Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1z 24. Szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim Rok szkolny Liczba szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i słuchaczy szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1z 24. Szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim Rok szkolny Liczba szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i słuchaczy szkół."— Zapis prezentacji:

1 1z 24

2 Szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim Rok szkolny Liczba szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i słuchaczy szkół zawodowych 2013/201486110650650658830 2012/2013902115.19751463.587 2011/2012920118.98258466.334 2010/2011953117.07962362.602 2009/2010915120.17861770.051 2

3 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w latach 2009-2014 3

4 Liczba uczniów szkół zawodowych w województwie lubelskim w latach 2009-2014 4

5 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Typ szkoły Liczba szkół ponadgimnazjalnych Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży dla dorosłych Liceum ogólnokształcące 274 380558775 Uzupełniające liceum ogólnokształcące 57-358 Technikum 150 29090- Technikum uzupełniające531321009 Liceum profilowane 24 45830 Zasadnicza szkoła zawodowa 112 869984 Szkoła policealna 191 260617210 5

6 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży rok szkolny 2013/2014 6

7 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych rok szkolny 2013/2014 7

8 Liczba szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006-2014 Typ szkołyLiczba szkół w roku szkolnym 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 Liceum ogólnokształcące 179177214224238235266274 Liceum profilowane 10478826259503424 Zasadnicza szkoła zawodowa 128127125118 117100112 Technikum 190182150155157153151150 Szkoły policealne 200188211178219200197191 8

9 Liczba uczniów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2006 – 2014 Typ szkoły Rok szkolny 2006/ 2007 Rok szkolny 2009/ 2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Dla młodzie ży Dla dorosły ch Dla młodzie ży Dla dorosły ch Dla młodzie ży Dla dorosły ch Dla młodzie ży Dla dorosły ch Technikum92218527774578348472 8702 77450783408472 -8702- Zasadnicza szkoła zawodowa 46994342423740433443 3253 4160773955883424203253- Liceum ogólnokształcące 176331769716388160171614815016 14114227413 6982319131073041120632953 Szkoła policealna97231161913674161721630212975 288010794201214 160177214530146111514 5

10 1010101

11 11

12 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Liczba kursów 41 ( 1131 uczestników ) Rok szkolny 2014/2014 Liczba kursów 96 ( 3331 uczestników ) 12

13 16/25 Zawody, w których najchętniej kształcą się uczniowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim L p. Zawód Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2009/2010 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2010/2011 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2011/2012 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2012/2013 Liczba uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2013/2014 1 Technik informatyk 5 399 5 947 (1)5585 (1)5460 (1)5352 (1) 2 Technik mechanik 4 014 2 971 (3)2799 (3)2376 (5)1839 (11) 3 Technik ekonomista 3 151 2 547 (4)2511(4)2175 (9)2167 (6) 4 Mechanik pojazdów samochodow ych 2 502 2 538 (5)2341(5)2233 (7)22165 (7) 5 Technik administracji 2 474 3 111 (2)3077 (2)3687 (2)2508 (5)

14 Zawody, w których najchętniej kształcą się uczniowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2013/2014 Lp.Zawód Liczba uczniów i słuchaczy 1Technik informatyk 5352 2 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2917 3Technik pojazdów samochodowych 2568 4Technik usług kosmetycznych 2553 5Technik administracji 2509 6Technik ekonomista 2167 7Mechanik pojazdów samochodowych 2165 8Technik budownictwa 1860 9Technik rachunkowości 1849 14

15 Lublin 15

16 Wyniki egzaminów zawodowych Rok szkolny 2012/2013,,Stary egzamin” – ogółem przystąpiło 13904, zdało 9367, dyplom otrzymało – 79,5% absolwentów;,,Nowy egzamin”- ogółem przystąpiło 1780, zdało, 989 dyplom otrzymało – 55,56% absolwentów. 16

17 Wysokość środków na realizację zadania w latach: 2008 r.6 833 793,40 zł 2009 r.7 120 587,82 zł (rok szkolny 2008/2009 – 1016 młodocianych) 2010 r.8 500 000,00 zł (rok szkolny 2009/2010 – 1379 młodocianych) 2011r.8 7600 000,00 zł (rok szkolny 2010/2011 – 1131 młodocianych) 2012r.8 634 753,00 zł (rok szkolny 2011/2012 – 1277 młodocianych ) 2013r.7 577 099 zł – ( rok szkolny 2013/2014 – 1191 młodocianych pracowników ) 2014r.8 934 133 zł - ( rok szkolny 2013/2014- 1179 młodocianych pracowników- zapotrzebowanie JST ) 17

18 Działania MEN dotyczące podnoszenia jakości i rozwoju szkolnictwa zawodowego Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w tym m.in.: - Opublikowanie wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia w zawodach opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DZ. U. POZ. 184) ; - Konferencje MEN (we wszystkich województwach): „Włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego" (28 października br. - Lublin.) Celem konferencji było ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z województwa lubelskiego; 18

19 Informacje o funduszach unijnych dla oświaty 2014 – 2020 http://www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze 19

20 Działania KOWEZiU - Monitorowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach; ( raport III 2014 r.), - Przygotowanie na VI 2014 r. – 165 kursów ( kształcenie na odległość ) z zakresu zawodów, - Rekomendowane standardy jakości kształcenia zawodowego ( standardy opisane są za pomocą obszarów, kryteriów i przykładowych wskaźników, które powinny być pomocne przy ocenie jakości i efektywności kształcenia ). Obszary: I.Oferta kształcenia i programy nauczania. II.Kadra szkoły. III... IV.Organizacja kształcenia. … VII. Współpraca z partnerami. …. X. Zarządzanie strategiczne szkołą. 20

21 Działania CKE i OKE - Przygotowania do nowej matury 2015 i nowych egzaminów zawodowych, e - egzaminów zawodowych ; Wydawanie przez OKE dokumentów: Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Suplement jest wydawany nieodpłatnie w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Podstaw prawna funkcjonowania dokumentu Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

22 Działania Instytutu Badań Edukacyjnych - tworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji: Polska Rama Kwalifikacji Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Walidacja Akumulacja i przenoszenie zaliczonych osiągnięć Działania Centralnych i regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli - ogólnodostępne, kompleksowe długofalowe, dopasowane do potrzeb wspieranie szkół/placówek; - upowszechnianie, w prowadzonych szkoleniach, kierunków polityki oświatowej państwa. 22

23 Działania Lubelskiego Kuratora Oświaty -Sprawowanie przez LKO nadzoru pedagogicznego nad szkołami/placówkami: ( ewaluacja, kontrole planowe dotyczące prawidłowej organizacji kształcenia zawodowego – kształcenie w zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, szkolne plany nauczania); -Współpraca z instytucjami, urzędami oraz innymi podmiotami w zakresie polityki oświatowej dotyczącej szkolnictwa zawodowego, w tym: 23

24 24 Obszar działaniaRealizacja 1)z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w zakresie polityki oświatowej kierowanej do szkół zawodowych; 2) z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, w szczególności -w Podkomitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego, który działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym; -w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, która stanowi forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy; - - Włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania gwarancją jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, w tym konferencja MEN w Lublinie - 28.10.203r. - Stypendyści MEN ( i PRM) – stypendia dla najzdolniejszych uczniów, w tym ze szkól zawodowych XI.2013r. - Udział w Podkomitecie Monitorującym: 10.12.2013r. - Udział w RST; 25.09.2013, 10.10.2013, 10.12.2013,23 01.2014r.

25 25 Obszar działaniaRealizacja 3) z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim – w zakresie zleconych zadań, 4) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, szczególności w zakresie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, porozumienia KO z WUP na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, Dni Kariery. 5) z wyższymi uczelniami, w szczególności w zakresie zawartych z KO porozumień tj. :promowania szkolnictwa zawodowego i kariery inżynierskiej na rynku pracy; 6) z organizacjami pracodawców: - Zgłoszenie uwag merytorycznych do projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014r. – 7.12.2013r.r, - Obchody Dni Kariery : 15.10.2013 – UMCS; 17.10.2013 – ZSNr5 w Lublinie, - Spotkanie konsultacyjne Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy( projekt działań na rok 2014 ) - 28.11.2013r., - Udział LKO w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. -WSEI: konferencja,, Młodzi na rynku pracy” - 4.10.2013r., Konkurs,,Lider Innowacji”, PL – promowanie w szkołach zawodowych kariery inżynierskiej. - Ogólnopolskie spotkanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ( wystąpienie na temat nadzoru pedagogicznego zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonych przez St. K w Polsce), konferencja – 14-16.10.2013r., - I Szkolny Dzień Zawodów w Ekonomiku, ZSP Nr 1 w Zamościu ( wystąpienie Stan szkolnictwa w woj. lubelskim w r.szk.2013/2014) 14.11.2013r. - Udział w otwarciu zrewitalizowanego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego OHP w Radzyniu Podlaskim - 22.11.2013r., -Sieć Doradztwa Zawodowego w Zamościu (wystąpienie na temat partnerstwa lokalnego w zakresie doradztwa zawodowego w Lublinie i powiecie lubelskim), konferencja - 4.12.2013r., -Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji pracodawców na temat planowanych i realizowanych przedsięwzięć na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego – 6.02.2014r.,- Turniej Piekarsko – Cukierniczego w ZSCH i PS w Lublinie - 9.01.2014r.

26 26 Obszar działaniaRealizacja Konferencje- Międzynarodowa konferencja,,System kwalifikacji – narzędzie rozwoju Polski i Europy”,IBE Warszawa – 6,7.10.2013r., - Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,,Pobudzanie rozwoju gospodarczego w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Lublin 21.10.2013r., - Konferencja podsumowująca Projekt,,Nauczyciel w przedsiębiorstwie” Lublin,26.10.2013r., -Konferencja FRSE w Warszawie,,System ECVET jako instrument wspierania mobilności uczniów w projektach europejskich” - 29.10.2013r., -Konferencja UM i posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Lublin - 25.11.2013r. -Konferencje OKE w Krakowie dotyczące egzaminów zawodowych, w tym e- egzaminu: 17.09.2013r., 13.11.2013r., - Seminarium,,Zmiany w kształceniu wyższym- co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien” – 12.12.2013r..

27 27


Pobierz ppt "1z 24. Szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim Rok szkolny Liczba szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i słuchaczy szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google