Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL"— Zapis prezentacji:

1 dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.pl www.dostepdoinformacjiszkolenia.plwww.jawnosc.pl www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl psitniewski@gmail.com tel: 502-147-032

2 CZY ISTNIEJE ZJAWISKO NADUŻYWANIA PRAWA DO INFORMACJI ? CZAS NA ZMIANĘ USTAWY CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA – NIESPÓJNOŚĆ ORZECZNICZA dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.pl www.dostepdoinformacjiszkolenia.plwww.jawnosc.pl www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl psitniewski@gmail.com tel: 502-147-032

3 Komu przysługuje? SK 36/14 Anonimowość ? II SAB/BK 70/15 II SAB/KR 71/15 CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA Pełnoletni ? II SAB/WA 155/16 Odformalizowanie Postępowania I OPS 7/13 Praktyka jednolita. www.jawnoscsamorzadu.pl

4 ,, Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej jest postępowaniem odformalizowanym i uproszczonym, w którym przepisy kpa znajdują zastosowanie dopiero na etapie wydania decyzji w trybie art. 16 u.d.i.p. (…) Nie oznacza to jednak, że do postępowania dotyczącego informacji publicznej nie stosuje się pewnych ogólnych zasad odnoszących się do postępowań administracyjnych” Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 12 grudnia 2013 r., I OPS 7/13

5 ,,Trybunał stwierdza zatem, że konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje wyłącznie „obywatelom”, a zatem osobom fizycznym legitymującym się obywatelstwem polskim. Oznacza to, że stowarzyszenie nie ma legitymacji do wniesienia skargi konstytucyjnej, dotyczącej tego prawa”. post. Trybunału Konstytucyjnego 2.12.2015 r., sygn. SK 36/14; zob. Również post. Ts 98/13 z 22.02.2014

6 ,, wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, a osoba jej żądająca nie musi nawet w pełni być zidentyfikowana, tym bardziej, że nie musi wykazywać ani interesu faktycznego ani prawnego. Z tego względu, brak autoryzowanego podpisu na wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie stanowi braku formalnego wniosku. Za wniosek pisemny należy uznać również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 80/14”. Wyrok WSA z dnia w Białymstoku z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Bk 70/15.

7 ,,Przesłane pocztą elektroniczną zapytanie należy również uznać za wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek taki może bowiem przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Wobec braku konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy wniosek taki nie musi zawierać podpisu, o ile możliwa jest realizacja wniosku w oparciu o samą treść wniosku. Dotyczy to również sytuacji, tak jak w rozpoznawanym przypadku, gdzie wnioskodawca podał swój adres elektroniczny”. Wyrok WSA z dnia w Krakowie z 16 lipca 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 91/15, nieprawomocny

8  SPRAWY OCZYWIŚCIE I RAŻĄCO BŁAHE I OSK 1992/14 - post. 7 sędziów NSA z dnia 21.04.2016 r. I OPS3/15  DZIAŁANIE WBREW CELOM I FUNKCJI PRAWA DO IFORMACJI I OSK 1992/14 - post. 7 sędziów NSA z dnia 21.04.2016 r. I OPS3/15 I OSK 799/12  NADUŻYWANIE TRYBU UDIP II SAB/Gd 36/12 - post. szczególne II SA/WA1558/15 – pytanie o inwigilację CZY ISTNIEJE ZJAWISKO NADUŻYWANIA PRAWA DO INFORMACJI ?

9 „Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – P.p.s.a. gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej”. Post. NSA 16.10.2015, I OSK 1992/14 - post. 7 sędziów NSA I OPS3/15 z 21.04.2016 r. BARDZO WAŻNE

10 „Nadużyciem prawa jest zatem wykorzystywanie instytucji prawnej wbrew jej celowi i funkcji (…) Wnoszenie zatem do sądu administracyjnego skargi, która nie ma służyć rozstrzygnięciu realnego sporu między stronami bądź kontroli legalności działania (bezczynności administracji) czy której rozstrzygnięcie nie będzie rzutowało na prawa lub obowiązki stron – może być oceniane pod kątem nadużycia prawa ”. Post. NSA 16.10.2015, I OSK 1992/14 – post. 7 sędziów NSA I OPS3/15 z 21.04.2016 r. BARDZO WAŻNE

11 ,, Zakres obowiązku informacyjnego państwa powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić równowagę miedzy korzyściami wynikającymi z zapewnienia dostępu do informacji a szeroko rozumianymi kosztami, jakie muszą ponieść w celu jego realizacji podmioty zobowiązane. (…) Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy intencje składającego wniosek nie mieszczą się w założeniach aksjologicznych, które legły u podstaw omawianej regulacji prawnej, w tym jeśli wniosek ma na celu udręczenie podmiotu rozpatrującego.).”. Wyrok NSA z dnia 30.08.2012 r., I OSK 799/12

12 ,, Nie jest informacją publiczną taka informacja, która ma służyć celom dowodowym na potrzeby innego postępowania administracyjnego, a sprowadza się do polemiki z przedstawionymi w tamtym postępowaniu dowodami(…). Takie żądanie stanowi nadużycie prawa do informacji publicznej, gdyż jest niezgodne z celem ustawy, którym miało być informowanie obywateli o sposobie i zasadach funkcjonowania podmiotów realizujących zadania publiczne, lub gospodarujących mieniem publicznym, w celu poprawy tego funkcjonowania. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 04.07.2012 r., II SAB/Gd 36/12

13 ,, jako nadużycie prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej traktować można próbę korzystania z tej instytucji dla osiągnięcia celu innego niż dbałość o dobro publiczne. (…) Prawo do informacji publicznej, a w szczególności procesowe instrumenty jej pozyskiwania mają służyć uniwersalnemu dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem struktur państwowych i publicznych”. Post. WSA w Opolu z dnia 24.01.2012 r., II SAB/Op 68/11

14 Odpowiedzi na pytania niedorzeczne nierzadko o lekceważącej czy obraźliwej treści, nie mające nic wspólnego z działalnością Sądu wykraczają poza przedmiot i cele ochrony przewidzianej ustawą. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18.01.2010 r., II SAB/Go 70/09

15 psitniewski@gmail.com Dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl NIE ISTNIEJE ZJAWISKO NADUŻYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ. Działania nękające i zmierzające wyłącznie do paraliżu konkretnego urzędu, oparte na celach wyłącznie prywatnych - nie są realizacją prawa do informacji

16 Nadszedł czas na zmianę ustawy w celu potwierdzenia w ustawie tego, na co wszyscy się zgadzamy i oczekujemy od racjonalnego ustawodawcy

17 psitniewski@gmail.com Dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl


Pobierz ppt "Dr Piotr Sitniewski prezes Fundacji JAWNOSC.PL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google