Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA Możliwości finansowania zadań zawartych w PGN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA Możliwości finansowania zadań zawartych w PGN."— Zapis prezentacji:

1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA Możliwości finansowania zadań zawartych w PGN

2 Linie finansowania 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

3 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Program Infrastruktura i Środowisko jest jednym z programów operacyjnych, stanowiący podstawowe narzędzie do finansowania, przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główny cel programu wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020- wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są realizowane działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

4 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 W ramach POIiŚ, finansowanie odbywa się w ramach 8 osi priorytetowych: OŚ PRIORYTETOWA 1: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. OŚ PRIORYTETOWA 2: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. OŚ PRIORYTETOWA 3: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej. OŚ PRIORYTETOWA 4: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej. OŚ PRIORYTETOWA 5: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. OŚ PRIORYTETOWA 6: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. OŚ PRIORYTETOWA 7: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. OŚ PRIORYTETOWA 8: Pomoc techniczna.

5 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, co z kolei przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

6 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: lądowe farmy wiatrowe; instalacje na biomasę; instalacje na biogaz; jednostki wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej; sieci elektroenergetyczne umożliwiające przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE.

7 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Cel szczegółowy: Zwiększenie efektowności energetycznej w przedsiębiorstwach.

8 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego); zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

9 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Cel szczegółowy: Zwiększenie efektowności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

10 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego); instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

11 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia. Cel szczegółowy: Zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia poprzez wdrożenie elementów sieci inteligentnych, a także do rozwoju energetyki prosumenckiej.

12 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia, dedykowanych zwiększeniu wytwarzania z OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów; kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii; inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii); działania w zakresie popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii, rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.

13 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Cel szczegółowy: Poprawienie sprawności i efektywności przesyłu energii termicznej.

14 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle; likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa); budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

15 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału energii wytwarzanej w wysokosprawnej Kogeneracji.

16 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego. wykorzystanie energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;

17 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet inwestycyjny 6.4 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. Cel szczegółowy: Poprawa stanu środowiska w ośrodkach miejskich przez zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni.

18 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; rozwój miejskich terenów zieleni.

19 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Cel szczegółowy: Rozwój i większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców obszarów funkcjonalnych miast.

20 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: budowa, przebudowa, rozbudowa sieci szynowych, w tym infrastruktury metra, uzupełniana o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów; rozwój transportu zbiorowego, wynikający z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu; zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem itp.).

21 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Priorytet inwestycyjny 7.1 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Cel szczegółowy: Wzmocnienie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego państwa.

22 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Typy projektów: budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart; budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart; budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego; przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

23 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne, w ramach zadań własnych samorządów, przedsiębiorcy. Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie ogłaszało nabory wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych priorytetów.

24 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Regionalny Program Operacyjny (RPO) jest dokumentem planistycznym, który określa obszary, jak również szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 zaprogramowano 10 osi priorytetowych: OŚ Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka OŚ Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne OŚ Priorytetowa 3. Energia OŚ Priorytetowa 4. Środowisko OŚ Priorytetowa 5. Transport OŚ Priorytetowa 6. Rynek pracy OŚ Priorytetowa 7. Włączenie społeczne OŚ Priorytetowa 8. Edukacja OŚ Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego OŚ Priorytetowa 10: Pomoc techniczna

25 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach osi 3. Energia, istnieje możliwość otrzymania wsparcia w zakresie celu tematycznego na: 4a Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

26 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach celu tematycznego 4a Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych można ubiegać się o dofinansowanie na: budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji

27 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Beneficjenci: przedsiębiorcy, osoby prawne, w szczególności jst i ich związki, jednostki sektora finansów publicznych, spółki wodne, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, szkoły wyższe, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

28 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach celu tematycznego 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym można ubiegać się o dofinansowanie na: modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym : -modernizacja ich infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej, -podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, czy -instalowanie instalacji OZE.

29 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Beneficjenci: spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządy terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne, podmioty posiadające osobowość prawną, w tym podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno ‑ prywatnym, podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

30 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach celu tematycznego 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu można ubiegać się o dofinansowanie na: zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego, budowa i przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast, projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające integrację z transportem indywidualnym, drogi dla rowerów łączące miasta i ich obszary funkcjonalne, budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci ciepłowniczych i chłodniczych; montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, działania informacyjno-promocyjne.

31 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Beneficjenci: przedsiębiorcy, osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego, organizacje pozarządowe, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno ‑ prywatnym, podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

32 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach osi 4. Środowisko, istnieje możliwość otrzymania wsparcia w zakresie celu tematycznego na: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

33 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach celu tematycznego 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę można ubiegać się o dofinansowanie na: przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podnoszenie standardu bazy technicznej i wyposażenie obszarów chronionych, opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów chronionych, wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej, wsparcie edukacji ekologicznej, wsparcie rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej walory środowiskowe, m.in. punkty i platformy widokowe, szlaki oraz ścieżki dydaktyczne, inwentaryzacja przyrodnicza gmin, kampanie informacyjno-promocyjne.

34 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Beneficjenci: podmioty posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.

35 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach osi 5. Transport, istnieje możliwość otrzymania wsparcia w zakresie celu tematycznego na: 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

36 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach celu tematycznego 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi można ubiegać się o dofinansowanie na: budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach, budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne).

37 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

38 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego W ramach celu tematycznego 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu można ubiegać się o dofinansowanie na: modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja na liniach kolejowych, a także ich rozbudowa oraz budowa nowych linii kolejowych, mających znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie, zakup i modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru.

39 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, zarządzający infrastrukturą kolejową, podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu przewozów regionalnych. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

40 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala podstawowe kierunki finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, a zarazem działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Pomoc z ramienia NFOŚiGW określana jest rocznie i dzielona na poszczególne Programy. W 2015 roku wyróżniono 5 osi programowych: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona atmosfery. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Międzydziedzinowe.

41 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poprawa stanu środowiska Cel programu Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych Formy dofinansowania Dotacja Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., środki wydatkowane będą do 2018 r.

42 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poprawa stanu środowiska Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. Beneficjenci Województwa Rodzaje przedsięwzięć opracowanie programów ochrony powietrza; opracowanie planów działań krótkoterminowych

43 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Formy dofinansowania Dotacja, pożyczka

44 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.

45 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L EMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Warunki dofinansowania minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln zł, wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie łącznie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki, okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2 % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

46 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L EMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015 - 2020, przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., środki wydatkowane będą do 2020 r., Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

47 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L EMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

48 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., środki wydatkowane będą do 2023 r.

49 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

50 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Forma dofinansowania Pożyczka Warunki dofinansowania kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie; oprocentowanie pożyczki: a) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku); albo b) na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6);

51 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Warunki dofinansowania okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; pożyczka nie podlega umorzeniu;

52 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rodzaje przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programu

53 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO 2. Okres wdrażania programu Okres wdrażania w latach 2014 – 2016. Alokacja środków w latach 2014 – 2015. Wydatkowanie środków: do 31.12.2016 roku.

54 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Rodzaje przedsięwzięć W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia: Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro.

55 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

56 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Formy dofinansowania Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. Intensywność dofinansowania - dotacja w wysokości: 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej, 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynku/ów, 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym.

57 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Warunki dofinansowania a) wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, b) kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, c) wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz zweryfikowaniu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, d) dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem zawarcia umowy o kredyt, objętej dotacją ze środków NFOŚiGW.

58 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Beneficjenci Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).

59 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

60 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r, środki wydatkowane będą do 2022 r. Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

61 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Formy dofinansowania pożyczka; dotacja. Intensywność dofinansowania dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji: a) do 15% dofinansowania dla instalacji tj. źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne a w okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania, b) do 30% dofinansowania dla instalacji tj. systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja a w okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania.

62 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Warunki dofinansowania kwota pożyczki wraz z dotacją: od 1 000 tys. zł; pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją; oprocentowanie stałe 1% w skali roku; okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.; wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek i/lub refundacji albo wyłącznie w formie refundacji; pożyczka nie podlega umorzeniu; maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie;

63 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Rodzaje przedsięwzięć przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych;

64 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

65 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pomocy finansowej w formie pożyczek oraz dotacji na cele określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), zgodnie z wyznaczanymi priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć oraz planami działalności Funduszu. Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

66 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFOŚiGW w Poznaniu określił przedsięwzięcia priorytetowe na 2015 r.. W ramach omawianej tematyki dofinansowanie można otrzymać w ramach trzech priorytetów: Priorytet B Ochrona powietrza Priorytet E Edukacja ekologiczna Priorytet F Inne zadania

67 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu W ramach priorytetu Ochrona powietrza, można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie: likwidacji tzw. „niskich” źródeł emisji na terenach miast, w szczególności w strefach i aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza, realizacji przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji oraz rozwoju biogazowni, racjonalizacji gospodarki energią, wdrażania technologii i przedsięwzięć ograniczających zużycie energii w przemyśle i gospodarce komunalnej.

68 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu W ramach priorytetu Edukacja ekologiczna, można ubiegać się o dofinansowanie w ramach m.in.: rozwój ośrodków regionalnych służących realizacji programów edukacyjnych, tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych. upowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje wydawane drukiem i w wersji elektronicznej, audycje radiowe lub telewizyjne. podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do obszarów objętych priorytetami A-D. konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą obejmujące znaczącą liczbę uczestników.

69 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu W ramach priorytetu Inne zadania można ubiegać się o dofinansowanie w ramach: tworzenia nowych lub modernizację istniejących stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu, zwiększenia skuteczności ochrony środowiska w tym nabywania specjalistycznego sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratunkowych i zabezpieczających, remontów i odtworzeń elementów infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych przez powódź, współfinansowania programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, w tym uwzględniających profilaktykę przeciwpowodziową, rozwoju bazy o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej.

70 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Rodzaje przedsięwzięć mające na celu ograniczenie niskiej emisji: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła). rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym; termomodernizacja budynków wielorodzinnych wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

71 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego wskazane w Programach Ochrony Powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą podmioty korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta końcowego. Formy dofinansowania dotacja.

72 Wielkość finansowania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działaniapoziom dofinansowania Zmniejszenie emisyjności gospodarki do 85% dofinansowania Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

73 Wielkość finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działaniapoziom dofinansowania Poprawa stanu środowiskado 50% kosztów kwalifikowanych LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej20-40% umorzenia pożyczki BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energiido 85% kosztów kwalifikowanych Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 10-15% dofinansowania do spłaty kredytu Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 15-30% dofiansowania do instalacji

74 Wielkość finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego działaniapoziom dofinansowania Oś 3 Energia Oś 4 Środowisko Oś 5 Transport do 85% kosztów kwalifikowanych


Pobierz ppt "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA Możliwości finansowania zadań zawartych w PGN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google