Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie."— Zapis prezentacji:

1 TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych samych danych Elementy TBD: model danych, dane (zasób), system informatyczny zarządzania danymi, przepisy techniczne, jednostki prowadzące TBD, zasady finasowania

2 Różnice modeli pojęciowych pomiędzy MZ, EGiB i TBD Na przykładzie obiektu BUDYNEK - definicja: EGiB: obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomen- klatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; BUDYNKI MIESZKALNE: mieszkalne jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, zbiorowego zamieszkania BUDYNKI NIEMIESZKALNE: hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe, handlowo-usługowe, budynki transportu i łączności, budynki przemysłowe i magazynowe, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, pozostałe budynki niemieszkalne MZ: brak, domyślnie przez atrybuty TBD: obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. Budynek mieszkalny: obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych… Budynek przemysłowy: budynek przeznaczony na cele produkcyjne dla wszystkich przemysłów; klasa nie obejmuje rolniczych budynków produkcyjnych Budynek transportu: klasa ta obejmuje … Budynek handlowy… …

3 Różnice modeli pojęciowych pomiędzy MZ, EGiB i TBD Na przykładzie obiektu BUDYNEK Geometria EGiB: numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku ; zbiór poligonów z enklawami MZ: rzut przyziemia; obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych TBD: rzut budynku, zawsze dla budynków mieszkalnych, dla innych gdy pow. >40m2; pomijane występy i załamania ścian < 4m; obszar

4 Ogólna funkcja budynku K-1G-5TBD mmieszkalny1 m pprzemysłowy2 p ttransportu lub łączności3transportu i łącznościttransportu lub łączności hhandlowy lub usługowy4handlowo-usługowyhhandlowy lub usługowy sskład lub magazyn5 zbiornik, silos lub budynek magazynowysmagazynowy lub zbiornik (silos) bbiurowy6 b z ochrony zdrowia, opieki socjalnej7 szpitalu lub zakładu opieki medycznejz ochrony zdrowia lub opieki socjalnej k kultury, oświaty, kultu religijnego8 oświaty, nauki, kultury lub budynek sportowykoświaty, nauki, kultury lub sportu ggospodarczy,9 produkcyjny, usługowy, gospodarczy dla rolnictwag gospodarczy lub gospodarczo- produkcyjny i inny, w tym techn. uzbr. terenu10inny niemieszkalnyi xnieokreślona rsakralny

5 TBD - trzy poziomy szczegółowości, np. I TERENY POD BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI II tereny zabudowy III zwarta/gęsta II tereny przekształcone III wysypisko torowisko teren odkryty z nawierzchnią twardą …. I BUDOWLE I URZĄDZENIA II budynki III budynek mieszkalny budynek przemysłowy budynek transportu, łączności budynek handlowy … II wysokie budowle techniczne III wieża ciśnień maszt telekomunikacyjny ….

6 Obiekty z kategorii BUDYNEK - TBD Budynek mieszkalny (obszar) m budynek mieszkalny Mc dom dziecka Md dom studencki Mi internat Mj dom jednorodzinny Mk klasztor Mo dom opieki społecznej Mp dom parafialny Mw dom wielorodzinny Budynek przemysłowy (obszar) p budynek przemysłowy Pc elektrociepłownia, kotłownia Pe elektrownia Pp produkcyjny Pr warsztat remontowo-naprawczy Budynek transportu, łączności (obszar) t budynek transportu lub łączności Ta dworzec autobusowy Tg garaż Th hangar Tk dworzec kolejowy Tl dworzec lotniczy Tw port żeglugi morskiej lub śródlądowej Tr latarnia morska To lokomotywownia lub wagonownia OBIEKTFUNKCJA_OGOLNA FUNKCJA_SZCZEGOLOWA

7 Budynek handlowy, usługowy (obszar) h budynek handlowy lub usługowy Hd dom handlowy (towarowy) Hn stacja paliw Ht hala targowa lub hipermarket Hu pawilon handlowo – usługowy Budynek magazynowy zbiornik, silos (obszar) s budynek magazynowy lub zbiornik (silos) Sl chłodnia Sm magazyn lub skład Sw elewator Budynek biurowy (obszar) b budynek biurowy Ba urząd administracji publicznej Bf siedziba firmy lub firm Bg strażnica służb granicznych Bp komenda lub posterunek policji Bs posterunek straży pożarnej Bz placówka służb zagranicznych Obiekty z kategorii BUDYNEK - TBD OBIEKTFUNKCJA_OGOLNA FUNKCJA_SZCZEGOLOWA

8 Budynek ochrony zdrowia, opieki socjalnej (obszar) z budynek ochrony zdrowia lub opieki socjalnej Zl żłobek Zo ośrodek zdrowia Zs szpital Zt sanatorium Budynek oświaty, nauki, kultury, sportu (obszar) k budynek oświaty, nauki, kultury lub sportu Kb biblioteka Kd dom kultury Kh hala sportowo-widowiskowa Ki placówka naukowa Kk kino Km muzeum Kn pływalnia kryta Ko obserwatorium, planetarium Kp przedszkole Ks szkoła Kt teatr Ku uczelnia Kw dom wychowawczy Obiekty z kategorii BUDYNEK - TBD OBIEKTFUNKCJA_OGOLNA FUNKCJA_SZCZEGOLOWA

9 Budynek gospodarczo – produkcyjny (obszar) g budynek gospodarczy lub gospodarczo-produkcyjny Gs szklarnia Gw budynek gospodarczy Gp budynek produkcyjny ferm hodowlanych Budynek sakralny (obszar) r budynek sakralny Rk kaplica Rs świątynia chrześcijańska Rq świątynia niechrześcijańska Inny budynek (obszar) i inny budynek niemieszkalny Ia koszary Ib posterunek blokowy Id dróżnik If centrala telefoniczna Ig budynek sieci gazowej Ih hotel, zajazd lub motel Il dom letniskowy Im zakład gastronomiczny In schronisko lub noclegownia Ip stacja pomp It budynek transformatora Iw zakład karny Iy dom wypoczynkowy Iz lecznica zwierząt Obiekty z kategorii BUDYNEK - TBD OBIEKTFUNKCJA_OGOLNA FUNKCJA_SZCZEGOLOWA

10 KOD_KST: kod wg Klasyfikacji Środków Trwałych NAZWA: nazwa własna L_KONDYGNACJI: parter liczy się jako pierwszą kondygnację WYSOKOSC_M: wysokość budynku w metrach ZABYTEK: informacja o zabytkowym charakterze budynku. 1 – zabytek, 0 – nie zabytek INFORM_DODATKOWA: np. dla elektrowni podać rodzaj: jądrowa, wodna TBD atrybuty fakultatywne (budynki)

11 X_KOD_TBD: kod klasyfikacyjny TBD X_AKTUALNOSC_G: stan aktualności geometrii obiektu X_AKTUALNOSC_A: stan aktualności atrybutów obiektu X_KAT_DOKL_GEOM [SLX_KAT_DOKL]: kategoria dokładności geometrycznej X_ZRODLO_DANYCH_G [ZRODLA_DANYCH]: źródło danych geometrycznych X_ZRODLO_DANYCH_A [ZRODLA_DANYCH]: źródło danych atrybutowych X_KAT_ISTNIENIA [SLX_KAT_ISTN]: status, stan obiektu X_RODZAJ_REPR_GEOM [SLX_REPR_GEOM]: rodzaj reprezentacji geometrycznej X_UZYTKOWNIK : identyfikator użytkownika wprowadzającego / modyfikującego obiekt X_DATA_UTWORZENIA: data utworzenia obiektu X_DATA_MODYFIKACJI: data modyfikacji obiektu X_KOD_VMAP: kod klasyfikacyjny w standardzie VMAP X_DOKL_GEOM: średni błąd położenia obiektu w m X_UWAGI: informacje dotyczące wprowadzania danych TBD atrybuty specjalne (wszystkie obiekty)


Pobierz ppt "TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google