Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych 15 września 2015 r. Podregion Zielonogórski 634 549 ludności Podregion Gorzowski 386 921 ludności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych 15 września 2015 r. Podregion Zielonogórski 634 549 ludności Podregion Gorzowski 386 921 ludności."— Zapis prezentacji:

1 I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych 15 września 2015 r. Podregion Zielonogórski 634 549 ludności Podregion Gorzowski 386 921 ludności Prezentacja raportu zbiorczego dla woj. lubuskiego pn. „Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie woj. lubuskiego. Nierówności w zdrowiu w województwie lubuskim. Podsumowanie rozmów w powiatach”

2 1.„Dobre zdrowie jest kluczem do wzrostu gospodarczego i długotrwałego rozwoju” Decyzja Parlamentu Europejskiego nr 1786/2002/EC „Program działań Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego (2003-2008) 2.„Nie może być dobrej gospodarki bez zdrowia tych, którzy uczestniczą w jej rozwoju” prof. B. Samoliński 3.„Inwestycja w zdrowie jako inwestycja w rozwój województwa” Wojewoda Lubuski 4.Health is everybody's business Health 21, WHO Europe …istnieje silna teoretyczna i empiryczna podstawa do twierdzenia, że kapitał ludzki przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Jako że kapitał ludzki ma znaczenie dla sytuacji gospodarczej, a zdrowie stanowi ważny czynnik kapitału ludzkiego, zdrowie ma znaczenie dla sytuacji gospodarczej. Jednocześnie sytuacja gospodarcza ma także wpływ na zdrowie.” Suhrcke M., et al.. The contribution of health to the economy of the European Union, Luxemburg, Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2005

3 WYRÓWNYWANIE NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU -DZIAŁANIA WOJEWODY LUBUSKIEGO 1.Uczestnictwo Wojewody Lubuskiego w międzynarodowym projekcie „Joint Action – Equity Action” (Równość w zdrowiu). 2.Wojewoda Lubuski w sierpniu 2013 r. opracował diagnozę ochrony zdrowia w woj. lubuskim obejmującą: sytuację demograficzno – epidemiologiczną, stan i potrzeby infrastrukturalne ochrony zdrowia (organizacja i stan infrastruktury, kadra medyczna, aparatura i sprzęt medyczny oraz stan budynków), stan i potrzeby w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji (realizowane programy zdrowotne, analiza czynników ryzyka w miejscach pracy, niepełnosprawność). 3.Dane z diagnozy i problem nierówności w zdrowiu znalazł swoje odzwierciedlenie w Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. 4.Diagnozę ochrony zdrowia pogłębiono do poziomu powiatów i gmin - cykl spotkań „Rozmowy o zdrowiu w powiatach”. 5. W trakcie opracowania raport dot. „Stan opieki nad matką i dzieckiem w poszczególnych powiatach woj. lubuskiego w latach 2012 - 2014” Podjęte dotychczas działania stanowią wstęp do mapowania potrzeb zdrowotnych na poziomie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego w skali województwa, powiatów oraz gmin. Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych - 15 września 2015 r.

4

5 Przyczyny nierówności w zdrowiu: czynniki społeczno – ekonomiczne i środowiskowe – 50% (styl życia, rozwój cywilizacji, wzorce zachowań, uwarunkowania lokalne) dostęp do świadczeń zdrowotnych – 25% Występują nierówności w zdrowiu mieszkańców województwa w odniesieniu do: miejsca zamieszkania – zróżnicowanie międzywojewódzkie (niższa niż średnio w kraju i Unii Europejskiej przeciętna długość życia - Lubuszanki zamieszkałe na wsi żyją najkrócej w kraju), w poszczególnych powiatach duże zróżnicowanie umieralności i chorobowości oraz dostępności do świadczeń płci – mężczyźni umierają częściej (szczególnie w przypadku zewnętrznych przyczyn zgonów) i żyją krócej niż kobiety wieku – inna specyfika chorób i przyczyn zgonów u dzieci i osób starszych oraz występujące zróżnicowanie stanu zdrowia osób w tym samym wieku zróżnicowania społeczno – ekonomicznego (styl życia, świadomość zachowań prozdrowotnych, zamożność, wykształcenie) WNIOSKI Z „DIAGNOZY...” Komisja WHO ds. Społecznych Determinantów Zdrowia definiuje równość w zdrowiu jako „brak sprawiedliwych i możliwych do uniknięcia lub wyrównania różnic w zdrowiu między grupami ludności”.

6 CYKL SPOTKAŃ W POWIATACH Działania podjęte przez Wojewodę rozszerzono o cykl spotkań w powiatach województwa lubuskiego, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego (szczebla powiatowego i gminnego), Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego, straży pożarnej, oraz świadczeniodawcy udzielający świadczeń na terenie poszczególnych powiatów. Cel: aktywizacja służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia, konieczności usprawnienia i zintegrowania działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia na poziomie lokalnym, ocena zagrożeń związanych z upływającym z końcem 2016 roku terminem dostosowania obiektów ochrony zdrowia do wymagań sanitarnych określonych przepisami prawa, diagnoza potrzeb w zakresie wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w nowej perspektywie finansowania na lata 2014 – 2020, pogłębienie wiedzy o stanie ochrony zdrowia na poziomie powiatów i gmin w związku z tworzeniem map potrzeb zdrowotnych, podsumowanie interdyscyplinarnych spotkań i rozmów w powiatach województwa lubuskiego, inspiracja do podjęcia wielosektorowych działań służb publicznych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa i przeciwdziałania/ograniczenia występowania nierówności w zdrowiu na poziomie regionu.

7 Cel - całościowe spojrzenie na świadczenia dla mieszkańców regionu przy niedostatku jednolitego mechanizmu realizowania regionalnej polityki zdrowotnej

8 Wg danych WHO można zapobiec ok. 40% zgonów z powodu nowotworów. Ponad 80% zachorowań na nowotwory złośliwe można przypisać czynnikom środowiskowym. Europejski Kodeks Walki z Rakiem – możliwe do zredukowania czynniki rozwoju nowotworów:  palenie tytoniu,  nadmierne spożycie alkoholu,  złe nawyki żywieniowe,  mała aktywność fizyczna,  nadwaga i otyłość,  środowiskowe i zawodowe czynniki rakotwórcze, m.in. bierne palenie tytoniu,  biologiczne czynniki rakotwórcze (HBV i HPV). Pierwotna profilaktyka nowotworów przez racjonalny sposób żywienia, aktywność fizyczną i utrzymywanie prawidłowej masy ciała jest kompatybilna z profilaktyką innych chorób cywilizacyjnych, np. choroby układu krążenia i cukrzyca typ II. Istotna jest więc realizacja celów strategicznych NPZ prowadzących do poprawy ogólnego stanu zdrowia populacji.

9 Realizacja NPZ w woj. lubuskim (na poziomie wszystkich JST) Najczęściej realizowane są programy mające na celu: zwiększenie aktywności fizycznej ludności, poprawę sposobu żywienia, zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, programy, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa (alkoholizm, narkomania). Rzadko podejmuje się działania skierowane na: poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie bezpieczeństwa, w tym przestrzegania praw pacjenta, poprawę opieki zdrowotnej nad matką i małym dzieckiem, aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa i edukacji zdrowotnej. Problemem w większości JST jest brak osób/ stanowisk, które zajmowałyby się wyłącznie zagadnieniami ochrony zdrowia. Osoby wskazane na wniosek Wojewody przez JST do kontaktu ws ochrony zdrowia realizują je jako zadanie dodatkowe poza głównym zakresem obowiązków (np. z zakresu pomocy społecznej, kultury, sportu czy spraw obronnych, BHP) w przeciwieństwie do odrębnych, umocowanych struktur pomocy społecznej PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK. !

10


Pobierz ppt "I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych 15 września 2015 r. Podregion Zielonogórski 634 549 ludności Podregion Gorzowski 386 921 ludności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google