Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach) Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

2  powietrza (stacja pomiarowej na terenie Sosnowca),  wód powierzchniowych (punkty pomiarowe na terenie Sosnowca),  wód podziemnych (punkt pomiarowy na terenie Sosnowca),  hałasu (teren Sosnowca poza obszarem pomiarowym WIOŚ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),  pól elektromagnetycznych (punkty pomiarowe na terenie Sosnowca). WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH W 2014 ROKU PROWADZIŁ MONITORING ŚRODOWISKA W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

3 Stanowiska pomiarowe w 2014 roku znajdowały się:  w 19 stacjach automatycznych,  na 26 stanowiskach manualnych pyłu zawieszonego, w tym PM10 (17) i PM2,5 (9),  na 4 stanowiskach pomiarów pasywnych (wyłącznie benzen). Łącznie 218 stanowisk pomiarowych. ROZMIESZCZENIE I LICZBA STANOWISK POMIAROWYCH POWIETRZA W 2014 ROKU Ocena jakości powietrza wykonywana jest w pięciu strefach w tym, dwie aglomeracje: górnośląska i rybnicko-jastrzębska, dwa największe miasta poza aglomeracjami: Bielsko Biała i Częstochowa, strefa śląską stanowiącą pozostałą część województwa. W ocenie jakości powietrza poza wynikami pomiarów wykorzystuje się modelowanie matematyczne.

4 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA DWUTLENEK AZOTU DWUTLENEK SIARKI Klasa C: Aglomeracja górnośląska – wpływ komunikacji

5 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA 2014 ROKU WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA TLENEK WĘGLA BENZEN

6 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA DLA OZONU poziom celu długoterminowego - maksymalna średnia ośmiogodzinna w roku, powyżej 120 µg/m 3 dopuszczalna częstość przekraczania 25 dni

7 STĘŻENIA ŚREDNIE ROCZNE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W LATACH 2010 – 2014 (w 2014 roku obniżenie stężeń średnich rocznych na 8 stanowiskach, norma 40 µg/m 3 dotrzymana na 7 stanowiskach)

8 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM10 pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku (wyniki wstępne)

9 Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 w latach 2012-2014 oraz pokrycie czasu pomiarami (w procentach) w 2014 roku (wartości w etykietach dot. 2014 roku)

10 STĘŻENIA 24 GODZINNE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 PRZEKRACZAJĄCE PRÓG INFORMOWANIA W LATACH 2012 - 2014

11 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM2,5 w 2014 roku w 2014 roku (wyniki wstępne)

12 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU BENZO(A)PIREN Aglomeracja Górnośląska 1. Zabrze ul. M.Skłodowskiej-Curie 2. Katowice ul Kossutha 3. Dąbrowa Górnicza ul. 1000-lecia 4. Rybnik ul. Borki 5. Żory ul. Sikorskiego 6. Bielsko Biała 7. Częstochowa. ul. Kossak-Szczuckiej ul. Baczyńskiego Aglomeracja Rybnicko- Jastrzębska Miasto Bielsko - Biała Miasto Częstochowa Strefa śląska 8. Zawiercie ul. M.Skłodowskiej-Curie 9. Lubliniec ul. Piaskowa 10. Tarnowskie Góry ul. Litewska 11. Godów ul. Gliniki 12. Pszczyna ul. Bogedaina 13. Knurów ul. Jedności Narodowej 14. Żywiec ul. Kopernika Przekroczenie poziomu docelowego 1 ng/m 3 na terenie całego województwa śląskiego (średnioroczne przekroczenia w zakresie 3 – 15 ng/m 3 ), ale w 2014 roku zmniejszenie stężeń na większości stanowisk

13  Zauważalna poprawa złej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (a także zmniejszenie stężeń B(a)P) w latach 2013- 2014, w porównaniu z latami poprzednimi, związana jest przede wszystkim z warunkami meteorologicznym.  Sezony jesienno-zimowe w latach 2013-2014 były nieco cieplejsze od wielolecia i z mniejszą ilością cisz, decydujących o jakości powietrza  Sezony jesienno-zimowe w latach 2013-2014 były nieco cieplejsze od wielolecia i z mniejszą ilością cisz, decydujących o jakości powietrza.. PRZYCZYNY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

14 Emisja z transportu Emisja przemysłowa EMISJA Z KOMINÓW INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH !!! -główna przyczyna złej jakości powietrza Emisja z transportu Emisja przemysłowa EMISJA Z KOMINÓW INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH !!! -główna przyczyna złej jakości powietrza

15 ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA WYNIKI POMIARÓW 2014 ROK

16 Zanieczyszczeni e Kompletność serii [%] Stężenie maksymalne 1 godz. Liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej 1 godz. Stężenie maksymaln e 24 godz. Liczba przekroczeń wartości dopuszczaln ej 24 godz. Stężenie średniorocz ne [μg/m 3] Dwutlenek siarki 96 145 μg/m 3 31.12.2014 (godz. 1) 062 μg/m 3 18.02.2014 015 Dwutlenek azotu 96 122 μg/m 3 14.03.2014 (godz. 21) 025 Pył zawieszony PM 10 100 148 μg/m 3 4.02.2014 79 39 WYNIKI POMIARÓW SOSNOWIEC UL. LUBELSKA – 2014 ROK

17  Na podstawie rocznych ocen jakości powietrza wykonanych przez WIOŚ w Katowicach, Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił cztery Programy Ochrony Powietrza (POP) zobowiązujące wszystkie gminy województwa śląskiego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą do wdrożenia zadań ujętych w Programie. Ostatni POP obejmujący całe województwo śląskie w nowym układzie stref został uchwalony w listopadzie 2014 roku.  Zadania ujęte w POP obejmują głównie: wyeliminowanie spalania paliw złej jakości w piecach domowych, rozbudowę i integrację sieci ciepłowniczej, ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych oraz ograniczanie emisji ze źródeł przemysłowych.  Przewidywany termin realizacji zadań objętych POP to 2020 rok.. KONIECZNOŚĆ POPRAWY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

18  WIOŚ w Katowicach poza monitorowaniem jakości powietrza, od dwóch lat (po zmianie przepisów prawa), prowadzi również działalność w zakresie kontroli realizowania zadań określonych w Programach Ochrony Powietrza. W latach 2013-2014 Inspektorat przeprowadził 20 kontroli w gminach.  Wykonana przez Inspektorat analiza zakresu prac wykonanych przez gminy w ramach POP (w oparciu o kontrole i sprawozdania) oraz analiza prawnych możliwości działań wskazuje na konieczność: znacznego zintensyfikowania działań naprawczych prowadzonych przez gminy !!! zmiany przepisów prawa w kierunku określenia między innymi norm jakości dla paliw stosowanych w gospodarstwach domowych (w sposób eliminujący spalanie paliw o najgorszych parametrach) oraz wprowadzenia standaryzacji dla pieców grzewczych !!!  W latach 2013-2014 Inspektorat przeprowadził 140 kontroli w zakładach prowadzących działalność związaną z oddziaływaniem na jakość powietrza. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W KATOWICACH W ZAKRESIE POWIETRZA

19 Roczna ocena jakości powietrza za 2013 r. Pył zawieszony PM10 – ochrona zdrowia – średnia 24 h Pył zawieszony PM10 – ochrona zdrowia – średnia roczna 2012 Opracowano w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

20 Roczna ocena jakości powietrza za 2013 r. Benzo(a)piren – ochrona zdrowia – średnia roczna 2012 Opracowano w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

21  Ze względu na złą jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego i zawartego w pyle benzo(a)pirenu obecnie w uzgodnieniu jest projekt „Krajowego Programu Ochrony Powietrza w Polsce”.  W celu doprowadzenia do poprawy jakości powietrza projekt ten zakłada rozwój mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza, powołanie „partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza” i włączenia w te działania społeczeństwa.  W sektorze bytowo – komunalnym (szczególnie istotnym, ze względu na oddziaływanie na jakość powietrza) wskazano w Krajowym POP konieczność: kontynuacji procesu wymiany starych wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na obszarze całego kraju, ustanowienie standardów jakości paliw stałych stosowanych w sektorze bytowo - komunalnym, ustanowienie standardów dla urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW oraz wprowadzenie systemu ich certyfikacji grzewczych, stosowanie bezemisyjnych odnawialnych źródeł energii, prowadzenie działań w sektorze transportu, związanych zarówno z infrastrukturą drogową, jak również z taborem ekologicznym, wykorzystującym paliwa niskoemisyjne; przewiduje się także rozwój alternatywnych form transportu. KONIECZNOŚĆ POPRAWY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO i POLSKI

22 ARSEN KADM NIKIELOŁÓW Stężenia metali zawartych w pyle PM10 w województwie śląskim

23  Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach: www.katowice.pios.gov.pl/ Śląski Monitoring Powietrza  Informacja o prognozowanej jakości powietrza przygotowywana przez WIOŚ w Katowicach z IMGW Oddział w Krakowie, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach dostępna jest a)na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach www.katowice.pios.gov.pl/ System Prognozowania Zanieczyszczeń Powietrza b)W codziennym programie EKO POGODA, w TVP Katowice, godz. 19 15 INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

24 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W LATACH 2010- 2013 i wstępne wyniki za 2014 rok

25 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W LATACH 2010-2013 W LATACH 2010-2013 Lata 2013-2015 w zakresie badań i oceny stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) są drugą i końcową częścią sześcioletniego cyklu gospodarowania wodami (2010-2015). Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek w województwie, niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2013-2015 (www.katowice.pios.gov.pl), w ramach podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowane są zadania: badania i ocena stanu rzek, badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników zaporowych.

26 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W LATACH 2010-2013 W LATACH 2010-2013 Ocena za 2014 rok będzie wykonana do końca czerwca 2015 roku W 2013 roku badania monitoringowe prowadzono w 112 punktach pomiarowych zlokalizowanych na 94 jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP). Badaniami objęte były rzeki – 105 punktów oraz zbiorniki zaporowe – 7 punktów. Zgodnie z zastosowaną procedurą dziedziczenia, ocena wykonana w 2013 roku zawiera ocenę JCWP badanych w 2013 roku oraz oceny JCWP badanych w latach 2010-2012 (tzw. dziedziczone). W 2013 roku oceniono stan/potencjał ekologiczny 160 JCWP, na który składają się elementy: hydromorfologiczne, biologiczne, fizykochemiczne oraz substancje szczególnie szkodliwe z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych.

27 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W LATACH 2010-2013 W LATACH 2010-2013 Ocena stanu/potencjału ekologicznego wykazała: bardzo dobry bardzo dobry stan ekologiczny w 4 % JCWP (potencjału maksymalnego nie stwierdzono), dobry dobry stan/potencjał ekologiczny w 26 % JCWP, umiarkowany umiarkowany stan/potencjał ekologiczny w 33 % JCWP słaby słaby stan/potencjał ekologiczny w 24 %, zły zły stan/potencjał ekologiczny w 13 %. Wody o dobrym i powyżej stanie/potencjale ekologicznym występowały głównie w południowej i północnej części województwa m.in. w zlewniach: Brynicy powyżej zbiornika Kozłowa Góra, Białej Przemszy (Centuria, Kanał Główny), Najgorsza jakość wód o złym stanie ekologicznym występowała głównie w środkowej części województwa m.in. w zlewni Gostyni, Brynicy poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Przemszy i Kłodnicy,

28 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W LATACH 2010-2013 W LATACH 2010-2013 Ogółem w latach 2010-2013 oceniono stan chemiczny 52 JCWP, z których dobry wystąpił w 15 JCWP, a w pozostałych 37 występowały przekroczenia środowiskowych norm jakości badanych substancji chemicznych. W 2013 roku środowiskowe normy jakości przekraczały stężenia: kadmu w 9 JCWP, chlorfenwinfosu w 1 JCWP, heksachlorocykloheksanu (HCH) w 2 JCWP, ołowiu w 4 JCWP, rtęci w 3 JCWP, WWA w 26 JCWP, sumy aldryny, dieldryny, endryny i izodryny oraz DDT całkowitego w 1 JCWP, DDT izomer para–para w 2 JCWP.

29 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH BADANYCH W LATACH 2010-2013 W LATACH 2010-2013 Ocenę stanu wód monitorowanych przez WIOŚ w Katowicach w latach 2010-2013 wykonano dla 125 JCWP: dobry dobry stan wód stwierdzono dla 4 JCWP: zły zły stan wód wystąpił w pozostałych 121 JCWP. W przypadku 10 JCWP: których stan/potencjał ekologiczny oceniono jako dobry, o złym stanie wód zadecydował stan chemiczny poniżej dobrego. W pozostałych 111 JCWP stan/potencjał ekologiczny nie osiągnął wymogów dobrego stanu wód, a w 27 z nich także stan chemiczny. Ocena obszarów chronionych nie wpłynęła na ocenę stanu wód.

30 Miasto Sosnowiec leży w dorzeczu Wisły, w zlewni Przemszy i jej dopływu Białej Przemszy. Dorzecze Wisły Dorzecze Odry Dorzecze Dunaju MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA

31 Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego, w cyklu pomiarowym 2013-2015 badania monitoringowe JCWP zlokalizowanych na terenie Sosnowca zaplanowano: na 2013 rok na 2013 rok - badania w zakresie monitoringu operacyjnego celem ustalenia stanu/ potencjału ekologicznego JCWP w punktach pomiarowo-kontrolnych:  Brynica - ujście do Przemszy (Sosnowiec/Mysłowice),  Przemsza - powyżej ujścia Białej Przemszy (Sosnowiec/Mysłowice),  Bobrek - ujście do Białej Przemszy (Sosnowiec),  Biała Przemsza - w Maczkach (Sosnowiec/Jaworzno),  Biała Przemsza w ujściu do Przemszy (Sosnowiec). na 2013, 2014 i 2015 rok - na 2013, 2014 i 2015 rok - badania prowadzone w zakresie monitoringu operacyjnego wybranych wskaźników chemicznych:  kadmu i ołowiu w punktach pomiarowo-kontrolnych: Biała Przemsza w Maczkach oraz w ujściu do Przemszy,  sumy WWA (benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu) oraz sumy pestycydów (aldryny, dieldryny, endryny i izodryny) w punkcie pomiarowo-kontrolnym Biała Przemsza w ujściu do Przemszy. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA

32 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA Biała Przemsza w Sosnowcu- Maczkach Biała Przemsza ujście do Przemszy Przemsza powyżej ujścia Białej Przemszy Brynica ujście do Przemszy Bobrek ujście do Białej Przemszy

33 stanu/potencjału ekologicznego Na terenie miasta Sosnowiec oceniono 5 jednolitych części wód powierzchniowych. Ocena stanu/potencjału ekologicznego (dziedziczona z 2013 roku) wykazała:  umiarkowany  umiarkowany stan ekologiczny Białej Przemszy w Maczkach,  umiarkowany  umiarkowany potencjał ekologiczny Białej Przemszy w ujściu do Przemszy i Przemszy powyżej ujścia Białej Przemszy,  słaby  słaby stan ekologiczny Potoku Bobrek,  słaby  słaby potencjał ekologiczny Brynicy od zbiornika Kozłowa Góra do ujścia. O ocenie zadecydowała jakość wskaźnika biologicznego – fitobentosu oraz wskaźniki zanieczyszczeń organicznych, biogennych i zasolenia, które przekraczały warunki graniczne dobrego stanu wód. Z grupy tzw. specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, wchodzących w skład oceny stanu/potencjału ekologicznego w Białej Przemszy w Maczkach i w ujściu wartości graniczne dobrego stanu wód przekroczył tal, w Potoku Bobrek – fluorki, a w Przemszy powyżej ujścia Białej Przemszy – fenole. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA

34 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP

35 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA Ocena wybranych wskaźników jakości wody na podstawie wartości średniorocznych w punktach pomiarowych badanych w latach 2007-2013 BZT 5 azot amonowy fosfor ogólny Analiza stężeń średniorocznych wybranych wskaźników wykazała:  wpływ ścieków komunalnych na jakość wód Brynicy, Przemszy, Potoku Bobrek,  najwyższe wartości stężeń w Przemszy i Brynicy,  spadek stężeń BZT5, azotu amonowego i fosforu ogólnego w 2013 roku odniesieniu do lat poprzednich w Potoku Bobrek, Przemszy i Brynicy,  w Białej Przemszy stężenia BZT5, azotu amonowego i fosforu ogólnego w analizowanym okresie nie przekroczyły wartości granicznych dobrego stanu wód. Fosfor ogólny

36 Ocena stanu chemicznego Ocena stanu chemicznego na podstawie badań wybranych wskaźników w latach 2013 - 2014 roku wykazała:  przekroczenie środowiskowych norm jakości dla średniorocznych i maksymalnych stężeń kadmu oraz średniorocznych stężeń ołowiu w Białej Przemszy w Maczkach i w ujściu do Przemszy (Podwyższone stężenia kadmu i ołowiu w Białej Przemszy są związane z oddziaływaniem Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie),  przekroczenie środowiskowych norm jakości dla średniorocznych stężeń sumy WWA: benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Biała Przemsza w ujściu do Przemszy, Oceniane stężenia sumy pestycydów (aldryny, dieldryny, endryny i izodryny) w punkcie pomiarowo-kontrolnym Biała Przemsza w ujściu do Przemszy nie przekroczyły środowiskowych normy jakości. Oceniane stężenia kadmu, niklu i ołowiu w Przemszy powyżej ujścia Białej Przemszy oraz w Brynicy w ujściu do Przemszy nie przekroczyły środowiskowych normy jakości. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA

37 MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE SOSNOWCA Ocena wybranych wskaźników jakości wody na podstawie wartości średniorocznych w punktach pomiarowych badanych w latach 2007-2014 Kadm Ołów Analiza stężeń średniorocznych badanych wskaźników chemicznych wykazała:  przekroczenia środowiskowych norm jakości dla średniorocznych stężeń kadmu i ołowiu w Białej Przemszy km 10,4 i km 0,8  najwyższe średnioroczne stężenia kadmu w 2012 roku, od tego roku obserwowany spadek stężeń,  średnioroczne stężenia kadmu w Przemszy i Brynicy, badane w 2013 roku nie przekroczyły normy środowiskowej, w związku z czym nie były badane w 2014 roku

38 W roku 2014 badania wód podziemnych w województwie śląskim prowadzone były w oparciu o krajową sieć pomiarową oraz sieć regionalną uzupełniającą badania pod kątem ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wykorzystywanych do celów pitnych. W podsystemie monitoringu wód podziemnych na terenie województwa badano również wody w rejonie Tarnowskich Gór na zawartość tri- i tetrachloroetenu oraz Dąbrowy Górniczej pod kątem zanieczyszczeń przemysłowych. Badaniami objęto 117 punktów pomiarowych, w tym:  33 punkty w sieci krajowej,  58 punktów w sieci regionalnej,  11 punktów w monitoringu badawczym na terenie Tarnowskich Gór oraz  15 punktów w monitoringu badawczym na terenie Dąbrowy Górniczej. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU

39 Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu wód podziemnych w ramach sieci krajowej oraz regionalnej, wykonana została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryterium i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)  Badania w sieci krajowej były wykonywane, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.  Badania w sieci regionalnej były wykonywane przez Laboratorium WIOŚ Katowice MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU

40 MONITORING WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU  W 2014 roku na terenie miasta Sosnowiec badania wód podziemnych prowadzone były w punkcie 2232/K należącym do sieci krajowej.  Punkt 2232/K monitorował wody triasowe związane z Jednolitą Częścią Wód Podziemnych nr 132. Badania prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego. Numer punktu MONBADA PUWG 1992 XPUWG 1992 Y Wskaźniki w II klasie Wskaźniki w III klasie Wskaźniki w IV klasie Wskaźniki w V klasie Klasa jakości 2014 końcowa 2232510510,0269164,1 Temp, PEW, NO2, Cl, Mg, SO4, HCO3 Mo, Ca III

41 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził na terenie całego województwa 45 pomiarów monitoringowych PEM, w ramach rozpoczętego trzeciego trzyletniego cyklu pomiarowego (lata 2014-2016). W Sosnowcu w analizowanym roku wykonano jeden dwugodzinny pomiary natężenia pola elektrycznego w punkcie zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Teatralnej i Kościelnej. Średni poziom skutecznych natężeń pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz wyniósł w badanym punkcie - 0,66 V/m. W porównaniu do pomiarów z 2011 roku, poziom PEM w badanym punkcie wzrósł o 56%. Wyniki pomiarów wskazują, iż we wszystkich badanych punktach monitoringowych na terenie województwa, poziomy pól elektromagnetycznych nie przekraczają wartości dopuszczalnej – 7 V/m. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU

42 Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wykonują rozpoznanie stanu akustycznego środowiska na terenie gmin o liczbie mieszkańców poniżej 100 tysięcy. W 2014 roku WIOŚ w Katowicach przeprowadził na obszarze województwa badania hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego i lotniczego w 16 punktach referencyjnych. Na terenie aglomeracji o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy na staroście (prezydencie miasta) spoczywa obowiązek opracowania mapy akustycznej. Miasto Sosnowiec po opracowaniu mapy akustycznej, w dniu 26.09.2013 uchwałą rady miasta przyjęło Program ochrony środowiska przed hałasem, wypełniając obowiązki planistyczne w zakresie akustyki środowiska. Należy jednocześnie przypomnieć, iż opracowana mapa akustyczna wymaga co 5 lat odpowiedniej aktualizacji, której termin w przypadku miasta Sosnowiec przypada na 2017 rok MONITORING HAŁASU NA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU

43 W 2014 roku WIOŚ w Katowicach przeprowadził na terenie Miasta Sosnowca 26 kontroli obejmujących zagadnienia w zakresie:  Gospodarki odpadami  Gospodarki wodno-ściekowej  Nadzoru rynku  Ochrony powietrza  Ochrony akustycznej  Przeciwdziałania poważnym awariom DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W KATOWICACH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA W 2014 ROKU

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice www.katowice.pios.gov.pl


Pobierz ppt "STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I MIASTA SOSNOWIEC W 2014 ROKU (na podstawie danych z sieci Państwowego monitoringu środowiska Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google