Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA. GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA. GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA

2 GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej

3 PRZEDSIĘWZIĘCIEII. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013, realizowany w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Wartość całkowita inwestycji 52 319 250,75 zł., z czego kwota wydatków kwalifikowalnych: 52 089 493,18 zł., w tym: Środki unijne (EFRR) 36 462 645,23 zł (70,00 %) Wkład własny 15 626 847,95 zł, z czego: 7 813 423,97 zł. środki własne województwa (15%), 7 813 423,98 zł. środki własne powiatów-partnerów (15%) Dotychczas poniesione wydatki 197 267,91 zł (z czego 15 000 zł to wydatki niekwalifikowalne). Okres realizacji w latach 2009-2012 Projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie/ Departament Spraw Społecznych/ Wydział Edukacji i Nauki – lidera projektu/, w partnerstwie z powiatami: Głogowskim, Oleśnickim, Świdnickim, Bolesławieckim, Kłodzkim, Wałbrzyskim oraz Miastem Legnicą, Wrocławiem i Jelenią Górą. Cel zadania – utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach: mechanicznej, samochodowej, elektro-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej, budowlanej, turystycznej, poprzez doposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Rezultaty zadania - 25 000 uczniów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu - zakup 17 000 szt. sprzętu stanowiącego wyposażenie centrów i placówek 2011-20122011 r.2012 r. 44 351 42292 83844 258 584

4 PRZEDSIĘWZIĘCIEII. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE Dolnośląska e-szkoła Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, realizowany w ramach Priorytetu 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Wartość całkowita inwestycji 19 436 272,14 zł., z czego kwota wydatków kwalifikowalnych 19 436 252,14 zł. w tym: Środki unijne (EFRR) 16 518 870,70 zł. (84,99 %) Wkład własny 2 917 381,44 zł. (15,01%). Dotychczas poniesione wydatki 5 997 515,84 zł. (z czego 18 015,84 zł to wydatki niekwalifikowalne) Okres realizacji w latach 2009-2012 Projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych / Wydział Edukacji i Nauki Cel zadania – zakup i uruchomienie platformy edukacyjnej oraz zakup stosownego wyposażenia obejmującego mobilne pracownie interaktywne i komputerowe oferującej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla 100 000 użytkowników, którymi będą w szczególności uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół i placówek, a także rodzice uczniów. Projekt przewiduje także modernizację i rozszerzenie systemu ALEPH funkcjonującego w dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych. Rezultaty zadania - 160 jednostek sektora publicznego skorzysta z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych; - 100 000 osób skorzysta z usług on-Line 2011-20122011 r.2012 r. 19 407 4996 059 38013 348 119

5 5 Planowana wartość całkowita inwestycji 4 995 000 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotychczas poniesione wydatki 0 zł. Okres realizacji w latach 2011-2013 Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach Cel zadania – poprawa warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz treningów - szkoła nie posiada boiska, ani sali gimnastycznej, co znacznie utrudnia prowadzenie procesu dydaktycznego Rezultaty zadania – zwiększenie powierzchni infrastruktury oświatowej oraz zwiększenie liczby uczniów uprawiających sport W przygotowaniu Program Funkcjonalno-Użytkowy Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji UMWD PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE: Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach 2011-20132012 r.2013 r. 4 995 0002 495 0002 500 000

6 6 PRZEDSIĘWZIĘCIE II EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej Zadanie: Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu W ramach zadania pn. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska we Wrocławiu na rok 2012 zaplanowano kwotę 1 737 741 zł na: 1. Waloryzację parku, 2. Wykonanie piłkochwytów przyboiskowych, 3. Kompleksowe wykonanie ogrodzenia, w tym wymianę ogrodzenia (rozbiórka istniejącego i budowa nowego) wraz z wymianą bram (2szt) i furtki wejściowej. Inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji UMWD 2012 1 737 741

7 7 Projekt realizowany w ramach priorytetu nr 7 Rozbudowa i Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, działanie nr 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych (Edukacja) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wartość całkowita inwestycji 6 873 294 zł, w tym: Środki unijne 4 810 618 zł (69,99 %) Budżet Województwa Dolnośląskiego 2 062 676 zł (30,01%) Dotychczas poniesione wydatki 1 910 493 zł. Okres realizacji w latach 2008-2012 Projekt realizowany w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie Cel zadania – rozbudowa szkoły i dobudowa internatu oraz stworzenie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji celem współpracy ze szkołami wyższymi Rezultaty zadania – zwiększona liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkolnej dla kształcenia ustawicznego i zawodowego, edukacja młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w efekcie czego m.in. zwiększy się również liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE: Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie 2012 r. 4 962 801

8 8 Projekt realizowany w ramach działania 6.4 Turystyka kulturowa w priorytecie nr VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wartość całkowita inwestycji 6 380 964 zł, w tym: Środki unijne 3 626 525 zł Budżet Województwa Dolnośląskiego 2 754 439 zł Dotychczas poniesione wydatki 4 431 347 zł Okres realizacji w latach 2009-2012 Projekt realizowany w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy Cel zadania – realizacja projektu jest strategicznym, niezwykle ważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym dla miasta Legnica i regionu, związanym z koniecznością ochrony i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Rezultaty zadania – wzrost liczby obiektów zabytkowych nieruchomych poddanych procesowi renowacji PRZEDSIĘWZIĘCIE III. KULTURA GRUPA ZADAŃ: OCHRONA ZABYTKÓW ZADANIE: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy Pl. Zamkowy 1 2012 r. 1 949 617

9 9 PRZEDSIĘWZIĘCIEII. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 1. ROZWÓJ INFRASTRUKURY OŚWIATOWEJ ZADANIE YURA - opracowanie transgranicznej strategii na rzecz młodzieży w regionach z problemami migracyjnymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IV B Europa Centralna. Wartość całkowita projektu 708 991 zł, w tym: Środki unijne (EFRR) 596 858 zł (85 %) Budżet Województwa 105 328zł (15 %) Dotychczas poniesione wydatki 64 356,09 zł Okres realizacji w latach 2010-2013 Projekt realizowany przez Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych/ Wydział Edukacji i Nauki Cel zadania – Wsparcie trwałego rozwoju regionów rolniczych z problemami demograficznymi i zmianami społecznymi Rezultaty zadania – Polepszenie potencjału rozwoju regionalnego, do tego stopnia, by mógł efektywnie reagować na aktualne warunki w zakresie zmian demograficznych i migracyjnych. Rozwój powinien dotyczyć strategii adaptacyjnych infrastruktury społecznej w regionach uczestniczących w projekcie, które przyczynią się do współdziałania oraz integracji młodych ludzi w bardzo wczesnej fazie planowania. 2011-20132011 r.2012 r.2013 r. 702 187374 462301 97125 754

10 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2. Upowszechnianie i rozwój edukacji i nauki w regionie

11 PRZEDSIĘWZIĘCIE II EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2 UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu 104 599 910 zł w tym: Środki unijne 88 909 923,50 zł (85%) Budżet Województwa Dolnośląskiego 15 689 986,50 zł (15 %) Dotychczas poniesione wydatki w 2011 r. : 1 839 959,15 zł Okres realizacji w latach 2011 - 2014 Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Cele projektu oraz rezultaty: zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez nową jakość procesu edukacyjnego opartego na dobrze wyposażonej bazie techno - dydaktycznej, nowatorskich metodach w programach kształcenia, podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w 14 branżach kształcenia zawodowego: mechanicznej, turystycznej, budowlanej, elektyczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej,samochodowej, medycznej, handlowo–usługowej, logistyczno-spedycyjno-transportowej, odzieżowej, telekomunikacyjnej, rolniczej, ekonomicznej, przygotowanie młodych ludzi do sprostania nowym wyzwaniom i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - gospodarczym poprzez poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy. 2011-20142011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 104 599 91022 430 34635 599 78425 172 77921 397 001

12 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE „Naukowe peregrynacje – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych i informatycznych uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich Dolnego Śląska” Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu 930 000 zł w tym: Środki unijne 790 500 zł (85%) Budżet Województwa Dolnośląskiego 139 500 zł (15 %) Okres realizacji w latach wrzesień 2012 - czerwiec 2013 Cele projektu oraz rezultaty: Głównym celem projektu jest realizacja szkolnych programów rozwojowych przez 30 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich Województwa Dolnośląskiego. Systemowe wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarach ICT i nauk matematyczno – przyrodniczych, realizowane poprzez zajęcia pozalekcyjne w formie kół naukowych, funkcjonujących w oparciu o platformę edukacyjna Fronter, Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczestników zajęć kół naukowych. Suma łącznie2011 r.2012 r.2013 r. 930 000-200 000730 000

13 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych” Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu 1 625 200 zł w tym: Środki unijne 1 381 420 zł (85%) Budżet Województwa Dolnośląskiego 243 780 zł (15 %) Okres realizacji w latach wrzesień 2012 - sierpień 2014 Cele projektu oraz rezultaty: Głównym celem projektu jest systemowe podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez merytoryczne, metodyczne przygotowanie ich do stosowania eksperymentu, metod innowacyjnych i ICT w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i ICT, aby w codziennej praktyce szkolnej i pozalekcyjnej mogli rozwijać kompetencje matematyczno –przyrodnicze i ICT uczniów. Suma łącznie2012 r.2013 r.2014 r. 1 625 200270 800854 40050 000

14 14 2012 776 388 Zadanie obejmuje: Zadania i projekty realizowane w zakresie współpracy z zagranicą – 356 388 zł, Dofinansowanie organizacji Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży, Turnieju „Pierwsza Pomoc”, Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, konkursów i olimpiad o zasięgi regionalnym i wyższym, Dolnośląskich Meczy Matematycznych – 160 000 zł, Dofinansowanie konkursów Najlepszy Dyplom Roku – 210 000 zł, dotacje celowe na zadania publiczne o charakterze wojewódzkim realizowane przez szkoły wyższe i instytuty – 50 000 zł. Wartość zadania: 776 388 zł Okres realizacji: 2011 Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki oraz jednostki oświatowe Cel zadania: dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem i promowaniem edukacji, zadań i projektów z zakresu rozwoju edukacji w regionie PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji

15 15 2012 356 388 Zadania i projekty realizowane w zakresie współpracy zagranicznej obejmują dofinansowanie:  Szkoły Letniej Kultury i Języka dla młodzieży Federacji Rosyjskiej pochodzenia polskiego  wyjazdu laureatów konkursu wiedzy o Rosji „Białe Noce” do Sankt Petersburga  organizacji międzynarodowych warsztatów dla młodzieży Dolnego Śląska i Luksemburga  wymiany młodzieży polonijnej z Białorusi  staży młodzieży szkół zawodowych i słuchaczy kolegiów, w szkołach za granicą Zadanie realizowane jest od 2003 r. Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki oraz jednostki organizacyjne Cele i rezultaty zadania:  podtrzymanie więzi narodowej  nawiązywanie kontaktów  kontakt z inna kulturą  wymiana dobrych praktyk  doskonalenie znajomości języków obcych  staże nauczycieli i uczniów PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji Uczestnicy Szkoły Letniej Kultury i Języka

16 16 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji Realizacja Projektu „Najlepszy Dyplom Roku” Celem projektu jest wyróżnienie najlepszego absolwenta lub absolwentów i przyznanie nagrody pieniężnej. W projekcie biorą udział uczelnie wyższe z Dolnego Śląska tj.: -Uniwersytet Wrocławski, -Politechnika Wrocławska, -Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, -Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, -Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, -Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, -Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, -Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, -Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, -Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze -Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 2012 210 000

17 17 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ: 2. UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI W REGIONIE ZADANIE: Zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie nauki Zadanie to podzielone zostało na dwie grupy 1.Dolnośląskie szkoły wyższe zwracają się z wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju nauki na Dolnym Śląsku. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia w BWD środków finansowych m.in. na Festiwal Nauki, który w 2012 r. będzie obchodził swój jubileusz. Na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150 000 zł. 2. W 2012 r. Wydział Edukacji i Nauki zamierza ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu nauki związanych z upowszechnianiem nauki, w tym na dofinansowanie konferencji i seminariów organizowanych przez dolnośląskie szkoły wyższe, w tym we współpracy z uczelniami zagranicznymi wraz z kosztami pobytu wybitnych naukowców zagranicznych. Uprawnionymi podmiotami do składania ofert będą m.in. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe czy instytuty naukowo-badawcze. Na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 300 000 zł. 2012 450 000 zł

18 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 3. Stypendia i wspieranie uzdolnień

19 Wsparcie stypendialne uczniów, słuchaczy i studentów szkół Dolnego Śląska Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki oraz Fundację Edukacji Międzynarodowej Cel zadania: wsparcie uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach, a także wykazujących się działalnością społeczną Rezultaty zadania: zwiększenie liczby stypendystów i podniesienie kompetencji kluczowych uczniów 2012-20142012 r.2013 r.2014 r. 4 549 2851 694 5291 549 0101 305 746

20 20 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 3. STYPENDIA I WSPIERANIE UZDOLNIEŃ ZADANIE Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.3 Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość całkowita projektu 8 051 749 zł w tym: Środki unijne 6 843 986,65 zł (85 %) Budżet Państwa 1 086 986,11 zł (13,5 %) Budżet Województwa Dolnośląskiego 120 776,24 zł (1,5 %) Okres realizacji w latach 2008 - 2014 Projekt realizowany w całości przez Wydział Edukacji i Nauki Cele projektu oraz rezultaty: stworzenie warunków równych szans uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast oraz ograniczenie istniejących barier edukacyjnych, umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napotykającym bariery (głównie materialne) w rozwoju edukacyjnym, podniesienie potencjału regionu w zakresie edukacji poprzez promocję uczniów wybitnie uzdolnionych

21 21 W ramach zadanie realizowane jest wsparcie finansowe za osiągnięcia w nauce dla uczniów i słuchaczy Zadanie realizowane jest przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego Cel zadania: wsparcie uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce Rezultaty zadania: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy 2012 r. 82 000

22 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. Funkcjonowanie jednostek edukacyjnych 2012-20252012 r.2013 r.2014 r.2015-2025 1 010 855 37567 461 04369 402 60071 166 071802 825 661

23 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ZADANIE : 1. Działalność jednostek budżetowych Zadanie obejmuje: 1. Wydatki na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych w wysokości 60 205 228 zł, w tym: dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 47 019 497 zł dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 13 185 731 zł. 2.Wydatki Wydziału Edukacji i Nauki w wysokości 1 713 241 zł z przeznaczeniem na: odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli i udział w grantach, nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, dofinansowanie zadań realizowanych przez Wydział i powierzonych jednostkom oświatowym. 3.Rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej na ewentualne zmniejszenie subwencji i do podziału na jednostki z przeznaczeniem na wydatki statutowe i nowe zadania w wysokości 1 500 000 zł. 4.Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za słuchaczy szkół policealnych, kolegiów i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych w kwocie 22 000 zł. Wartość zadania: 63 440 469 zł. Zadanie realizowane jest od 1999 r., czyli od powstania Samorządu Województwa Dolnośląskiego Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki w partnerstwie z wojewódzkimi oświatowymi jednostkami organizacyjnymi Cel zadania: finansowanie szkół i placówek oświatowych o charakterze regionalnym, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 2012-20252012 r.2013 r.2014 r.2015-2025 961 203 81363 440 46965 892 52467 655 995764 214 825

24 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. DUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ZADANIE: 2. Dotacje na prowadzenie Filii Bibliotek Pedagogicznych Zadanie obejmuje przekazywanie na podstawie zawartych porozumień dotacji celowych dla 19 powiatów z terenu Dolnego Śląska na prowadzenie: - 2 Bibliotek Pedagogicznych w Oławie i Lubinie - 17 Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, które zlokalizowane są w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze Śląskiej, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i Złotoryi. Wartość zadania: 3 564 888 zł. Zadanie realizowane jest od 1999 r., czyli od powstania Samorządu Województwa Dolnośląskiego Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki w partnerstwie z powiatami z terenu Dolnego Śląska Zadnie realizowane jest przez Wydział Edukacji i Nauki Celem zadania jest dostosowanie sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska do rzeczywistych potrzeb społecznych. 2012-20252012 r.2013 r.2014 r.2015-2025 49 195 8763 564 8883 510 076 38 610 836

25 PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA GRUPA ZADAŃ 4. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ZADANIE: „EConomic Educational - Structure” („Terytorialna Struktura Edukacyjno – Gospodarcza”) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Europa Wschodnia Wartość całkowita projektu - 972 588 zł, w tym : Środki unijne - 826 670 zł (85%) Środki budżetu - 145 888 zł (15% ) Dotychczas poniesione wydatki – 456 582zł Okres realizacji: 2010 r. – 2012 r. Projekt realizowany przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Cel projektu: zbudowanie nowoczesnej międzynarodowej struktury edukacyjnej dla tutorów, odpowiadającej regionalnym potrzebom edukacyjno-gospodarczym na obszarze państw Europy Centralnej, objętej projektem (Austria – partner wiodący, Niemcy, Czechy, Słowenia, Włochy, Polska, Ukraina) Rezultaty projektu: utworzenie stałych regionalnych struktur zarządzania „ET-MANAGEMENT” połączonych na szczeblu ponadnarodowym w meta – strukturę „ET-JOINT- MANAGEMENT” powstałych w oparciu o opracowane wspólnie wytyczne, koncepcje i plany działań i plany działań 2012 r. 455 686


Pobierz ppt "PRZEDSIĘWZIĘCIE II. EDUKACJA I NAUKA. GRUPA ZADAŃ 1. Rozwój infrastruktury oświatowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google