Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Toruń, 12 listopada 2007 Rynek pracy otwarty dla wszystkich – korzyści PO KL dla regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Toruń, 12 listopada 2007 Rynek pracy otwarty dla wszystkich – korzyści PO KL dla regionu."— Zapis prezentacji:

1 1 Toruń, 12 listopada 2007 Rynek pracy otwarty dla wszystkich – korzyści PO KL dla regionu

2 2 Doświadczenia WUP w Toruniu we wdrażaniu EFS W perspektywie finansowej 2004-2006 WUP pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla następujących Działań: W ramach SPO RZL: Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia W ramach ZPORR: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

3 3 WUP w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) w ramach Priorytetu VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL wdraża w województwie kujawsko – pomorskim 3 Działania: 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

4 4

5 5 I. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb  stopa rejestrowanego bezrobocia dla województwa wyższa od średniej dla kraju przeciętnie o 4 punkty proc.,  struktura bezrobocia – wzrastający udział następujących grup osób: kobiety (58,6%), długotrwale bezrobotni (68,4%), bezrobotni zamieszkujący na wsi (45,4%), młode osoby bezrobotne (21,7%), bezrobotni w wieku 50-64 lata (17%), bezrobotne osoby niepełnosprawne (2,75%).

6 6 Przyczyny zidentyfikowanych problemów 1.Niedostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy, niski poziom wykształcenia. 2.Brak doświadczenia zawodowego. 3.Czasowe wyłączenie z uczestnictwa w rynku pracy (głównie kobiety powracające na rynek pracy po okresie macierzyństwa). 4.Niska aktywność zawodowa osób starszych. 5.Narastanie barier psychologicznych utrudniających powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. 6.Niska mobilność przestrzenna.

7 7 II. Działania na rzecz rozwiązania problemów Poddziałanie 6.1.3 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych, staże/przygotowania zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych. Typ projektów: projekty systemowe Typ beneficjentów: powiatowe urzędy pracy

8 8 III. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb  Niewystarczająca dostępność usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w stosunku do potrzeb Działania na rzecz rozwiązania problemu Poddziałanie 6.1.2 − −upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, − −szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. Typ projektów: konkursowe Typ beneficjentów: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy

9 9 prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie: −przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, −przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, −migracji zarobkowych na terenie regionu. Typ projektów: konkursowe Typ beneficjentów: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy Działania na rzecz rozwiązania problemu Poddziałanie 6.1.2 IV. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb   Niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy

10 10  wysoki udział biernych zawodowo wśród mieszkańców województwa (46,4%),  struktura biernych zawodowo: kobiety (61,1%), osoby w wieku 55 lat i starsze (51,4%), mieszkańcy wsi (41%). V. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb

11 11 bezpośrednie wsparcie dla osób, w tym m.in.: −pomoc osobom w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, −warsztaty i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, −realizacja programów aktywizacji zawodowej (np. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia), −wsparcie wolontariatu jako etapu przygotowującego do zatrudnienia, −zapewnienie wsparcia towarzyszącego (np. pomoc w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, dofinansowanie przejazdów i zakwaterowania), Działania na rzecz rozwiązania problemów Poddziałanie 6.1.1

12 12 wsparcie dla instytucji rynku pracy (szkolenia, doradztwo, rozwój partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, działania promocyjno-informacyjne na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy (np. promocja alternatywnych form zatrudnienia, upowszechnianie informacji o ofertach pracy, szkoleniach, stażach), rozwój partnerstwa publiczno-społecznego. Typ projektów: konkursowe Typ beneficjentów: wszystkie podmioty Działania na rzecz rozwiązania problemów Poddziałanie 6.1.1

13 13  warunki mało sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości na terenie województwa: brak środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, niedostateczna wiedza potencjalnych beneficjentów ostatecznych na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej, niska aktywność mieszkańców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, nierównomierny rozkład przestrzenny instytucji udzielających wsparcia w zakresie działalności gospodarczej. VI. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb

14 14 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym: –doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, −przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), −wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w aktywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu), promocja przedsiębiorczości. (Działanie 6.2 PO KL jest analogiczne do Działania 2.5 ZPORR wdrażanego w poprzednim okresie programowania przez TARR S.A.). Typ projektów: konkursowe Typ beneficjentów: wszystkie podmioty Działania na rzecz rozwiązania problemów Działanie 6.2

15 15  dysproporcja w poziomie rozwoju społeczno- gospodarczego na obszarach wiejskich i miejskich,  liczne bariery, np. w dostępie do infrastruktury technicznej i społecznej, utrudniające podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia,  niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązania wyżej wymienionych problemów. VII. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb

16 16 aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa zdolności do zatrudnienia oraz rozwój usług aktywizacyjnych, wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, Typ projektów: konkursowe, o wartości do 50 tys. zł Typ beneficjentów: wszystkie podmioty Działania na rzecz rozwiązania problemów Działanie 6.3

17 17 Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji Priorytetu VI PO KL Zmniejszenie udziału kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem (stan na koniec 2006 r. – 58,56%) Zmniejszenie udziału osób młodych (18-24 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (stan na koniec 2006 r. - 21,73%) Zmniejszenie udziału długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem (stan na koniec 2006 r. – 68,38%) Zmniejszenie udziału osób z terenów wiejskich w liczbie bezrobotnych ogółem (stan na koniec 2006 r. – 45,40%) Zmniejszenie udziału osób niepełnosprawnych w liczbie bezrobotnych ogółem (stan na koniec 2006 r. – 2,75%) Zmniejszenie udziału osób w wieku 50-64 lata w liczbie bezrobotnych ogółem (stan na koniec 2006 r. – 16,99%).

18 18 Podział alokacji Priorytetu VI na poszczególne Działania i Poddziałania dla województwa kujawsko-pomorskiego Działanie 6.1 Działanie 6.2 Działanie 6.3 Udział % - 80,9 % 385 109 186,75 Udział % - 17,8 % 84 536 162,89 Udział % - 1,3 % 6 326 811,13 6.1.1 Udział % - 18 % 69 319 653,62 6.1.2 Udział % - 5 % 19 255 459,34 6.1.3 Udział % - 77% 296 534 073,80

19 19 Harmonogram prac WUP w Toruniu Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia konkursów, WUP nie planuje ogłoszenia konkursów pilotażowych, Koniec listopada 2007 r. – spodziewana akceptacja przez Komitet Monitorujący Planu Działania, w którym zostały określone szczegółowe kryteria wyboru projektów Grudzień 2007 r. – planowany termin ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.2 i Działania 6.3 I kwartał 2008 r. – ogłoszenie konkursów w ramach Działania 6.2

20 20 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń tel.: (0-56) 622-86-00, 622-10-59 fax: (0-56) 622-74-85 e-mail: wup@wup.torun.pl


Pobierz ppt "1 Toruń, 12 listopada 2007 Rynek pracy otwarty dla wszystkich – korzyści PO KL dla regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google