Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. II kwartał 2008 roku (MSSF) Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Machajewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. II kwartał 2008 roku (MSSF) Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Machajewski."— Zapis prezentacji:

1 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. II kwartał 2008 roku (MSSF) Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Machajewski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Konferencja Prasowa, Warszawa 13 sierpień 2008 roku

2 2 Podsumowanie Istotne wydarzenia Informacje operacyjne Charakterystyka wyników finansowych Agenda Wyniki finansowe w II kw. 2008 roku

3 3 Podsumowanie Otoczenie rynkowe w II kw. 2008 roku Wydarzenia Średnia cena ropy Brent to 121,21 USD. Wzrost o 25,3% w stosunku do I kw. 2008 r. i o 76,3% wobec II kw. 2007 r. Średnia wartość dyferencjału Brent/Ural* - 3,73 USD/bbl. Wzrost o 10,7% wobec I kw. 2008 r. i o 0,3% w stosunku do II kw. 2007 r. Kurs USD/PLN obniżył się o 8,8% w porównaniu z I kw. 2008 r. i o 22,7% wobec II kw. 2007 r. Ceny ropy, dyferencjał Brent/Ural* w II kw. 2008 Marża rafineryjna z notowań* w II kw. 2008 Źródło: PVM * Rotterdam Brent, średnie tygodniowe Źródło: PVM Ceny ropy, dyferencjał Brent/Ural* Średnia marża Cracking – 7,89 Średnia marża Hydroskimming – 3,75 Średni dyferencjał Brent/Ural* – 3,73 Średnia Brent – 121,21 Średnia Ural – 117,47 USD/bbl * * Z notowań

4 4 Podsumowanie Dane finansowe w II kw. 2008 roku Wyniki w II kw. 2008 (MSSF w mln zł, nie badane) Zysk netto (w mln zł)*Rentowność EBIT (%) Komentarz Źródło: Grupa LOTOS Wpływ na wyniki w II kwartale 2008 r. miały m.in.: Wzrost notowań ropy i produktów naftowych Wzrost sprzedaży Efektywność energetyczna rafinerii Koszty tworzenia rezerw obowiązkowych Wzrost kursu PLN w stosunku do USD II kw. 07II kw. 08Zmiana Przychody 3 070,74 217,937,4% EBITDA 325,9458,840,8% EBIT 250,9381,852,2% Zysk netto 242,1422,274,4% EBIT wg LIFO 121,5170,039,9% *Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Źródło: Grupa LOTOS

5 5 Podsumowanie Dane operacyjne 1) Przerób rafinerii w Gdańsku Dane operacyjne w II kw. 2007 roku i II kw. 2008 roku II kw. 2007II kw. 2008Δ % Roczne zdolności przerobowe6,0 mln t 0,0% Przerób (tys. ton) 1 1 537,81 538,7+ 0,1% Średnie wykorzystanie mocy przerobowych102,8%102,9%+ 0,1% Sprzedaż produktów ogółem (tys. ton - skonsolidowana)1 667,31 774,0+ 6,4% Zatrudnienie na koniec okresu (osób)5 5264 843 2 - 12,4% 3 3)Spadek w porównaniu z II kw. 2007 roku w związku z trwającym procesem restrukturyzacji spółek LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i LOTOS Jasło S.A. 2) W tym 1 159 osób zatrudnionych w Grupie LOTOS S.A.

6 6 Podsumowanie Istotne wydarzenia Informacje operacyjne Charakterystyka wyników finansowych Slajdy uzupełniające Agenda Wyniki finansowe w II kw. 2008 roku

7 7 Działalność wydobywcza Istotne wydarzenia Obszar wydobywczy – działania Petrobaltic Petrobaltic S.A. 100% właścicielem LOTOS Exploration and Production Norge A.S. – restrukturyzacja segmentu wydobywczego Zakup 10% udziałów w koncesjach wydobywczych na złożu YME Wydobycie gazu i ropy naftowej ze złóż B3 i B8 Poziom wydobycia - 67,1 tys. ton ropy naftowej oraz 7,6 mln m 3 gazu Kontynuacja wierceń otworów na złożu B8

8 8 Istotne wydarzenia Obszar rafineryjny – realizacja Programu 10+ Pozyskanie finansowania na realizację Programu 10+ Zakończenie kontraktacji budowy instalacji destylacji atmosferycznej (CDU/VDU) SDA/ROSE – podpisanie porozumienia wstępnego z Technip Italy SpA na m.in. projektowanie i dostawy materiałów i urządzeń HDS – końcowa faza prac budowlanych i montaż urządzeń Kontynuacja projektowania technicznego, prac budowlanych oraz zamawiania i dostaw głównych urządzeń Zgodnie z budżetem i harmonogramem ! Realizacja zawartych kontraktów wykonawczych i działania związane z organizacją finansowania

9 9 Istotne wydarzenia Obszar detaliczny Zmiana struktury sieci detalicznej Źródło: Grupa LOTOS Restrukturyzacja sieci – wzrost efektywności funkcjonowania Liczba stacji paliw w sieci LOTOS Dane na 30 czerwca 2008 roku Stacje własne134 Stacje patronackie138 Stacje partnerskie76 (88*) Razem348 Źródło: Grupa LOTOS Ok. 30% wzrost sprzedaży paliw w sieci detalicznej w I półroczu 2008 r. W tym samym czasie wzrost sprzedaży innych koncernów wyniósł ok. 8% Ok. 630 tys. kart Navigator wydanych do końca lipca br. 14% wzrost sprzedaży w sieci LOTOS Diesel Service w I półroczu 2008 r. w porównaniu z I półroczem 2007 * Liczba podpisanych umów partnerskich

10 10 Istotne wydarzenia Obszar pozostałej działalności – Biopaliwa w Czechowicach Rozpoczęcie produkcji biokomponentu FAME Rozruch instalacji z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych Moce produkcyjne instalacji to 100 tys. ton FAME rocznie, w technologii produkcji ciągłej MAN Wykonawcy instalacji - MAN Ferrostaal AG oraz Prochem S.A. W najbliższym okresie surowcem bazowym do produkcji estrów metylowych będzie olej rzepakowy

11 11 Podsumowanie Istotne wydarzenia Informacje operacyjne Charakterystyka wyników finansowych Slajdy uzupełniające Agenda Wyniki finansowe w II kw. 2008 roku

12 12 Informacje operacyjne Moce produkcyjne, przerób i sprzedaż Zatrudnienie Przerób ropy (tys. t)*Sprzedaż towarów i produktów (w tys. t) Wykorzystanie zdolności prod. (tys. t/rok)* Źródło: Grupa LOTOS * Rafineria w Gdańsku Źródło: Grupa LOTOS* Rafineria w Gdańsku Postój remontowy

13 13 Informacje operacyjne Udział w rynku W okresie styczeń - maj 2008 konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubr. Udział Grupy LOTOS w rynku paliw po 5 miesiącach br. osiągnął poziom 23,9% i był równy udziałowi w rynku odnotowanym w 2007 r. Udział w rynku benzyn - 24,3%. Udział w rynku oleju napędowego - 23,5%. Udział w rynku LOO wyniósł 25,6%. Komentarz Krajowa konsumpcja paliw (mln ton) Udział w rynku (Benzyn, ON i LOO) Źródło: Grupa LOTOS Udział w rynku paliw ogółem Źródło: Grupa LOTOS 12,66 13,52 13,40 15,08 Źródło: lata 2003–2005: Nafta Polska, lata 2006–2008: POPiHN 16,65 6,50 6,63

14 14 Podsumowanie Istotne wydarzenia Informacje operacyjne Charakterystyka wyników finansowych Agenda Wyniki finansowe w II kw. 2008 roku

15 15 Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat w II kw. 2008 roku (dane nieaudytowane) MSSF (w mln zł)II kw. 07II kw. 08Δ % Przychody netto3 070,74 217,937,4% Koszt własny sprzedaży2 581,93 544,537,3% Zysk na sprzedaży488,8673,537,8% Pozost. przychody operacyjne 14,28,0-43,4% Koszty sprzedaży166,3185,311,4% Koszty ogólnego zarządu75,388,217,2% Pozost. koszty operacyjne10,526,1149,2% EBITDA325,9458,840,8% Zysk operacyjny250,9381,852,2% Przychody finansowe57,693,662,4% Koszty finansowe4,9-45,8-1029,0% Zysk brutto303,6521,271,7% Podatek dochodowy61,599,061,0% Zysk netto - działalność kontynuowana 242,1422,274,4% Zysk netto*239,5396,565,5% * Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Przychody (w mln zł) i ich dynamika Zysk netto* (w mln zł) i jego dynamika Źródło: Grupa LOTOS * Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej EBITDA (w mln zł) i jego dynamika Źródło: Grupa LOTOS 40% 37% 36% 41% 378% 66%

16 16 Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat za I pół. 2008 roku (dane nieaudytowane) MSSF (w mln zł)I pół. 07I pół. 08Δ % Przychody netto5 614,67 779,438,6% Koszt własny sprzedaży4 848,96 758,639,4% Zysk na sprzedaży765,71 020,833,3% Koszty sprzedaży334,7346,43,5% Koszty ogólnego zarządu148,3175,518,4% Pozost. koszty operacyjne27,035,431,0% EBITDA454,3635,940,0% Zysk operacyjny303,9476,556,8% Zysk brutto384,5871,3126,6% Podatek dochodowy79,5170,3114,1% Zysk netto - działalność kontynuowana 305,0700,9129,8% Zysk netto*295,6664,4124,8% * Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Przychody (w mln zł) i ich dynamika Zysk netto* (w mln zł) i jego dynamika Źródło: Grupa LOTOS * Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej EBITDA (w mln zł) i jego dynamika Źródło: Grupa LOTOS 10% 39% 19% 40% 61% 124%

17 17 Wyniki finansowe Bilans na dzień 31.12.07 oraz 30.06.08 (dane nieaudytowane) Krótkoterminowe aktywa finansowe MSSF (w mln zł) 31.12.0731.06.08Δ % Aktywa9 720,410 933,212,5% Aktywa trwałe4 508,15 238,716,2% Rzeczowe aktywa trwałe3 471,23 782,29,0% Aktywa obrotowe5 208,05 690,39,3% Zapasy2 589,33 066,718,4% Należności1 542,51 775,915,1% Krótkoterminowe aktywa finansowe119,386,0-28,0% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty925,0721,9-22,0% Pasywa9 720,410 933,212,5% Kapitał własny6 150,96 842,811,2% Zobowiązania długoterminowe1 215,61 484,422,1% Zobowiązania krótkoterminowe2 353,82 605,910,7% Dług finansowy1 365,01 667,022,1% ROAA (dane annualizowane) ROAE (dane annualizowane) Źródło: Grupa LOTOS

18 18 Wyniki finansowe Wskaźniki finansowe za II kw. 2007 i II kw. 2008 Dźwignia finansowa Źródło: Grupa LOTOS Rentowność netto*Rentowność EBITDA Rentowność EBIT Dźwignia finansowa = dług netto/kapitał własny * Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Źródło: Grupa LOTOS

19 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. II kwartał 2008 roku (MSSF) Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Machajewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google