Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Reorganizacja sieci szkół w Gdańsku - optymalizacja siatki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Reorganizacja sieci szkół w Gdańsku - optymalizacja siatki."— Zapis prezentacji:

1  Reorganizacja sieci szkół w Gdańsku - optymalizacja siatki

2 1.Dlaczego? 2.Jak? 3.Szczegóły dotyczące placówek Powody reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych

3 Dlaczego? Dla poprawy warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli Dla lepszego wykorzystania pomieszczeń szkolnych do realizacji zadań statutowych Dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego poprzez optymalizację oferty edukacyjnej i modernizację bazy warsztatowej Dla zwiększenia oferty i komfortu funkcjonowania w mieście osób wymagających szczególnej troski Dla sporządzenia lepszej oferty w dziedzinie kultury, sportu Dla tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy szkół

4 Jak? Połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 i Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Przeniesienie do budynku po ZSZ nr 9 Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 Przeniesienie Zespołu Szkół Energetycznych do CKUiZ nr 1 Wyłączenie z CKZiU nr 1 CKU, w skład którego wchodzi OKUN. Powołanie Centrum Kreatywnej Pedagogiki Połączenie w Zespół Szkół Ogólnokształcących: IX LO i Gimnazjum nr 1 Włączenie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr ….: XXI Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego Nr 2

5 Jak? Połączenie w zespół Gimnazjum 48 i SP 85 Utworzenie Zespołu Szkół Przyszpitalnych Utworzenie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Scentralizowanie obsługi szkół i placówek: połączenie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Przygotowanie prawnych podstaw do efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na sport powszechny: rozwiązanie GOKF, przejęcie zadań przez MOSiR Przeniesienie działań Pałacu Młodzieży do ośrodków dzielnicowych i skoordynowanie ich działań z ofertą GAK

6 Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 Zawody Technik krajobrazu Fryzjer Wizażysta Kosmetyczka Ogrodnik Technolog odzieży Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 i włączenia do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 następujących szkół: Technikum Nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 21, Technikum Nr 9, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9, Szkoła Policealna Nr 9, Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 9

7 W skład CKZiU nr 3 wejdą Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych Liczba uczniów: 308 Liczba oddziałów: 13 Nauczyciele: osoby 34, etaty 34,85 Adm+Obsł: osoby 20, etaty 15,5 Zmianowość 0,78 Budżet: 2 924 193 zł; wydatki pozapłacowe 652 206 zł ZSZ nr 9 Liczba uczniów: 347 Liczba oddziałów: 17 Nauczyciele: osoby 56, etaty 54,14 Adm.+Obsł.: osoby 42, etaty 38,3 Zmianowość 0,66 Budżet: 5 500 000 zł, wydatki pozapłacowe 1 300 000

8 Analiza W obu zespołach szkół w roku szkolnym 2015/2016 zmianowość spadnie poniżej 0,5 z uwagi na klasy likwidowane z mocy ustawy (co oznacza wykorzystanie obu szkół tylko w połowie!) Stany klas w obu szkołach są poniżej średniej; połączenie szkół pozwoli na utworzenie klas „2 profilowych” i dopełnienie w ten sposób ich liczebności W wyniku utworzenia CKZiU otwierana jest możliwość kształcenia dorosłych Nowa formuła pozwoli dopracować model szkoły design Klasy „handlowe” (sprzedawcy) zostaną umieszczone w Szkołach Ekonomiczno Handlowych, które mają zmianowość 0,7 Oszczędność środków przeznaczanych na wydatki pozapłacowe

9 Przeniesienie do budynku po ZSZ nr 9 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 Budynki SOSW nr 2, mimo ciągłych napraw nie spełniają norm sanitarnych, p.poż, w grudniu 2014 r. 2 nakazy nadzoru budowlanego Koszty pozapłacowe SOSW nr 2 stanowią 25% ogółu budżetu Możliwość korzystania z basenu przez uczniów SOSW nr 2

10 Przeniesienie Zespołu Szkół Energetycznych do CKUiZ nr 1 Nowo wyremontowany budynek (15 mln zł) CKZiU nr 1 jest wykorzystywany w ciągu tygodnia w 30% Centrum posiada warsztaty i możliwości poszerzania oferty kształcenia zawodowego zarówno w trybie dziennym (szkoła młodzieżowa), zaocznym, wieczorowym, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń Problemy ZSE z realizacją podstawy programowej w klasach technik odnawialnych, brak możliwości utworzenia odpowiedniego warsztatu z uwagi na wysokość pomieszczeń

11 Przeniesienie Zespołu Szkół Energetycznych do CKUiZ nr 1 Liczba uczniów: 733 Liczba oddziałów:30 Nauczyciele : osoby 71, etaty 81,37 Administracja+Obsługa: osoby 34, etaty 30,4 Budżet ZSE: 6 659 560 zł, pozapłacowe 1 273 964 Budżet CKZiU 1: 10 394 345 zł; pozapłacowe 1 865 670 Szkoły zostaną włączone do Centrum Kształceniu Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (w całości uczniowie i nauczyciele) Administracja i obsługa zostanie zracjonalizowana

12 Analiza Budynek po ZSE daje możliwości umieszczenia tam usług społecznych (centrum rehabilitacji, ośrodka dla dzieci autystycznych) Budynek bardzo dobrze skomunikowany Przeniesienie ZSE do CKUiZ nr 1, w którym zaplecze jest lepiej wyposażone, pozwoli na pełną realizację zadań statutowych i podstawy programowej w zawodach energetycznych Nastąpi centralizacja usług edukacyjnych kształcenia ustawicznego w zawodach energetycznych i elektrycznych Pracownicy kadry nauczycielskiej i A+O nie tracą pracy

13 Wykorzystanie budynku po ZSE Niepełnosprawni MOPR Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka Centrum Rehabilitacyjne Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem GCPU

14 Uchwała w sprawie włączenia do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 następujących szkół: Technikum Nr 14, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 (z Zespołu Szkół Energetycznych) Liczba uczniów CKZiU nr 11301 Liczba oddziałów CKZiU nr 150 Nauczyciele : osoby 126etaty106,38 Administracja+Obsługa: osoby62etaty 56,75

15 Utworzenie Centrum Kreatywnej Pedagogiki w wyniku likwidacji Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Nauczyciele OKUN (konsultanci i doradcy metodyczni): osoby 22, etaty 7 Nauczyciele metodycy mają zatrudnienie w szkołach, poza nauczycielami emerytami Administracja+Obsługa: osoby 6, etaty 5; de facto zatrudnieni w CKZiU nr 1 Budżet: 900 000 zł, środki pochodzą w części z wyodrębnionych na dokształcanie i doskonalenie zgodnie z rozporządzeniem (w ubiegłym roku: 1 300 000) Miejsce – Gimnazjum12

16 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 9 w Gdańsku ul. Śluza 3 Liczba uczniów77 Liczba oddziałów3 Nauczyciele : osoby 17,etaty11,11 Administracja+Obsługa: osoby11,etaty 10,2 W budynku znajduje się COPO, wyłączenie z budynku Gimnazjum da możliwość wykorzystania pomieszczeń na archiwa osobowe pracowników zlikwidowanych placówek, które aktualnie są rozproszone w 4 miejscach Włączenie do COPO ZEAS po przygotowaniu reorganizacji Gimnazjum nr 8 na ulicy Żabi Kruk bez problemu wchłonie uczniów Gimnazjum nr 9 Budżet Gimnazjum nr 9:1 358 933 zł; pozapłacowe 278 029 zł

17 Uchwała w sprawie połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr … IX Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 1 IX Liceum Ogólnokształcące ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 Liczba uczniów433 Liczba oddziałów15 Nauczyciele : osoby 40,etaty38,74 Administracja+Obsługa: osoby13,etaty 12 Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 6 Liczba uczniów106 Liczba oddziałów5 Nauczyciele : osoby 26,etaty23,36 Administracja+Obsługa: osoby11,etaty 8,2

18 Połączenie w zespół szkół IX LO i Gimnazjum nr 1 Naturalne połączenie dające wymierne korzyści zarządzania kadrą i bazą Szkoły znajdują się w 1 budynku pod 2 adresami Zgodne z tendencją łączenia w zespoły szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Budżet LO IX:3 242 150 zł; pozapłacowe 453 242 zł Budżet G1- 2 232 730 zł; pozapłacowe 459 466 zł

19 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku osoby/etatyosoby/etaty PPP nr 1 Nauczyciele : 20/20 Administracja+Obsługa: 7/5,1 PPP nr 3 Nauczyciele : 21/20,5 Administracja+Obsługa: 6/3,45 PPP nr 4 Nauczyciele : 24/23,5Administracja+Obsługa: 8/5,51 PPP nr 5 Nauczyciele : 19/17Administracja+Obsługa: 8/4,75 PPP nr 6 Nauczyciele : 8/7Administracja+Obsługa: 5/2,31 PPP nr 7 Nauczyciele : 24/23Administracja+Obsługa: 6/5

20 Utworzenie Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Gdańsku Przygotowanie jednolitej oferty oferowanej przez wszystkie poradnie Racjonalne gospodarowanie środkami na materiały do badań (wspólne zamówienia na testy, pomoce, środki Elastyczne gospodarowanie zasobami kadrowymi wszystkich poradni zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami, szybkie reagowanie na zmiany Utworzenie wspólnej obsługi finansowo kadrowej ZPPP(aktualnie 3,4,6 obsł. COPO; 1,5,7 –samodzielne) Dostosowanie bazy dotychczasowych siedzib do nowych zadań, specjalizacje Nie powoduje redukcji zatrudnienia na etatach pedagogicznych a w odniesieniu do A+O może spowodować urealnienie potrzeb

21 Budżety PPP PPP 1: budżet 1 618 437 zł; pozapłacowe 154 225 zł PPP 3: budżet 1 564 637 zł; pozapłacowe 155 493 zł PPP 4: budżet 1 807 122 zł; pozapłacowe 207 202 zł PPP 5: budżet 1 367 389 zł; pozapłacowe 112 657 zł PPP 6: budżet 667 895 zł; pozapłacowe 56 014 zł PPP 7: budżet 1 682 918 zł; pozapłacowe 148 454 zł Razem budżet: 8 708 398 zł Razem wydatki pozapłacowe: 834 045 zł

22 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku Nauczyciele :osoby 52,etaty44,38 Administracja+Obsługa: osoby26,etaty 23,2 Budżet – 3 828 125 zł; pozapłacowe 572 350 zł Funkcjonowanie Pałacu Młodzieży w aktualnej formule powielającej oferty innych jednostek-także finansowanych z subwencji na ucznia- każe zastanowić się nad przeniesieniem tych zadań do działających w Mieście instytucji o tych samych zadaniach Drogie utrzymanie budynku (w bardzo atrakcyjnym miejscu) nie pozwala na restaurowanie go zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i estetycznymi Miasta

23 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej Al. Grunwaldzka 244 Nauczyciele :osoby 22,etaty16,66 Administracja+Obsługa: osoby15,etaty 13,7 Budżet 2 060 601 zł; pozapłacowe 312 101 zł Budżet finansowany z subwencji na ucznia GOKF stanowi „powielenie” oferty MOSiR

24 Zmiana nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 w na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr …. Aktualny zespół tworzą: Gimnazjum 21 Gimnazjum nr 45 dla Dorosłych Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Szkoła Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej Chłopców Zmiana podyktowana przepisami. Aktualnie ZKPiG 33 nie odzwierciedla szkół tworzących zespół. Uchwały mają charakter porządkujący.

25 Uchwała w sprawie połączenia w Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr… Szkoły Podstawowej nr 85 i Gimnazjum nr 48 Szkoła Podstawowa nr 85 Liczba uczniów: 877 Liczba oddziałów: 39 Nauczyciele : osoby 88,etaty 95,2 Administracja+Obsługa: osoby 30, etaty 26,7 Budżet: 7 612 228 zł; pozapłacowe 1 011 235 zł Gimnazjum Nr 48 Liczba uczniów: 520 Liczba oddziałów 19 Nauczyciele: osoby 55,etaty 59,19 Administracja+Obsługa: osoby 17, etaty14,13 Budżet 4 374 876 zł; pozapłacowe 469 027 zł

26 Analiza Połączenie obu szkół pozwoli na racjonalne wykorzystanie bazy szkoły Zarządzanie 2 szkół przez 1 dyrektora – zobiektywizuje potrzeby kadrowe i organizacyjne

27


Pobierz ppt " Reorganizacja sieci szkół w Gdańsku - optymalizacja siatki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google