Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REORGANIZACJA I RESTRUKTURYZACJA OBSZARU SPOŁECZNEGO.  zmiana modelu funkcjonowania Pałacu Młodzieży / likwidacja PM jako jednostki oświatowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REORGANIZACJA I RESTRUKTURYZACJA OBSZARU SPOŁECZNEGO.  zmiana modelu funkcjonowania Pałacu Młodzieży / likwidacja PM jako jednostki oświatowej."— Zapis prezentacji:

1 REORGANIZACJA I RESTRUKTURYZACJA OBSZARU SPOŁECZNEGO.  zmiana modelu funkcjonowania Pałacu Młodzieży / likwidacja PM jako jednostki oświatowej

2 Powody rozpoczęcia działań na rzecz zmiany modelu funkcjonowania PM? WYŁĄCZNIE CENTRALNE USYTUOWANIE OFERTY PAŁACU – BRAK REALIZACJI OFERTY W INNYCH CZĘŚCIACH MIASTA. STOSUNKWO NISKA LICZBA STAŁYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W SKALI ROKU. BRAK ZINTEGROWANIA OFERTY Z OFERTĄ INNYCH INSTYTUCJI. WYCZERPANA FORMUŁA FUNKCJONOWANIA WYŁĄCZNIE W JEDNYM MIEJSCU. BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OFERTY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE.

3 Powody rozpoczęcia działań na rzecz zmiany modelu funkcjonowania PM? WYSOKIE KOSZTY FUNKCJONOWANIA W STOSUNKU DO LICZBY STAŁYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI INWESTO- WANIA W BUDYNEK GŁÓWNY PM PRZY OBECNEJ FORMULE FUNKCJONOWANIA. CHĘĆ POZYSKANIA DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU OFERTY W BUDYNKU. CHĘĆ UPORZĄDKOWANIA OFERTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RODZAJAMI - PM JAKO OFERTA EDUKACYJNA W OBSZARZE KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM.

4 Miasto Gdańsk przygotowało propozycję zmian w siatce oświatowej, która jest początkiem procesu, a nie jakimkolwiek jego końcem. Nieprawdą jest to, że cokolwiek jest już przesądzone. Jest prawdą, że chcemy dyskutować nad tym, jak ma to wyglądać. Obecna formuła organizacyjna jest bardzo kosztowna i spełnia potrzeby stosunkowo niewielkiej liczby mieszkańców (2007 stałych uczestników zajęć/rok wg dokumentów składanych do UMG; niespełna 1800 wg danych podanych przez PM na stronie www). Fakty o sprawie Nie jest prawdą, że chcemy zlikwidować Pałac Młodzieży i ofertę zajęć pozaszkolnych dla dzieci. Mówimy jedynie o zmianie formuły jego funkcjonowania.

5 Prawdą jest, że całe miasto potrzebuje oferty zajęć podobnych do tych, które odbywają się w Pałacu Młodzieży. Nie wszyscy mogą dowozić swoje dzieci na Ogarną. Ale nie jest prawdą, że na Ogarnej nie będzie oferty zajęć podobnej do tej oferowanej obecnie. Fakty o sprawie Prawdą jest, że Pałac Młodzieży tworzą pracownicy zatrudnieni na Karcie Nauczyciela, czyli nauczyciele w liczbie 52 osób, na 44,38 pełnego etatu. Do tego dochodzi 23,2 etatu (tj. 26 osób administracji), tak więc przy rocznym budżecie placówki na poziomie 3.828. 125 zł, na płace wydatkujemy 3.250.000 zł, a 572.000 zł na pozapłacowe elementy.

6 Nie jest też prawdą, że mamy jakiekolwiek plany sprzedaży budynku, niemniej chcielibyśmy w nim mieć dużo mniej powierzchni biurowej i administracyjnej, a więcej dla usług służących poszczególnym grupom społecznym: NGO’som, seniorom, dzieciom, młodzieży itd. Prawdą jest, że budżet Pałacu Młodzieży powstaje w wyniku stosownego odpisu od subwencji oświatowej na każdego gdańskiego ucznia, uczącego się w szkole publicznej i musimy podjąć starania, aby mógł on służyć większej grupie młodych gdańszczan. Fakty o sprawie

7 Prawdą jest, że w przygotowanym komplecie projektów uchwał intencyjnych używa się słowa likwidacja, jednak nie dość, że mówimy o zamiarze, to jeszcze chodzi o likwidację wyłącznie placówki oświatowej. Nie jest prawdą, że podjęte zostały decyzje, co do tego jaka działalność dodatkowa miałaby wprowadzić się do budynku Pałacu, czy jakie inne podmioty miałyby tam realizować ofertę dla innych grup odbiorców; nie została zamknięta także ostateczna koncepcja dalszego funkcjonowania PM – to właśnie ma być przedmiotem dyskusji. Fakty o sprawie

8 Prawdą jest, że oferta edukacyjna skierowana do młodych gdańszczan musi zostać zintegrowana na terenie całego miasta bez względu na podmiot ja realizujący – oferta PM musi się „zazębiać” z ofertą edukacyjną GAK czy Bibliotek. Nie jest prawdą, że oferta realizowana w budynku PM miałaby być podzielona pomiędzy rożne ośrodki dzielnicowe. Część pracowni musi tam zostać, część zajęć może być realizowana wyłącznie w dzielnicach (w tym na ul. Ogarnej czy ul. Aksamitnej jako ośrodku dzielnicowym). Zatem cały czas mówimy o poszerzaniu oferty przez zmianę formuły działania. Fakty o sprawie

9 Podsumowując: PAŁAC MŁODZIEŻY POZOSTAJE JAKO OFERTA DLA GDAŃSZCZAN I JEST ONA ROZSZERZANA. NAWET NAZWA ZOSTAJE. ZMIENIONA ZOSTAJE WYŁĄCZNIE FORMUŁA PRAWNA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU. ZAJĘCIA POZOSTAJĄ DALEJ BEZPŁATNE LUB ODPŁATNE SYMBOLICZNIE. BĘDZIE MOŻNA KORZYSTAĆ W SPOSÓB ŁĄCZONY Z OFERTY CENTRALNEJ, ALE TAKŻEJ NIECO UBOŻSZEJ OFERTY DZIELNICOWEJ. CZĘŚĆ KADRY POZOSTANIE ZATRUDNIONA DALEJ W JEDNOSTCE.

10 Co chcielibyśmy przedyskutować? JAKIE ZAJĘCIA MOŻNA POWIELIĆ W DZIELNICACH, A JAKIE MUSZĄ POZOSTAĆ REALIZOWANE CENTRALNIE? JAKIE DODATKOWE AKTYWNOŚCI DLA INNYCH GRUP POWINNY SIĘ POJAWIĆ? NA JAKICH ZASADACH ZATRUDNIANA MIAŁBY BYĆ KADRA STAŁA I UZUPEŁNIAJĄCA W NOWEJ JEDNOSTCE? NA JAKICH ZASADACH INNE AKTYWNOŚCI BĘDĄ MOGŁY BYĆ TAM REALIZOWANE I PRZEZ KOGO? KTÓRY Z PROPONOWANYCH WARIANTÓW JEST NAJLEPSZY DLA OSIĄGNIECIA WSPÓLNYCH CELÓW?

11 Przygotowanie analizy oraz rekomendacji dla zmian + lista uchwał intencyjnych Jakie miały być etapy pracy? Rozmowa telefoniczna z Dyrektorami placówek Spotkanie dialogowe / konsultacyjne i prezentacja szczegółów Spotkania dialogowe w tematycznych grupach roboczych Podsumowanie prac i rekomendacja dla PMG i RMG Spotkanie z Kadrą placówek i list do Rodziców Spotkania z Dyrektorami placówek i ustalenie spotkań z Kadrą Styczeń [III tydzień] Listopad-GrudzieńStyczeń [IV tydzień] Luty-MarzecKwiecień

12 Sesja Rady Miasta Gdańska – podjęcie uchwał Jakie miały być etapy pracy? Przygotowania do wdrożenia zmian / przeprowadzki / konkursy Wdrożenie zmian / nowa formuła funkcjonowania WrzesieńMaj Czerwiec-Sierpień

13 OPCJA 1. Pałac Młodzieży zostaje rozwiązany jako placówka oświatowa, a jego zadania zostają przeniesione do Gdańskiego Archipelagu Kultury – jednostki organizacyjnej Miasta. Oferta zintegruje się z ofertą GAK dla dzieci i młodzieży. Oferta sportowa realizowana przez MOSiR (w różnych miejscach). Część pracowników zostaje zatrudniona na etatach w GAK, część może być zatrudniona w MOSiR – pozostałe zajęcia będą realizowane jako usługi zlecane w ramach zamówień publicznych lub umów o dzieło/zlecenie. Oferta realizowana głównie w budynku „Ogarna 56”, „Aksamitna” i filiach GAK (7). W ustalonych przypadkach w oparciu o „Otwarte Szkoły”.

14 OPCJA 2. Pałac Młodzieży zostaje rozwiązany jako placówka oświatowa, a w jego miejsce powołana zostaje jednostka powstała z połączenia OKUN i PM. Jednostka pod nazwą Centrum Kreatywnej Pedagogiki będzie realizowała ofertę rozwoju szkoleniowego dla nauczycieli (pod szyldem Centrum) oraz koordynowała ofertę kulturalno-artystyczną i zarządzała m.in. budynkiem „Ogarna 56” pod szyldem/marką PAŁAC MŁODZIEŻY. Oferta sportowa realizowana będzie przez MOSiR (w różnych miejscach). Oferta realizowana przez GAK dla dzieci i młodzieży będzie podlegała uzgadnianiu z CKP – PM. Część pracowników zostaje zatrudniona na etatach w CKP, część może być zatrudniona w MOSiR – pozostałe zajęcia będą realizowane jako usługi zlecane w ramach umów o dzieło/zlecenie. Oferta realizowana w budynku „Ogarna 56”, „Aksamitna” oraz przez „Otwarte Szkoły” i „Domy Sąsiedzkie/Centra Aktywności Lokalnej” (do 10 punktów na terenie miasta).

15 OPCJA 3. Pałac Młodzieży zostaje rozwiązany jako placówka oświatowa. W jego miejsce powołana zostanie mała jednostka, która administrować będzie budynkami obecnego PM oraz koordynacją oferty i kalendarza zajęć, a także zintegrowaniem oferty feryjno-wakacyjnej w całym mieście. Oferta sportowa realizowana przez MOSiR (w różnych miejscach). Część pracowników (głównie administracyjnych) zostaje zatrudniona na etatach w nowej jednostce o tej samej nazwie, część może być zatrudniona w MOSiR – pozostałe zajęcia będą realizowane jako usługi zlecane w ramach zamówień publicznych; umów o dzieło/zlecenie oraz W RAMACH KONKURSÓW GRANTOWYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄ- DOWYCH lub wręcz pełnienie roli operatora programu zostanie zlecone tą drogą (konkurs na min. 2 lata).

16 OFERTA DLA DZIECI / CO I GDZIE? ZESPOŁY ROBOCZE -2 pracowników Pałacu Młodzieży -2 przedstawicieli Rady Rodziców -2 radnych Miasta Gdańska -1 przedstawiciel zarządu dzielnicy Śródmieście -2 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych -2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku -2 przedstawicieli instytucji kultury w Gdańsku -2 przedstawicieli Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

17 ZESPOŁY ROBOCZE OFERTA DODATKOWA / CO I GDZIE? -2 pracowników Pałacu Młodzieży -2 przedstawicieli Rady Rodziców -2 radnych Miasta Gdańska -1 przedstawiciel zarządu dzielnicy Śródmieście -5 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych -2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku -2 przedstawicieli miejskich instytucji kultury

18 ZESPOŁY ROBOCZE KADRA / ZATRUDNIENIE KTO, GDZIE, NA JAKICH ZASADACH? -5 pracowników Pałacu Młodzieży -2 radnych Miasta Gdańska -1 przedstawiciel każdego z gdańskich oświatowych związków zawodowych -5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku

19 Uwagi, sugestie do koncepcji, pytania i zgłoszenia do zespołów roboczych: palacmlodziezy@gdansk.gda.pl do 16 lutego do godziny 16:00 Uwagi / konsultacje

20


Pobierz ppt "REORGANIZACJA I RESTRUKTURYZACJA OBSZARU SPOŁECZNEGO.  zmiana modelu funkcjonowania Pałacu Młodzieży / likwidacja PM jako jednostki oświatowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google