Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

-ANNA PRZEPIÓRA- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Zabrzu WŁAŚCIWA OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "-ANNA PRZEPIÓRA- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Zabrzu WŁAŚCIWA OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM."— Zapis prezentacji:

1 -ANNA PRZEPIÓRA- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Zabrzu WŁAŚCIWA OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

2 LATA DZIECI Ę CE S Ą GÓRAMI Z KTÓRYCH RZEKA BIERZE SWÓJ POCZ Ą TKEK….. JANUSZ KORCZAK

3 ZDROWE, RACJONALNE ODŻYWIANIE -JESTEŚ TYM CO JESZ- Zapewnia dobr ą sprawno ść umysłow ą Równowag ę emocjonaln ą Poprawia sprawno ść psychiczn ą Ma wpływ na koncentracj ę Zwi ę ksza odporno ść organizmu Chroni przed ró ż nymi chorobami Wpływa na jako ść zdrowia i długo ść ż ycia

4 NOWA PIRAMIDA ZDROWIA

5 - WITAMINY - TO PODSTAWA DOBREGO ZDROWIA EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU - zdrowe posiłki, - zaj ę cia dotycz ą ce zdrowego od ż ywiania w ramach podstawy programowej, -programy zdrowotne i profilaktyczne, - koła zainteresowa ń, np. kulinarne. DOM- OTWÓRZMY DZIECIOM DRZWI DO KUCHNI !!! - pozwólmy eksperymentowa ć, w ą cha ć, smakowa ć, - wyrabiajmy dobre nawyki: picie wody niegazowanej, wyciskanych soków warzywno-owocowych, spo ż ywanie surówek i sałatek, ograniczenie ilo ś ci spo ż ywanego cukru !!!

6

7 RUCH TO ZDROWIE EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU PRZYKŁAD Z DOMU: - gimnastykuj ą cy si ę rodzice, - rodzice uczestnicz ą cy w fitnessie, nordic walkingu, siłowni, pływaj ą cy na basenie, - rodzinny udział w biegach, marszach, maratonach, - zainteresowania sportowe.

8 KORZYSTANIE ZE ŚWIATŁA SŁONECZNEGO I ŚWIEŻEGO POWIETRZA Wycieczki piesze, rowerowe, wyjazdowe. Spacery. Pikniki na łonie natury. K ą piele i bezpieczne pla ż owanie. Wyj ś cia na place zabaw.

9 DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ CIAŁA Codzienna k ą piel dziecka Dbało ść o czysto ść skóry, włosów i paznokci Cz ę ste mycie r ą k- wyrabianie nawyku Dbało ść o czysto ść odzie ż y Codzienne mycie z ę bów

10 ODPOCZYNEK DZIECKA SEN ODPOCZYNEK W CI Ą GU DNIA ZABAWY RELAKSACYJNE- MASA Ż YKI SŁUCHANIE BAJEK, CZYTANYCH KSI ĄŻ EK SŁUCHANIE MUZYKI RELAKSACYJNEJ BRAK SNU POWODUJE: zm ę czenie, apati ę, płaczliwo ść, dra ż liwo ść, ataki agresji, problemy z koncentracj ą, brak apetytu.

11 OCHRONA PRZED SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI DZIECKO UCZY SI Ę PRZEZ NA Ś LADOWANIE ! UWAGA NA: -palenie tytoniu w obecno ś ci dzieci /biernych palaczy/, -widok pal ą cych rodziców, dziadków, członków rodziny.

12 PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY……… WIDOK RELAKSUJ Ą CEJ SI Ę MAMY PRZY LAMPCE WINA REKLAMY W Ś RODKACH MASOWEGO PRZEKAZU OBSERWACJA TATY RADUJ Ą CEGO SI Ę PRZY KUFLU PIWA……

13 SŁOŃCE- PRZYJACIEL CZY WRÓG? DBAJMY O SKÓR Ę DZIECI CHRO Ń MY ICH GŁOWY I OCZY PRZED ZŁYM WPŁYWEM PROMIENI SŁONECZNYCH

14 TELEWIZOR- WSPÓŁCZESNA „NIANIA” DLA DZIECI ZWRÓ Ć MY UWAG Ę, CZY: - dziecko ogl ą da programy dostosowane do jego wieku ? - czas sp ę dzony przed telewizorem nie jest zbyt długi? - nasze dziecko nie siedzi w złej pozycji? - nie siedzi zbyt blisko odbiornika? - maluch nie podjada słodyczy lub innych niezdrowych przek ą sek? SP Ę D Ź MY TEN CZAS WSPÓLNIE Z DZIECKIEM- ROZMAWIAJMY O OBEJRZANYCH PROGRAMACH, WYJA Ś NIAJMY MU I ODPOWIADAJMY NA NURTUJ Ą CE GO PYTANIA. USTALMY ZASADY KORZYSTANIA Z TELEWIZORA.

15 KOMPUTER…….. UCZY? BAWI? A MOŻE SZKODZI? DZIECKO JEST CIEKAWE, LUBI I BARDZO SZYBKO OPANOWUJE OBSŁUG Ę RÓZNORODNYCH SPRZ Ę TÓW. NIE ZABRANIAJMY MU ZABAW ROZWIJAJ Ą CYCH Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW. WA Ż NE, ABY Ś MY KONTROLOWALI- W CO DZIECKO GRA, ILE CZASU TEMU PO Ś WI Ę CA I CZY PROGRAM JEST DOSTOSOWANY DO JEGO MO Ż LIWO Ś CI. TOWARZYSZMY DZIECKU W ZABAWIE. USTALMY ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA.

16 RODZIC POWINIEN RÓWNIEŻ ZADBAĆ O: prawidłowy dobór ubrania dla dziecka, hartowanie dziecka, wietrzenie pomieszcze ń o ka ż dej porze roku, przebywanie z dzieckiem na powietrzu bez wzgl ę du na aur ę, kontrol ę postawy dziecka- podczas zabawy, chodzenia, siedzenia przy biurku, przy stole oraz podczas ogl ą dania TV, systematyczne wizyty u lekarza- bilanse, kontrole przebiegu rozwoju dziecka, kontrolowanie wagi i wzrostu dziecka, je ż eli sytuacja tego wymaga systematyczne ć wiczenia ze specjalistami np. logoped ą, instruktorem gimnastyki korekcyjnej, wyeliminowanie z diety dziecka nadmiaru słodyczy, fast foodów i napojów gazowanych.

17 ZDROWIE PSYCHICZNE POTRZEBA BEZPIECZE Ń STWA POTRZEBA AKCEPTACJI POTRZEBA MIŁO Ś CI OTRZYMYWANA OD RODZICÓW UWAGA WSPÓLNIE SP Ę DZONY CZAS WSPÓLNE PASJE I ZAINTERESOWANIA ROZWIJANIE ZDOLNO Ś CI DZIECKA POCZUCIE SPRAWSTWA OPANOWANE UMIEJ Ę TNO Ś CI SAMOOBSŁUGI RADO ŚĆ I U Ś MIECH = OPTYMIZM DOBRE RELACJE Z OTOCZENIEM /LUDZIE, ZWIERZ Ę TA, PRZYRODA/ OTWARCIE NA INNYCH- POMAGANIE OPARCIE I WSPOMAGANIE DZIECKA POCZUCIE WŁASNEJ WARTO Ś CI

18 ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA BEZPIECZNA ZABAWA DZIECKA /DOM, PODWÓRKO, PLENER/ LEKARSTWA I Ś RODKI CZYSTO Ś CI PRZEDMIOTY OSTRE I DROBNE KONTAKT Z OGNIEM, GAZEM WIEDZA O RUCHU DROGOWYM KONTAKT Z NIEZNANYMI ZWIERZ Ę TAMI NIEZNANE RO Ś LINY DZIECKO I OBCY

19 ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA POWINNO BYĆ TWOIM NADRZĘDNYM CELEM !!! -DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ-


Pobierz ppt "-ANNA PRZEPIÓRA- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Zabrzu WŁAŚCIWA OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google