowy ubezpieczenia

12 Przychody. 3) Należne odsetki za nieterminowe opłacanie składek 4) Odsetki od depozytów zatrzymanych przez cedentów 5) Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników 6) Opłaty manipulacyjne 7) Dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków techniczno ubezpieczeniowych

13 Przychody. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne. Jest to kategoria obejmująca przychody nie związane z bezpośrednio z działalnością ubezpieczeniową i nie zaliczone do innych kategorii przychodów. Obejmują m. in.: 1) Przychody finansowe 2) Przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego

14 Przychody. 3) Przychody z tytułu prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz DFE 4) Przychody ze sprzedaży własnych środków trwałych, odpisania zobowiązań przedawnionych, otrzymania darowizn, rozwiązania rezerw na zobowiązana, itp..

15 Przychody. Zyski nadzwyczajne. Zyski nadzwyczajne. Są to przychody związane z realizacją zdarzeń losowych dotyczących Z.U. jako podmiotu. Należą do nich: 1) Przychody związane z likwidacją szkód losowych w majątku własnym 2) Przyznane we własnym zakresie odszkodowania za szkody losowym w majątku własnym 3) Otrzymane od innych Z.U. odszkodowania za szkody w majątku własnym

16 Koszty. Koszty działalności ubezpieczeniowej obejmują: Koszty techniczne Koszty techniczne Koszty ogólne Koszty ogólne kosztów technicznych Do kosztów technicznych zaliczamy: 1) Odszkodowania i świadczenia wraz z kosztami likwidacji szkód 2) Koszty akwizycji 3) Koszty administracji

17 Koszty. 4) Pozostałe koszty techniczne 5) Zmiany stanu rezerw na odszkodowania i świadczenia niewypłacone 6) Zmiany stanu innych r. t. u. 7) Premie i rabaty dla ubezpieczonych kosztów ogólnych Do kosztów ogólnych zaliczamy: 1) Koszty działalności lokacyjnej 2) Pozostałe koszty operacyjne 3) Straty nadzwyczajne

18 Koszty. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto. Są pochodną powstałych zobowiązań Z.U. z tytułu zajścia określonych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Obejmują zarówno odszkodowania wypłacone bezpośrednio, jak i w formie kompensaty z należnościami.

19 Koszty. Odszkodowania wypłacone przez podmiot trzeci np. pośredników stanowią koszt dopiero w momencie rozliczenia Z.U. z tym podmiotem. Koszty z tytułu odszkodowań obejmują swym zakresem również koszty likwidacji szkód i windykacji regresów oraz koszty wypłaty odszkodowań jak również koszty postępowania spornego.

20 Koszty. W pozycji odszkodowań ujmuje się: 1) Wszelkie wypłaty i obciążenia dokonywane w okresie sprawozdawczym z tytułu odszkodowań i świadczeń za szkody powstałe w okresie sprawozdawczym i w okresach ubiegłych 2) Odszkodowania i świadczenia z tytułu koasekuracji w części przypadającej na Z.U. 3) Udział w odszkodowaniach cedenta z tytułu umowy reasekuracji

21 Koszty. Koszty likwidacji szkód Koszty likwidacji szkód. Są to koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wykonywaniem czynności w zakresie: - Ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych - Ustalenia wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań i świadczeń należnych uprawnionym

22 Koszty. Do kosztów likwidacji zaliczamy: - Koszty ekspertyz i atestów związanych z zaistniałą szkodą - Koszty obsługi procesu likwidacji szkody - Koszty wypłaty odszkodowania - Koszty windykacji regresów - Wynagrodzenia likwidatorów

23 Koszty. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym. Są to odszkodowania brutto po uwzględnieniu udziału reasekuratora. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym dotyczące okresu sprawozdawczego. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym dotyczące okresu sprawozdawczego. Są to odszkodowania na udziale własnym skorygowane o zmianę stanu rezerw na odszkodowania i świadczenia niewypłacone i zmianę stanu udziału reasekuratora w tej rezerwie.

24 Koszty. Koszty akwizycji. Koszty akwizycji. Są to koszty ponoszone przez Z.U. w związku z pozyskaniem ubezpieczeń i zawarciem umów ubezpieczenia. Dzielą się na: Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie

25 Koszty. Koszty bezpośrednie Koszty bezpośrednie to: - Prowizje pośredników (wypłacane dopiero po rozliczeniu składek z Z.U.) - Wynagrodzenia wraz z narzutami zajmujących się akwizycją (całkowicie lub częściowo) - Koszty badań lekarskich - Koszty ekspertyz przy ocenie ryzyka - Koszty wystawienia polis

26 Koszty. - Koszty włączenia umowy do portfela Koszty pośrednie Koszty pośrednie to: - Koszty reklamy produktów ubezpieczeniowych - Koszty ogólne związane z badaniem wniosków Koszty akwizycji poniesione w danym okresie koryguje się o zmianę stanu aktywowanych kosztów akwizycji (rmk).

27 Koszty. Ewidencja kosztów akwizycji powinna być prowadzona: W układzie rodzajowym co umożliwi ustalenie, które koszty są rozliczane w czasie Wg grup ubezpieczeń

28 Koszty. Koszty administracyjne Koszty administracyjne. Są to koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, odszkodowań lub kosztów działalności lokacyjnej. Związane są z inkasem składek, zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia czy reasekuracji oraz ogólnym zarządzaniem Z.U.

29 Koszty. Do kosztów administracyjnych zaliczamy: - Koszty utrzymania biur - koszty pocztowe i telekomunikacyjne - Koszty usług - Koszty zużycia energii i materiałów - Amortyzacja - Wynagrodzenia wraz z narzutami - Koszty podróży służbowych - Koszty reklamy

30 Koszty. Pozostałe koszty techniczne Pozostałe koszty techniczne. Obejmują inne niż odszkodowania i koszty akwizycji i administracji koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności technicznej. Zalicza się do nich m.in.: - Należne wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

31 Koszty. - Należne wpłaty na koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową - Należne wpłaty na koszty funkcjonowania działalności Rzecznika Finansowego (do 2015r. Rzecznika Ubezpieczonych) - Należne wpłaty na Polską Izbę Ubezpieczeń - Należne wpłaty na cele ochrony przeciwpożarowej - Należne wpłaty na rzecz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych

32 Koszty. - Odpisy na fundusz prewencyjny lub koszty prowadzenia działalności prewencyjnej jeśli Z.U. nie tworzy funduszu - Odsetki od depozytów naliczonych reasekuratorom - Koszty sądowe i koszty spraw przegranych - Ujemne różnice kursowe z rozrachunków ubezpieczeniowo reasekuracyjnych - Inne

33 Koszty. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne. Są to koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością Z.U. Obejmują w szczególności: - Pozostałe koszty finansowe - Koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego - Koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz DFE - Inne pozostałe koszty operacyjne

34 Koszty Straty nadzwyczajne – uszczerbek na majątku spowodowany działaniem sił niekontrolowanych przez jednostkę, niezwiązanych z jej normalną działalnością Brak jest kategorii charakterystycznych dla ZU, a zaliczanych do strat nadzwyczajnych


Pobierz ppt "Część I Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Wykład 6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google