Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Mieszkaniowa Łodzi. Poprawa warunków mieszkaniowych łodzian poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Mieszkaniowa Łodzi. Poprawa warunków mieszkaniowych łodzian poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego."— Zapis prezentacji:

1 Polityka Mieszkaniowa Łodzi

2 Poprawa warunków mieszkaniowych łodzian poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i działalności remontowo-modernizacyjnej Podstawą dla efektywnej realizacji polityki mieszkaniowej Łodzi jest - dzięki zastosowaniu odpowiednich działań porządkujących/systemowych – stworzenie warunków konkurencyjnych: rynkowych, przestrzennych i organizacyjnych, sprzyjających modernizacji i remontom oraz rozwojowi nowego budownictwa w centralnych obszarach Łodzi. Misja Polityki Mieszkaniowej Łodzi

3 Polityka mieszkaniowa Łodzi składa się z trzech podstawowych poziomów:

4 Cele operacyjne w latach 2012 – 2020+ Polityka Mieszkaniowa skoncentruje się na czterech celach operacyjnych: Cel operacyjny I: Miasto odnowionych kamienic Cel operacyjny II: Miasto o rosnącym udziale mieszkań prywatnych Cel operacyjny III: Miasto przyjazne lokatorom Cel operacyjny IV: Miasto bez eksmisji na bruk

5 Cel operacyjny I : Miasto odnowionych kamienic Planowane działania obejmują: I.Zabudowane nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi (program Mia100 Kamienic): 1. Remonty bieżące i konserwacje budynków 2. Rewitalizacja kwartałów śródmiejskich 3. Oś ulicy Piotrkowskiej i związane z nią obszary kluczowe w centrum miasta, decydujące o łódzkiej tożsamości kulturowej i historycznej 5. Księży Młyn 6. Zagospodarowanie wolnych przestrzeni w budynkach mieszkalnych nadających się do zamieszkania, a mających status lokalu mieszkalnego, a także tych, które mogą mieć status lokalu mieszkalnego 7. Remonty i porządkowanie otoczenia obszarów rewitalizowanych - przestrzeni publicznych przyległych do kwartałów mieszkalnych poddanych rewitalizacji: powierzchni ulic, chodników, instalacji przyległych do kwartałów rewitalizowanych oraz pierzei poddanych rewitalizacji i skoncentrowanym remontom 8. Porządkowanie podwórek II. Zabudowane nieruchomości wspólnot mieszkaniowych - poprzez pomoc w zdobyciu środków zewnętrznych, także w drodze współpracy z instytucjami finansowymi Efekt realizacji: zatrzymanie procesu degradacji i poprawa jakości zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic centralnych.

6 Zakładany efekt działań remontowych

7 Cel operacyjny II: Miasto o rosnącym udziale mieszkań prywatnych Program prywatyzacji części zasobu komunalnego Miasta do roku 2020 W obszarze mieszkań komunalnych Miasto powinno zdecydowanie ograniczyć swój stan posiadania. Z racjonalnych względów ekonomicznych Miasto wycofa się przy tym z wysokich bonifikat stosowanych przy wykupie mieszkań komunalnych: a)Programy skoncentrowanej prywatyzacji zasobu komunalnego (do roku 2020 w posiadaniu Łodzi powinno pozostać w sumie około 15 tysięcy mieszkań komunalnych – licząc wielkość zasobu bez uwzględniania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych), b) Program całkowitego wyjścia gminy z małych wspólnot mieszkaniowych, c) Program wspierający finansowo wykup mieszkań komunalnych w Łodzi według zunifikowanych zasad, zgodnie z interesem Miasta, d) Program sprzedaży miejskich działek pod zabudowę mieszkaniową w centrum miasta i socjalną poza jego centrum.

8 Cel operacyjny III: Miasto przyjazne lokatorom Poprawa sprawności zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym poprzez profesjonalizację zarządzania nieruchomościami gminnymi. Programy specjalne Miasta – określone w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi obejmujące: a) Pomoc mieszkaniową dla osób opuszczających domy dziecka, b) Program Start dla absolwentów łódzkich szkół i uczelni, c) Przyjazne domy dziecka (pomoc dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych), d) Program Senior (pomoc mieszkaniowa dla osób starszych, zwalniających dotychczas zajmowane a nieadekwatne do swoich potrzeb i możliwości finansowych lokale komunalne)

9 Wysokość bonifikat obowiązująca do wniosków o wykup lokalu mieszkalnego, złożonych do dnia 30.06.2013r. (w %)

10 Wysokość bonifikat obowiązująca do wniosków o wykup lokalu mieszkalnego, złożonych w okresach 01.07.2013r. - 30.06.2014r. i po 30.06.2014r. (w %) W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych z jednej nieruchomości, gdzie wnioski o wykup złożą równocześnie wszyscy najemcy - bonifikatę zwiększa się o 5 %

11 Wysokość bonifikat obowiązująca do wniosków o wykup lokalu mieszkalnego, złożonych po dniu 30.06.2013r., usytuowanego w budynku wybudowanym, wyremontowanym lub zmodernizowanym po 01.01.1986r. (w %) W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych z jednej nieruchomości gdzie wnioski o wykup złożą równocześnie wszyscy najemcy - bonifikatę zwiększa się o 5 %

12 Cel operacyjny IV: Miasto bez eksmisji na bruk Program skierowania części zasobu komunalnego na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Program organizacyjnie i finansowo wspartych przez Miasto przeprowadzek najemców do lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, w miarę realizacji i postępów poszczególnych programów Polityki Mieszkaniowej. Program remontów i przystosowania istniejącego zasobu poza centrum Łodzi na potrzeby zasobu mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w gestii Gminy - do stanu ilościowego i technicznego przewidzianego przez opracowane w tym celu gminne standardy. Program odzyskiwania lokali komunalnych i socjalnych przez Miasto, w tym: - bieżący monitoring najmu i przejmowania mieszkań przez nowych najemców - bieżący monitoring stanu wykorzystania wolnych lokali należących do Miasta Program wyprowadzenia mieszkalnego zasobu socjalnego Miasta poza ścisłe centrum Łodzi.

13 Standardy remontowe - wyposażenie maksymalne i minimalne budynków z lokalami socjalnymi i dla lokali socjalnych wchodzących w skład wyodrębnionego zasobu lokali socjalnych Standard minimalny Standard maksymalny 1. Budynki poza centrum miasta i obszarami rewitalizowanymi (niewpisane do ewidencji/rejestru zabytków) 1. Budynki poza centrum miasta i obszarami rewitalizowanymi (niewpisane do ewidencji/rejestru zabytków) 2. Zasób w stanie technicznym do tzw. "śmierci technicznej", nieprzeznaczony do remontu kapitalnego ani gruntownego 2. Zasób w stanie technicznym do tzw. "śmierci technicznej", nieprzeznaczony do remontu kapitalnego, ani gruntownego 3. Dostęp do wody poza budynkiem 3. Dostęp do wody w lokalu 4. Wc poza budynkiem 4. Wc i łazienka w lokalu 5. Ogrzewanie piecowe - sprawne 5. Ogrzewanie piecowe - sprawne 6. Lokale wyposażone w instalację elektryczną 6. Lokale wyposażone w instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną 7. Urządzenie do przygotowywania posiłków - kuchnia węglowa 7. Urządzenie do przygotowywania posiłków - kuchnia węglowa lub elektryczna 8. Lokale nadające się do zasiedlenia - ściany czyste, okna i drzwi zamykające się, podłoga w dostatecznym stanie technicznym 8. Lokale z czystymi ścianami, okna i drzwi zamykające się (naprawione), podłoga w dobrym stanie technicznym

14 Standardy remontowe (wyposażenie) pomieszczeń tymczasowych spełniające wymogi ustawowe Pomieszczenie tymczasowe powinno: - nadawać się do zasiedlenia, - posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę, chociażby urządzenie to znajdowało się poza budynkiem, - posiadać dostęp do wc, chociażby urządzenie to znajdowało się poza budynkiem, - posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne, - posiadać możliwość ogrzewania, - posiadać niezawilgocone przegrody budowlane, - zapewnić możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, - mieć powierzchnię mieszkalną, co najmniej 5 m 2 na jedną osobę.

15 Polityka czynszowa Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: 1) mieszkanie bez wc, przy czym: a) wc w budynku - 10 %, b) wc poza budynkiem - 15 %, 2) mieszkanie bez łazienki - 5 %, 3) mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 5 %, 4) mieszkanie bez gazu przewodowego - 5 %, 5) mieszkanie bez urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych - 5 %, 6) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny lub mieszkanie, w którym ze względu na zły stan techniczny podstemplowano stropy - 15 %, 7) mieszkanie w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego (zakwalifikowanego do remontu w danym roku kalendarzowym) lub mieszkanie zawilgocone lub zagrzybione - 15 %, 8) mieszkanie usytuowane poza strefą centralną; a) w strefie śródmiejskiej - 5 %, b) w pozostałych strefach - 10 %, 9) mieszkanie usytuowane powyżej 4 piętra w budynku bez windy - 10 %, 10) mieszkanie ze wspólną używalnością kuchni lub łazienki - 5 %, 11) mieszkanie usytuowane w budynku przekazanym do mieszkaniowego zasobu Gminy przez inwestorów z przeznaczeniem na lokale zamienne w ramach realizacji programów rewitalizacyjnych - 10 %. Suma wszystkich zniżek stosowanych przy ustalaniu stawki czynszu, nie może przekroczyć 50 %.

16 Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: mieszkanie w budynku, w którym przeprowadzona została termomodernizacja po dniu 16 kwietnia 2002r. - 20 %, mieszkanie usytuowane w nowo wybudowanych budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi - 30 %, mieszkanie usytuowane w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, w których przeprowadzono remont kapitalny - 30 %. Czynniki podwyższające obowiązują przez okres 10 lat od daty oddania budynku do użytkowania po jego wybudowaniu oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia remontu kapitalnego.

17 Gminny dodatek czynszowy ustala się procentowo do wielkości kwoty, o jaką uległ wzrostowi czynsz najmu lokalu, z uwzględnieniem otrzymywanego dodatku mieszkaniowego na ten cel. Gminny dodatek czynszowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi: 1) dochód w gospodarstwie jednoosobowym: a) do 90% najniższej emerytury - dodatek - 95%, b) powyżej 90% do 120% najniższej emerytury - dodatek - 75%, c) powyżej 120% do 150% najniższej emerytury - dodatek - 50%, 2) dochód w gospodarstwie wieloosobowym: a) do 70% najniższej emerytury - dodatek - 95%, b) powyżej 70% do 100% najniższej emerytury - dodatek - 75%, c) powyżej 100% do 120% najniższej emerytury - dodatek - 50%. System wsparcia dla najuboższych

18 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta Łodzi Finansowanie utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi i Skarbu Państwa (podlegającego komunalizacji) będzie pochodziło z następujących źródeł: 1) czynsze z najmu lokali mieszkalnych, 2) czynsze z najmu lokali użytkowych, 3) pozostałe przychody - pożytki z reklam, odszkodowania, 4) opłaty za użytkowanie nieruchomości (np. z tytułu umieszczenia przekaźników telefonii komórkowej), 5) źródła zewnętrzne: a) dotacje (np. WFOŚiGW, fundusze unijne), b) pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, c) środki z kredytów, obligacji itp, 6) zintensyfikowane działania windykacyjne oraz inne powodujące zmniejszenie zadłużenia, 7) dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, 8) dochody ze sprzedaży gruntów. W wyniku realizacji przyjętego Programu, planowane jest osiągnięcie w 2016 roku takiego poziomu dochodów, który będzie pokrywał roczne wydatki na utrzymanie zasobu.

19 Dziękuję za uwagę Radosław Stępień Radosław Stępień Wiceprezydent Miasta Łodzi Łódź, 12.06.2012r. Łódź, 12.06.2012r.


Pobierz ppt "Polityka Mieszkaniowa Łodzi. Poprawa warunków mieszkaniowych łodzian poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google