Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan środowiska na terenie województwa śląskiego i miasta Sosnowca w 2011 roku (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan środowiska na terenie województwa śląskiego i miasta Sosnowca w 2011 roku (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Stan środowiska na terenie województwa śląskiego i miasta Sosnowca w 2011 roku (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach) (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach) Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

2  powietrza  powietrza (stacja pomiarowej na terenie Sosnowca),  wód powierzchniowych  wód powierzchniowych (punkty pomiarowe na terenie Sosnowca),  wód podziemnych  wód podziemnych (punkt pomiarowy na terenie Sosnowca),  hałasu  hałasu (teren Sosnowca poza obszarem pomiarowym WIOŚ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),  pól elektromagnetycznych  pól elektromagnetycznych (punkty pomiarowe na terenie Sosnowca). Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Katowicach w 2011 roku prowadził monitoring środowiska w następującym zakresie:

3 Monitoring Powietrza

4 Zakres badań monitoringowych powietrza w 2011 roku W roku 2011 na terenie województwa śląskiego znajdowało się łącznie 220 stanowisk pomiarowych służących ocenie jakości powietrza w zakresie:  pyłu zawieszonego PM10,  pyłu zawieszonego PM2,5,  dwutlenku siarki,  dwutlenku azotu,  tlenków azotu,  ozonu,  tlenku węgla,  benzenu,  oraz zawartych w pyle PM10: ołowiu, kadmu, niklu, arsenu i benzo(a)pirenu.

5 Rozmieszczenie stanowisk monitoringu powietrza w województwie śląskim w 2011 roku, w nowym układzie stref Stanowiska pomiarowe znajdują się: w 17 stacjach automatycznych, na 26 stanowiskach manualnych pyłu zawieszonego, w tym PM10 (17) i PM2,5 (9). Ponadto 20 stanowisk pomiarów pasywnych (wyłącznie benzen) ( Miasto Sosnowice w strefie o nazwie Aglomeracja Górnośląska)

6 Ocena jakości powietrza na terenie województwa śląskiego za 2011 rok W oparciu o wyniki pomiarów z przedstawionych stanowisk pomiarowych i modelowanie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kończy wykonanie „Dziesiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującej 2011 r.”. Ocena wykonywana jest w pięciu strefach, w tym: - dwie aglomeracje (górnośląska i rybnicko jastrzębska), - dwa największe miasta poza aglomeracjami (Bielsko Biała i Częstochowa), - strefa śląską stanowiącą pozostałą część województwa.

7 Ocena jakości powietrza w 2011 roku wg kryterium ochrona zdrowia TLENEK WĘGLA BENZEN DWUTLENEK SIARKI

8 Ocena jakości powietrza w 2011 roku wg kryterium ochrona zdrowia DWUTLENEK AZOTU NO 2 1Częstochowa ul. Armii Krajowej 2Częstochowa ul. Baczyńskiego 3Złoty Potok gm. Janów 4Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 5Katowice Aleja Górnośląska 6Tychy ul. Tołstoja 7Żywiec ul. Słowackiego 8Bielsko-Biała ul. Kossak-Szczuckiej 9Cieszyn ul. Mickiewicza 10Wodzisław ul. Gałczyńskiego 11Rybnik ul. Borki 12Katowice ul. Kossutha 13Zabrze ul. M. Skłodowskiej 14Gliwice ul. Mewy

9

10 Zakłady uciążliwe dla czystości powietrza ze względu na emisję tlenków azotu

11 Ocena jakości powietrza w 2011 roku, wg kryterium ochrona zdrowia OZON (dopuszczalna częstość przekraczania 25 dni)

12 Ocena jakości powietrza w 2011 roku wg kryterium ochrona zdrowia OZON (poziom celu długoterminowego - maksymalna średnia ośmiogodzinna w roku, powyżej 120 µg/m 3 )

13 Ocena jakości powietrza w 2011 roku wg kryterium ochrona zdrowia PM10 1Lubliniec ul. Piaskowa 2Częstochowa ul. Baczyńskiego 3Złoty Potok gm. Janów 4Myszków ul. Miedziana 3 5Zawiercie ul. M. Skłodowskiej-Curie 6Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 7Sosnowiec ul. Lubelska 8Katowice ul. Kossutha 9Katowice Aleja Górnośląska 10Tychy ul. Tołstoja 11Pszczyna ul. ks. Abp. Bogedaina 12Bielsko-Biała ul. Kossak-Szczuckiej 13Żywiec ul. Słowackiego 14Żywiec ul. Kopernika 15Cieszyn ul. Mickiewicza 16Godów ul. Gliniki. powiat wodzisławski 17Wodzisław ul. Gałczyńskiego 18Żory Os. Sikorskiego 19Rybnik ul. Borki 20Knurów ul. Jedności Narodowej 21Gliwice ul. Mewy 22Zabrze ul. M. Skłodowskiej 23Tarnowskie Góry ul. Litewska

14 Ocena jakości powietrza wg. kryterium ochrona zdrowia PM10 – stężenia średnie roczne w roku 2006, 2010 i 2011

15 Ocena jakości powietrza w 2011 roku BENZO(A)PIREN Przekroczenie poziomu docelowego 1 ng/m 3 na terenie całego województwa śląskiego (średnioroczne przekroczenia w zakresie 3 – 15 ng/m 3 )

16 ARSENKADM NIKIELOŁÓW

17 Ocena jakości powietrza w 2011 roku wg kryterium ochrona zdrowia PM2,5

18 Przyczyny przekroczeń  Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Emisja ta występuje ze zróżnicowanym natężeniem zależnym od temperatury i warunków meteorologicznych, związanych z bezwietrzną lub prawie bezwietrzną pogodną (prędkością wiatru poniżej 1,5 m/s) i brakiem opadów atmosferycznych.  Znacznie mniejszy negatywny wpływ na jakość powietrza w tym zakresie ma emisja przemysłowa i transport.

19 Konieczność poprawy złej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego W celu doprowadzenia do poprawy jakości powietrza Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił dwa Programy Ochrony Powietrza. W ramach realizacji POP przewiduje się m.in. wyeliminowanie spalania paliw złej jakości w piecach domowych, rozbudowę i integrację sieci ciepłowniczej, ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych oraz ograniczanie emisji ze źródeł przemysłowych. Program przewiduje realizację prac mających wpłynąć na poprawę jakości powietrza, sukcesywnie do 2020 roku. Za realizację Programu odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i poszczególne gminy województwa, które zobowiązane są do wdrożenia zadań ujętych w Programie.

20 Biała Przemsza przed ujściem do Przemszy Monitoring wód powierzchniowych

21 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W 2010 ROKU  Na podstawie badań monitoringowych prowadzonych w 2010 roku, w 103 punktach pomiarowych wykonano następujące oceny wód:  stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych,  stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych,  wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,  pod katem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych,  eutrofizacji w latach 2008-2010. Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Sosnowiec w 2011 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

22 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W 2010 ROKU (pierwszy rok trzyletniego cyklu) Ocenę stanu/potencjału ekologicznego Ocenę stanu/potencjału ekologicznego wykonano dla 24 jednolitych części wód powierzchniowych (jcw). Ocena wykazała stan/potencjał ekologiczny: dobry dobry – 1 jcw umiarkowany umiarkowany – 12 jcw słaby słaby - 11 jcw O ocenie zadecydowały wskaźniki biologiczne – fitobentos i makrofity oraz wskaźniki fizykochemiczne. W 8 punktach wystąpiły przekroczenia substancji szczególnie szkodliwych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niestntetycznych dla wskaźników: boru, fenoli lotnych, fluorków, cyjanków wolnych, glinu i talu. (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, Dz. U. Nr 162, poz. 1008) Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Sosnowiec w 2011 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

23 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W 2010 ROKU (pierwszy rok trzyletniego cyklu) Ocena stanu chemicznego Ocena stanu chemicznego w zakresie wybranych wskaźników chemicznych wykonana dla 32 jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) wykazała stan: dobry dobry – 7 jcw nieosiągający dobrego nieosiągający dobrego – 25 jcw Przekroczenia wartości granicznych ustalonych dla dobrego stanu chemicznego wód wystąpiły dla wskaźników: rtęci, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo (g,h,i) propylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu), kadmu, ołowiu oraz chlorfenwinfosu i heksachlorocykloheksanu (HCH). (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, Dz. U. Nr 162, poz. 1008) Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Sosnowiec w 2011 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

24 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W 2010 ROKU Ocena eutrofizacji w latach 2008-2010 Ustawa Prawo wodne w art. 9 definiuje eutrofizację jako „wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód”. Ocena eutrofizacji za lata 2008-2010 wykazała:  108 jcw eutroficznych (na 148 badanych) dla rzek  7 eutroficznych (na 11 badanych) dla zbiorników zaporowych (podstawa prawna: art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz. U. Nr 162, poz. 1008, wytyczne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Sosnowiec w 2011 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

25 Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Zgodnie z Aneksem nr 1 do programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa Śląskiego na 2011 rok, badania monitoringowe wód na terenie Sosnowca prowadzono w 2 punktach pomiarowych:  w Białej Przemszy w Sosnowcu-Maczkach, w zakresie monitoringu operacyjnego wybranych wskaźników chemicznych,  w Białej Przemszy w ujściu do Przemszy, w zakresie monitoringu diagnostycznego.

26 Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Punkty pomiarowe badane na terenie Sosnowca w 2011 roku

27 Kod ppkKod JCWNazwa JCWPNazwa punktuKm Długość georaficzna Szerokość geograficzna Typ JCWP N-naturalna, SZ - silnie zmieniona* PL01S1301_1715PLRW20008212859 Biała Przemsza od Ryczówka do Koziego Brodu Biała Przemsza w Maczkach 10,419,273550,25798N PL01S1301_1719PLRW2000821289 Biała Przemsza od Koziego Brodu do ujścia Biała Przemsza ujście do Przemszy 0,819,160650,23618SZ wg wykazu jcwp z 2010 roku Typ 8 – mała rzeka wyżynna krzemianowa Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Dane o punktach pomiarowych i JCWP-jednolitych częściach wód powierzchniowych

28 Monitoring diagnostyczny Elementy biologiczneFitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe Elementy fizykochemiczne wspierające element biologiczny, w tym: charakteryzujące stan fizycznytemperatura wody, zawiesiny ogólne charakteryzujące warunki tlenowetlen rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel organiczny charakteryzujących zasolenie przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, twardość ogólna charakteryzujących zakwaszenieodczyn pH charakteryzujące warunki biogenne azot amonowy, azot Kjeldahla, azot, azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor ogólny Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne arsen, bar, bor, chrom ogólny, chrom (VI), cynk, miedź, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, glin, cyjanki wolne, cyjanki związane, fluorki, tal Chemiczne wskaźniki jakości wody wskaźniki chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, substancje priorytetowe antracen, atrazyna, benzen, kadm, chlorfenwinfos, 1,2-dichloroetan, dichlorometan, fluoranten, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, heksachlorocykloheksan, ołów, rtęć, naftalen, nikiel, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, symazyna, trichlorobenzeny, trichlorometan oraz chloroalkany, chlorpyrifos, ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), nonylofenole, oktylofenole, związki tributylocyny, trifluralinę – badane przez GIOŚ Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających (wg KOM 2006/0129(COD)) tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT-izomer para-para, DDT całkowity, trichloroetylen, tetrachloroetylen Monitoring operacyjny wybrane wskaźniki chemicznekadm, ołów (oraz wspomagajaco twardość ogólna) Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Zakres badań prowadzonych w 2011 roku

29 Ocenę jakości wód powierzchniowych za 2011 rok wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji:  elementów biologicznych, fizykochemicznych, w oparciu o wchodzące ich skład wskaźniki jakości,  stanu ekologicznego dla cieków naturalnych,  potencjału ekologicznego dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych,  stanu chemicznego,  oraz sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp). Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku

30 Nazwa punktu pomiarowo- kontrolnego POTENCJAŁ EKOLOGICZNY STAN CHEMICZNY Klasa elementów biologicznych Klasa elementów fizykochemicznych Substancje szczególnie szkodliwe- specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) POTENCJAŁ EKOLOGICZNY Biała Przemsza – w Maczkachn.b. poniżej dobrego* (ołów, kadm) Biała Przemsza – w ujściu do Przemszy IV klasa poniżej potencjału dobrego (twardość ogólna) poniżej potencjału dobrego (tal) słaby poniżej dobrego (ołów, kadm) * na podstawie wybranych wskaźników chemicznych Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Ocena potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego na podstawie badań prowadzonych w punkcie pomiarowym Biała Przemsza ujście do Przemszy w 2011 roku

31 Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Ocena wybranych wskaźników jakości wody na podstawie wartości średniorocznych w Białej Przemszy km 0,8 w latach 2006-2011 BZT 5 [mg O 2 /l]Azot amonowy [mg NNH 4 /l] Fosfor ogólny [mg P/l] II klasa I klasa II klasa I klasa II klasa I klasa

32 wartość graniczna dobrego stanu chemicznego Kadm [ug/l] Ołów [ug/l] Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Ocena wybranych wskaźników jakości wody na podstawie wartości średniorocznych w Białej Przemszy km 0,8 w latach 2006-2011

33  wody eutroficzne wystąpiły we wszystkich punktach pomiarowych,  najwięcej wskaźników przekraczających wartości graniczne dobrego stanu wód wystąpiło w Brynicy w ujściu do Przemszy i w Przemszy powyżej ujścia Białej Przemszy,  w Białej Przemszy w Maczkach o eutrofizacji zadecydował tylko fitobentos. Okres objęty oceną Nazwa punktu Ilość ocenianych wskaźników/ ilość przekroczeń OGÓLNA OCENA EUTROFIZACJI 2008-2010Brynica ujście do Przemszy8/6TAK 2008-2010Przemsza powyżej ujścia Białej Przemszy8/6TAK 2008-2010Biała Przemsza w Maczkach8/1TAK 2008-2010Potok Bobrek ujście do Białej Przemszy8/5TAK 2008-2010Biała Przemsza ujście do Przemszy8/2TAK Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Ocena eutrofizacji w punktach pomiarowych badanych w na terenie Sosnowca w latach 2008-2010

34 Monitoring wód powierzchniowych badanych na terenie Sosnowca w 2011 roku Biała Przemsza w Sosnowcu-Maczkach Biała Przemsza ujście do Przemszy

35 Monitoring wód podziemnych w województwie śląskim w 2011 roku W roku 2011 badania wód podziemnych w województwie śląskim prowadzone były w oparciu o krajową sieć pomiarową modyfikowaną pod kątem dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz sieć regionalną uzupełniającą badania pod kątem ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wykorzystywanych do celów pitnych. W podsystemie monitoringu wód podziemnych na terenie województwa badano również wody w rejonie Tarnowskich Gór na zawartość trichloroetenu i tetrachloroetenu oraz Dąbrowy Górniczej pod kątem zanieczyszczeń przemysłowych Badaniami objęto 139 punktów pomiarowych, w tym:  48 punktów w sieci krajowej,  63 punkty w sieci regionalnej,  12 punktów w monitoringu badawczym na terenie Tarnowskich Gór oraz  16 punktów w monitoringu badawczym na terenie Dąbrowy Górniczej.

36 Monitoring wód podziemnych w województwie śląskim w 2011 roku Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu wód podziemnych w ramach sieci krajowej oraz regionalnej, wykonana została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryterium i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)  Badania w sieci krajowej były wykonywane, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przez Państwowy Instytut Geologiczny.  Badania w sieci regionalnej były wykonywane przez WIOŚ Katowice

37  W 2011 roku na terenie miasta Sosnowca badania wód podziemnych prowadzone były w punkcie znajdującym się przy ul. Chemicznej (2231/K) należącym do sieci krajowej.  Punkt 2231/K monitorował wody triasowe związane z Jednolitą Częścią Wód Podziemnych nr 132. Badania prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoring wód podziemnych na terenie Sosnowca w 2011 roku Nr Monbada Identyfikator UE punktu pomiarowego PowiatGminaPUWG XPUWG YRZGWJCWPdOpróbowanie Wskaźniki w granicach stężeń III klasy jakości Wskaźniki w granicach stężeń IV klasy jakości Wskaźniki w granicach stężeń V klasy jakości Klasa jakości wody w punkcie pomiarowym (wiosna/jesień) Klasa jakości wody w punkcie pomiarowym w 2011r. 2231PL01G132_004m. SosnowiecM. Sosnowiec510224,9343269296,3317Gliwice132wiosnaTemp, NO3, CaMo IV III 2231PL01G132_004m. SosnowiecM. Sosnowiec510224,9343269296,3317Gliwice132jesieńNO3, Ca, HCO3 III Objaśnienia: 2231 – numer punktu JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych

38 Monitoring hałasu na terenie Sosnowca w 2011 roku Zgodnie z ustawą o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w terminie do 30 czerwca 2012 roku należy zrealizować drugi etap mapowania akustycznego, obejmujący miasta o liczbie mieszkańców większej od 100 tys. do których zaliczone jest miasto Sosnowiec. Pierwszy etap mapowania (przypadał na 30 czerwca 2007 roku) został zakończony a dotyczył aglomeracji mających ponad 250 tys. mieszkańców. Po wykonaniu mapy akustycznej miasta właściwa rada powiatu uchwali program ochrony środowiska przed hałasem, określony w art. 119 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

39 Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie Sosnowca w 2011 roku W dniu 27.05.2011 roku WIOŚ w Katowicach wykonał na terenie miasta Sosnowiec jeden dwugodzinny pomiar monitoringowy poziomu składowej elektrycznej promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz. Punkt pomiarowy P-1 zlokalizowano w rejonie skrzyżowania ulic Teatralnej i Kościelnej w sąsiedztwie instalacji radiokomunikacyjnych (stacji bazowych telefonii komórkowej). Średni arytmetyczny poziom skutecznych natężeń pola elektrycznego wyniósł w badanym punkcie 0,37 V/m. Zmierzone wartości poziomu PEM w badanym punkcie są znacznie poniżej (około 5%) dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego.

40 Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych na terenie województwa śląskiego w latach 2008 - 2010 roku W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zakończył pierwszy trzyletni cykl pomiarów monitoringowych PEM w środowisku. W ramach badań przeprowadzono pomiary w 135 punktach pomiarowych rozlokowanych na terenie całego województwa śląskiego, w tym w trzech punktach na terenie miasta Sosnowiec. Lokalizacja punktów na terenie miasta była uzgodniona z przedstawicielami UM Sosnowiec. W latach 2008 -2010 przeprowadzono dwugodzinne pomiary ciągłe i uzyskano następujące poziomy średnich skutecznych natężeń pól elektrycznych w badanych punktach: PP1 - ul. Teatralna/Kościelna - 0,38 V/m, PP2 - ul. Koszalińska – 1,21 V/m, PP3 –ul. Będzińska – 0,28 V/m. Wyniki pomiarów wskazują, że w przedmiotowych punktach pomiarowych, poziomy pól elektromagnetycznych nie przekraczają wartości dopuszczalnej 7 V/m. Pomiary we wskazanych punktach kontynuowane będą w kolejnych latach w ramach następnych trzyletnich cykli pomiarowych. Zakończenie pierwszego trzyletniego cyklu pomiarowego było okazją do wydania w 2011 roku publikacji „Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych na terenie województwa śląskiego w latach 2008- 2010”. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono średni poziom natężenia pola elektrycznego na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców, który wyniósł 0,48 V/m. Opracowanie zawiera między innymi podsumowanie pomiarów poziomów PEM prowadzonych na terenie naszego województwa a także szereg innych ciekawych informacji dotyczących promieniowania elektromagnetycznego.

41 Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie Sosnowca w 2011 roku WIOŚ w Katowicach przeprowadził na terenie Sosnowca 26 kontroli, które obejmowały zagadnienia w zakresie: -Gospodarki odpadami, -Gospodarki wodno-ściekowej, -Nadzoru rynku, -Ochrony powietrza, -Ochrony akustycznej, -Przeciwdziałania poważnym awariom. W większości kontrolowanych zakładów stwierdzono nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów. Udzielono pouczeń, nałożono zarządzenia pokontrolne oraz kary grzywny w drodze mandatu.

42 Zdjęcia z archiwum WIOŚ w Katowicach Dziękuję za uwagę Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Pobierz ppt "Stan środowiska na terenie województwa śląskiego i miasta Sosnowca w 2011 roku (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google