Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 7 listopada 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 7 listopada 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi,"— Zapis prezentacji:

1

2 Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 7 listopada 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 331 070 00078% Europejski Fundusz Społeczny375 430 00022% RAZEM1 706 500 000100%

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 FunduszZaangażowane środki (EUR) W tym osie 12 i 13 dotyczące polityki terytorialnej Udział środków osi 12 i 13 w alokacji na RPO Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 331 070 000 282 186 840,0021,2 % Europejski Fundusz Społeczny 375 430 000 114 130 720,0030,4 % RAZEM1 706 500 000 396 317 560,0023,2%

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowaFunduszWsparcie UE (EUR) Udział w całej Alokacji (%) Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw EFRR79 864 200,004,7 % Oś 2 Cyfrowy regionEFRR46 587 450,002,7 % Oś 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu EFRR239 592 600,0014,0 % Oś 4 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie EFRR66 553 500,003,9 % Oś 5 Dostosowanie do zmian klimatuEFRR13 310 700,000,8 % Oś 6 Region przyjazny środowiskuEFRR50 580 660,003,0 % Oś 7 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionuEFRR339 422 850,0019,9 % Oś 8 Aktywni na rynku pracy EFSEFS112 627 300,006,6 % Oś 9 Solidarne społeczeństwo EFSEFS64 198 530,003,8 % Oś 10 Innowacyjna edukacja EFSEFS36 041 280,002,1 % Oś 11 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry - EFRREFRR186 349 800,0010,9 % Oś 12 Polityka terytorialna w regionieEFRR282 186 840,0016,5 % Oś 13 Polityka terytorialna - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie EFS EFS 91 604 920,00 5,4% Oś 14 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośćEFRR / EFS37 884 300,002,2 % Oś 15 Pomoc TechnicznaEFS59 693 370,003,5 % Razem EFRREFRR1 331 070 000,0078,0 % Razem EFSEFS375 430 000,0022,0 % ŁĄCZNIE1 706 500 000,00100,0 %

6 60% środków EFS w PO finansowanym z tego funduszu na maksymalnie cztery priorytety inwestycyjne. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO poziomy ring-fencingów wg MRR z 30.07.2013 cel 1,2,3,4 - 38,3% alokacji RPO cel 4 - 13,1% alokacji RPO cel 9 - 7,8% alokacji RPO Łącznie na cele objęte minimalnym poziomem koncentracji środków: 46,1% planowanej alokacji dla RPO

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Cel tematycznyAlokacja % całkowitej alokacji Poziomy ring- fencingów dla RPO Poziomy ring- fencingów wg MRR 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 79 864 200,004,7% 34,70% 13,26% 38,3% 13,1% 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 46 587 450,002,7% 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP 239 592 600,0014,0% 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 226 281 900,0013,3% 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 13 310 700,000,8% 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 113 140 950,006,6% 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 339 422 850,0019,9% 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 112 629 000,006,6% 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 356 351 330,0020,9%20,88% 7,8 % 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 119 625 650,007,0% PT Pomoc Techniczna 59 693 370,003,5% Łącznie 1 706 500 000,00100 % 55,58% 46,1%

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Układ osi K-P RPO 2014-2020 v. 2.0

9 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) alokacja: 79 864 200,00 EURO, tj. 4,7 % priorytety: 1.1 wzmacnianie infrastruktury B+R i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

10 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) zakres: PI 1.1. 1) wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji KT i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji). PI 1.2. 1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 2) wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa umożliwiających realizacje regionalnych inteligentnych specjalizacji (w tym dofinansowanie ochrony własności przemysłowej uzyskania poza granicami RP w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym) 3) wsparcie wdrożenia wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą (możliwość zastosowania instrumentu „voucher innowacyjny) 4) wsparcie usług innowacyjnych świadczonych przez IOB na rzecz przedsiębiorstw, zgodnych z RSI 5) wsparcie rozwoju klastrów skupiających przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

11 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działania B+R przedsiębiorstw (EFRR) typy beneficjentów: PI 1.1.: Jednostki naukowe. PI 1.2.: Przedsiębiorstwa (w szczególności z sektora MSP), konsorcja przedsiębiorstw; Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Klastry; Instytucje otoczenia biznesu; Organizacje badawcze; Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. wskaźniki: rezultatu: Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R [szt.] (PI 1.1.) Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB a) Nakłady sektora rządowego na działalność B+R w relacji do PKB [%] b) Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB [%](PI 1.2) produktu: Liczba jednostek naukowych objętych wsparciem w zakresie inwestycji w infrastrukturę B+R [szt.] (PI 1.2.) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [szt.] (PI 1.2) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

12 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR) alokacja: 46 587 450,00 EURO, tj. 2,7 % priorytety: 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK; 2.3. Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury, e-zdrowia. zakres: PI 2.2. 1) rozwój produktów i usług opartych na TIK 2) sprzedaż produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) 3) tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych odpowiadających na potrzeby MŚP 4) wprowadzenie procesów modernizacyjnych wspierających m.in. procesy decyzyjne, zarządzanie, itp. PI 2.3. 1) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e- edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej 2) wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów 3)rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.). Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

13 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR) Typy beneficjentów: PI 2.2.: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. PI 2.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje turystyczne; Organizacje pozarządowe; Instytucje otoczenia biznesu; Uczelnie/ szkoły wyższe; Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

14 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.] (PI 2.2.) Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną (PI 2.3.) produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] (PI 2.2.) Liczba urzędów, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu [szt.] (PI 2.3.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

15 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) alokacja: 239 592 600,00 EURO, tj. 14,0 % priorytety: 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm; 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji; 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

16 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) zakres : PI 3.1.: 1) rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, 2) wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych przedsiębiorstw/start-up, 3) tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne. PI 3.2.: 1) wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu 2) wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno- spożywczych) 3) promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczej) 4) promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) PI 3.3.: 1) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych), 2) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, 3) rozwój klastrów regionalnych i lokalnych. 4) rozwój instrumentów finansowych. PI 3.4.: 1) usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze. 2) projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 3) sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

17 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) Typy beneficjentów: PI 3.1.: Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP); Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Instytucje otoczenia biznesu; Jednostki naukowe i badawcze. PI 3.2.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Instytucje otoczenia biznesu; Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców; Klastry. PI 3.3.: Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP); Instytucje otoczenia biznesu; Instytucje finansowe; Klastry. PI 3.4.: Instytucje otoczenia biznesu; Jednostki naukowe i badawcze; Klastry; Przedsiębiorcy. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

18 Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] (PI 3.1.) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] (PI 3.2.) Udział przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw (sektor Średnich Przedsiębiorstw) (PI 3.3.) Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu[szt.] (PI 3.4.) produktu: Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych [ha] (PI 3.1.) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji/ umiędzynarodowienia działalności [szt.] (PI 3.2.) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.] (PI 3.3.) Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu - ośrodki przedsiębiorczości [szt.] (PI 3.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

19 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR) alokacja: 66 553 500,00 EURO, tj. 3,9 % priorytety: 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach; 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

20 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR) zakres: PI 4.1.: inwestycje w infrastrukturę służącą do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w zależności od mocy instalowanej elektrowni/jednostki, wsparcie przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej PI 4.2.: zastosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii produkcji, przyczyniających się do zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła, wody, wprowadzanie systemów zarządzania energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji lub do funkcjonowania przedsiębiorstwa, przeprowadzanie audytów energetycznych jako kompleksowych elementów projektu PI 4.3.: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej PI 4.5.: zakup środków transportu na potrzeby obsługi mieszkańców regionu lub modernizacja taboru transportu publicznego, pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych, wsparcie inteligentnych systemów transportowych, wsparcie pozostałych inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego jak np. inwestycje w urządzenia/rozwiązania z zakresu telematycznych systemów zarządzania ruchem i obsługi podróżnych, w tym m.in. rozwiązań wykorzystujących systemy satelitarne.

21 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR) Typy beneficjentów: PI 4.1.: Przedsiębiorstwa; Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. PI 4.2.: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; PI 4.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki sektora finansów publicznych. PI 4.5.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Przedsiębiorcy. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

22 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR) wskaźniki: rezultatu: Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto [%] (PI 4.1.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] (PI 4.2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] (PI 4.5.) produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] (PI 4.1.) Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.] (PI 4.2.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.3.) Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] (PI 4.5.) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] (PI 4.5.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

23 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR) alokacja: 13 310 700,00 EURO, tj. 0,8 % priorytety: 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi zakres: PI 5.2. wspieranie rozwoju form małej retencji; wspieranie organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (głównie zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych - wyposażenie jednostek OSP) i usuwania skutków katastrof. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

24 Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR) Typy beneficjentów: PI 5.2.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne Ochotnicza Straż Pożarna. wskaźniki: rezultatu: Pojemność obiektów małej retencji [m3] (PI 5.2.) Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] (PI 5.2.) produktu: Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania [szt.] (PI 5.2.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

25 Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR) alokacja: 50 580 660,00 EURO, tj. 3,0 % priorytety: 6.3. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury zakres: PI 6.3: projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych, konserwacja zabytków ruchomych, promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt regionalny). PI 6.4.: projekty związane z ochroną gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, działania zmierzające do przywrócenia utraconych wartości i walorów przyrodniczo-krajobrazowych jezior, działania polegające na kanalizacji ruchu turystycznego, tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych, doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, działania na rzecz zwiększenia powierzchni siedlisk oraz odtwarzania siedlisk nieistniejących. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

26 Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR) Typy beneficjentów: PI 6.3.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, kościoły i związki wyznaniowe. PI 6.4.: parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. wskaźniki: rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt.] (PI 6.3.) Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] (PI 6.4.) produktu: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3) Liczba parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody objętych wsparciem [szt.] Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

27 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) alokacja: 339 422 850,00 EURO, tj. 19,9% priorytety: 7.2. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 7.3. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

28 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) zakres: PI 7.2.: budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T; inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS); budowa obwodnic i tras średnicowych miast. PI 7.3.: budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury centrów logistycznych i terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T; projekty z zakresu wdrażania rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu śródlądowych dróg wodnych (w tym portów śródlądowych). PI 7.4.: budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej; zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

29 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu (EFRR) Typy beneficjentów: PI 7.2.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. PI 7.3.: Samorząd Województwa; administracja państwowa. PI 7.4.: Samorząd Województwa; PKP PLK S.A. wskaźniki: rezultatu: Zdolność przeładunkowa wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych/terminali kontenerowych [TEU/rok] (PI 7.3.) produktu: Całkowita długość nowych dróg [km] (PI 7.2.) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] (PI 7.2.) Liczba wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych dla obsługi transportu intermodalnego [szt.] (PI 7.3.) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] (PI 7.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

30 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy – EFS Alokacja: 112,1 mln euro Cel tematyczny 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilność zawodowej pracowników Cel szczegółowy Umowy Partnerstwa: Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy

31 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy – EFS Priorytety Inwestycyjne: 8.5 - Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu 8.7 - Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 8.8 - Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego 8.9 - Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8.10 - Aktywne i zdrowe społeczeństwo

32 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 8.5 Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu Projekty pozakonkursowe PUP z wykorzystaniem instrumentów i usług wynikających z ustawy z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy (m.in. szkolenia zawodowe, specjalistyczne kursy) Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki, wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy) Wspieranie mobilności zawodowej (zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia) Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców

33 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gosp., Preferencyjne pożyczki na utworzenie miejsc pracy, Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, Mentoring w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Budowanie postaw przedsiębiorczych, Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

34 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Wspieranie tworzenia i rozwoju żłobków oraz klubów dziecięcych, Wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do 3 roku życia w zakresie tworzenia nowych miejsc. Wspieranie tworzenia i rozwijania usług opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, Voucher aktywizacyjny dla osób powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką nad osoba zależną, Upowszechnianie idei równych szans - promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno w obszarze równego dostępu do zatrudnienia

35 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Usługi adresowane do MMŚP oraz ich pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw, obejmujące m.in.: działania wspierające rozwój kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników (m. in. szkolenia, kursy, warsztaty, coaching, mentoring, studia podyplomowe), Usługi adresowane do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, obejmujące m.in.: wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności / planu restrukturyzacji, Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement,

36 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 8.10 Aktywne i zdrowe społeczeństwo O pracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy, Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej Opracowanie i wdrożenie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych

37 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo – EFS Alokacja: 64,1 mln euro Cel tematyczny 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel szczegółowy Umowy partnerstwa: Zmniejszenie poziomu ubóstwa Zwiększenie dostępu do usług publicznych

38 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo – EFS Priorytet Inwestycyjny 9.7: Ułatwianie dostępu do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Priorytet Inwestycyjny 9.8: Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

39 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 9.7 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Usługi społeczne na rzecz rodzin: Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, Kursy, szkolenia i doradztwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kadrę zarządzającą placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego, Programy szkoleniowe dla rodzin i opiekunów w szczególności ukierunkowane na świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, Rozwijania usług edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wspierających przezwyciężanie dysfunkcji w zakresie wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju,

40 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 9.7 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych: Treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych osób niepełnosprawnych, zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz trening praktycznych umiejętności życiowych a także szkolenia poświęcone zmniejszaniu deficytów w zakresie umiejętności społecznych, Wdrożenie działań mających na celu uruchomienie „mieszkań treningowych” dla osób z niepełnosprawnością pozwalających na naukę samodzielności w warunkach ćwiczebnych Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (wypożyczalnie sprzętu),

41 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 9.7 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Usługi na rzecz osób starszych: Utrzymanie bądź polepszenie ogólnego stanu psychofizycznego poprzez zapewnienie dostępu do usług geriatrycznych, zapewnienie dostępu do rehabilitacji zdrowotnej, świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Szkolenia, warsztaty, poradnictwo dla opiekunów, pracowników instytucji sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi oraz wolontariuszy z zakresu pomocy osobom starszym, opracowanie standardów opiekuńczych na poziomie regionu,

42 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Wsparcie dla tworzenia lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomie społeczną poprzez m.in. specjalistyczne usługi doradcze, Wsparcie na założenie lub funkcjonowanie spółdzielni socjalnych poprzez dostęp do kapitału lub wyspecjalizowanych usług, Rozwój partnerstwa lokalnego i regionalnego na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci współpracy lokalny podmiotów w tym JST na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej

43 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 10 – Innowacyjna Edukacja – EFS Alokacja: 36 mln euro Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukacje, umiejętności i uczenie się przez całe życie Cel szczegółowy Umowy partnerstwa: Lepsze wykorzystanie kadr gospodarki Zwiększenie dostępu do usług publicznych

44 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 10 – Innowacyjna Edukacja – EFS Priorytet Inwestycyjny 10.1 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. Priorytet Inwestycyjny 10.3 – Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

45 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 10.1 Poprawa jakości edukacji Z mniejszenia dysproporcji w dostępie do dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym poprzez programy skierowane m.in. do uczniów z terenów wiejskich, dojeżdżających do szkół, pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych, mających trudności w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, uzależnieniami i patologiami Wsparcie dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz pracowników administracji oświatowej w zakresie zgodnym z kierunkami rozwoju regionu (smart specjalization) poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące a także inne formy podwyższania kwalifikacji

46 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 10.3 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży lub praktyk, Zwiększenie dostępności i wspieranie procesu uczenia się przez całe życie (LLL) osób dorosłych, w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego, Wdrożenie w szkołach programów doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym przygotowanie merytoryczne osób prowadzących doradztwo.

47 Oś priorytetowa 11. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR alokacja: 186 349 800,00EURO, tj. 10,9 % priorytety: 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do Rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych; 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej zakres: PI 9.1.: 1) przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, 2) zakup aparatury i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, 3) dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do użytkowania zakupionego w ramach projektu sprzętu, 4) tworzenie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych w oparciu o istniejącą infrastrukturę (wyłączona jest budowa nowych obiektów) PI 9.3.: 1) Przebudowa i rozbudowa obiektów infrastruktury użytkowanej przez podmioty ekonomii społecznej wraz z zakupem wyposażenia. PI 10.4.: 1) zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, w szczególności na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę przedszkolną, 2) uzupełnienie bazy techniczno- dydaktycznej w przedszkolach i szkołach prowadzących kształcenie ogólne, 3) rozwój wysokiej jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz szkolnictwa zawodowego poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę edukacyjną, w tym zakup sprzętu. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

48 Typy beneficjentów: PI 9.1.: Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyłączeniem ratownictwa medycznego; jednostki samorządu terytorialnego. PI 9.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. PI 10.4.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; Organizacje pozarządowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. wskaźniki: rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (PI 9.1., PI 9.3.) produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] (PI 9.1.) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.] (PI 9.3.) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty [szt.] (PI 10.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

49 Polityka terytorialna w regionie (Oś 12) Polityka terytorialna EFS- Rozwój lokalny przyjazny rodzinie (Oś 13) Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Oś 14) Polityka terytorialna PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym PI 4.5 niskoemisyjny transport miejski PI 6.2 gospodarka wodno-ściekowa PI 6.4 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych PI 6.5 poprawa stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 10.4 infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji PI 9.4 aktywna integracja PI 9.8 rozwój ekonomii społecznej PI 10.1 innowacyjna edukacja PI 10.3 kształcenie zawodowe PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

50 Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR) alokacja: 282 186 840,00 EURO, tj. 16,5 % priorytety: 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. 6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury 6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

51 Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR) zakres: PI 4.3.: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej PI 4.5.: zakup środków transportu na potrzeby obsługi mieszkańców regionu lub modernizacja taboru transportu publicznego, pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych, wsparcie inteligentnych systemów transportowych, wsparcie pozostałych inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu publicznego jak np. inwestycje w urządzenia/rozwiązania z zakresu telematycznych systemów zarządzania ruchem i obsługi podróżnych, w tym m.in. rozwiązań wykorzystujących systemy satelitarne. W przypadku miast metropolitarnych wsparcie powinno być uzupełnieniem infrastruktury transportu publicznego realizowanej z poziomu krajowego. PI 6.2.: kompleksowa realizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM, w tym wyposażenie ich w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych; budowa lub poprawa parametrów istniejących już oczyszczalni ścieków; poprawa gospodarki odpadami ściekowymi; budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody); zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody PI 6.4.: projekty z zakresy ochrony przyrody na obszarach miejskich i pozamiejskich; projekty dotyczące działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne); projekty z zakresu edukacji ekologicznej; projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin

52 Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR) zakres: PI 6.5.: rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych mająca na celu zmianę dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych na cele inne niż środowiskowe umożliwiająca powtórne wykorzystanie terenu PI 9.2.: kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza PI 10.4.: wsparcie inwestycyjne infrastruktury przedszkolnej, w tym wyposażenia (wyłącznie dla wyrównania dostępu do usług) z preferowanym wykorzystaniem/adaptacji istniejących budynków; wsparcie inwestycyjne infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenia (w oparciu o inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy).

53 Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR) Typy beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, Podmioty wykonujące usługi publiczne ze wspieranego zakresu PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne Organizacje pozarządowe Administracja rządowa, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

54 wskaźniki: rezultatu: Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (PI 4.5.) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (PI 6.2.) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (PI 6.2.) Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (PI 6.2.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt] (PI 6.4.) Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] (PI 6.5.) wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wskaźnik zbiorczy trzech podwskaźników (PI 9.2.) produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.3.) Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] (PI 4.5.) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] (PI 4.5.) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] (PI 6.2.) Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] (PI 6.2.) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] (PI 6.4.) Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] (PI 6.4.) Nowa otwarta przestrzeń na obszarach miejskich [m2] (PI 6.5.) Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ha] (PI 6.5.) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.) Liczba nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitaliz. obsz. szt.](PI 9.2.) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (PI 10.4.) Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (PI 10.4.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

55 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS Oś priorytetowa 13 – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie – EFS Alokacja: 91,6 mln euro 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych 10.1 Poprawa jakości edukacji 10.3 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie

56 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Zintegrowane i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie z wykorzystaniem pracy socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodziną z dzieckiem metodą indywidualnego przypadku oraz przy wykorzystaniu metody organizowania środowiska lokalnego oraz co najmniej 3 instrumentów aktywizacji,

57 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze integracyjnych (np. CIS)

58 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 10.1 Poprawa jakości edukacji Upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, modernizacja miejsc przedszkolnych, Programy rozwojowe szkół i placówek kształcenia ogólnego w tym: indywidualizacja nauczania, doradztwo zawodowe, nauczanie doświadczalne, praca z uczniem młodszym, doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych.

59 Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS 10.3 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy po przez wprowadzanie nowych profili lub modyfikacja/konsultacja programów nauczania przy udziale pracodawców, Kompleksowych programy rozwojowe szkół zawodowych przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy, Opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z sys. szkolnictwa w tym: programy prewencyjne lub profilaktyczne, Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręcznik szkolne) i sprzęt zapewniające wysoką jakość kształcenia,

60 Oś priorytetowa 14. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFRR, EFS) alokacja: 37 884 300,00 EURO, tj. 2,2 % priorytety: 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (EFRR); 9.9. Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność (EFS) wskaźniki: rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wskaźnik zbiorczy z trzech podwskaźników (w%) produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.) Liczba nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitaliz. obsz. szt.](PI 9.2.) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem programem – EFS (PI 9.9.) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.] (PI 9.9.) Liczba osób ogółem objętych wsparciem w ramach programu [osoby] (PI 9.9.) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

61 Oś priorytetowa 14. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFRR, EFS) zakres: 1 / odnowa społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich (EFRR) 2/ budowanie postaw przedsiębiorczych (EFS) - bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców – wdrażane parasolowo, - pośrednie – inkubatory w zakresie działalności nierolniczej, - wsparcie doradczo-szkoleniowe 3/ Gminne „Centra dla rodziny” – animacja społeczności lokalnych, działania ukierunkowane na dzieci i młodzież oraz osoby starsze (EFS), 4/ animacja z zakresu tworzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych (EFS). Typy beneficjentów: Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

62 Oś priorytetowa 15. Pomoc techniczna alokacja: 59 693 370,00 EURO, tj. 3,5 % Typy beneficjentów: Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Podmioty zarządzające i administrujące realizacją ZIT na poziomie miast subregionalnych – Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, Beneficjenci programu wskaźniki: rezultaty: Liczba akcji przeprowadzonych w ramach kampanii [szt.] produktu: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji [osoba] Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów [osoba] Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych na temat zaangażowania środków [sztuki] Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

63 Wykorzystanie instrumentów finansowych Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym (wniosek Komisji z 22.04.2013 COM(2013)246 final) instrumenty finansowe powinny być planowane na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. Zlecona została „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020” Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie, m.in. zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów wsparcia, określenie wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb inwestycyjnych. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

64 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Pomoc publiczna Obecnie trwa proces modernizacji regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej. Ich dotychczasowym efektem jest przyjęcie przez Komisję Europejską m.in. nowych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Od 01.07.2014 r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego: – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.

65 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Wydatki klimatyczne Oś priorytetowa Szacunkowa wysokość środków na cele związane ze zmianami klimatu (EUR) Udział w całości alokacji na program (%) 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw 5 989 815,000,35% 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu 3 860 103,000,23% 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 58 567 080,003,43% 6 Region przyjazny środowisku13 310 700,000,78% 7.Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 83 857 410,004,91% 8 Aktywni na rynku pracy4 880 590,000,29% 10 Innowacyjna edukacja1 689 435,000,10% 11. Polityka miejska152 274 408,008,92% Razem324 429 541,0019,01%

66 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Konferencja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0 Toruń, 7 listopada 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google