Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA. GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA. GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA

2 GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej

3 PRZEDSIĘWZIĘCIEII. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata , realizowany w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Wartość całkowita inwestycji ,75 zł., z czego kwota wydatków kwalifikowalnych: ,18 zł., w tym: Środki unijne (EFRR) ,23 zł (70,00 %) Wkład własny ,95 zł, z czego: ,97 zł. środki własne województwa (15%), ,98 zł. środki własne powiatów-partnerów (15%) Dotychczas poniesione wydatki ,91 zł (z czego zł to wydatki niekwalifikowalne). Okres realizacji w latach Projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie/ Departament Spraw Społecznych/ Wydział Edukacji i Nauki – lidera projektu/, w partnerstwie z powiatami: Głogowskim, Oleśnickim, Świdnickim, Bolesławieckim, Kłodzkim, Wałbrzyskim oraz Miastem Legnicą, Wrocławiem i Jelenią Górą. Cel zadania – utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach: mechanicznej, samochodowej, elektro-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej, poprzez doposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Rezultaty zadania uczniów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu - zakup szt. sprzętu stanowiącego wyposażenie centrów i placówek r.2012 r

4 PRZEDSIĘWZIĘCIEII. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE Dolnośląska e-szkoła Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , realizowany w ramach Priorytetu 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Wartość całkowita inwestycji ,14 zł., z czego kwota wydatków kwalifikowalnych ,14 zł. w tym: Środki unijne (EFRR) ,70 zł. (84,99 %) Wkład własny ,44 zł. (15,01%). Dotychczas poniesione wydatki ,84 zł. (z czego ,84 zł to wydatki niekwalifikowalne) Okres realizacji w latach Projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych / Wydział Edukacji i Nauki Cel zadania – zakup i uruchomienie platformy edukacyjnej oraz zakup stosownego wyposażenia obejmującego mobilne pracownie interaktywne i komputerowe oferującej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla użytkowników, którymi będą w szczególności uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół i placówek, a także rodzice uczniów. Projekt przewiduje także modernizację i rozszerzenie systemu ALEPH funkcjonującego w dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych. Rezultaty zadania jednostek sektora publicznego skorzysta z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych; osób skorzysta z usług on-Line r.2012 r

5 5 Planowana wartość całkowita inwestycji zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotychczas poniesione wydatki 0 zł. Okres realizacji w latach Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach Cel zadania – poprawa warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz treningów - szkoła nie posiada boiska, ani sali gimnastycznej, co znacznie utrudnia prowadzenie procesu dydaktycznego Rezultaty zadania – zwiększenie powierzchni infrastruktury oświatowej oraz zwiększenie liczby uczniów uprawiających sport W przygotowaniu Program Funkcjonalno-Użytkowy Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji UMWD PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE: Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach r.2013 r

6 6 PRZEDSIĘWZIĘCIE II EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej Zadanie: Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu W ramach zadania pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska we Wrocławiu na rok 2012 zaplanowano kwotę zł na: 1. Waloryzację parku, 2. Wykonanie piłkochwytów przyboiskowych, 3. Kompleksowe wykonanie ogrodzenia, w tym wymianę ogrodzenia (rozbiórka istniejącego i budowa nowego) wraz z wymianą bram (2szt) i furtki wejściowej. Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji UMWD

7 7 Projekt realizowany w ramach priorytetu nr 7 Rozbudowa i Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, działanie nr 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych (Edukacja) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość całkowita inwestycji zł, w tym: Środki unijne zł (69,99 %) Budżet Województwa Dolnośląskiego zł (30,01%) Dotychczas poniesione wydatki zł. Okres realizacji w latach Projekt realizowany w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie Cel zadania – rozbudowa szkoły i dobudowa internatu oraz stworzenie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji celem współpracy ze szkołami wyższymi Rezultaty zadania – zwiększona liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkolnej dla kształcenia ustawicznego i zawodowego, edukacja młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w efekcie czego m.in. zwiększy się również liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE: Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie 2012 r

8 8 Projekt realizowany w ramach działania 6.4 Turystyka kulturowa w priorytecie nr VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość całkowita inwestycji zł, w tym: Środki unijne zł Budżet Województwa Dolnośląskiego zł Dotychczas poniesione wydatki zł Okres realizacji w latach Projekt realizowany w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy Cel zadania – realizacja projektu jest strategicznym, niezwykle ważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym dla miasta Legnica i regionu, związanym z koniecznością ochrony i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Rezultaty zadania – wzrost liczby obiektów zabytkowych nieruchomych poddanych procesowi renowacji PRZEDSIĘWZIĘCIE III. KULTURA GRUPA ZADAŃ: OCHRONA ZABYTKÓW ZADANIE: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy Pl. Zamkowy r

9 9 PRZEDSIĘWZIĘCIEII. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE YURA - opracowanie transgranicznej strategii na rzecz młodzieży w regionach z problemami migracyjnymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IV B Europa Centralna. Wartość całkowita projektu zł, w tym: Środki unijne (EFRR) zł (85 %) Budżet Województwa zł (15 %) Dotychczas poniesione wydatki ,09 zł Okres realizacji w latach Projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych/ Wydział Edukacji i Nauki Cel zadania – Wsparcie trwałego rozwoju regionów rolniczych z problemami demograficznymi i zmianami społecznymi Rezultaty zadania – Polepszenie potencjału rozwoju regionalnego, do tego stopnia, by mógł efektywnie reagować na aktualne warunki w zakresie zmian demograficznych i migracyjnych. Rozwój powinien dotyczyć strategii adaptacyjnych infrastruktury społecznej w regionach uczestniczących w projekcie, które przyczynią się do współdziałania oraz integracji młodych ludzi w bardzo wczesnej fazie planowania r.2012 r.2013 r

10 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2. Upowszechnianie i rozwój edukacji i nauki w regionie

11 PRZEDSIĘWZIĘCIE II EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2 UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu zł w tym: Środki unijne ,50 zł (85%) Budżet Województwa Dolnośląskiego ,50 zł (15 %) Dotychczas poniesione wydatki w 2011 r. : ,15 zł Okres realizacji w latach Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Cele projektu oraz rezultaty: zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez nową jakość procesu edukacyjnego opartego na dobrze wyposażonej bazie techno - dydaktycznej, nowatorskich metodach w programach kształcenia, podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w 14 branżach kształcenia zawodowego: mechanicznej, turystycznej, budowlanej, elektyczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej,samochodowej, medycznej, handlowo–usługowej, logistyczno-spedycyjno-transportowej, odzieżowej, telekomunikacyjnej, rolniczej, ekonomicznej, przygotowanie młodych ludzi do sprostania nowym wyzwaniom i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - gospodarczym poprzez poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy r.2012 r.2013 r.2014 r

12 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE „Naukowe peregrynacje – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych i informatycznych uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich Dolnego Śląska” Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu zł w tym: Środki unijne zł (85%) Budżet Województwa Dolnośląskiego zł (15 %) Okres realizacji w latach wrzesień czerwiec 2013 Cele projektu oraz rezultaty: Głównym celem projektu jest realizacja szkolnych programów rozwojowych przez 30 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich Województwa Dolnośląskiego. Systemowe wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarach ICT i nauk matematyczno – przyrodniczych, realizowane poprzez zajęcia pozalekcyjne w formie kół naukowych, funkcjonujących w oparciu o platformę edukacyjna Fronter, Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczestników zajęć kół naukowych. Suma łącznie2011 r.2012 r.2013 r

13 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych” Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu zł w tym: Środki unijne zł (85%) Budżet Województwa Dolnośląskiego zł (15 %) Okres realizacji w latach wrzesień sierpień 2014 Cele projektu oraz rezultaty: Głównym celem projektu jest systemowe podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez merytoryczne, metodyczne przygotowanie ich do stosowania eksperymentu, metod innowacyjnych i ICT w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i ICT, aby w codziennej praktyce szkolnej i pozalekcyjnej mogli rozwijać kompetencje matematyczno –przyrodnicze i ICT uczniów. Suma łącznie2012 r.2013 r.2014 r

14 Zadanie obejmuje: Zadania i projekty realizowane w zakresie współpracy z zagranicą – zł, Dofinansowanie organizacji Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży, Turnieju „Pierwsza Pomoc”, Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, konkursów i olimpiad o zasięgi regionalnym i wyższym, Dolnośląskich Meczy Matematycznych – zł, Dofinansowanie konkursów Najlepszy Dyplom Roku – zł, dotacje celowe na zadania publiczne o charakterze wojewódzkim realizowane przez szkoły wyższe i instytuty – zł. Wartość zadania: zł Okres realizacji: 2011 Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki oraz jednostki oświatowe Cel zadania: dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem i promowaniem edukacji, zadań i projektów z zakresu rozwoju edukacji w regionie PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji

15 Zadania i projekty realizowane w zakresie współpracy zagranicznej obejmują dofinansowanie:  Szkoły Letniej Kultury i Języka dla młodzieży Federacji Rosyjskiej pochodzenia polskiego  wyjazdu laureatów konkursu wiedzy o Rosji „Białe Noce” do Sankt Petersburga  organizacji międzynarodowych warsztatów dla młodzieży Dolnego Śląska i Luksemburga  wymiany młodzieży polonijnej z Białorusi  staży młodzieży szkół zawodowych i słuchaczy kolegiów, w szkołach za granicą Zadanie realizowane jest od 2003 r. Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki oraz jednostki organizacyjne Cele i rezultaty zadania:  podtrzymanie więzi narodowej  nawiązywanie kontaktów  kontakt z inna kulturą  wymiana dobrych praktyk  doskonalenie znajomości języków obcych  staże nauczycieli i uczniów PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji Uczestnicy Szkoły Letniej Kultury i Języka

16 16 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji Realizacja Projektu „Najlepszy Dyplom Roku” Celem projektu jest wyróżnienie najlepszego absolwenta lub absolwentów i przyznanie nagrody pieniężnej. W projekcie biorą udział uczelnie wyższe z Dolnego Śląska tj.: -Uniwersytet Wrocławski, -Politechnika Wrocławska, -Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, -Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, -Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, -Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, -Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, -Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, -Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, -Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze -Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

17 17 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie nauki Zadanie to podzielone zostało na dwie grupy 1.Dolnośląskie szkoły wyższe zwracają się z wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju nauki na Dolnym Śląsku. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia w BWD środków finansowych m.in. na Festiwal Nauki, który w 2012 r. będzie obchodził swój jubileusz. Na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości zł. 2. W 2012 r. Wydział Edukacji i Nauki zamierza ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu nauki związanych z upowszechnianiem nauki, w tym na dofinansowanie konferencji i seminariów organizowanych przez dolnośląskie szkoły wyższe, w tym we współpracy z uczelniami zagranicznymi wraz z kosztami pobytu wybitnych naukowców zagranicznych. Uprawnionymi podmiotami do składania ofert będą m.in. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe czy instytuty naukowo-badawcze. Na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości zł zł

18 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 3. Stypendia i wspieranie uzdolnień

19 Wsparcie stypendialne uczniów, słuchaczy i studentów szkół Dolnego Śląska Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki oraz Fundację Edukacji Międzynarodowej Cel zadania: wsparcie uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach, a także wykazujących się działalnością społeczną Rezultaty zadania: zwiększenie liczby stypendystów i podniesienie kompetencji kluczowych uczniów r.2013 r.2014 r

20 20 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 3. STYPENDIA I WSPIERANIE UZDOLNIEŃ ZADANIE Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu zł w tym: Środki unijne ,65 zł (85 %) Budżet Państwa ,11 zł (13,5 %) Budżet Województwa Dolnośląskiego ,24 zł (1,5 %) Okres realizacji w latach Projekt realizowany w całości przez Wydział Edukacji i Nauki Cele projektu oraz rezultaty: stworzenie warunków równych szans uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast oraz ograniczenie istniejących barier edukacyjnych, umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napotykającym bariery (głównie materialne) w rozwoju edukacyjnym, podniesienie potencjału regionu w zakresie edukacji poprzez promocję uczniów wybitnie uzdolnionych

21 21 W ramach zadanie realizowane jest wsparcie finansowe za osiągnięcia w nauce dla uczniów i słuchaczy Zadanie realizowane jest przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego Cel zadania: wsparcie uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce Rezultaty zadania: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy 2012 r

22 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. Funkcjonowanie jednostek edukacyjnych r.2013 r.2014 r

23 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ZADANIE : 1. Działalność jednostek budżetowych Zadanie obejmuje: 1. Wydatki na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych w wysokości zł, w tym: dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości zł dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości zł. 2.Wydatki Wydziału Edukacji i Nauki w wysokości zł z przeznaczeniem na: odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli i udział w grantach, nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, dofinansowanie zadań realizowanych przez Wydział i powierzonych jednostkom oświatowym. 3.Rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej na ewentualne zmniejszenie subwencji i do podziału na jednostki z przeznaczeniem na wydatki statutowe i nowe zadania w wysokości zł. 4.Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za słuchaczy szkół policealnych, kolegiów i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych w kwocie zł. Wartość zadania: zł. Zadanie realizowane jest od 1999 r., czyli od powstania Samorządu Województwa Dolnośląskiego Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki w partnerstwie z wojewódzkimi oświatowymi jednostkami organizacyjnymi Cel zadania: finansowanie szkół i placówek oświatowych o charakterze regionalnym, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego r.2013 r.2014 r

24 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. DUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ZADANIE: 2. Dotacje na prowadzenie Filii Bibliotek Pedagogicznych Zadanie obejmuje przekazywanie na podstawie zawartych porozumień dotacji celowych dla 19 powiatów z terenu Dolnego Śląska na prowadzenie: - 2 Bibliotek Pedagogicznych w Oławie i Lubinie - 17 Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, które zlokalizowane są w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze Śląskiej, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i Złotoryi. Wartość zadania: zł. Zadanie realizowane jest od 1999 r., czyli od powstania Samorządu Województwa Dolnośląskiego Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki w partnerstwie z powiatami z terenu Dolnego Śląska Zadnie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki Celem zadania jest dostosowanie sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska do rzeczywistych potrzeb społecznych r.2013 r.2014 r

25 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ZADANIE: „EConomic Educational - Structure” („Terytorialna Struktura Edukacyjno – Gospodarcza”) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Europa Wschodnia Wartość całkowita projektu zł, w tym : Środki unijne zł (85%) Środki budżetu zł (15% ) Dotychczas poniesione wydatki – zł Okres realizacji: 2010 r. – 2012 r. Projekt realizowany przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Cel projektu: zbudowanie nowoczesnej międzynarodowej struktury edukacyjnej dla tutorów, odpowiadającej regionalnym potrzebom edukacyjno-gospodarczym na obszarze państw Europy Centralnej, objętej projektem (Austria – partner wiodący, Niemcy, Czechy, Słowenia, Włochy, Polska, Ukraina) Rezultaty projektu: utworzenie stałych regionalnych struktur zarządzania „ET-MANAGEMENT” połączonych na szczeblu ponadnarodowym w meta – strukturę „ET-JOINT- MANAGEMENT” powstałych w oparciu o opracowane wspólnie wytyczne, koncepcje i plany działań i plany działań 2012 r


Pobierz ppt "PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA. GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google