Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2 2 Spis treści Podsumowanie wyników 3 Wprowadzenie Struktura badania i próba 10 Cele badania 11 Wyniki badania 12 Stosowane oznaczenia 14 Znajomość PO IG z nazwy i na podstawie opisu 15 Świadomość możliwości ubiegania się o wsparcie z PO IG 20 Obszary, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG 21 Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG 23 Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO IG 26 Źródła wiedzy na temat PO IG 27 Znajomość i ocena komunikacji funduszy europejskich 33

3 Podsumowanie wyników

4 4 Podsumowanie wyników (1) Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (dalej PO IG) z nazwy i na podstawie opisu Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wśród beneficjentów jest wysoka. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest bardzo dobrze znany z nazwy w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników, jednostkach naukowych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Znajomość PO IG w wymienionych podmiotach wynosi około 90%. Nieznacznie niższą znajomością PO IG obserwuje się w przedsiębiorstwach mniejszych tj. o zatrudnieniu pracowników (71%) i znacznie mniejszą – w przedsiębiorstwach najmniejszych, zatrudniających mniej niż 10 pracowników (51%). W najmniejszych przedsiębiorstwach, zatrudniających poniżej 50 pracowników, prawie wszyscy respondenci nie znający PO IG z nazwy, deklarują, że słyszeli o funduszach unijnych przeznaczonych na podnoszenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Świadomość możliwości ubiegania się o wsparcie z PO IG Zdecydowanie najwyższą świadomością możliwości ubiegania się o środki z PO IG charakteryzują się badani pracujący w jednostkach naukowych – 92% deklaruje, że wie o takiej możliwości. Wysoką świadomość takiej możliwości mają także badani z największych przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 250 osób – 75% wie o możliwości uzyskania środków z UE. Stosunkowo najniższą świadomość możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG mają badani pracujący w przedsiębiorstwach o wielkości zatrudnienia poniżej 250 pracowników oraz badani z instytucji otoczenia biznesu – ok. 65% deklaruje, że wiedziało o takiej możliwości.

5 5 Podsumowanie wyników (2) Obszary, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG Przedsiębiorstwa Wśród obszarów, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG najczęściej wymieniane są „zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych” (90% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych) oraz „inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” (86% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych). Dodatkowo w największych przedsiębiorstwach częściej niż pozostałych wskazywane są takie obszary jak „wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna”(70%), „prowadzenie, lub rozpoczęcie działalności badawczo – rozwojowej” (68%) oraz „zastosowanie rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowoutworzonych miejsc pracy” (59%). Z kolei w najmniejszych przedsiębiorstwach częściej niż w pozostałych wskazywano „wprowadzenie rozwiązań techn., biznes., organiz. prowadzących do realizacji celów biznesowych przez internet, przez trzy lub więcej przedsiębiorstwa” (59%), „rozpoczęcie świadczenia usług przez Internet” (58%), „utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy” (56%). Jednostki naukowe Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają „rozwój infrastruktury badawczej” (96%), „tworzenie nowych centrów naukowo – badawczych” (85%), „rozwój informatyczny, czyli np. inwestycje sieciowe, sprzętowe, tworzenie baz danych, baz publikacji naukowych” (84%), „stworzenie strategicznego programu badań naukowych w zakresie gospodarki” (81%), „badania dotyczące Narodowego Programu Foresight Polska 2020” (79%). Instytucje otoczenia biznesu Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają „tworzenie dogodnych warunków współpracy między inwestorami prywatnymi a nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami” (87%), „promocję rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przez inwestycje, doradztwo i szkolenia” (83%), „wsparcie ośrodków innowacyjności, tj. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii” (73%).

6 6 Podsumowanie wyników (3) Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG Najwięcej doświadczeń z ubieganiem się środki pochodzące z funduszy unijnych mają respondenci z jednostek naukowych – 85% z nich deklaruje, że ich instytucja starała się o dofinansowanie z UE. Najmniej doświadczeń z ubieganiem się o środki z funduszy UE mają najmniejsze przedsiębiorstwa – o dofinansowanie starało 22% firm najmniejszych o zatrudnieniu poniżej 10 pracowników i 49% firm o zatrudnieniu pracowników. Odsetek podmiotów z grup przedsiębiorstw o wielkości powyżej 50 pracowników i z grupy instytucje otoczenia biznesu jest przybliżony i wynosi nieco ponad 60%. Wśród podmiotów ubiegających się w przeszłości o wsparcie finansowe z UE największy odsetek podmiotów, którym udało się uzyskać dofinansowanie obserwujemy w grupach jednostek naukowych (86%) i instytucje otoczenia biznesu (89%), a najmniejszy – wśród firm o zatrudnieniu 1-9 pracowników (43%) i firm o zatrudnieniu pracowników (58%). Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO IG Instytucje w największym stopniu kojarzone z wdrażaniem PO IG to: ●Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (84% ogółem) ●Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (77% ogółem) ●Ministerstwo Gospodarki (MG) (74%) Ponadto w grupie jednostek naukowych częściej niż w innych grupach wskazywano Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (93%) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (73%), a w grupie przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników – Ministerstwo Gospodarki ( 82%).

7 7 Podsumowanie wyników (4) Źródła wiedzy na temat PO IG Najważniejsze źródło czerpania informacji o PO IG to internet. Szczególnie często korzystają z niego przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 50% (ok. 75%), jednostki naukowe (84%) i instytucje otoczenia biznesu (86%). Oprócz tego w firmach o zatrudnieniu powyżej 250 osób istotną rolę odgrywa również prasa codzienna (62%), czasopisma (57%) i częściej niż w innych przedsiębiorstwach tablice informacyjne i billboardy (35%). Jednostki naukowe oprócz internetu korzystają jeszcze z informacji nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną (72%) oraz częściej niż w innych grupach z ustnych informacji od współpracowników/kontrahentów (55%), tablic informacyjnych/billboardów (36%) oraz ulotek (31%). W grupie instytucji otoczenia biznesu ważnymi źródłami informacji, oprócz Internetu, są również informacje nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną (64%), telewizja (60%).

8 8 Podsumowanie wyników (5) Znajomość komunikacji funduszy europejskich Spontaniczna znajomość reklam dotyczących funduszy unijnych jest stosunkowo niska. Spontanicznie (bez wspomagania listą) przywoływane są następujące kampanie: ●Dobra informacja na dobry początek (tzw. brodacze) – 9% ogółem ●Dotacje na innowacje – 9% ogółem ●Dotyczące programu Kapitał Ludzki – 8% ●Ogólnie odnoszące się do funduszy unijnych – 7% Najwyższą spontaniczną znajomością reklam dotyczących funduszy unijnych odznaczają się badani z grupy jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. W tych grupach kampanie ‘Dotacje na innowacje’ spontanicznie przywołało 20% badanych. Kampania ‘Dotacje na innowacje’ – ocena Podstawowy komunikat reklamy został prawidłowo odczytany i zapamiętany. Zdaniem badanych reklama sugerowała, że celem funduszu pomocowego jest ‘rozwijanie przedsiębiorczości’ (65%). Mniejsza grupa badanych odczytała z kampanii, że dzięki funduszowi możliwa jest współpraca nauki i przedsiębiorczości (17%) oraz transfer nauki do przedsiębiorczości (14%). Reklama podobała się umiarkowanie: 32% badanych, którzy pamiętają reklamę oceniało ją pozytywnie (cała reklama ciekawa/pomysł dobry), 31% mówiło, że nie było w niej niczego, co by się szczególnie podobało. Część badanych (ok. 5-10% ) zarzucało reklamie ‘brak związku z rzeczywistością, wprowadzanie w błąd, ponieważ praktyka jest inna, zbytnią ogólnikowość, podawanie zbyt małej liczby konkretów. Reklama zachęciła do odwiedzenia stron internetowych na temat PO IG połowę (47%) osób, które ją widziały.

9 Wprowadzenie

10 10 Główni potencjalni odbiorcy wsparcia oferowanego w ramach PO IG (beneficjenci) w podziale na: a) przedsiębiorstwa prowadzące i nie prowadzące eksportu, w tym również obsługujące inwestorów zagranicznych, n=850: mikro (1-9 pracowników), n=400 małe (10-49 pracowników), n=200 średnie ( pracowników), n=150 duże (powyżej 250 osób), n=100 b) jednostki naukowe uczelnie wyższe, placówki PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, n=100 wchodzące w skład sieci i konsorcjów naukowo-przemysłowych, n=50 d) instytucje otoczenia biznesu (stowarzyszenia pracodawców, związki branżowe przedsiębiorców, organizacje gospodarcze), n=100 Całkowita wielkość próby n=1100. W przypadku przedsiębiorstw próba warstwowana (proporcje zgodne z rozkładem w populacji firm) za pomocą następujących kryteriów: lokalizacja (województwo), kod EKD (w tym rezygnacja z branży: handel i naprawy, hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe, administracja publiczna). Operatem losowania jednostek naukowych była baza Ośrodka Przetwarzania Informacji Portalu Nauka Polska. KIEDY? GDZIE? JAK? cały kraj sondaż CATI 6 kwietnia - 6 maja 2009 PRÓBA Struktura badania i próba

11 11 Cele badania zbadanie poziomu świadomości potencjalnych beneficjentów dotyczącego PO IG po emisji spotów telewizyjnych i radiowych, zbadanie różnic w świadomości i wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat PO IG w poszczególnych regionach, zbadanie znajomości źródeł i kanałów informacji o PO IG, zbadanie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów na temat możliwości wykorzystywania PO IG, zbadanie znajomości podstawowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG, a w szczególności instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Wdrażających, jak odbierana jest sama kampania PO IG – co zapamiętują odbiorcy, jaki przekaz; czy się podoba, co się w niej podoba (tekst, postacie, przedstawiany obraz); czy jest zrozumiała, czy zachęca do odwiedzenia stronny internetowej, aby zdobyć więcej informacji. Celem badania jest uzyskanie informacji oraz przeanalizowanie opinii uczestników badania na temat następujących, głównych zagadnień:

12 Wyniki badania

13 Wiedza o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,

14 14 STOSOWANE OZNACZENIA Wynik oznaczony tym symbolem jest istotnie statystycznie WYŻSZY od wyniku OGÓŁEM. Wynik oznaczony tym symbolem jest istotnie statystycznie NIŻSZY od wyniku OGÓŁEM. P1-9 przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 1-9 osób P10-49 przedsiębiorstwa o zatrudnieniu osób P przedsiębiorstwa o zatrudnieniu osób P250+ przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 250 osób JN jednostki naukowe IOB instytucje otoczenia biznesu

15 15 Znajomość wspomagana PO IG Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Podstawa – wszyscy respondenci

16 16 Znajomość PO IG – bez nazwy (na podstawie opisu) Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – respondenci, którzy nie znają PO IG z nazwy; pokazano wyłącznie grupy w których podstawa > n=30

17 17 Znajomość PO IG - podsumowanie Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – wszyscy respondenci

18 18 Znajomość PO IG – podział na regiony (województwa) Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – wszyscy respondenci * Uwaga! Mała próba * * * * * *

19 19 Znajomość PO IG – podział na regiony Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – wszyscy respondenci * Uwaga! Mała próba

20 20 Świadomość możliwości ubiegania się o wsparcie z PO IG Q10. Czy według Pana(i) wiedzy instytucje takie jak ta, w której Pan(i) pracuje, mogą ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Podstawa – osoby, które znają PO IG przynajmniej z opisu

21 21 Świadomość obszarów, na które można uzyskać wsparcie z PO IG (1) Q11.1. Na jakiego rodzaju projekty instytucje takie jak ta, w której Pan(i) pracuje mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Czy są to projekty mające na celu: Podstawa – respondenci pracujący w przedsiębiorstwach, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Grupa: przedsiębiorstwa Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Wprowadzenie rozwiązań techn., biznes., organiz. prowadzących do realizacji celów biznesowych przez internet, przez trzy lub więcej przedsiębiorstwa. Wdrożenie wyników prac bad.-rozw. będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna. Opracowanie i wdrożenie wzorów użytkowych lub przemysłowych. Prowadzenie, lub rozpoczęcie działalności badawczo - rozwojowej. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Internet. Utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy. Zastosowanie rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowoutworzonych miejsc pracy. Żaden z wymienionych Trudno powiedzieć

22 22 Świadomość obszarów, na które można uzyskać wsparcie z PO IG (2) Q11.2. Na jakiego rodzaju projekty instytucje takie jak ta, w ktorej Pan(i) pracuje mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Czy są to projekty mające na celu: Podstawa – respondenci pracujący w jednostkach naukowych, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Grupa: jednostki naukowe Rozwój infrastruktury badawczej. Tworzenie nowych centrów naukowo - badawczych. Rozwój informatyczny, czyli np. inwestycje sieciowe, sprzętowe, tworzenie baz danych, baz publikacji naukowych. Stworzenie strategicznego programu badań naukowych w zakresie gospodarki. Badania dotyczące Narodowego Programu Foresight Polska Projekty realizowane przy współpracy międzynarodowej doktorantów Stworzenie strategii rozwoju gospodarczego. Stworzenie strategii dla polskich platform technologicznych. Badania z zakresu gospodarki prowadzone przez studentów, absolwentów, doktorantów. Projekty w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w zakresie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej. Zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników polskich zespołów badawczych. Żaden z wymienionych Trudno powiedzieć

23 23 Świadomość obszarów, na które można uzyskać wsparcie z PO IG (3) Q11.3. Na jakiego rodzaju projekty instytucje takie jak ta, w ktorej Pan(i) pracuje mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Czy są to projekty mające na celu: Podstawa – respondenci pracujący w instytucjach otoczenia biznesu, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Grupa: instytucje otoczenia biznesu Tworzenie dogodnych warunków współpracy między inwestorami prywatnymi a nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Promocję rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przez inwestycje, doradztwo i szkolenia. Wsparcie ośrodków innowacyjności, tj. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii. Poszukiwanie i weryfikowanie pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie dla przedsiębiorstw tworzących się na ich podstawie. Wsparcie wzrostu nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw przez zasilanie funduszy kapitałowych. Wspieranie przedsiębiorców dążących do zagranicznych kontaktów handlowych. Informację w zakresie własności i wzornictwa przemysłowego, promocja wykorzystywania praw autorskich i praw własności przemysłowej. Promocję turystycznych walorów Polski i nowe typy produktów turystycznych, system informacji turystycznej oraz inwestycje w tym zakresie. Żaden z wymienionych Trudno powiedzieć

24 24 Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG Q13. Czy dotychczas Pana(i) instytucja ubiegała się o środki z funduszy Unii Europejskiej na co najmniej jeden rodzaj projektów, które Pan(i) wskazał(a)? Podstawa – osoby, które znają PO IG przynajmniej z opisu

25 25 Otrzymanie wsparcia z PO IG Q15. Czy Pana(i) instytucja co najmniej raz uzyskała środki z funduszy Unii Europejskiej? Podstawa – osoby, które znają PO IG przynajmniej z opisu i których instytucja/firma ubiegała się o przyznanie środków z PO IG

26 26 Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO IG Q16. Które instytucje są zaangażowane we wdrażanie PO IG? Proszę wskazać wszystkie instytucje, w odniesieniu, do których uważa Pan(i), że jest zaangażowana we wdrażanie programu. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki (MG) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich (DFE) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla działań 7.1, 8.3, 8.4) Polska Organizacja Turystyczna - Departament Funduszy Europejskich Ośrodek Przetwarzania Informacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Nie wiem, trudno powiedzieć

27 27 Źródła wiedzy na temat PO IG: ogółem Q17. W jaki sposób zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu informacje lub reklama w Internecie artykuł lub reklama w prasie codziennej audycja lub reklama w telewizji informacja nadesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną artykuł lub reklama w czasopiśmie audycja lub reklama w radio ustna informacja od współpracownika lub kontrahenta ustna informacja od znajomego spoza pracy tablice informacyjne lub billboardy ulotka wręczona lub wyłożona kursy, szkolenia, konferencje czasopismo branżowe bezpośrednio od osoby, z instytucji, z urzędu zajmującego się funduszami europejskimi inny sposób nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych * * *

28 28 Źródła wiedzy na temat PO IG: gazety codzienne Q18. W jakich gazetach codziennych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w gazetach codziennych Rzeczpospolita Gazeta Wyborcza Gazeta Prawna Puls Biznesu Gazeta Podatkowa Dziennik Polska Europa Świat gazety lokalne inna nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych *

29 29 Źródła wiedzy na temat PO IG: czasopisma Q19. W jakich czasopismach zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w czasopismach Polityka Newsweek Wprost Inne czasopismo Nie wiem, trudno powiedzieć

30 30 Źródła wiedzy na temat PO IG: radio Q20. W jakich rozgłośniach radiowych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w radio RMF FM Program III Polskiego Radia Radio Zet Program I Polskiego Radia rozgłośnie lokalne/regionalne Inna rozgłośnia radiowa Nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych *

31 31 Źródła wiedzy na temat PO IG: telewizja Q21. W jakich stacjach telewizyjnych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w telewizji Program I Telewizji Polskiej TVN Program II Telewizji Polskiej Polsat TVN 24 stacje lokalne/regionalne TV Biznes inna nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych * * *

32 32 Źródła wiedzy na temat PO IG: internet Q21. W jakich stacjach telewizyjnych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w internecie (Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) (Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego /nauka.gov.pl portale ogólnopolskie i ogólnotematyczne - onet, interia, wp itp. portale regionalne strony urzędów wojewódzkich, powiatowych, marszałkowskich, urzędów pracy strony innych ministerstw inna strona internetowa nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych * * * * *

33 Znajomość i diagnoza komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

34 34 Znajomość reklam dotyczących funduszy europejskich i programów pomocowych finansowanych ze środków UE Q23. Chciałbym teraz porozmawiać z Panem(ią) o różnych reklamach funduszy europejskich lub programów pomocowych finansowanych ze środków UE, które Pan(i) pamięta. Chodzi o reklamy, które ostatnio widział Pan(i) w telewizji, słyszał(a) w radio, widział(a) w gazecie lub na mieście, na billboardach. Jaka reklama przychodzi Pan(i) do głowy, gdy myśli Pan(i) o funduszach europejskich lub programach pomocowych finansowanych ze środków UE? dobra informacja na dobry początek - reklama/brodacze dotacje na innowacje/innowacyjna gospodarka/związane z przedsiębiorstwami kapitał ludzki - ogólnie/ kapitał ludzki - dokładne hasło ogólnie na temat funduszy unijnych fundusze dla regionów związane z drogami, budowami i remontami ryby - reklama o rybach świetny program - reklama fundusze dla wsi promocja śląska dobrze nam się układa - reklama reklamy z politykami inna nie widział(a) żadnej reklamy

35 35 Reklamy: zapamiętane elementy reklamy Q23. Co się działo lub było widać w tej reklamie? Jakie elementy reklamy zwróciły Pana(i) uwagę. Może Pan(i) mówić o wszystkim co Pan(i) sobie przypomina. Czy w reklamie występowały jakieś postacie, jeśli występowały to, jakie one były, jak się zachowywały, co mówiły? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę informacje o projekcie / inf. o programie logo / logo unii / logo projektu występują ludzie brodacze pieniądze dla wszystkich / zachęta do składania wniosków obalanie stereotypów / nie należy wierzyć w plotki nowoczesne przedsiębiorstwa / nowoczesne technologie informacja o szkoleniach, dokształcaniu kolory unii adres strony WWW transfer nauki do przedsiębiorczości przedsiębiorca kwoty na dotacje naukowiec Instytucja Wdrażająca starsze osoby kulki / skaczące kulki osoby niepełnosprawne numer telefonu pokazany region / pokazane co zostało zrobione młodzi ludzie / studenci budowana droga o jedzeniu ryb / zachęta do jedzenia ryb inne nie wiem

36 36 Reklamy: komunikacja na temat PO IG zawarta w reklamie Q24. A co ta reklama mówiła na temat funduszu lub programu pomocowego? Proszę przypomnieć sobie i opowiedzieć wszystko, co było powiedziane w reklamie na temat funduszu lub programu pomocowego. Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę ogólne inf. o projekcie/czego dotyczy projekt możliwość uzyskania pieniędzy z unii rozwijanie przedsiębiorczości dla każdego / każdy może skorzystać dokształcanie / szkolenia współpraca nauki i przedsiębiorczości pieniądze na rożne cele / dotacje na rożne działania dla bezrobotnych dla osób powyżej 45 lat dla niepełnosprawnych rozwój regionalny dla młodych ludzi na drogi związane z rozwojem rybołóstwa inne nie wiem

37 37 Reklamy: elementy podobające się Q25. Czy w tej reklamie było coś, co się Panu(i) szczególnie podobało? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę nic się szczególnie nie podobało cala reklama ciekawa / pomysł dobry zawiera zrozumiała informacje humor / humorystyczna reklama kolorystyka ludzie zderzenie rzeczywistości ze stereotypami inne nie wiem

38 38 Reklamy: elementy NIE podobające się Q26. A czy było coś, co się Panu(i) szczególnie nie podobało? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę nie ma takiej rzeczy / podoba się brak związku z rzeczywistością / wprowadza w błąd / praktyka jest inna zbyt ogólne / za mało konkretów wszystko nie podoba się osoby występujące w reklamie zbyt skomplikowane / nie wiadomo o co chodzi za prosta inne nie wiem

39 39 Reklamy: Zrozumiałość reklam Q27. Na ile łatwo można było zorientować się, o co chodzi w tej reklamie? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę dobra informacja na dobry początek - reklama/brodacze n=96 dotacje na innowacje/innowacyjna gospodarka/związane z przedsiębiorstwami n=96 kapitał ludzi - ogólnie/ kapitał ludzki - dokładne hasło n=84 ogólnie na temat funduszy unijnych n=83

40 40 Wpływ komunikacji reklamowej na chęć odwiedzenia strony internetowej PO IG Q28. W jakim stopniu to, co usłyszał(a) Pan(i) na temat PO IG w tej reklamie zachęciło Pana/ią do odwiedzenia stron internetowych na temat PO IG w celu zdobycia dalszych informacji? Podstawa – wszyscy respondenci dobra informacja na dobry początek - reklama/brodacze n=96 dotacje na innowacje/innowacyjna gospodarka/związane z przedsiębiorstwami n=96 kapitał ludzi - ogólnie/ kapitał ludzki - dokładne hasło n=84 ogólnie na temat funduszy unijnych n=83


Pobierz ppt "Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google