Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

2 2 Spis treści Podsumowanie wyników 3 Wprowadzenie Struktura badania i próba 10 Cele badania 11 Wyniki badania 12 Stosowane oznaczenia 14 Znajomość PO IG z nazwy i na podstawie opisu 15 Świadomość możliwości ubiegania się o wsparcie z PO IG 20 Obszary, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG 21 Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG 23 Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO IG 26 Źródła wiedzy na temat PO IG 27 Znajomość i ocena komunikacji funduszy europejskich 33

3 Podsumowanie wyników

4 4 Podsumowanie wyników (1) Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej PO IG) z nazwy i na podstawie opisu Znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wśród beneficjentów jest wysoka. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest bardzo dobrze znany z nazwy w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników, jednostkach naukowych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Znajomość PO IG w wymienionych podmiotach wynosi około 90%. Nieznacznie niższą znajomością PO IG obserwuje się w przedsiębiorstwach mniejszych tj. o zatrudnieniu 10-49 pracowników (71%) i znacznie mniejszą – w przedsiębiorstwach najmniejszych, zatrudniających mniej niż 10 pracowników (51%). W najmniejszych przedsiębiorstwach, zatrudniających poniżej 50 pracowników, prawie wszyscy respondenci nie znający PO IG z nazwy, deklarują, że słyszeli o funduszach unijnych przeznaczonych na podnoszenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Świadomość możliwości ubiegania się o wsparcie z PO IG Zdecydowanie najwyższą świadomością możliwości ubiegania się o środki z PO IG charakteryzują się badani pracujący w jednostkach naukowych – 92% deklaruje, że wie o takiej możliwości. Wysoką świadomość takiej możliwości mają także badani z największych przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 250 osób – 75% wie o możliwości uzyskania środków z UE. Stosunkowo najniższą świadomość możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG mają badani pracujący w przedsiębiorstwach o wielkości zatrudnienia poniżej 250 pracowników oraz badani z instytucji otoczenia biznesu – ok. 65% deklaruje, że wiedziało o takiej możliwości.

5 5 Podsumowanie wyników (2) Obszary, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG Przedsiębiorstwa Wśród obszarów, w jakich można ubiegać się o wsparcie z PO IG najczęściej wymieniane są „zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych” (90% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych) oraz „inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” (86% ogółem, najczęściej wskazywane w przedsiębiorstwach największych). Dodatkowo w największych przedsiębiorstwach częściej niż pozostałych wskazywane są takie obszary jak „wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna”(70%), „prowadzenie, lub rozpoczęcie działalności badawczo – rozwojowej” (68%) oraz „zastosowanie rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowoutworzonych miejsc pracy” (59%). Z kolei w najmniejszych przedsiębiorstwach częściej niż w pozostałych wskazywano „wprowadzenie rozwiązań techn., biznes., organiz. prowadzących do realizacji celów biznesowych przez internet, przez trzy lub więcej przedsiębiorstwa” (59%), „rozpoczęcie świadczenia usług przez Internet” (58%), „utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy” (56%). Jednostki naukowe Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają „rozwój infrastruktury badawczej” (96%), „tworzenie nowych centrów naukowo – badawczych” (85%), „rozwój informatyczny, czyli np. inwestycje sieciowe, sprzętowe, tworzenie baz danych, baz publikacji naukowych” (84%), „stworzenie strategicznego programu badań naukowych w zakresie gospodarki” (81%), „badania dotyczące Narodowego Programu Foresight Polska 2020” (79%). Instytucje otoczenia biznesu Badani z jednostek naukowych na pierwszych miejscach wymieniają „tworzenie dogodnych warunków współpracy między inwestorami prywatnymi a nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami” (87%), „promocję rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przez inwestycje, doradztwo i szkolenia” (83%), „wsparcie ośrodków innowacyjności, tj. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii” (73%).

6 6 Podsumowanie wyników (3) Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG Najwięcej doświadczeń z ubieganiem się środki pochodzące z funduszy unijnych mają respondenci z jednostek naukowych – 85% z nich deklaruje, że ich instytucja starała się o dofinansowanie z UE. Najmniej doświadczeń z ubieganiem się o środki z funduszy UE mają najmniejsze przedsiębiorstwa – o dofinansowanie starało 22% firm najmniejszych o zatrudnieniu poniżej 10 pracowników i 49% firm o zatrudnieniu 10-49 pracowników. Odsetek podmiotów z grup przedsiębiorstw o wielkości powyżej 50 pracowników i z grupy instytucje otoczenia biznesu jest przybliżony i wynosi nieco ponad 60%. Wśród podmiotów ubiegających się w przeszłości o wsparcie finansowe z UE największy odsetek podmiotów, którym udało się uzyskać dofinansowanie obserwujemy w grupach jednostek naukowych (86%) i instytucje otoczenia biznesu (89%), a najmniejszy – wśród firm o zatrudnieniu 1-9 pracowników (43%) i firm o zatrudnieniu 10-49 pracowników (58%). Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO IG Instytucje w największym stopniu kojarzone z wdrażaniem PO IG to: ●Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (84% ogółem) ●Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (77% ogółem) ●Ministerstwo Gospodarki (MG) (74%) Ponadto w grupie jednostek naukowych częściej niż w innych grupach wskazywano Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (93%) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (73%), a w grupie przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników – Ministerstwo Gospodarki ( 82%).

7 7 Podsumowanie wyników (4) Źródła wiedzy na temat PO IG Najważniejsze źródło czerpania informacji o PO IG to internet. Szczególnie często korzystają z niego przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 50% (ok. 75%), jednostki naukowe (84%) i instytucje otoczenia biznesu (86%). Oprócz tego w firmach o zatrudnieniu powyżej 250 osób istotną rolę odgrywa również prasa codzienna (62%), czasopisma (57%) i częściej niż w innych przedsiębiorstwach tablice informacyjne i billboardy (35%). Jednostki naukowe oprócz internetu korzystają jeszcze z informacji nadsyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną (72%) oraz częściej niż w innych grupach z ustnych informacji od współpracowników/kontrahentów (55%), tablic informacyjnych/billboardów (36%) oraz ulotek (31%). W grupie instytucji otoczenia biznesu ważnymi źródłami informacji, oprócz Internetu, są również informacje nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną (64%), telewizja (60%).

8 8 Podsumowanie wyników (5) Znajomość komunikacji funduszy europejskich Spontaniczna znajomość reklam dotyczących funduszy unijnych jest stosunkowo niska. Spontanicznie (bez wspomagania listą) przywoływane są następujące kampanie: ●Dobra informacja na dobry początek (tzw. brodacze) – 9% ogółem ●Dotacje na innowacje – 9% ogółem ●Dotyczące programu Kapitał Ludzki – 8% ●Ogólnie odnoszące się do funduszy unijnych – 7% Najwyższą spontaniczną znajomością reklam dotyczących funduszy unijnych odznaczają się badani z grupy jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. W tych grupach kampanie ‘Dotacje na innowacje’ spontanicznie przywołało 20% badanych. Kampania ‘Dotacje na innowacje’ – ocena Podstawowy komunikat reklamy został prawidłowo odczytany i zapamiętany. Zdaniem badanych reklama sugerowała, że celem funduszu pomocowego jest ‘rozwijanie przedsiębiorczości’ (65%). Mniejsza grupa badanych odczytała z kampanii, że dzięki funduszowi możliwa jest współpraca nauki i przedsiębiorczości (17%) oraz transfer nauki do przedsiębiorczości (14%). Reklama podobała się umiarkowanie: 32% badanych, którzy pamiętają reklamę oceniało ją pozytywnie (cała reklama ciekawa/pomysł dobry), 31% mówiło, że nie było w niej niczego, co by się szczególnie podobało. Część badanych (ok. 5-10% ) zarzucało reklamie ‘brak związku z rzeczywistością, wprowadzanie w błąd, ponieważ praktyka jest inna, zbytnią ogólnikowość, podawanie zbyt małej liczby konkretów. Reklama zachęciła do odwiedzenia stron internetowych na temat PO IG połowę (47%) osób, które ją widziały.

9 Wprowadzenie

10 10 Główni potencjalni odbiorcy wsparcia oferowanego w ramach PO IG (beneficjenci) w podziale na: a) przedsiębiorstwa prowadzące i nie prowadzące eksportu, w tym również obsługujące inwestorów zagranicznych, n=850: mikro (1-9 pracowników), n=400 małe (10-49 pracowników), n=200 średnie (50-249 pracowników), n=150 duże (powyżej 250 osób), n=100 b) jednostki naukowe uczelnie wyższe, placówki PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, n=100 wchodzące w skład sieci i konsorcjów naukowo-przemysłowych, n=50 d) instytucje otoczenia biznesu (stowarzyszenia pracodawców, związki branżowe przedsiębiorców, organizacje gospodarcze), n=100 Całkowita wielkość próby n=1100. W przypadku przedsiębiorstw próba warstwowana (proporcje zgodne z rozkładem w populacji firm) za pomocą następujących kryteriów: lokalizacja (województwo), kod EKD (w tym rezygnacja z branży: handel i naprawy, hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe, administracja publiczna). Operatem losowania jednostek naukowych była baza Ośrodka Przetwarzania Informacji Portalu Nauka Polska. KIEDY? GDZIE? JAK? cały kraj sondaż CATI 6 kwietnia - 6 maja 2009 PRÓBA Struktura badania i próba

11 11 Cele badania zbadanie poziomu świadomości potencjalnych beneficjentów dotyczącego PO IG po emisji spotów telewizyjnych i radiowych, zbadanie różnic w świadomości i wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat PO IG w poszczególnych regionach, zbadanie znajomości źródeł i kanałów informacji o PO IG, zbadanie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów na temat możliwości wykorzystywania PO IG, zbadanie znajomości podstawowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG, a w szczególności instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Wdrażających, jak odbierana jest sama kampania PO IG – co zapamiętują odbiorcy, jaki przekaz; czy się podoba, co się w niej podoba (tekst, postacie, przedstawiany obraz); czy jest zrozumiała, czy zachęca do odwiedzenia stronny internetowej, aby zdobyć więcej informacji. Celem badania jest uzyskanie informacji oraz przeanalizowanie opinii uczestników badania na temat następujących, głównych zagadnień:

12 Wyniki badania

13 Wiedza o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

14 14 STOSOWANE OZNACZENIA Wynik oznaczony tym symbolem jest istotnie statystycznie WYŻSZY od wyniku OGÓŁEM. Wynik oznaczony tym symbolem jest istotnie statystycznie NIŻSZY od wyniku OGÓŁEM. P1-9 przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 1-9 osób P10-49 przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 10-49 osób P50-249 przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 50-249 osób P250+ przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 250 osób JN jednostki naukowe IOB instytucje otoczenia biznesu

15 15 Znajomość wspomagana PO IG Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Podstawa – wszyscy respondenci

16 16 Znajomość PO IG – bez nazwy (na podstawie opisu) Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – respondenci, którzy nie znają PO IG z nazwy; pokazano wyłącznie grupy w których podstawa > n=30

17 17 Znajomość PO IG - podsumowanie Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – wszyscy respondenci

18 18 Znajomość PO IG – podział na regiony (województwa) Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – wszyscy respondenci * Uwaga! Mała próba * * * * * *

19 19 Znajomość PO IG – podział na regiony Q8a. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Q8b. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszach pochodzących ze środków UE, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, chcące podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez m.in. unowocześnianie i usprawnianie działania polskich przedsiębiorstw, podnoszenie ich konkurencyjności w Europie i na świecie, wymyślanie i rozwijanie nowoczesnych produktów oraz poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy. Podstawa – wszyscy respondenci * Uwaga! Mała próba

20 20 Świadomość możliwości ubiegania się o wsparcie z PO IG Q10. Czy według Pana(i) wiedzy instytucje takie jak ta, w której Pan(i) pracuje, mogą ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Podstawa – osoby, które znają PO IG przynajmniej z opisu

21 21 Świadomość obszarów, na które można uzyskać wsparcie z PO IG (1) Q11.1. Na jakiego rodzaju projekty instytucje takie jak ta, w której Pan(i) pracuje mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Czy są to projekty mające na celu: Podstawa – respondenci pracujący w przedsiębiorstwach, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Grupa: przedsiębiorstwa Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Wprowadzenie rozwiązań techn., biznes., organiz. prowadzących do realizacji celów biznesowych przez internet, przez trzy lub więcej przedsiębiorstwa. Wdrożenie wyników prac bad.-rozw. będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna. Opracowanie i wdrożenie wzorów użytkowych lub przemysłowych. Prowadzenie, lub rozpoczęcie działalności badawczo - rozwojowej. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Internet. Utworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy. Zastosowanie rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowoutworzonych miejsc pracy. Żaden z wymienionych Trudno powiedzieć

22 22 Świadomość obszarów, na które można uzyskać wsparcie z PO IG (2) Q11.2. Na jakiego rodzaju projekty instytucje takie jak ta, w ktorej Pan(i) pracuje mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Czy są to projekty mające na celu: Podstawa – respondenci pracujący w jednostkach naukowych, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Grupa: jednostki naukowe Rozwój infrastruktury badawczej. Tworzenie nowych centrów naukowo - badawczych. Rozwój informatyczny, czyli np. inwestycje sieciowe, sprzętowe, tworzenie baz danych, baz publikacji naukowych. Stworzenie strategicznego programu badań naukowych w zakresie gospodarki. Badania dotyczące Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Projekty realizowane przy współpracy międzynarodowej doktorantów Stworzenie strategii rozwoju gospodarczego. Stworzenie strategii dla polskich platform technologicznych. Badania z zakresu gospodarki prowadzone przez studentów, absolwentów, doktorantów. Projekty w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w zakresie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej. Zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników polskich zespołów badawczych. Żaden z wymienionych Trudno powiedzieć

23 23 Świadomość obszarów, na które można uzyskać wsparcie z PO IG (3) Q11.3. Na jakiego rodzaju projekty instytucje takie jak ta, w ktorej Pan(i) pracuje mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”? Czy są to projekty mające na celu: Podstawa – respondenci pracujący w instytucjach otoczenia biznesu, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Grupa: instytucje otoczenia biznesu Tworzenie dogodnych warunków współpracy między inwestorami prywatnymi a nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Promocję rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym przez inwestycje, doradztwo i szkolenia. Wsparcie ośrodków innowacyjności, tj. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii. Poszukiwanie i weryfikowanie pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie dla przedsiębiorstw tworzących się na ich podstawie. Wsparcie wzrostu nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw przez zasilanie funduszy kapitałowych. Wspieranie przedsiębiorców dążących do zagranicznych kontaktów handlowych. Informację w zakresie własności i wzornictwa przemysłowego, promocja wykorzystywania praw autorskich i praw własności przemysłowej. Promocję turystycznych walorów Polski i nowe typy produktów turystycznych, system informacji turystycznej oraz inwestycje w tym zakresie. Żaden z wymienionych Trudno powiedzieć

24 24 Doświadczenia z ubieganiem się o środki z PO IG Q13. Czy dotychczas Pana(i) instytucja ubiegała się o środki z funduszy Unii Europejskiej na co najmniej jeden rodzaj projektów, które Pan(i) wskazał(a)? Podstawa – osoby, które znają PO IG przynajmniej z opisu

25 25 Otrzymanie wsparcia z PO IG Q15. Czy Pana(i) instytucja co najmniej raz uzyskała środki z funduszy Unii Europejskiej? Podstawa – osoby, które znają PO IG przynajmniej z opisu i których instytucja/firma ubiegała się o przyznanie środków z PO IG

26 26 Znajomość instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO IG Q16. Które instytucje są zaangażowane we wdrażanie PO IG? Proszę wskazać wszystkie instytucje, w odniesieniu, do których uważa Pan(i), że jest zaangażowana we wdrażanie programu. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki (MG) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich (DFE) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla działań 7.1, 8.3, 8.4) Polska Organizacja Turystyczna - Departament Funduszy Europejskich Ośrodek Przetwarzania Informacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Nie wiem, trudno powiedzieć

27 27 Źródła wiedzy na temat PO IG: ogółem Q17. W jaki sposób zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu informacje lub reklama w Internecie artykuł lub reklama w prasie codziennej audycja lub reklama w telewizji informacja nadesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną artykuł lub reklama w czasopiśmie audycja lub reklama w radio ustna informacja od współpracownika lub kontrahenta ustna informacja od znajomego spoza pracy tablice informacyjne lub billboardy ulotka wręczona lub wyłożona kursy, szkolenia, konferencje czasopismo branżowe bezpośrednio od osoby, z instytucji, z urzędu zajmującego się funduszami europejskimi inny sposób nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych * * *

28 28 Źródła wiedzy na temat PO IG: gazety codzienne Q18. W jakich gazetach codziennych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w gazetach codziennych Rzeczpospolita Gazeta Wyborcza Gazeta Prawna Puls Biznesu Gazeta Podatkowa Dziennik Polska Europa Świat gazety lokalne inna nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych *

29 29 Źródła wiedzy na temat PO IG: czasopisma Q19. W jakich czasopismach zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w czasopismach Polityka Newsweek Wprost Inne czasopismo Nie wiem, trudno powiedzieć

30 30 Źródła wiedzy na temat PO IG: radio Q20. W jakich rozgłośniach radiowych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w radio RMF FM Program III Polskiego Radia Radio Zet Program I Polskiego Radia rozgłośnie lokalne/regionalne Inna rozgłośnia radiowa Nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych *

31 31 Źródła wiedzy na temat PO IG: telewizja Q21. W jakich stacjach telewizyjnych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w telewizji Program I Telewizji Polskiej TVN Program II Telewizji Polskiej Polsat TVN 24 stacje lokalne/regionalne TV Biznes inna nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych * * *

32 32 Źródła wiedzy na temat PO IG: internet Q21. W jakich stacjach telewizyjnych zetknął (zetknęła) się Pan(i) z informacjami o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? Może Pan(i) podać jedną lub więcej odpowiedzi. Podstawa – respondenci, którzy znają PO IG z nazwy lub opisu i zetknęły się z informacjami na temat PO IG w internecie www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl (Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) www.mrr.gov.pl (Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) www.poig.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl www.egospodarka.pl www.money.pl www.e-biznes.pl www.portalgospodarczy.pl www.ekonomiaspoleczna.pl Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego /nauka.gov.pl portale ogólnopolskie i ogólnotematyczne - onet, interia, wp itp. portale regionalne strony urzędów wojewódzkich, powiatowych, marszałkowskich, urzędów pracy strony innych ministerstw inna strona internetowa nie wiem, trudno powiedzieć * Kategorie oznaczone gwiazdką pochodzą z odpowiedzi spontanicznych * * * * *

33 Znajomość i diagnoza komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

34 34 Znajomość reklam dotyczących funduszy europejskich i programów pomocowych finansowanych ze środków UE Q23. Chciałbym teraz porozmawiać z Panem(ią) o różnych reklamach funduszy europejskich lub programów pomocowych finansowanych ze środków UE, które Pan(i) pamięta. Chodzi o reklamy, które ostatnio widział Pan(i) w telewizji, słyszał(a) w radio, widział(a) w gazecie lub na mieście, na billboardach. Jaka reklama przychodzi Pan(i) do głowy, gdy myśli Pan(i) o funduszach europejskich lub programach pomocowych finansowanych ze środków UE? dobra informacja na dobry początek - reklama/brodacze dotacje na innowacje/innowacyjna gospodarka/związane z przedsiębiorstwami kapitał ludzki - ogólnie/ kapitał ludzki - dokładne hasło ogólnie na temat funduszy unijnych fundusze dla regionów związane z drogami, budowami i remontami ryby - reklama o rybach świetny program - reklama fundusze dla wsi promocja śląska dobrze nam się układa - reklama reklamy z politykami inna nie widział(a) żadnej reklamy

35 35 Reklamy: zapamiętane elementy reklamy Q23. Co się działo lub było widać w tej reklamie? Jakie elementy reklamy zwróciły Pana(i) uwagę. Może Pan(i) mówić o wszystkim co Pan(i) sobie przypomina. Czy w reklamie występowały jakieś postacie, jeśli występowały to, jakie one były, jak się zachowywały, co mówiły? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę informacje o projekcie / inf. o programie logo / logo unii / logo projektu występują ludzie brodacze pieniądze dla wszystkich / zachęta do składania wniosków obalanie stereotypów / nie należy wierzyć w plotki nowoczesne przedsiębiorstwa / nowoczesne technologie informacja o szkoleniach, dokształcaniu kolory unii adres strony WWW transfer nauki do przedsiębiorczości przedsiębiorca kwoty na dotacje naukowiec Instytucja Wdrażająca starsze osoby kulki / skaczące kulki osoby niepełnosprawne numer telefonu pokazany region / pokazane co zostało zrobione młodzi ludzie / studenci budowana droga o jedzeniu ryb / zachęta do jedzenia ryb inne nie wiem

36 36 Reklamy: komunikacja na temat PO IG zawarta w reklamie Q24. A co ta reklama mówiła na temat funduszu lub programu pomocowego? Proszę przypomnieć sobie i opowiedzieć wszystko, co było powiedziane w reklamie na temat funduszu lub programu pomocowego. Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę ogólne inf. o projekcie/czego dotyczy projekt możliwość uzyskania pieniędzy z unii rozwijanie przedsiębiorczości dla każdego / każdy może skorzystać dokształcanie / szkolenia współpraca nauki i przedsiębiorczości pieniądze na rożne cele / dotacje na rożne działania dla bezrobotnych dla osób powyżej 45 lat dla niepełnosprawnych rozwój regionalny dla młodych ludzi na drogi związane z rozwojem rybołóstwa inne nie wiem

37 37 Reklamy: elementy podobające się Q25. Czy w tej reklamie było coś, co się Panu(i) szczególnie podobało? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę nic się szczególnie nie podobało cala reklama ciekawa / pomysł dobry zawiera zrozumiała informacje humor / humorystyczna reklama kolorystyka ludzie zderzenie rzeczywistości ze stereotypami inne nie wiem

38 38 Reklamy: elementy NIE podobające się Q26. A czy było coś, co się Panu(i) szczególnie nie podobało? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę nie ma takiej rzeczy / podoba się brak związku z rzeczywistością / wprowadza w błąd / praktyka jest inna zbyt ogólne / za mało konkretów wszystko nie podoba się osoby występujące w reklamie zbyt skomplikowane / nie wiadomo o co chodzi za prosta inne nie wiem

39 39 Reklamy: Zrozumiałość reklam Q27. Na ile łatwo można było zorientować się, o co chodzi w tej reklamie? Podstawa – respondenci, którzy widzieli tę reklamę dobra informacja na dobry początek - reklama/brodacze n=96 dotacje na innowacje/innowacyjna gospodarka/związane z przedsiębiorstwami n=96 kapitał ludzi - ogólnie/ kapitał ludzki - dokładne hasło n=84 ogólnie na temat funduszy unijnych n=83

40 40 Wpływ komunikacji reklamowej na chęć odwiedzenia strony internetowej PO IG Q28. W jakim stopniu to, co usłyszał(a) Pan(i) na temat PO IG w tej reklamie zachęciło Pana/ią do odwiedzenia stron internetowych na temat PO IG w celu zdobycia dalszych informacji? Podstawa – wszyscy respondenci dobra informacja na dobry początek - reklama/brodacze n=96 dotacje na innowacje/innowacyjna gospodarka/związane z przedsiębiorstwami n=96 kapitał ludzi - ogólnie/ kapitał ludzki - dokładne hasło n=84 ogólnie na temat funduszy unijnych n=83


Pobierz ppt "Raport z badania ilościowego CATI dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień-maj 2009 Badanie świadomości i odbioru kampanii Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google