Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE Warszawa, 18 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE Warszawa, 18 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE Warszawa, 18 stycznia 2016 roku Organizator: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Referat nt. Prezentacja raportu o handlu - stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce Autor: dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK

2 Agenda I. Miejsce handlu w gospodarce Polski II. Liczba, powierzchnia i struktura sklepów III.Dylematy przedsiębiorstw handlowych IV. Perspektywa 2016 roku

3 Udział sfery handlu: 2010 r. Sekcja: Handel i naprawy 2014 r. Sekcja: Handel; naprawa pojazdów samochodowych Zmiana w PKB17,0%16,3%Nieznaczny spadek w liczbie przedsiębiorstw ogółem w gospodarce narodowej 1100,6 tys. przedsiębiorstw handlowych, tj. 28,1 % ogółem w kraju 1 070,7 tys. przedsiębiorstw handlowych, tj. 26,0 % ogółem w kraju Spadek liczby przedsiębiorstw handlowych o 2,7% w liczbie pracujących ogółem w gospodarce narodowej 2 189,1 tys. osób, tj. 15,5% ogółem w gospodarce 17,1% udział pracujących w firmach handlowych z kapitałem zagranicznym wśród pracujących w handlu (dane dla 2011 r.) 2 169,6 tys. osób tj. 15,1% ogółem w gospodarce 18,3% udział pracujących w firmach handlowych z kapitałem zagranicznym wśród pracujących w handlu (dane dla 2013 r.) Spadek liczby pracujących w handlu o 0,9% i ich udziału wśród ogółem pracujących w gospodarce w nakładach inwestycyjnych ogółem w gospodarce narodowej 7,7%9,5% Wzrost I. Miejsce handlu w gospodarce Polski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4 Dynamika liczby przedsiębiorstw, pracujących oraz wartości dodanej w 2014 r. w porównaniu z 2010 r. w sektorze Przemysłu, Rolnictwa, Budownictwa oraz w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych, w % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. WyszczególnieniePrzedsiębiorstwaPracującyPKB/ Wartość dodana Ogółem kraj105,4102,1119,0 Przemysł105,0101,6120,7 Rolnictwo81,7100,4120,8 Budownictwo102,794,8105,2 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 97,399,1114,2

5 Nakłady inwestycyjne w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych w latach 2010-2014 Rok Nakłady inwestycyjneNakłady inwestycyjne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych ogółem kraj w mln zł sekcja Handel; naprawa pojazdów samochodowych w mln zł w % ogółu nakładów inwestycyjnych w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych w mln zł 201021728716759813248,5 201124334617550854748,7 201211477712553 9414,350,1 2013 231 15517 37710 82262,3 2014 135 37612 868706254,9 2014/ 2010 w %62,376,886,8x 2014 / 2013 w %58,674,165,3x Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6 2010 r.2014 r.Zmiana Sklepy 346058 sklepów 31 769 150 m 2 powierzchni sprzedażowej ogółem w kraju 91,8 m 2 średnia pow. sklepów w kraju 354775 sklepów 34 874 404 m 2 powierzchni sprzedażowej ogółem w kraju 98,5 m 2 średnia pow. sklepów w kraju Zwiększenie liczebności sklepów o 2,5% i o 9,8% powierzchni sprzedażowej ogółem w kraju Dynamika sklepów i powierzchni sprzedażowej 2014/2010 Dynamika sklepów: -krajowych 101,6% -zagranicznych 104,3% Dynamika powierzchni sprzedażowej sklepów: -krajowych 104,8% -zagranicznych 123,3% Udział sklepów z artykułami: - żywnościowymi - nieżywnościowymi 34,5% 21,9% 31,8% 34,1% Korzystne zmiany ilościowe i jakościowe w branżowej strukturze sklepów Udział pow. sprzedażowej wielkopowierzchniowych sklepów w pow. sprzedażowej ogółem 39,2%41,9% Wzrost Udział pow. sprzedażowej sklepów zagranicznych w powierzchni sprzedażowej ogółem 24,1%27,1% Wzrost znaczenia sklepów z kapitałem zagranicznym II. Liczba, powierzchnia i struktura sklepów

7 Dynamika rozwoju liczby sklepów krajowych i zagranicznych w Polsce w latach 2000-2014 (rok poprzedni = 100,0) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8 Powierzchnia sprzedażowa sklepów w Polsce i udział powierzchni sprzedażowej sklepów zagranicznych w powierzchni sprzedażowej ogółem w latach 2010-2014 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9 III. Dylematy przedsiębiorstw handlowych 1. Zapewnienie harmonijnego rozwoju różnych form handlu na rynkach lokalnych 2. Zagrożenia wynikające ze zmiany regulacji prawnych dotyczących sfery handlu 3. Wyczerpywanie się łatwych metod wzrostu w handlu Źródło: opracowanie własne.

10 1. Zapewnienie harmonijnego rozwoju różnych form handlu na rynkach lokalnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015 (2015), IBRKK, Warszawa. Dynamika rozwoju sklepów wg wielkości powierzchni sprzedażowej w latach 2010-2014, w % Dynamika rozwoju wybranych formatów handlowych w latach 2010-2014, w %

11 Dotychczasowe próby regulacji:  Ustawa o planowaniu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. – wprowadzono regulacje odnośnie do lokalizacji obiektów powyżej 2000 m 2 powierzchni sprzedażowej  Ustawa z 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Została uchylna w 2008 r.  W 2015 r. uchwalono nowelizację w myśl której będą obowiązkowe konsultacje z mieszkańcami na etapie prac planistycznych dla inwestycji przed przygotowaniem projektu studium i planu miejscowego Postulaty: Realizacja modelu 3P (People-Planet-Profit) Przesłanki, którymi powinni kierować się samorządy w kreowaniu harmonijnego rozwoju lokalnej sieci handlowej: -zapewnienie konkurencji przez unikanie monopolizacji rynku lokalnego -zapewnienie zróżnicowania form handlu -zapewnienie racjonalnego rozmieszczenia sklepów -pobudzanie przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia na lokalnym rynku Nowe wyzwania dla samorządów: -minimalizacja negatywnego oddziaływania handlu na środowisko naturalne -pobudzanie działań biznesu na rzecz lokalnej społeczności (dzielenie się wiedzą, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności) Źródło: opracowanie własne na podstawie : M. Stefańska (2015), Rola samorządów lokalnych w rozwoju sieci handlu detalicznego, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa oraz A. Czubała (2015), Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa. cd. Zapewnienie harmonijnego rozwoju różnych form handlu na rynkach lokalnych

12 2. Zagrożenia wynikające ze zmiany regulacji prawnych dotyczących sfery handlu Istota zaproponowanego przez PIS podatku od handlu: -przewiduje opodatkowanie sklepów, które mają więcej niż 250 m 2 powierzchni sprzedażowej -opodatkowanie podatkiem w wysokości 2% od obrotów Cele podatku:  Ma ograniczyć potencjalny transfer zysków osiąganych przez zagraniczne sieci ze sprzedaży detalicznej na terenie kraju do zagranicznych spółek- matek  Przeciwdziałanie agresywnej ekspansji zagranicznych sieci handlowych  Ma wspierać mniejsze sklepy niezależne (poprawa konkurencyjności polskich firm)  Ma zapewnić wpływy do budżetu (początkowo ok. 3,5 mld zł, obecnie szacuje się na ok. 2 mld zł) z przeznaczeniem na ważne cele społeczne Źródło: opracowanie własne.

13 Propozycje zmian w sporze o konstrukcję planowanego podatku od handlu Odejście od kryterium powierzchni sklepu na rzecz obrotu, który uznano za lepszą podstawę opodatkowania Odejście od jednolitej stawki 2% na rzecz koncepcji wprowadzającej podatek od obrotu, z kwotą wolną, tak żeby dopiero przekroczenie pewnego poziomu obrotów, skutkowało obowiązkiem płacenia podatku Podatek ma mieć charakter progresywny, a jego konstrukcja ma wspierać konkurencyjność wewnątrz sfery handlu Podatek ma dotyczyć podmiotów sprzedaży online i offline * ** Powinna być przygotowana ustawa będąca w korelacji z całym systemem podatkowym; likwidacja PIT i CIT i zastąpienie podatkiem przychodowym, obejmującym wszystkie sektory gospodarki - propozycja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii PIZ, POHiD, PFPŻ, FPH, ZPiP publikowanych na www.portalspozywczy.pl

14 Krytyka podatku od handlu Krytyka podatku od powierzchni 1. Uznano, że może być niezgodny z prawem UE gdyż wyłącza część przedsiębiorców z zakresu opodatkowania; ma charakter dyskryminacyjny i stanowi niedozwoloną pomoc publiczną 2. Podatek od powierzchni zachęci zagraniczne sieci handlowe do otwierania małych sklepów na osiedlach i w centrum miast, czyli w obszarach lokalizacji małych firm detalicznych 3. Podatek od powierzchni może udaremnić dotychczasowe wysiłki krajowych sieci handlowych w zakresie integracji 4. Sieci handlowe część kosztów związanych z podatkiem mogą starać się przenieść na dostawców (niektóre branże balansują już na progu rentowności) oraz konsumentów Ocena propozycji podatku obrotowego progresywnego 1. Zaskakuje przedsiębiorców i zmienia warunki działania na rynku 2. Przy starannie dobranych progach wysokości podatku może wspierać konkurencyjność wewnątrz sfery handlu 3. Podatek od e-handlu utrudni finansowanie tych sklepów gdyż jest wśród nich dużo startupów, a niektóre branże e-handlu pracują na bardzo niskich marżach 4. Przedsiębiorstwa handlowe część kosztów związanych z podatkiem mogą starać się przenieść na dostawców i konsumentów, a to może spowodować odpływ klientów do zagranicznej konkurencji 5. Podatek może spowolnić rozwój polskiego e-handlu Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii PIZ, POHiD, PFPŻ, FPH, ZPiP na temat podatku od handlu, publikowanych na www.portalspozywczy.pl

15 3. Wyczerpywanie się łatwych metod wzrostu w handlu  konieczność przebudowy handlu hurtowego jako warunek wzrostu konkurencyjności małych firm detalicznych  konieczność dostosowania strategii przedsiębiorstw handlowych do innowacyjnych technologii i zmieniających się oczekiwań klientów Źródło: opracowanie własne.

16 Wielkość przedsiębiorstwa handlowego HurtoweDetaliczne Do 9 pracujących 93,797,2 10-49 5,52,5 50 i więcej pracujących 0,80,3 Struktura przedsiębiorstw handlowych według liczby pracujących w 2014 r. w % Struktura przedsiębiorstw handlowych według liczby pracujących w 2010 r. w % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wielkość przedsiębiorstwa handlowego HurtoweDetaliczne Do 9 pracujących 93,997,7 10-49 5,32,1 50 i więcej pracujących 0,80,2  W strukturze przedsiębiorstw handlowych dominują mikro przedsiębiorstwa, ale ich udział zmniejsza się zarówno w grupie przedsiębiorstw hurtowych, jak i detalicznych. Jest to m. in. skutek silnej konkurencji w sferze handlu i procesów konsolidacji poziomej.  konieczność przebudowy handlu hurtowego jako warunek wzrostu konkurencyjności małych firm detalicznych

17 Struktura sprzedaży hurtowej według wielkości przedsiębiorstwa 2010 r. Struktura sprzedaży hurtowej w 2010 r. przedsiębiorstw: - do 49 osób pracujących 52,9% - 50 i więcej osób pracujących 47,1% Struktura sprzedaży hurtowej w 2014 r. przedsiębiorstw: - do 49 osób pracujących 53,0% - 50 i więcej osób pracujących 47,0% Struktura sprzedaży detalicznej według wielkości przedsiębiorstwa Detal 2010 Detal 2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa.

18 Dylematy przedsiębiorstw handlu hurtowego: - zmniejszająca się liczebność małych firm detalicznych - brak następców w małych firmach detalicznych - postępujące pionowe procesy integracji w handlu detalicznym - rosnące udziały handlu sieciowego w wyniku procesów integracji - rosnące znaczenie e-handlu - nasilająca się konkurencja wśród firm hurtowych Źródło: opracowanie własne.

19 Postulowane działania przedsiębiorstw hurtowych: -integracja przedsiębiorstw hurtowych (rozwój przez integrację hurtu i detalu) -kreowanie dobrowolnych łańcuchów hurtowych z inicjatywy przedsiębiorstw hurtowych, które skupiają wokół siebie jednostki handlu detalicznego. Współpraca z firmami detalicznymi realizowana wg zasad franczyzy -porozumienia kontraktowe przedsiębiorstw hurtowych, wykorzystujące korzyści wynikające ze specjalizacji firm -uruchamianie regionalnych centrów dystrybucji Porozumienia kontraktowe przedsiębiorstw hurtowych Liczba firm hurtowych Liczba regionalnych centrów dystrybucji 1.PT Dystrybucja SA 2.Grupa Dystrybucyjna Delko SA 3.Grupa Kapitałowa Specjał Sp. z o.o. 4.Grupa MPT Sp. z o.o. 5.Grupa Kapitałowa Bać-Pol SA 6.Polska Sieć Handlowa Unia SA 3 14 11 13 3 18 15 14 9 8 6 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sł. Tajer (2015), Znaczenie hurtu w przemianach kanałów dystrybucji w Polsce, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa.

20 Korzyści wynikające ze zintegrowanych przedsiębiorstw hurtowych i detalicznych:  korzyści wynikające ze wspólnych zakupów  efekty synergii wynikające ze specjalizacji (transfer wiedzy i zasobów ludzkich, zwiększenie liczby sklepów i wejście na nowe rynki, szerszy asortyment i profesjonalizacja działań)  korzyści wynikające ze skali działania: - wspólne strategie marketingowe - możliwości rozwiązywania wspólnych problemów logistycznych, przy zastosowaniu Efficient Consumer Response (ECR) - podniesienie sprawności całego łańcucha dostaw - optymalizacja kosztów w całym łańcuchu dostaw Źródło: opracowanie własne.

21  Konieczność dostosowania strategii przedsiębiorstw handlowych do innowacyjnych technologii i zmieniających się oczekiwań klientów Kierunki działania: 1. Multikanałowość 2. Dywersyfikacja formatów handlu posiadanych przez przedsiębiorstwa handlowe (multiformatowość) 3. Specjalizacja asortymentowa i poszukiwanie innowacyjnych konceptów oferty asortymentowo-usługowej 4. Wykorzystywanie pozaekonomicznych czynników konkurowania 5. Personifikacja ofert Źródło: opracowanie własne.

22 1.Multikanałowość = kluczowy trend w handlu  Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniają zachowania zakupowe. Konsument już umiejętnie porusza się między zakupami online i offline.  W raporcie dot. handlu detalicznego, przygotowanym przez ekspertów firmy doradczej Savillas, wskazuje się, że blisko 60% użytkowników Internetu, zamieszkujących w krajach UE, dokonuje zakupów online, a do 2025 r. sprzedaż w Internecie może osiągnąć 25% ogółu wydatków konsumenckich.  Według szacunków PMR sprzedaż w e-handlu w Polsce osiągnęła 34 mld zł  Kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw handlu detalicznego zapewnienie klientowi płynnego przechodzenia między kanałami sprzedaży online i offline  Sklepy mogą ewoluować w kierunku stacjonarnych sklepów internetowych (walk-in-web-store)  e-handel i m-handel będzie zgłaszał zapotrzebowanie na różne powierzchnie magazynowe, tj. centra obsługi zamówień internetowych, huby kurierskie i sortownie, miejskie centra logistyczne oraz centra obsługi zwrotów, a także magazyny artykułów spożywczych sprzedawanych online  Wielokanałowość sprzedaży spowoduje, że: -sprzedawcy i operatorzy logistyczni będą musieli posiadać kompetencje umożliwiające im zarządzanie bardziej złożonymi kanałami zamówień i dystrybucji -wzrośnie zatrudnienie w handlu Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnichannel coraz bardziej istotnym modelem na rynku handlowym, w: www.portalspozywczy.pl/122023.htmlwww.portalspozywczy.pl/122023.html

23 2. Dywersyfikacja formatów handlu posiadanych przez przedsiębiorstwa handlowe (multiformatowość)  Łączenie w jednej firmie handlowej różnych konceptów sklepów, zróżnicowanych pod względem powierzchni i dostosowanych do potencjału lokalnych rynków.  Decentralizacja zarządzania sklepami dla wykorzystania potencjału do rozwoju na rynkach lokalnych W warunkach silnej konkurencji w handlu multiformatowość przyczynia się do: -optymalizacji operacyjnej i finansowej - przenikania się formatów handlu i równocześnie do nasilenia działań podkreślających tożsamość formatów Przykłady: 1.Sieci hipermarketów uruchamiają mniejsze formaty, które lokalizowane są bliżej miejsca zamieszkania klienta. Zarządzają już: supermarketami, convenience stores funkcjonującymi w ramach franczyzy, sklepami specjalistycznymi 2. Charakterystycznymi kierunkami rozwoju supermarketów są: -powstawanie mniejszych obiektów, lokalizowanych blisko miejsc zamieszkania konsumentów, których oferta asortymentowo-usługowa przybliża je do formatu convenience stores -rozwój supermarketów z szeroką ofertą artykułów delikatesowych (Alma, Bomi, Piotr i Paweł, Delima) -powstawanie supermarketów z rozbudowaną ofertą artykułów przemysłowych i produktami świeżymi (sklepy Super należące do Intermarche) - rozszerzanie oferty producentów lokalnych. Źródło: opracowanie własne.

24 3. Specjalizacja asortymentowa i poszukiwanie innowacyjnych konceptów oferty asortymentowo- usługowej Struktura sklepów z artykułami żywnościowymi w latach 2010-2014 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Powstanie sklepów łączących różne koncepty asortymentowo-usługowe np. kawiarni i convenience store Zagospodarowanie nisz rynkowych Wykorzystanie szans tkwiących w rozwoju ulic handlowych

25 4.Pozaekonomiczne czynniki konkurowania Rosnące znaczenie wizerunku firmy Rosnący potencjał handlowy tkwiący w mediach społecznościowych Wzrost znaczenia relacji z klientami biznesowymi Źródło: opracowanie własne

26 Rosnące znaczenie wizerunku firmy  Znaczenie marek własnych Stały się instrumentem powszechnie wykorzystywanym przez sieci handlowe dla zaoferowania konsumentom asortymentu bardziej atrakcyjnego od konkurentów. Przedsiębiorstwa handlowe rozwijają produkty marek własnych o najniższych cenach oraz wprowadzają do oferty produkty mające cechy wyrobów luksusowych, ale o cenach niższych niż odpowiadające im produkty markowe producentów.  Sięganie do praktycznego wykorzystywania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB) Przedsiębiorstwa w swojej strategii działania uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie, podejmując: - akcje charytatywne - działania proekologiczne - inwestycje w infrastrukturę służącą poprawie warunków życia społeczności lokalnych  Wzrost wydatków na reklamę W okresie od I do X 2015 r. największe sieci handlowe zwiększyły wydatki na reklamę w mediach o blisko 23% (osiągnęły 1,14 mld zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie: Największe sieci handlowe zwiększyły wydatki na reklamę, w: www.portalspozywczy/123769.html [dostęp: 11 01 2016]www.portalspozywczy/123769.html

27 Wzrost znaczenia relacji z klientami biznesowymi  Silniejsze niż dotychczas postrzeganie wagi relacji kooperacyjnych w osiąganiu sukcesu firmy na rynku Firmy przywiązują coraz więcej uwagi do badania satysfakcji swoich partnerów biznesowych. W sposób szczególny dotyczy to systemów franczyzowych. Analizuje się czynniki mające istotny wpływ na relacje B2B, takie jak: organizacyjne i finansowe warunki współpracy, obsługa logistyczna, system doboru lokalizacji sklepów, terminowość i terminy wzajemnych rozliczeń, szkolenia i wsparcie ze strony sieci oraz działania promocyjne  Zaadaptowanie na grunt gospodarki polskiej projektu: "Voluntary Initiative for B2B trading practices in the food supply chain” podjętej na forum UE Powinny one stać się dla handlu i producentów bodźcem do działań na rzecz poprawy relacji w łańcuchu dostaw w celu: - odbudowy zaufania w oparciu o zasady swobody umów, ekwiwalentności świadczeń, dobrowolności korzystania ze świadczeń - uniknięcia regulacji rynku za pomocą dyrektyw i rozporządzeń UE Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ajenci oceniają współpracę z Żabką. Sieć chce dbać o dobre relacje, w: www.portalspozywczy.pl/123593.htmlwww.portalspozywczy.pl/123593.html [dostęp: 14 01 2016]

28 Rosnący potencjał handlowy tkwiący w mediach społecznościowych  W świecie media społecznościowe stają się ważnym kanałem komunikacji z klientem oraz kanałem sprzedaży.  Szacuje się, że w 2015 r. obroty ze sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych osiągnęły łącznie 30 mld dolarów  W Polsce aktywne konta w mediach społecznościowych posiada 13 mln internautów. Większość z nich zarejestrowana jest na międzynarodowych platformach, takich jak: Facebook, Instragram, Pinterest.  W mediach społecznościowych sprzedają nie tylko firmy mające strony internetowe swoich sklepów, na które kierują cały proces zakupowy. Działają tam także podmioty, a nawet osoby prywatne, nie prowadzące sklepów internetowych, ale oferujące swoje produkty do sprzedaży. Osób takich nie obowiązują przepisy ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że transakcje te mogą wiązać się z ryzykiem, że towar nie dotrze do klienta oraz że nie będzie go można zareklamować. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Media społecznościowe z potencjałem handlowym, w: www.portalspozywczy.pl/111257.html [dostęp: 24 02 2015].www.portalspozywczy.pl/111257.html

29 5. Personifikacja ofert  Personalizacja ofert nie jest zjawiskiem nowym, ale w dobie obsługi masowych nabywców jest jednym z najbardziej aktualnych trendów rozwoju procesów zarządzania marketingowego.  Personalizacja nie jest jednoznacznie zdefiniowana.  Jest wyzwaniem dla zarządzających; polega na tworzeniu unikatowych rozwiązań dopasowanych do unikatowych potrzeb pojedynczych nabywców.  Głównymi przesłankami personalizacji są: - oczekiwania klientów - bezpośredni dostęp do danych na temat zachowań nabywczych klientów - zaawansowanie technicznych możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji pozwalających budować profile klientów.  Personalizacja może być realizowana na kilku poziomach i obejmować różne obszary aktywności, np. personalizacja asortymentu, komunikacji, cen, sposobu i miejsca zakupu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Borusiak, B. Pierański (2015), Możliwości personalizacji oferty w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa.

30 IV. Perspektywa 2016 roku Niewielki wzrost obrotów; szacuje się na 2,1% Zmiany regulacji prawnych dotyczących sfery handlu, które przyczynią się do obniżenia zysków Silna konkurencja w handlu Nielojalność konsumentów i zmiana zachowań zakupowych Rosnące znaczenie postępu technicznego w zarządzaniu firmami handlowymi Źródło: opracowanie własne.

31 Bibliografia: Borusiak B., Pierański (2015), Możliwości personalizacji oferty w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa. Czubała A. (2015), Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa. Dane GUS. Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011, 2013 (2012, 2014), GUS, Warszawa. Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015 (2015), IBRKK, Warszawa. Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa. Stefańska M. (2015), Rola samorządów lokalnych w rozwoju sieci handlu detalicznego, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa. Tajer Sł. (2015), Znaczenie hurtu w przemianach kanałów dystrybucji w Polsce, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKK, Warszawa. Ajenci oceniają współpracę z Żabką. Sieć chce dbać o dobre relacje, w: www.portalspozywczy.pl/123593.html [dostęp: 14 01 2016]. www.portalspozywczy.pl/123593.html Media społecznościowe z potencjałem handlowym, w: www.portalspozywczy.pl/111257.html [dostęp: 24 02 2015].www.portalspozywczy.pl/111257.html Największe sieci handlowe zwiększyły wydatki na reklamę, w: www.portalspozywczy/123769.html [dostęp: 11 01 2016]. www.portalspozywczy/123769.html Opinie PIZ, POHiD, PFPŻ, FPH, ZPiP na temat podatku od handlu, publikowane na www.portalspozywczy.pl Omnichannel coraz bardziej istotnym modelem na rynku handlowym, www.portalspozywczy.pl/122023.html [dostęp: 23 11 2015]. www.portalspozywczy.pl/122023.html http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęphttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 21.07.2014]. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE STRATEGIE, INNOWACJE, RELACJE BIZNESOWE Warszawa, 18 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google