Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skutki demograficzne i gospodarcze migracji Polaków w UE? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skutki demograficzne i gospodarcze migracji Polaków w UE? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Skutki demograficzne i gospodarcze migracji Polaków w UE? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych

2 Gospodarcze skutki migracji#2#2 O czym będziemy mówić? » Kim są emigranci i co decyduje o emigracji? » Jak migracje wpływają na gospodarkę kraju przyjmującego a jak kraju wysyłającego? W szczególności jak wpływają: › na rynek pracy (płace, bezrobocie, zatrudnienie), › na wzrost gospodarczy i poziom produktu, › na dobrobyt przeciętnego gospodarstwa domowego, › na budżet państwa i finanse publiczne.

3 Gospodarcze skutki migracji#3#3 Co wiemy o migrantach? » Główne motywy migracji są stricte ekonomiczne – poszukiwanie lepszego poziomu życia za sprawą lepiej płatnej pracy, nawet za cenę akceptacji obniżenia swojego miejsca na drabinie społecznej, » Skala ruchów migracyjnych w skali świata oraz UE stopniowo wzrasta, » W przeważającej mierze migrantami są osoby młode (do 35 roku życia) i średnio rzecz biorąc gorzej wykształcone niż populacja w kraju przyjmującym, » Choć wielu emigrantów nie zrywa całkowicie związków z krajem to migranci (zwłaszcza z krajów ubogich) rzadko kiedy wracają do kraju macierzystego.

4 Gospodarcze skutki migracji#4#4 Obawy kraju przyjmującego » Typowe obawy zgłaszane wobec imigracji › migranci zwiększą konkurencję na rynku pracy obniżając płace i podnosząc bezrobocie pracowników miejscowych, › wzrośnie nierównowaga w finansach publicznych gdyż wydatki budżetowe na świadczenia dla imigrantów przewyższą wpływy z płaconych przez nich podatków, › imigranci obniżą (przejściowo) wzrost gospodarczy bo ich kapitał ludzki i stopa oszczędności będą zbyt niskie by szybko uzupełnić lukę w kapitale przypadającym na 1 mieszkańca oraz inwestycjach w B&R, › w wyniku tych procesów ekonomicznych spadnie dobrobyt miejscowych gospodarstw domowych. » Czy te obawy są słuszne?

5 Gospodarcze skutki migracji#5#5 Nadzieje kraju przyjmującego » Typowe nadzieje wyrażane w związku z imigracją › migranci ułatwią rozwiązanie problemu starzejącego się społeczeństwa pozwalając zachować miejscowym wysokie emerytury, › imigracja osób średnio rzecz biorąc lepiej wykwalifikowanych oraz ponadprzeciętnie przedsiębiorczych nada dodatkowego impulsu prowzrostowego w kraju przyjmującym, › imigranci pozwolą na zapełnienie luki zatrudnieniowej w niektórych sektorach w którym brak jest odpowiednio kwalifikowanych pracowników miejscowych, › efekt netto tych procesów ekonomicznych będzie dodatni zarówno dla miejscowych jak i imigranckich gospodarstw domowych. » Czy te nadzieje są uzasadnione?

6 Gospodarcze skutki migracji#6#6 Co mówi ekonomia w zakresie obaw i nadziei kraju przyjmującego? » Zarówno obawy jak i nadzieje kraju przyjmującego są do pewnego stopnia uzasadnione, choć rzeczywisty wpływ imigracji na gospodarkę i rynek pracy nie jest na ogół duży: › presja ograniczająca wzrost płac pracowników miejscowych ze strony konkurujących z nimi imigrantów występuje, jest jednak stosunkowo mała (wzrost liczby pracowników o 10% powoduje 1-3% spadek płac pracowników miejscowych), › w niektórych specyficznych sektorach ta presja może być silniejsza, wtedy stają się one zdominowane przez imigrantów, którzy pozwalają zapełnić deficyty na rynku pracy, › istotna część pierwszego pokolenia imigrantów pracuje i nie jest ciężarem dla systemów zabezpieczenia społecznego i finansów publicznych, › wpływ imigracji na poziom produktu jest dodatni lecz zaniedbywalnie mały (wzrost liczby pracowników o 10% powoduje wzrost produktu o 0,1-0,5%), czego powodem jest także to, że w wyniki imigracji spada nieco podaż pracy pracowników miejscowych, wpływ jest większy jeśli istotną część migrantów stanowią osoby wysokokwalifikowane, › Imigracja jest jedynie przejściowym rozwiązaniem na problem starzenia się ludności, imigranci przejmują bowiem bardzo często model rodziny kraju przyjmującego.

7 Gospodarcze skutki migracji#7#7 Obawy kraju wysyłającego » Typowe obawy zgłaszane wobec emigracji › emigracja doprowadzi do wzrostu deficytów na rynku pracy kraju wysyłającego zwłaszcza w niektórych zawodach i specjalnościach, › wzrośnie nierównowaga w finansach publicznych gdyż utracone zostaną dochody z podatków od osób w najwyższej aktywności zawodowej a wydatki na świadczenia dla osób starszych nie zmniejszą się, › emigracja osłabi zdolność do wzrostu gospodarki w kraju wysyłającym gdyż wyjeżdżać będą osoby najbardziej energiczne i przedsiębiorcze oraz te lepiej wykształcone, › w wyniku znacznych przekazów od emigrantów kurs walutowy ulegnie aprecjacji co pośrednio uderzy w eksporterów. » Czy te obawy są słuszne?

8 Gospodarcze skutki migracji#8#8 Nadzieje kraju wysyłającego » Typowe nadzieje wyrażane w związku z emigracją › emigracja pozwoli na rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia w kraju wysyłającym dzięki odciążeniu miejscowego rynku pracy, › perspektywa emigracji zachęci wielu do podnoszenia swoich kwalifikacji i inwestycji w kapitał ludzki, a nie wszyscy przecież wyjadą, › emigranci przysyłając znaczne kwoty z zagranicy wesprą rodzimą gospodarkę i podniosą poziom życia ich rodzin pozostających w kraju, › wielu z dzisiejszych emigrantów w przyszłości powróci z zaoszczędzonym kapitałem i inwestując przyczyni się do rozwoju kraju macierzystego. » Czy te nadzieje są uzasadnione?

9 Gospodarcze skutki migracji#9#9 Co mówi ekonomia w zakresie obaw i nadziei kraju wysyłającego? » Ekonomia zdaje się silniej potwierdzać obawy a mniej wspierać nadzieje jakie z procesem emigracji wiążą kraje wysyłające, choć i w tym wypadku rzeczywisty wpływ imigracji na gospodarkę jest stosunkowo ograniczony: › wielkość emigracji jest bardzo różna między krajami i jest silnie uzależniona od skali indywidualnych korzyści jakie spodziewają się osiągnąć emigranci oraz od instytucjonalnych możliwości wjazdu do kraju docelowego, rzadko kiedy przekracza poziom ok. 5-7% populacji w wieku roboczym, › negatywny wpływ na produkt ze strony zjawiska drenażu mózgów występuje nie jest jednak na ogół bardzo duży ze względu na jego ograniczoną skalę oraz pozytywny wpływ na akumulację kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym (brain gain >> brain drain), › transfery finansowe do krajów macierzystych mają znaczny pozytywny wpływ na poziom życia i spadek ubóstwa rodzin emigrantów zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata – jednocześnie jednak prowadzą często do wzmocnienia wśród nich postaw bierności zawodowej i społecznej, › jedynie niewielki odsetek migrantów z krajów trzeciego świata wraca do swoich państw pochodzenia – skala powrotów w przypadku emigrantów europejskich jest znacznie wyższa, › Byli emigranci znacznie częściej niż ich rodziny w kraju są skłonni do produktywnego spożytkowywania dochodów z pracy za granicą.

10 Gospodarcze skutki migracji#10 Podsumowując » Na emigracji zyskują i tracą zarówno kraje wysyłające jak i przyjmujące, » Zyski krajów przyjmujących mają mniejszy choć trwalszy charakter, zaś ich straty dotyczą tylko wybranych grup społecznych, » Zyski te są tym większe im lepiej wykształceni są imigranci, » Straty w krajach wysyłających są przejściowo minimalizowane przez strumień transferów finansowych skierowanych do rodzin emigrantów, » Polityka gospodarcza służąca minimalizowaniu tych strat w długim okresie jest niczym innym jak polityką wspierania szybkiego wzrostu gospodarczego i konwergencji realnej wobec krajów przyjmujących.

11 Dziękuję za uwagę Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych www.ibs.org.pl


Pobierz ppt "Skutki demograficzne i gospodarcze migracji Polaków w UE? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google