Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty edukacyjne w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty edukacyjne w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Projekty edukacyjne w szkole
Oprac. mgr Patrycja Martyna Cichy

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Dlaczego projekt edukacyjny?
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów – wyniki badań w Polsce z 2006 r.: Uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w przedstawianiu zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy. Uczniowie rozpoznawali zagadnienia naukowe oraz interpretowali i wykorzystywali wyniki i dowody naukowe stanowiące element rozumowania naukowego na poziomie niższym niż przeciętny w innych krajach objętych programem.

4 Dlaczego projekt edukacyjny?
PRZYCZYNA: nauczanie poprzez przekazywanie dużej ilości wiedzy teoretycznej nacisk na wiadomości WNIOSEK: wyuczenie powoduje, że wiadomości ulegają zapomnieniu i nie zostają wykorzystane podczas ćwiczeń praktycznych

5 Dlaczego projekt edukacyjny?
Słyszę i zapominam widzę i pamiętam robię i rozumiem. Konfucjusz

6 Rodzaje projektów: klasowe międzyklasowe przedmiotowe
społeczno – obywatelskie zgodne z podstawą programową wykraczające poza podstawę programową

7 Karta projektu: TYTUŁ CELE ZADANIA (działania) REZULTATY (efekty)
edukacyjne praktyczne ZADANIA (działania) REZULTATY (efekty) PREZENTACJA PODSUMOWANIE

8 Etapy realizacji projektu:
Sformułowanie problemu. Sformułowanie celów edukacyjnych i praktycznych. Sformułowanie instrukcji do projektu - KONTRAKT. Zaplanowanie działań. Działania uczniów. Prezentacja. Podsumowanie, ocena…

9 Sformułowanie problemu!!!
Od czego zacząć? Sformułowanie problemu!!! najlepiej w formie pytania, problem powinien być bliski uczniom, realny, życiowy – to zwiększa zaangażowanie, zadbać o brzmienie tytułu – będzie wpisany na świadectwie.

10 Cele projektu: konkretne – zamiast: „uczymy się o układzie słonecznym”, lepiej: „konstruujemy model układu słonecznego”, mierzalne, sformułowane w formie efektu – zamiast: „czytamy poezję Miłosza”, lepiej: „organizujemy wieczór z poezją Miłosza”, Zadaniowe – zamiast: „poznajemy sarmatyzm”, lepiej: „wykonanie prezentacji na temat sarmatyzmu”, realne – możliwe do wykonania, określone w czasie, atrakcyjne dla odbiorców (prezentacja!).

11 Cele projektu: Cele edukacyjne: formułowane przez nauczyciela,
często powiązane z podstawą programową, określają, czego uczniowie dowiedzą się, co nauczą się robić lub jakie predyspozycje rozwiną. Cele praktyczne: wytyczają kierunki działań uczniów, grup uczniowskich, są przedstawione w formie rezultatów, efektów.

12 Cele projektu: Przykład: Cel edukacyjny: Cel praktyczny:
doskonalenie umiejętności redagowania biografii Cel praktyczny: opracować biografię Miłosza wykorzystując Internet, encyklopedię…

13 Kontrakt: ELEMENTY: Temat projektu. Cele projektu.
Zadania do wykonania z dokładnymi wytycznymi. Terminy wykonania zadań. Źródła konieczne do wykorzystania, Terminy konsultacji. Termin i wstępny sposób prezentacji projektu. Kryteria oceny projektu.

14 Zaplanowanie działań:
Nauczyciel i uczniowie planują działania, dzięki którym zostanie rozwiązany, przybliżony problem sformułowany w temacie projektu. Opracowują harmonogram. Ustalają terminy konsultacji. Przykładowe plany: podzielmy się na grupy i przydzielmy zadania, wyznaczmy osoby odpowiedzialne, przygotujmy potrzebne materiały, opracujmy harmonogram i terminy konsultacji…

15 Harmonogram: Przykład: Na 10.10 – przydział zadań.
Na – zebranie materiałów. Do – zebranie materiałów źródłowych. Na – plan prezentacji. 30.10 – prezentacja. 30.10 – podsumowanie.

16 Konsultacje: Zadanie Konsultant Konsultujący Termin Uwagi
Gromadzenie informacji na temat życia Miłosza w Kalifornii. Nauczyciel bibliotekarz Uczeń Jaś Kowalski 15.10. Korzystać nie tylko z Internetu

17 Działania uczniów: Uczniowie realizują zaplanowane działania, zadania.
Kontrolują terminowość. Przestrzegają instrukcji wytyczonych w instrukcji. Działają zgodnie z harmonogramem. Pracują w zespołach.

18 dla mieszkańców miasta, wsi…
Prezentacja: Publiczne przedstawienie efektów działań. Publiczne: na forum klasy, na forum szkoły, dla mieszkańców miasta, wsi… dla rodziców,

19 Podsumowanie: wspólnie z nauczycielem,
w terminie natychmiastowym po prezentacji, refleksja na temat: co się udało?, czego się nauczyliśmy?, co można było zrobić inaczej?... dokonanie przez uczniów samooceny, oceny pracy grupy oraz wypełnienie karty ewaluacyjnej, nauczyciel podsumowuje pracę uczniów – np.: wg karty oceny projektu i karty oceny prezentacji.

20 Ocenianie projektu: Kryteria musza być opracowane przed przystąpieniem do realizacji projektu. Uczniowie powinni mieć wpływ na kryteria oceniania. Zgodne z ocenianiem kształtującym – jasny cel sformułowany w języku ucznia. Oceniać należy proces, a nie efekt końcowy.

21 Korzyści ze stosowania metody projektu:
Poprawa umiejętności uczniów w zakresie: gromadzenie informacji, opracowywania informacji, komunikowania się, podejmowania i realizacji konkretnych zadań, kształtowania poczucia odpowiedzialności, prezentowania efektów swoich działań.

22 Błędy „projektowe”: niejasne, nierealne cele,
tematyka niezgodna z zainteresowaniami uczniów, niewłaściwie przydzielone zadania, niefortunny podział na grupy, brak opieki nauczyciela, zmiana zasad podczas realizacji, brak prezentacji, brak podsumowania,

23 Cechy dobrego projektu:
temat odpowiada zainteresowaniom uczniów, cele są jasne i zrozumiałe, dostosowane do wieku i możliwości uczniów, pole do samodzielności uczniów, prawidłowy podział zadań, kryteria oceny są znane od początku, solidne narzędzia oceny – karty oceny, właściwy sposób prezentacji.


Pobierz ppt "Projekty edukacyjne w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google