Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu nowotarskiego na lata 2015-2022 Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska Nowy Targ 30.10.2014 mieszkańcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu nowotarskiego na lata 2015-2022 Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska Nowy Targ 30.10.2014 mieszkańcy."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu nowotarskiego na lata 2015-2022 Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska Nowy Targ 30.10.2014 mieszkańcy inwestorzy turyści

2 2 Autor dokumentu: Dr Jacek Strojny (Politechnika Rzeszowska) Eksperci zewnętrzni:Dr Anna Prusak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dr Piotr Stefanow (Krakowska Szkoła Wyższa) Kierownik zespołu:Ewa Miśkowiec Członkowie zespołu: Zarząd: Krzysztof Faber, Maciej Jachymiak, Bogusław Waksmundzki, Pracownicy Starostwa Powiatowego: Bartłomiej Garbacz, Wojciech Krauzowicz, Katarzyna Machaj, Cecylia Nowak, Jerzy Ostrowski, Ewa Piątkowska, Jakub Swalarz, Grzegorz Watycha Przedstawiciele jednostek oraz instytucji kultury powiatu: Agata Bryniarska, Agata Domalik, Marcin Dziadkowiec, Tomasz Obrusik, Maria Sendrowicz, Marta Skawska, Tadeusz Watycha, Marek Wierzba, Zbigniew Wójciak, Aneta Wójcik

3 Rola strategii 3 Strategia to podstawowe narzędzie służące do zarządzania rozwojem powiatu nowotarskiego Strategia wskazuje nie tylko kierunki rozwoju powiatu, ale zawiera także podstawowe założenia dotyczące wynikających z nich długofalowych przedsięwzięć o charakterze programów rozwojowych Strategia jest głównym dokumentem planistycznym wykorzystywanym do budowania rocznych budżetów powiatu Strategia służy do koncentracji na priorytetach wyrażonych w przyjętych programach rozwojowych Strategia wyznacza obszary odpowiedzialności politycznej władz powiatu wobec społeczności lokalnej

4 Metodyka tworzenia i realizacji strategii 4 Analytic Hierarchy Process (AHP), Benchmarking, Management by Objectives (MBO), Project Management (PM).

5 Wymiary analizy potencjału rozwojowego 5 Wymiary analizy: – Potencjał społeczeństwa, – Potencjał gospodarki, – Potencjał otoczenia, – Potencjał instytucjonalny. Powiaty benchmarkowe (służące do porównania sytuacji strategicznej): – powiat nowosądecki, – powiat m. Nowy Sącz, – powiat żywiecki, – powiat krośnieński, – powiat m. Krosno, – powiat kłodzki.

6 Zmienne wykorzystane do analizy potencjału społeczeństwa (kapitał społeczny i kapitał intelektualny) 6 Liczba stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji na 10 tys. mieszkańców, Liczba członków klubów działających przy domach kultury na 10 tys. mieszkańców, Liczba członków zespołów artystycznych na 1 tys. mieszkańców, Przeciętna liczba członków klubów sportowych, Liczba stwierdzonych przestępstw o charakterze gospodarczym na 10 tys. mieszkańców, Frekwencja w wyborach samorządowych, Liczba mieszkańców powiatu, Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem, Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem, Przyrost naturalny na 10 tys. mieszkańców, Saldo migracji międzypowiatowej w grupie osób w wieku produkcyjnym, Odsetek osób zdających egzaminy maturalne w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, Odsetek osób zdających egzaminy maturalne w liceach ogólnokształcących.

7 Frekwencja w wyborach samorządowych (w%) 7

8 Udział osób w wieku produkcyjnym w ludności ogółem 8

9 Zmienne wykorzystane do analizy potencjału gospodarki 9 Liczba podmiotów sektora prywatnego, Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1 tys. mieszkańców, Udział firm średnich (50-249 pracowników) w podmiotach sektora prywatnego ogółem, Udział spółek handlowych w podmiotach sektora prywatnego ogółem, Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców, Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw na 1 podmiot, Wartość brutto środków trwałych przedsiębiorstw na 1 podmiot, Miesięczne wynagrodzenie brutto, Stopa bezrobocia rejestrowanego, Liczba osób pracujących, Pracujący w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, Pracujący w przemyśle i budownictwie, Pracujący w drobnych usługach (m.in. naprawa, gastronomia, hotelarstwo).

10 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na tys. mieszkańców (w os.) 10

11 Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw na 1 podmiot (w mln zł) 11

12 Potencjał infrastrukturalny 12 Powierzchnia gmin objęta planami zagospodarowania przestrzennego, Długość dróg gminnych utwardzonych na 1 km 2, Długość dróg powiatowych utwardzonych na 1 km 2, Liczba samochodów osobowych na 1 tys. mieszkańców, Liczba wypadków na 1 tys. mieszkańców, Powierzchnia budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, Powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 mieszkańca, Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ludności ogółem, Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ludności ogółem, Średnie zużycie wody przez 1 korzystającego z sieci wodociągowej (w m3), Udział ludności korzystającej z sieci gazowej w ludności ogółem, Średnie zużycie gazu przez 1 korzystającego z sieci gazowej, Liczba osób na 1 przychodnię, Liczba mieszkańców przypadająca na 1 łóżko w szpitalu, Liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca, Liczba miejsc noclegowych, Wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach, Średnia długość pobytu turysty, Średnia długość pobytu turysty zagranicznego, Liczba imprez organizowanych przez domy kultury, Średnia frekwencja podczas imprez organizowanych przez domy kultury, Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej, Liczba muzeów, Liczba odwiedzających muzea, Liczba imprez sportowych i kulturalnych, Liczba mieszkańców przypadająca na 1 miejsce w kinie, Przeciętna liczba widzów podczas widowiska w teatrze w powiecie nowotarskim.

13 Liczba wypadków drogowych na 1 tys. mieszkańców (w szt) 13

14 Liczba mieszkańców przypadających na 1 łóżko w szpitalu (w os.) 14

15 Średni czas pobytu turysty (w dn.) 15

16 Potencjał środowiska naturalnego 16 Udział lasów w powierzchni ogółem, Pozyskiwanie drewna, Emisja zanieczyszczeń gazowych, Emisja zanieczyszczeń pyłowych, Odprowadzanie ścieków przemysłowych, Udział ludności korzystającej z oczyszczalni w ludności ogółem, Powierzchnia dzikich wysypisk, Odpady wytworzone w przemyśle, Udział powierzchni prawnie chronionej w powierzchni ogółem, Udział parków narodowych w powierzchni ogółem, Powierzchnia przypadająca na 1 pomnik przyrody.

17 Emisja zanieczyszczeń gazowych w t/km2 17

18 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w t/km2 18

19 Potencjał instytucjonalny 19 Dochody ogółem gmin w powiatach, Udział dochodów własnych w dochodach ogółem gmin w powiatach, Dochody z Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca gmin w powiatach, Dochody ogółem powiatów, Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w powiatach, Dochody z Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca w powiatach, Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem w gminach powiatów, Udział wydatków bieżących na wynagrodzenia w wydatkach ogółem w gminach powiatów, Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach ogółem w gminach powiatów, Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem powiatów, Udział wydatków bieżących na wynagrodzenia w wydatkach ogółem powiatów, Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach ogółem powiatów, Udział radnych z wykształceniem wyższym w organach uchwałodawczych powiatów i gmin.

20 Dochody z UE w gminach powiatu w przeliczeniu na mieszkańca (w zł) 20

21 Dochody ogółem powiatów 21

22 Dochody z UE w powiatach w przeliczeniu na mieszkańca (w zł) 22

23 Wydatki majątkowe powiatów w wydatkach ogółem (w%) 23

24 Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach ogółem (w %) 24

25 Priorytety w interwencji strategicznej 25

26 Plan realizacji strategii 26 Programy rozwojowe: – Program rozwojowy 1 „Doskonalenie systemu organizacji pracy”, – Program rozwojowy 2 „Efektywność i skuteczność w zarządzaniu powiatem”, – Program rozwojowy 3 „Elastyczny rynek pracy i przedsiębiorcza gospodarka”, – Program rozwojowy 4 „Bezpieczeństwo publiczne i społeczne”, – Program rozwojowy 5 „Promocja i ochrona zdrowia”, – Program rozwojowy 6 „Primo educationis”, – Program rozwojowy 7 „Utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej”, – Program rozwojowy 8 „Pięć krain: Pieniny-Gorce-Spisz-Podhale-Orawa”, – Program rozwojowy 9 „Nowotarski – warto być”. Controlling strategiczny (roczny) Controlling taktyczny (kwartalny) Aktualizacja strategii (po I kadencji) Nowa strategia na lata 2023-2030

27 Zasady budżetowania strategii w ramach budżetów rocznych 27 Budżet powiatu Budżet PR.1 Budżet PR.2 Budżet PR.3 Budżet PR.4 Budżet PR.5 Budżet PR.6 Budżet PR.7 Budżet PR.8 Budżet PR.9 Budżet strategii Budżet procesów bieżących Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5

28 Sposób formułowania celów 28 C.1.1. Realizacja usług publicznych zapewnia wysoki poziom zadowolenia klientów C.1.1.1. Minimum 90% obsługiwanych klientów co najmniej dobrze ocenia jakość obsługi klienta. C.1.1.2. Nie więcej niż 1% spraw prowadzonych przez powiat kończy się skargą. C.1.2. System doskonalenia pracowników pozwala na utrzymanie kompetencji na poziomie zapewniającym prawidłową obsługę procesów i projektów. C.1.2.1. Nie mniej niż 0,04% budżetu przeznaczana jest na szkolenia, kursy i inne formy podwyższania kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego. C.1.2.2. Do 2022 r. 100% pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych ma wykształcenie wyższe o profilu dostosowanym do zajmowanego stanowiska i określonego w opisie stanowiska pracy. C.1.3. Zaplecze informatyczne umożliwia sprawną i bezpieczną realizację zadań powiatu. C.1.3.1. Sprzęt komputerowy i urządzenia w 100% zapewniają sprawne wykonywanie zadań. C.1.3.2. Przetwarzane dane zabezpieczone są przed zaburzeniem integralności, nieautoryzowanym dostępem i ich utratą w 100% zgodnie ze standardami opracowanymi przez Biuro Systemów Informatycznych.

29 Schemat pomiaru efektów 29 Schemat pomiaru efektów programu na poziomie taktycznym C.1.1.1. Miernik M.1.1.1.: Odsetek osób oceniających dobrze i bardzo dobrze jakość obsługi klienta w jednostkach powiatu (w%). Rok:20152016201720182019202020212022 Wart:≥90 Źródło danych:Raport z badania jakości obsługi klienta Jednostka dostarczająca:Biuro Kontroli i Audytu Data dostarczenia:IQ po roku bazowym C.1.1.2.Miernik M.1.1.2.: Odsetek skarg w sprawach prowadzonych przez powiat (w %). Rok:20152016201720182019202020212022 Wart:≤1 Źródło danych:Rejestr skarg Jednostka dostarczająca:Wydział Organizacyjny Data dostarczenia:IQ po roku bazowym

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dr Jacek Strojny 500 16 32 56 jstrojny@prz.edu.pl www.prz.edu.pl POLITECHNIKA RZESZOWSKA


Pobierz ppt "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu nowotarskiego na lata 2015-2022 Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska Nowy Targ 30.10.2014 mieszkańcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google