Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody badawcze. Funkcje badań Opisowa (deskryptywna) Wyjaśniająca (eksplanacyjna) Prognostyczna (predyktywna) Praktyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody badawcze. Funkcje badań Opisowa (deskryptywna) Wyjaśniająca (eksplanacyjna) Prognostyczna (predyktywna) Praktyczna."— Zapis prezentacji:

1 Metody badawcze

2 Funkcje badań Opisowa (deskryptywna) Wyjaśniająca (eksplanacyjna) Prognostyczna (predyktywna) Praktyczna

3 Cel badań- wykrycie związków między zmiennymi Zmienna- dowolna cecha lub zjawisko, które można zmierzyć (określić wartość) – Przyjmuje minimum dwie wartości – Dotyczy wszystkich członków grupy – Przyjmuje tylko jedną wartość dla danej osoby Zmienna niezależna (przyczyna) – Klasyfikacyjna – Manipulacyjna Zmienna zależna (skutek)

4 Cel badań- wykrycie związków między zmiennymi Rodzaje zmiennych (wartość) – Wielowartościowe Ciągłe (zbiór wartości tworzy wymiar) Dyskretne (nie ma wartości „pomiędzy”) – Dwu- lub kilkuwartościowe (w sposób naturalny lub „sztuczny”) Skale: – Nominalna – Porządkowa – Ilościowe (interwałowa i ilorazowa)

5 Zmienne niezależne Ważne (istotne) Główne Uboczne Zakłócające Zewnętrzne względem badania Wewnętrzne względem badania Uniwersalne Okazjonalne

6 Jaka to zmienna? Skala/wartości Wiek Płeć Wykształcenie IQ Dochody Średnia ocen Rejon szkolny Klasa (poziom) Klasa (profil) Ilość punktów Poziom awansu zawodowego nauczyciela Zależna/niezależna Wiek Płeć Wykształcenie IQ Czas reakcji Umiejętność czytania Dochody rodziców Korzystanie z zajęć dodatkowych Sprawność fizyczna Temperament Klasa (poziom) Klasa (profil)

7 Etapy procesu badawczego Problem badawczy Hipoteza Operacjonalizacja zmiennych Dobór narzędzi badawczych Badanie pilotażowe Dobór próby Przeprowadzenie badania Analiza otrzymanych wyników Wnioski

8 Problem badawczy Rodzaje problemów: – Teoretyczne i praktyczne – Ogólne i szczegółowe – Podstawowe i cząstkowe Pytania badawcze – Dopełnienia – Rozstrzygnięcia Problemy zależnościowe i istotnościowe

9 Hipoteza Przypuszczenie lub domysł, który wymaga weryfikacji Cechy dobrej hipotezy – Nowa – Ogólna – Jasna pojęciowo, ostra (precyzyjna) – Wolna od sprzeczności wewnętrznych – Empirycznie sprawdzalna

10 Operacjonalizacja zmiennych Zmienne mogą być – Obserwowalne – Nieobserwowalne (np. umiejętności, zdolności, cechy osobowości) Wskaźnik- obserwowalny sposób przejawiania się nieobserwowalnej cechy Operacjonalizacja zmiennych: – Rekonstrukcja czynnika teoretycznego – Konceptualizacja wielkości, dobranie wskaźników, konstruowanie zmiennej – Dobór narzędzia

11 Operacjonalizacja zmiennych? Wiek Płeć Grupa wiekowa Klasa Samoocena Typ szkoły Inteligencja Osiągnięcia szkolne Tok nauczania Pozycja w grupie Relacje w domu Program nauczania Korepetycje „Typ ucznia” Miejsce zamieszkania Temperament Zainteresowania Picie alkoholu Reakcje na stres Rodzeństwo

12 Badania pilotażowe Analiza poprawności: – Operacjonalizacji zmiennych – Metody – Procedury (w tym doboru grupy) – Narzędzia Przeprowadzane (na niewielkiej grupie osób podobnej do późniejszej grupy badawczej) przed pomiarem właściwym w celu uniknięcia błędów

13 Dobór próby Dobór celowy (w tym kwotowy i przypadkowy) Dobór na podstawie ochotników Dobór losowy

14 Dobór próby Dobór celowy (w tym kwotowy i przypadkowy) – Wyniki dotyczą tylko tej (wąskiej) grupy Dobór na podstawie ochotników – Cechy ochotników (Rosnow i Rosenthal) Wyższe wykształcenie, inteligencja i status społeczny Wyższy poziom aprobaty społecznej i zsocjalizowanie Większa tendencja do poszukiwania stymulacji, zachowań niekonwencjalnych Niższy poziom autorytatyzmu Dobór losowy

15 Trafność pomiaru Wewnętrzna- uzyskane wyniki są wyłącznie rezultatem wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną Zewnętrzna- uzyskane wyniki można odnosić nie tylko do badanej grupy osób, ale do całej populacji, którą ta grupa reprezentuje

16 Trafność pomiaru grupa POPULACJA Zmienna A Zmienna B Zmienna C

17 Obserwacja Zamierzone, planowane i systematyczne zjawisk i procesów (dydaktycznych) w celu ujawnienia towarzyszącym im oraz wywoływanym przez nie zmian oraz stwierdzenia zachodzącym miedzy nimi związków i zależności Spostrzeganie kierowane zadaniem (Ajdukiewicz) Brak manipulowania zmienną zależną Bezpośrednia, pośrednia lub oraz uczestnicząca Jawna lub ukryta Kontrolowana lub niekontrolowana

18 Cechy obserwacji: Premedytacja (cel) Planowość (stosowność do celu) Aktywność (selekcja spostrzeżeń) Systematyczność

19 Eksperyment Polega na wywoływaniu lub zmianie zjawisk lub procesów (dydaktycznych) przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika po to, aby móc obserwować powstałe pod jego wpływem skutki Cechy: – Charakter problemu naukowego – Organizacja procesu – Regulowanie warunków – Kontrola i pomiar (grupy kontrolne, pretest-postest) Rodzaje eksperymentów – Naturalny- warunki naturalne (proces występuje) – Laboratoryjny- warunki sztuczne (proces należy wywołać)

20 Eksperyment ex post facto Badanie wydarzenia, które miało już miejsce (analiza retrospektywna) Próba rekonstrukcji

21 Etyka w eksperymentach Anonimowość badanych Dobrowolność badania Jasny cel eksperymentu Nienarażanie na cierpienie

22 Obserwacja a eksperyment Obserwacja Eksperyment naturalny Eksperyment laboratoryjny Wywołanie procesu Zmiana warunków Trafność wewnętrzna Trafność zewnętrzna Hipotezy

23 Obserwacja a eksperyment Obserwacja Eksperyment naturalny Eksperyment laboratoryjny Wywołanie procesuNie Tak Zmiana warunkówNieTak Trafność wewnętrznaNiskaŚredniaWysoka Trafność zewnętrznaWysokaŚredniaNiska HipotezyTak

24 Test Dydaktyczny (profesjonalny lub nauczycielski)- bada wyniki nauczania/uczenia się – Wiadomości – Umiejętności Psychologiczny – Zdolności (np. pamięć, szybkość uczenia się, odporność na dystraktory, kreatywność) – Osobowości

25 Cechy dobrego testu Obiektywność Standaryzacja Rzetelność (dokładność pomiaru) Trafność (mierzenie właściwej cechy) – Treściowa – Kryterialna – Teoretyczna – Fasadowa Normalizacja Wywiad i ankieta

26 Metoda uzyskania informacji o postawach, zainteresowaniach, wiedzy Wywiad (forma ustna) – Niestrukturalizowany – Strukturalizowany – Kwestionariuszowy Ankieta (forma pisemna) – Pytania otwarte – Pytania zamknięte – Pytania półotwarte

27 Wywiad- źródła uchybień: Organizacja – Prezentacja celu i charakteru badań Stawianie pytań – Pytania otwarte/zamknięte – Sposób prowadzenia rozmowy Polemika Moralizowanie Reakcja na milczenie lub lawinę słów Rejestrowanie wypowiedzi – Notowanie w trakcie vs po zakończeniu – Nagrywanie?

28 Ankieta- źródła uchybień Wygląd Wyjaśnienia i dodatkowe informacje Instrukcje Pytania: – Nierzeczowość, naiwność – Sugestywność – Uzyskane dane – Kolejność – Brak anonimowości Uwaga na trafność fasadową (pozorną)!

29 Wywiad i ankieta- źródła uchybień Interpretacja wypowiedzi – Potwierdzanie własnych hipotez

30 Analiza dokumentów Wykorzystywanie informacji zawartych w: – Planach i programach nauczania – Podręcznikach – Dziennikach klasowych – Uczniowskich arkuszach ocen – Protokołach zebrań rad pedagogicznych – Notatkach nauczycieli – Kartach zdrowia dzieci i młodzieży – Innych dokumentach – Oraz wytworach pracy uczniów

31 Analiza przypadku „Analiza jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych” (Pilch)

32 Metody ilościowe vs jakościowe Ilościowe Oparte na procedurach ilościowych i statystycznych Precyzyjność pomiaru Odkrywają prawa ogólne Mało przydatne w wypadku indywidualnych przypadków Jakościowe Możliwość głębokiej i wieloaspektowej analizy problemu Brak możliwości replikacji Subiektywizm badacza

33 Analiza statystyczna Opis liczbowy – Ustalanie miar wielkości tendencji centralnej oraz rozproszenia – Zestawianie wyników Statystyczna weryfikacja hipotez – Wnioskowanie o istotnych statystycznie: Związkach liniowych/krzywoliniowych Różnicach – Grupy zależne (np. „przed i po”) – Grupy niezależne (np. grupa kontrolna i eksperymentalna lub „kobiety i mężczyźni)

34 Analiza statystyczna (opis i weryfikacja hipotez) NominalnaPorządkowaIlościowa Dominanta Mediana Średnia Odchylenie standardowe NominalnaPorządkowaIlościowa Nominalna Porządkowa ilościowa

35 Analiza statystyczna (opis i weryfikacja hipotez) NominalnaPorządkowaIlościowa DominantaTak MedianaNieTak ŚredniaNie Tak Odchylenie standardoweNie Tak NominalnaPorządkowaIlościowa NominalnaIlościRóżnice Porządkowa ilościowaRóżniceZwiązek

36 Wnioski Do dalszych badań Dla praktyki (diagnoza, predykcja, terapia) Dla wzbogacenia teorii

37 Hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody? 1.Funkcjonowanie (zachowanie, postawa) „nowych” w klasie a ich integracja z resztą 2.Czynniki wpływające na zachowania aspołeczne u uczniów 3.Skuteczność nowej metody nauczania języka 4.Źródło motywacji a efekty nauczania 5.Jak najlepiej rozplanować dzienny harmonogram lekcji? 6.Uwarunkowania sukcesu szkolnego u dzieci z problemem (alkoholizm w domu, molestowanie, niepełne rodziny) 7.Klasy koedukacyjne czy jednopłciowe 8.Ilość uczniów w klasie a skuteczność nauczania 9.Osobne klasy dla słabych uczniów? 10.Styl prowadzenia lekcji przez nauczyciela a zachowanie uczniów


Pobierz ppt "Metody badawcze. Funkcje badań Opisowa (deskryptywna) Wyjaśniająca (eksplanacyjna) Prognostyczna (predyktywna) Praktyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google