Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hasło na miarę naszych czasów. Serfuje. Respektuję!!!! Edyta Trocha.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hasło na miarę naszych czasów. Serfuje. Respektuję!!!! Edyta Trocha."— Zapis prezentacji:

1 Hasło na miarę naszych czasów. Serfuje. Respektuję!!!! Edyta Trocha

2 Komputer z dost ę pem do Internetu jest jednym z najwa ż niejszych narz ę dzi s ł u żą cych wspó ł czesnemu cz ł owiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak ka ż de narz ę dzie mo ż e by ć wykorzystywane do ró ż nych celów - tych "w ł a ś ciwych" jak i szkodliwych, z ł o ś liwych a nawet przest ę pczych.

3 Na zagro ż enia wyst ę puj ą ce i zwi ą zane z Internetem nara ż ony jest ka ż dy u ż ytkownik Internetu bez wyj ą tku. W najwi ę kszym jednak niebezpiecze ń stwie s ą dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wp ł ywy szkodliwe i niepo żą dane.

4 Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego u ż ycia mo ż e przynie ść odwrotne do zamierzonych skutków. Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania niebezpiecze ń stwom zwi ą zanym z Sieci ą jest edukacja..

5 St ą d te ż wynika wa ż na i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mog ą i powinni by ć dla dziecka mentorami równie ż w zakresie korzystania z Internetu Naucz swoje dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu !!!

6 Rodzaje zagro ż e ń tre ś ci pornograficzne, materia ł y nasi ą kni ę te przemoc ą (np. zdj ę cia zmasakrowanych ofiar wypadków samochodowych), pedofile,, uzale ż nienie od Internetu oszu ś ci Internetowi, piractwo komputerowe

7 strony WWW i fora dyskusyjne z wulgarnym s ł ownictwem, strony sekt, propaguj ą cych przemoc konsekwencje finansowe (np. korzystanie z dialerów, programów łą cz ą cych komputer z Internetem za po ś rednictwem numerów 0-700), nie ś wiadome udost ę pnianie informacji (np. numerów kart, adresów, hase ł ).

8 Rodzicu!!! Pami ę taj, by zwraca ć uwag ę na zachowania dziecka, które korzysta z komputera po łą czonego z Internetem. Czasami zauwa ż enie nietypowych zachowa ń mo ż e zapobiec nieprzyjemnym, a nawet niebezpiecznym wydarzeniom.

9 Twoje dziecko korzysta z Internetu? Zwró ć uwag ę na sytuacje, w których: dziecko cz ę sto opowiada o nowo poznanym przyjacielu, o którym dotychczas nie s ł yszeli ś cie, dziecko sp ę dza du ż o czasu w Internecie, a ka ż de rozstanie z komputerem powoduje u niego smutek b ą d ź z ł o ść, dziecko zaczyna u ż ywa ć wyrazów nacechowanych negatywnie - okre ś le ń zwi ą zanych po ś rednio lub bezpo ś rednio z przemoc ą b ą d ź seksem,

10 dziecko staje si ę agresywne w stosunku do otoczenia, dziecko opowiada o swoim nowym idolu - super bohaterze, który np. pokona ł wszystkich wrogów, dziecko jest pogardliwe w stosunku do swoich kole ż anek i kolegów, którzy nie korzystaj ą z Internetu, dziecko opowiada dziwne, wymy ś lone, niesamowite historie, w których motywem jest walka lub przemoc

11 Jak chroni ć swoje dzieci? Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest rozmowa z nim. Nie ma lepszej ochrony ni ż m ą dry, troskliwy rodzic i jego opieka. Ż adne rozwi ą zanie techniczne nigdy nie zast ą pi dobrego kontaktu rodzica z dzieckiem. Niech komputer stoi we wspólnym miejscu w domu. Poka ż dziecku warto ś ciowe i bezpieczne strony.

12 W szczególno ś ci nale ż y u ś wiadamia ć dzieci o stosowaniu ograniczonego zaufania w stosunku do innych internautów i zachowaniu najwy ż szej ostro ż no ś ci w razie pro ś by o osobisty kontakt. Nie bój si ę przyzna ć do niewiedzy. Ustalaj zasady i egzekwuj je. Staraj si ę regularnie sprawdza ć, w jaki sposób Twoje dziecko korzysta z Internetu. Wspieraj si ę programami filtruj ą cymi.

13 Nale ż y uczuli ć dzieci, by nie odpowiada ł y na listy od nieznajomych osób i nie otwiera ł y do łą czonych za łą czników. U ś wiadom je, ż e najlepiej chroni ć swój adres e-mail, uwa ż aj ą c komu i gdzie go udost ę pniaj ą. Uwa ż nie kontrolujcie czas, jaki dziecko sp ę dza przy komputerze; nie mo ż na pozwoli ć, by ś wiat wirtualny zast ą pi ł dziecku ś wiat rzeczywisty, a jedyny kontakt ze znajomymi odbywa ł si ę za po ś rednictwem sieci.

14 Starajcie si ę nie pe ł ni ć roli cenzora - wszelkie ograniczenia zwi ą zane z u ż ywaniem Internetu i komputera wprowadzajcie u ż ywaj ą c jasnych i zrozumia ł ych dla dziecka argumentów.

15 Darmowe programy antywirusowe Avira AntiVir PersonalEdition Pobierz: http://www.freeav.de/ Avast Home Edition Pobierz: http://www.avsoft.pl/pl/avast/15.html AVG Free Edition Pobierz: http://www.avg.pl/download/ Programy filtrujące

16 Emilek Pobierz: http://emilek.pl/ Beniamin Pobierz: http://www.beniamin.pl/pobierz.html Cenzor Wi ę cej informacji na: http://www.cenzor.pl/

17 Gdzie si ę zg ł osi ć w razie...? W przypadku otrzymania przez dziecko niesympatycznych propozycji np. o tre ś ci seksualnej czy te ż gró ź b mo ż esz zg ł osi ć ten fakt na Policj ę. Internet wbrew cz ę sto spotykanym opiniom nie jest anonimowy i mo ż na wykry ć konkretn ą osob ę na podstawie adresu IP przydzielanego przez dostawc ę Internetu.

18 Je ż eli zauwa ż ysz w Internecie cokolwiek niepokoj ą cego, co mog ł oby zagra ż a ć bezpiecze ń stwu Twojego dziecka popro ś o interwencj ę Rzecznika Praw Dziecka - odwied ź jego biuro, zadzwo ń, lub napisz: e-mail:rzecznik@brpd.gov.pl tel. (022) 696-55-50

19 Na twój sygna ł czeka równie ż Fundacja Kidprotect mo ż esz im zg ł osi ć ka ż dy przypadek pornografii dzieci ę cej lub pedofilii, na który natkniesz si ę Internecie.

20 Przydatne strony po ś wi ę cone bezpiecze ń stwu w Internecie: http://www.dzieckowsieci.pl/ http://www.bezpiecznyinternet.pl/ http://www.cert.pl/ http://www.helpline.org.pl/ http://www.chrondziecko.pl/ http://www.kidprotect.pl/ http://www.dyzurnet.pl/

21 Źródła: google.pl/bezpieczny internet www.ea.com/pl/1/bezpieczenstwo-w-sieci http://bezpieczenstwowsieci.gimnazjumnr2.pl/

22 Prezentacja filmu Logo „Bezpieczny Internet” w oczach Państwa dzieci

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Hasło na miarę naszych czasów. Serfuje. Respektuję!!!! Edyta Trocha."

Podobne prezentacje


Reklamy Google