Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08 pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Metodyka opracowania projektów edukacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cele dydaktyczne zajęć Po zakończeniu zajęć studenci powinni potrafić: A - w zakresie wiadomości: zdefiniować pojecie „projekt edukacyjny” podać cele stosowania projektu edukacyjnego w procesie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego wymienić i scharakteryzować rodzaje projektów dokonać charakterystyki poszczególnych etapów pracy nad projektem edukacyjnym omówić umiejętności nabywane przez uczniów w wyniku stosowania projektu edukacyjnego w kształceniu przedmiotowym i międzyprzedmiotowym

4 ZADANIA DYDAKTYCZNE podać sposoby prezentacji projektu edukacyjnego scharakteryzować przebieg ewaluacji projektu edukacyjnego; uzasadnić słuszność stwierdzenia „Projekt edukacyjny szansą na rozwój i sukces ucznia”; wykazać rolę projektu edukacyjnego w integracji treści kształcenia w zakresie przedmiotów medycznych.

5 Cele dydaktyczne zajęć (C.D) B - zakresie umiejętności (student potrafi): dokonać analizy treści kształcenia pod kątem ich przydatności w realizacji planowanego projektu; zdiagnozować problemy lokalnego środowiska szkolnego w aspekcie możliwości realizacji projektu edukacyjnego; integrować problematykę prozdrowotną z zagadnieniami programowymi określonego przedmiotu kształcenia lub grupy przedmiotów; sformułować tematy projektów edukacyjnych; zaplanować i opracować instrukcję do wybranego tematu projektu edukacyjnego (cele, zadania i ich realizacja, sposoby prezentacji, kryteria oceny).

6 Projekt edukacyjny - jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1046)

7 Ogólne cele projektów edukacyjnych  holistyczne ujmowanie treści nauczania  integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej  samodzielne podejmowanie i realizowanie przez uczniów określonych działań edukacyjnych na podstawie wcześniej przyjętego algorytmu postępowania  rozwijanie samorządności oraz umiejętności współpracy i życia w grupie rówieśniczej  uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień  rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia

8 Ogólne cele projektów edukacyjnych  stworzenie warunków efektywnego uczenia się poprzez wyzwalanie u uczniów : - wysokiego poczucia własnej wartości (samooceny) - pozytywnego nastawienia do działania - silnej motywacji do przezwyciężania trudności  urzeczywistnienie spójności kształtowaniu komponentów postaw prozdrowotnych

9 RODZAJE PROJEKTÓW Projekty zorientowane na działalność poznawczą uczniów Projekty badawcze Projekty praktyczne tzw. działania lokalnego Projekty – oceny cyklów „życia” (LCA) Projekty aksjologiczne

10 Projekty – oceny cyklów „życia” (LCA) np. „Od drzewa do makulatury” PRZEŚLEDZIĆ CYKL OD… DO CO? JAK? analiza dokumentów obserwacja wywiady fotografowanie filmowanie RODZAJE PROJEKTÓW uwzględnić w projekcie etapy: - wydobycie surowców i ich transport - przetwarzanie surowców w zakładach przemysłowych - opakowanie, transport i sprzedaż produktu - użytkowanie i konsumpcja produktu - składowanie produktu po wyjściu z użycia - powtórne wykorzystanie produktu albo recykling oraz zagospodarowanie jako odpadu

11 Projekty aksjologiczne np. „Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w nauczaniu Jana Pawła II” WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM CO ZROBIĆ? JAK? przekazywanie i promowanie pozytywnych postaw wobec wartości w środowisku szkolnym i lokalnym integrowanie wiedzy o człowieku z wiedzą o wartościach i postawach zdobywanie fenomenologicznej wiedzy o wartościach ( godności, wolności, odpowiedzialności, prawdzie, honorze) i ich funkcji w życiu człowieka RODZAJE PROJEKTÓW (Chałas 2011)

12 Etapy tworzenia projektu edukacyjnego TEMAT PROJEKTU CELE EDUKACYJNE PROJEKTU (przewidywane efekty) ZADANIA I ICH REALIZACJA PREZENTACJA CALOŚCI PROJEKTU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ EWALUACJA PROJEKTU poszukiwanie odpowiedzi na pytania: - czy osiągnięto założone cele? - co się udało? - co się nie udało i dlaczego? - jakie zmiany w przyszłości należałoby wprowadzić? - sposoby prezentacji - plan prezentacji - kryteria oceny za przedstawienie osiągnięć -tematyka zadań - sposoby realizacji zadań (teksty przewodnie dla uczniów - prezentacja wykonanych zadań - kryteria oceny za opracowanie zadań

13 W planowaniu projektu edukacyjnego należy pamiętać o: terminach ( rozpoczęcia i ukończenia projektu, wykonania zadań, prezentacji, konsultacji dla uczniów) zasobach, z których można skorzystać (dorobek publikacyjny, ludzie, instytucje) ustaleniu zasad pracy w grupie podziale zadań w zespole (ustaleniu zakresu zadań dla każdego z uczestników) przygotowaniu i podpisanie kontraktu

14 PROJEKT EDUKACYJNY wzorzec skoncentrowany na uczniu i doświadczeniu wzorzec ześrodkowany na sytuacjach życiowych wzorzec pól treściowych wzorzec procesualny

15 ROLA UCZNIA I NAUCZYCIELA W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO Lp.Etapy projektu edukacyjnego Czynności ucznia Czynności nauczyciela 1.Planowanie projektu 2.Wybór tematu projektu 3.Ustalenie celów projektu 4.Przygotowanie instrukcji realizacji poszczególnych zdań projektu 5.Prezentacja efektów z realizowanego projektu edukacyjnego dla społeczności szkolnej i lokalnej 6.Ewaluacja projektu 7.Opracowanie konspektu projektu 8.Dokumentacja zrealizowanego projektu

16 Sposoby prezentacji efektów zrealizowanych projektów edukacyjnych wykład referaty uczniów seminarium prezentacje multimedialne wystawy prac uczniów np. albumy, dzienniki pokaz filmów wideo prezentacja wykonanej makiety, posteru opracowane broszury, foldery itp. portfolio fotoreportaż sesja posterowa sesja popularnonaukowa …………………………

17 UMIEJĘTNOŚCI … planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się wyszukiwania, porządkowania i krytycznej analizy informacji twórczego rozwiązywania problemów odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy pracy zespołowej współdziałania, podejmowania decyzji, skutecznego działania negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi komunikowania się (skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnego zdania…) (…brania pod uwagą poglądów innych ludzi, poszukiwanie kompromisu, publicznego występowania) umiejętności nabywane przez uczniów ….

18 Ocena wkładu pracy uczniów w realizację projektu edukacyjnego Oceny wkładu pracy uczniów w realizację projektu edukacyjnego dokonuje się z uwzględnieniem trzech aspektów: samooceny,  ocen etapowych (za realizację poszczególnych zadań projektu),  oceny końcowej (za prezentację wyników zrealizowanego projektu dla społeczności szkolnej i lokalnej)

19 Ocena wkładu pracy uczniów w realizację projektu edukacyjnego (C.D) Samoocena uczniów powinna prowadzić do poszukiwania odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Co się udało, a czego nie udało się zrealizować w poszczególnych zadaniach projektu edukacyjnego? Co było największym sukcesem, a co było największą porażką? Jaki był nasz wkład w rozwiązanie przydzielonego zadania? Jak układała się współpraca w grupie, co można poprawić w tym zakresie? Jak inne zespoły oceniły naszą pracę? Czego nauczyliśmy się realizując przydzielone zadania projektu edukacyjnego? Co zrobilibyśmy lepiej wykonując dane zadanie po raz drugi?

20 Ocena wkładu pracy uczniów w realizację projektu edukacyjnego (C.D) Oceniając realizację poszczególnych zadań projektu edukacyjnego należałoby uwzględnić m.in. następujące kryteria wymagań:  ujęcie i realizacja zagadnienia (pomysłowość, poprawność merytoryczna, przedsiębiorczość, umiejętności organizacyjne);  prezentacja (forma wystąpienia, plan prezentacji, komunikatywność, pomysłowość, wizualizacja, jakość argumentacji, wzbudzenie zainteresowania u odbiorców, dbałość o kulturę słowa);  sprawozdanie (układ dokumentacji, przejrzystość, wykorzystanie środków multimedialnych, poprawność językowa);  praca zespołu (terminowość, podejmowanie decyzji, podział pracy w grupie, zaangażowanie).

21 Ocena wkładu pracy uczniów w realizację projektu edukacyjnego (C.D) Posługując się podanymi kryteriami wymagań należy dokonać ustopniowania osiągnięć uczniów, od oceny dopuszczającej do celującej, w ramach zrealizowanej tematyki zadań projektu edukacyjnego:  Ocena końcowa za całościowe przedstawienie osiągnięć zrealizowanego projektu edukacyjnego dla społeczności szkolnej i lokalnej powinna uwzględniać wyniki końcowej ewaluacji przeprowadzonej wśród wykonawców i odbiorców prezentacji.

22 Urzeczywistnienie i powodzenie realizacji projektów edukacyjnych będzie zależało od następujących po sobie spójnych etapów: Etap I „Dobry start” decyzja o realizacji projektu edukacyjnego, aktywne promowanie przedsięwzięcia wśród dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców oraz instytucji wspomagających, Etap II „Wdrażanie” urzeczywistnienie pomysłów w praktycznym działaniu, wykonywanie określonych działań edukacyjnych, popularyzacja efektów wykonanych zadań, Etap III „Upowszechnianie” projekt edukacyjny staje się priorytetem w pracy dydaktyczno wychowawczej szkoły inspiracja, koordynacja i nadzór działań w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych Etap IV „Ewaluacja” szukanie odpowiedzi na pytanie „Czy i na ile zamierzenia zostały zrealizowane?”

23 W realizacji projektów edukacyjnych należy pamiętać o ciągłym monitorowaniu przedsięwzięcia i zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia. W procesie poznawczo – oceniającym jakim, jest ewaluacja, nastąpi badanie i ocena programu projektu edukacyjnego oraz efektów jego realizacji. A zatem będzie to proces zbierania informacji i ocen użytecznych przy podejmowaniu decyzji i wspierających konkretne działania. Ewaluacja projektu edukacyjnego będzie obejmowała następujące etapy: analiza celów i zadań projektu edukacyjnego, przygotowanie i zastosowanie narzędzi pomiaru (systematyczne gromadzenie danych), analiza i interpretowanie danych związanych z oceną efektywności przedsięwzięcia edukacyjnego, przygotowanie ocen i wniosków do dalszej pracy. Podczas wdrażania w praktyce szkolnej projektu edukacyjnego powinna być zastosowana ewaluacja ukierunkowująca ( formatywna, kształtująca), która dostarczy informacji zwrotnych o poszczególnych działaniach edukacyjnych i wspomoże rozwój dalszych oddziaływań. Natomiast ewaluacja zbiorcza – strategiczna (podsumowująca, atestująca) pozwoli na zgromadzenie informacji o całościowym efekcie, sukcesach i porażkach.

24 Dokumentacją zrealizowanego projektu edukacyjnego może być opracowanie, które powinno zawierać:  Stronę tytułową : nazwa szkoły, imiona i nazwiska realizatorów projektu, tytuł projektu, opiekun projektu, miejscowość i rok realizacji projektu.  Wprowadzenie: uzasadnienie wyboru tematu projektu edukacyjnego w powiązaniu z wynikami ankiety diagnozującej.  Przyjęty projekt edukacyjny do realizacji: temat projektu, cele edukacyjne projektu (przewidywane efekty), zadania i ich realizacja, prezentacja efektów realizacji projektu dla społeczności szkolnej i lokalnej, ewaluacja projektu.  Opis sposobów rozwiązania poszczególnych zadań projektu edukacyjnego.  Scenariusz prezentacji efektu zrealizowanego projektu edukacyjnego dla społeczności szkolnej i lokalnej.  Wyniki ewaluacji.  Opinie uczniów na temat ich przeżyć (odczuć) i osiągnięć w związku z zrealizowanym projektem edukacyjnym.  Załączniki. (np. wzory kwestionariusz ankiet)

25 Dziękuję za uwagę Prof. K. Borecka zajęcia przeprowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL.03.03.02-00-022/08 pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google