Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST RADA PARTNERÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST RADA PARTNERÓW."— Zapis prezentacji:

1 J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST RADA PARTNERÓW Szczyrk 6 października 2015

2 Okres realizacji projektu:

3 Czerwiec 2015 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Październik 2015 r. – spotkanie Rady Partnerów Okres sprawozdawczy

4 Wartość projektu 409 639 EUR dofinansowanie: 348 193 EUR, w tym: - dofinansowanie z EOG: 289 000 EUR - dofinansowanie z budżetu państwa: 59 193 EUR wkład własny: 61 446 EUR 409 639 EUR dofinansowanie: 348 193 EUR, w tym: - dofinansowanie z EOG: 289 000 EUR - dofinansowanie z budżetu państwa: 59 193 EUR wkład własny: 61 446 EUR

5 Cel główny projektu Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim

6 Działania projektowe Działanie I – Zarządzanie Działanie II – Informacja i promocja Działanie III – Diagnoza i analiza społeczna problemów mieszkańców Powiatu Mikołowskiego Działanie IV – Opracowanie dokumentacji strategiczno-operacyjnej dla obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego Działanie V – Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego

7 Działanie I – Zarządzanie Powołano Zespół Zarządzający w składzie: Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. merytorycznych, Specjalista ds. obsługi finansowej projektu, Koordynatorzy Lokalni (5osób) po jednym z każdej gminy i przydzielono obowiązki członkom Zespołu. Dla zapewnienia właściwego przepływu informacji w partnerstwie powołano Radę Projektu, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Partnerów (wójtowie/ burmistrzowie/ starosta) lub osoby przez nich upoważnione. Powołano Zespół Zarządzający w składzie: Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Specjalista ds. merytorycznych, Specjalista ds. obsługi finansowej projektu, Koordynatorzy Lokalni (5osób) po jednym z każdej gminy i przydzielono obowiązki członkom Zespołu. Dla zapewnienia właściwego przepływu informacji w partnerstwie powołano Radę Projektu, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Partnerów (wójtowie/ burmistrzowie/ starosta) lub osoby przez nich upoważnione.

8 Działanie II – Informacja i promocja W ramach działań promocyjnych przewidywane jest zrealizowanie zadań:  Organizacja konferencji otwierającej i zamykającej realizację projektu  Stworzenie strony www wraz z obsługą i hostingiem przez okres realizacji projektu  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych w siedzibie Lidera i Partnerów projektu  Publikacja ogłoszeń informujących o konsultacjach społecznych  Wydruk materiałów informacyjnych na potrzeby projektu - informacja dla mieszkańców na początek i na zakończenie projektu W ramach działań promocyjnych przewidywane jest zrealizowanie zadań:  Organizacja konferencji otwierającej i zamykającej realizację projektu  Stworzenie strony www wraz z obsługą i hostingiem przez okres realizacji projektu  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych w siedzibie Lidera i Partnerów projektu  Publikacja ogłoszeń informujących o konsultacjach społecznych  Wydruk materiałów informacyjnych na potrzeby projektu - informacja dla mieszkańców na początek i na zakończenie projektu Dnia 20.07.2015 r. ogłoszono postępowanie w formie zaproszenia do złożenia ofert, w dniu 07.08.2015 r. podpisano umowy z wykonawcami, tj. „KONFIDES” Błażej Bylica konferencje, sympozja, szkolenia, imprezy firmowe Bielsko-Biała oraz VIS-MEDIA S.C. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska Cierpice.

9 Działanie III – Diagnoza i analiza społeczna problemów mieszkańców Powiatu Mikołowskiego Badania obejmują szerokie grupy mieszkańców, zastosowano różne metody i techniki badawcze, m.in. wywiady telefoniczne, badania ankietowe audytoryjne, wywiady pogłębione z liderami lokalnymi. Przeprowadzono większość z 56 zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. Efektem prac będą następujące dokumenty wymagające przyjęcia przez Radę Partnerów: -Diagnoza potrzeb obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego -Metodologia obszarów strategicznych w ramach obszarów funkcjonalnych Powiatu Mikołowskiego -Raport ze spotkań konsultacyjnych Badania obejmują szerokie grupy mieszkańców, zastosowano różne metody i techniki badawcze, m.in. wywiady telefoniczne, badania ankietowe audytoryjne, wywiady pogłębione z liderami lokalnymi. Przeprowadzono większość z 56 zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. Efektem prac będą następujące dokumenty wymagające przyjęcia przez Radę Partnerów: -Diagnoza potrzeb obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego -Metodologia obszarów strategicznych w ramach obszarów funkcjonalnych Powiatu Mikołowskiego -Raport ze spotkań konsultacyjnych Dnia 13.07.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w dniu 19.08.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. Konsorcjum: "EU - Consult" Sp. z o.o. Gdańsk i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, termin realizacji – do 18.10.2015 r.

10 Działanie IV – Opracowanie dokumentacji strategiczno-operacyjnej dla obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego Opracowanie Zintegrowanej Strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2016-2025 oraz 9 podstrategii. Opracowanie Zintegrowanej Strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2016-2025 oraz 9 podstrategii.

11 1. Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 dla poszczególnych gmin i powiatu Program operacyjny składający się z dwóch części: I część: odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: rewitalizacja obszarów zdegradowanych II część: odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: opieka nad zabytkami Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 dla poszczególnych gmin i powiatu Program operacyjny składający się z dwóch części: I część: odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: rewitalizacja obszarów zdegradowanych II część: odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: opieka nad zabytkami Dnia 30.09.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w dokument strategiczno-operacyjny. Otwarcie ofert: 9.10.2015. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty popisania umowy

12 2. Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego Strategia Informatyzacji będzie podstawą organizacji sfery teleinformatyki w powiecie mikołowskim: -inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego, inwentaryzacja systemów komunikacji elektronicznej pod kątem udostępnianych e-usług publicznych oraz audyt zachowania obowiązujących wymagań prawnych w obszarach zabezpieczenia danych i informacji w poszczególnych urzędach - Plan Operacyjny - będzie wskazywał przedsięwzięcia niezbędne do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, wskazywał partycypację poszczególnych partnerów, podział ról, możliwości współfinansowania ze środków zewnętrznych - CPD

13 2. Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego Dnia 10.08.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w dokument strategiczno-operacyjny. W dniu 02.09.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o Kraków. Termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy.

14 3. Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2016-2025 poszczególnych gmin i powiatu b) Plan Operacyjny, składający się z 2 części: I część - odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: ochronę zdrowia psychicznego II część - odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: problem alkoholu i narkomanii. Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2016-2025 poszczególnych gmin i powiatu b) Plan Operacyjny, składający się z 2 części: I część - odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: ochronę zdrowia psychicznego II część - odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: problem alkoholu i narkomanii. I połowa października – ogłoszenie postępowania przetargowego Termin realizacji – 29 luty 2016 r.

15 4. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych Będzie zawierała informacje o dostosowaniu oferty gmin do cyklu życia człowieka; informacje o projektach na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji. Udzieli odpowiedzi na pytania jak rozwiązać kluczowe problemy obszaru funkcjonalnego, w tym: prowadzenie optymalnej w stosunku do istniejących warunków polityki prorodzinnej, promowanie modelu rodzin wielodzietnych, materialne wsparcie i niwelacja obciążeń finansowych dla młodych rodzin, poprawa elastyczności rynku pracy, ograniczanie ujemnego salda migracji oraz kluczowy dostrzegalny obecnie problem: aktywizację oraz rozwiązywanie problemów osób starszych. Będzie zawierała informacje o dostosowaniu oferty gmin do cyklu życia człowieka; informacje o projektach na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji. Udzieli odpowiedzi na pytania jak rozwiązać kluczowe problemy obszaru funkcjonalnego, w tym: prowadzenie optymalnej w stosunku do istniejących warunków polityki prorodzinnej, promowanie modelu rodzin wielodzietnych, materialne wsparcie i niwelacja obciążeń finansowych dla młodych rodzin, poprawa elastyczności rynku pracy, ograniczanie ujemnego salda migracji oraz kluczowy dostrzegalny obecnie problem: aktywizację oraz rozwiązywanie problemów osób starszych. I połowa października – ogłoszenie postępowania przetargowego Termin realizacji – 29 luty 2016 r.

16 5. Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Będzie się koncentrować na minimalnie następujących obszarach problemowych lokalnego rynku pracy: - Efektywna polityka wspierania osób bezrobotnych (w tym w zakresie mobilności); - Wsparcie polityki zatrudnieniowej przedsiębiorstw; - Dostosowanie metod i kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Będzie się koncentrować na minimalnie następujących obszarach problemowych lokalnego rynku pracy: - Efektywna polityka wspierania osób bezrobotnych (w tym w zakresie mobilności); - Wsparcie polityki zatrudnieniowej przedsiębiorstw; - Dostosowanie metod i kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dnia 01.10.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w dokument strategiczno-operacyjny. Dnia 09.10. 2015 r. otwarcie ofert Termin realizacji: do dnia 29 luty 2016 r.

17 6. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Program ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032 dla poszczególnych gmin i powiatu Program operacyjny składający się z dwóch części: I część - odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: usuwanie azbestu II część – odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: gospodarka niskoemisyjna Program ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032 dla poszczególnych gmin i powiatu Program operacyjny składający się z dwóch części: I część - odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: usuwanie azbestu II część – odpowie na pytanie jak rozwiązać kluczowy problem obszaru funkcjonalnego: gospodarka niskoemisyjna Dnia 01.09.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w dokument strategiczno-operacyjny. Dnia 12 / 13.10.2015 r. – podpisanie umowy z wykonawcą Termin realizacji: 28 luty 2016 r.

18 7. Podstrategia promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Pozwoli na określenie wspólnie na terenie obszaru funkcjonalnego potrzeb związanych z zrównoważonym transportem i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w powiecie. A także zaplanowanie wspólnych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą transportową. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Pozwoli na określenie wspólnie na terenie obszaru funkcjonalnego potrzeb związanych z zrównoważonym transportem i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w powiecie. A także zaplanowanie wspólnych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą transportową. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dnia 03.09.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w dokument strategiczno-operacyjny. Do końca października – podpisanie umowy z wykonawcą Termin realizacji: 29 luty 2016 r.

19 8. Podstrategia wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w tym: -opracowanie wspólnych standardów świadczonych usług publicznych, -opracowanie wzorcowych procedur w zakresie systemu awansowania pracowników oraz systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego, -opracowanie standardów współpracy między jst obszaru funkcjonalnego, -Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego i Gmin Powiatu. Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w tym: -opracowanie wspólnych standardów świadczonych usług publicznych, -opracowanie wzorcowych procedur w zakresie systemu awansowania pracowników oraz systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego, -opracowanie standardów współpracy między jst obszaru funkcjonalnego, -Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego i Gmin Powiatu. I połowa października – ogłoszenie postępowania przetargowego Termin realizacji – 29 luty 2016 r.

20 9. Podstrategia promocja obszaru funkcjonalnego I. Etap – analiza zasobów, produktów i cech indywidualnych gmin Powiatu Mikołowskiego. II. Etap – opracowanie znaków graficznych dla Gminy Łaziska Górne i Wyry oraz marki Powiat Mikołowski wraz z księgami znaków, opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla Powiatu Mikołowskiego wraz z projektem badawczym uzasadniającym opracowaną koncepcję. III. Etap – opracowanie dokumentu strategicznego (cele, grupy docelowe, źródła przewag konkurencyjnych) IV. Etap – opracowanie portfela usług i produktów gospodarczych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych obejmującego proces kreowania nowych produktów zgodnie przyjętą strategią. V. Etap – przygotowanie operacyjnego planu promocji Powiatu Mikołowskiego i poszczególnych gmin wraz z budżetem i harmonogramem. I. Etap – analiza zasobów, produktów i cech indywidualnych gmin Powiatu Mikołowskiego. II. Etap – opracowanie znaków graficznych dla Gminy Łaziska Górne i Wyry oraz marki Powiat Mikołowski wraz z księgami znaków, opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla Powiatu Mikołowskiego wraz z projektem badawczym uzasadniającym opracowaną koncepcję. III. Etap – opracowanie dokumentu strategicznego (cele, grupy docelowe, źródła przewag konkurencyjnych) IV. Etap – opracowanie portfela usług i produktów gospodarczych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych obejmującego proces kreowania nowych produktów zgodnie przyjętą strategią. V. Etap – przygotowanie operacyjnego planu promocji Powiatu Mikołowskiego i poszczególnych gmin wraz z budżetem i harmonogramem.

21 9. Podstrategia promocja obszaru funkcjonalnego Dnia 14.08.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w dokument strategiczno-operacyjny. W dniu 22.09.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. Konsorcjum: ResPublic Sp. z o.o. Warszawa i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Wrocław Termin realizacji: do dnia 31 stycznia 2016 r.

22 10. 10. Zintegrowana Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2016-2025 WAŻNE: 1.Każdy z dokumentów strategicznych obligatoryjnie podlega szerokim konsultacjom społecznym. 2. Każdy z dokumentów strategicznych wymaga przyjęcia przez Radę Powiatu / Miasta / Gminy bądź zarządzeniem Starosty/ Burmistrza / Wójta.

23 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji wynikającej z przeprowadzonej diagnozy - jako najbardziej innowacyjna inwestycja w ramach obszaru funkcjonalnego zostało wytypowane przedsięwzięcie pn. Centrum Przetwarzania Danych a.Studium Wykonalności – zawierające analizę wielowariantową, na podstawie, której wskazany zostanie ten wariant, który okaże się być najlepszym pod względem technologicznym i ekonomicznym; b. Program Funkcjonalno-Użytkowy – niezbędny do przeprowadzenie inwestycji; c. SIWZ – przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Działanie V – Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ALEKSANDRA ŁATAŚ - MAKUCH NACZELNIK WYDZIAŁU PROMOCJI I ROZWOJU


Pobierz ppt "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST RADA PARTNERÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google