Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty edukacyjne w szkole Oprac. mgr Patrycja Martyna Cichy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty edukacyjne w szkole Oprac. mgr Patrycja Martyna Cichy."— Zapis prezentacji:

1 Projekty edukacyjne w szkole Oprac. mgr Patrycja Martyna Cichy

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Dlaczego projekt edukacyjny? Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów – wyniki badań w Polsce z 2006 r.: Uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w przedstawianiu zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy. Uczniowie rozpoznawali zagadnienia naukowe oraz interpretowali i wykorzystywali wyniki i dowody naukowe stanowiące element rozumowania naukowego na poziomie niższym niż przeciętny w innych krajach objętych programem.

4 PRZYCZYNA: nauczanie poprzez przekazywanie dużej ilości wiedzy teoretycznej nacisk na wiadomości WNIOSEK: wyuczenie powoduje, że wiadomości ulegają zapomnieniu i nie zostają wykorzystane podczas ćwiczeń praktycznych Dlaczego projekt edukacyjny?

5 Słyszę i zapominam widzę i pamiętam robię i rozumiem. Konfucjusz Dlaczego projekt edukacyjny?

6 Rodzaje projektów: klasowe międzyklasowe przedmiotowe społeczno – obywatelskie zgodne z podstawą programową wykraczające poza podstawę programową

7 Karta projektu: TYTUŁ CELE edukacyjne praktyczne ZADANIA (działania) REZULTATY (efekty) PREZENTACJA PODSUMOWANIE

8 Etapy realizacji projektu: 1. Sformułowanie problemu. 2. Sformułowanie celów edukacyjnych i praktycznych. 3. Sformułowanie instrukcji do projektu - KONTRAKT. 4. Zaplanowanie działań. 5. Działania uczniów. 6. Prezentacja. 7. Podsumowanie, ocena…

9 Od czego zacząć? Sformułowanie problemu!!! najlepiej w formie pytania, problem powinien być bliski uczniom, realny, życiowy – to zwiększa zaangażowanie, zadbać o brzmienie tytułu – będzie wpisany na świadectwie.

10 Cele projektu: konkretne – zamiast: uczymy się o układzie słonecznym, lepiej: konstruujemy model układu słonecznego, mierzalne, sformułowane w formie efektu – zamiast: czytamy poezję Miłosza, lepiej: organizujemy wieczór z poezją Miłosza, Zadaniowe – zamiast: poznajemy sarmatyzm, lepiej: wykonanie prezentacji na temat sarmatyzmu, realne – możliwe do wykonania, określone w czasie, atrakcyjne dla odbiorców (prezentacja!).

11 Cele projektu: Cele edukacyjne: formułowane przez nauczyciela, często powiązane z podstawą programową, określają, czego uczniowie dowiedzą się, co nauczą się robić lub jakie predyspozycje rozwiną. Cele praktyczne: wytyczają kierunki działań uczniów, grup uczniowskich, są przedstawione w formie rezultatów, efektów.

12 Cele projektu: Przykład: Cel edukacyjny: doskonalenie umiejętności redagowania biografii Cel praktyczny: opracować biografię Miłosza wykorzystując Internet, encyklopedię…

13 Kontrakt: ELEMENTY: 1. Temat projektu. 2. Cele projektu. 3. Zadania do wykonania z dokładnymi wytycznymi. 4. Terminy wykonania zadań. 5. Źródła konieczne do wykorzystania, 6. Terminy konsultacji. 7. Termin i wstępny sposób prezentacji projektu. 8. Kryteria oceny projektu.

14 Zaplanowanie działań: Nauczyciel i uczniowie planują działania, dzięki którym zostanie rozwiązany, przybliżony problem sformułowany w temacie projektu. Opracowują harmonogram. Ustalają terminy konsultacji. Przykładowe plany: podzielmy się na grupy i przydzielmy zadania, wyznaczmy osoby odpowiedzialne, przygotujmy potrzebne materiały, opracujmy harmonogram i terminy konsultacji…

15 Harmonogram: Przykład: Na 10.10 – przydział zadań. Na 15.10 – zebranie materiałów. Do 17.10 – zebranie materiałów źródłowych. Na 20.10 – plan prezentacji. 30.10 – prezentacja. 30.10 – podsumowanie.

16 Konsultacje: ZadanieKonsultantKonsultującyTerminUwagi Gromadzenie informacji na temat życia Miłosza w Kalifornii. Nauczyciel bibliotekarz Uczeń Jaś Kowalski 15.10.Korzystać nie tylko z Internetu

17 Działania uczniów: Uczniowie realizują zaplanowane działania, zadania. Kontrolują terminowość. Przestrzegają instrukcji wytyczonych w instrukcji. Działają zgodnie z harmonogramem. Pracują w zespołach.

18 Prezentacja: Publiczne przedstawienie efektów działań. Publiczne: na forum klasy, na forum szkoły, dla mieszkańców miasta, wsi… dla rodziców, …

19 Podsumowanie: wspólnie z nauczycielem, w terminie natychmiastowym po prezentacji, refleksja na temat: co się udało?, czego się nauczyliśmy?, co można było zrobić inaczej?... dokonanie przez uczniów samooceny, oceny pracy grupy oraz wypełnienie karty ewaluacyjnej, nauczyciel podsumowuje pracę uczniów – np.: wg karty oceny projektu i karty oceny prezentacji.

20 Ocenianie projektu: Kryteria musza być opracowane przed przystąpieniem do realizacji projektu. Uczniowie powinni mieć wpływ na kryteria oceniania. Zgodne z ocenianiem kształtującym – jasny cel sformułowany w języku ucznia. Oceniać należy proces, a nie efekt końcowy.

21 Korzyści ze stosowania metody projektu: Poprawa umiejętności uczniów w zakresie: gromadzenie informacji, opracowywania informacji, komunikowania się, podejmowania i realizacji konkretnych zadań, kształtowania poczucia odpowiedzialności, prezentowania efektów swoich działań.

22 Błędy projektowe: niejasne, nierealne cele, tematyka niezgodna z zainteresowaniami uczniów, niewłaściwie przydzielone zadania, niefortunny podział na grupy, brak opieki nauczyciela, zmiana zasad podczas realizacji, brak prezentacji, brak podsumowania,

23 Cechy dobrego projektu: temat odpowiada zainteresowaniom uczniów, cele są jasne i zrozumiałe, dostosowane do wieku i możliwości uczniów, pole do samodzielności uczniów, prawidłowy podział zadań, kryteria oceny są znane od początku, solidne narzędzia oceny – karty oceny, właściwy sposób prezentacji.


Pobierz ppt "Projekty edukacyjne w szkole Oprac. mgr Patrycja Martyna Cichy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google