Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE KOMPONENTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWY OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE KOMPONENTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWY OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE KOMPONENTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWY OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH

2 KSIG Główny Urząd Geodezji i Kartografii od 1990 roku podejmuje działania na rzecz stworzenia dla terytorium Polski systemu informacji przestrzennej, który obecnie zgodnie z nowelizowanym prawem geodezyjnym i kartograficznym został nazwany Krajowym Systemem Informacji Geograficznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii od 1990 roku podejmuje działania na rzecz stworzenia dla terytorium Polski systemu informacji przestrzennej, który obecnie zgodnie z nowelizowanym prawem geodezyjnym i kartograficznym został nazwany Krajowym Systemem Informacji Geograficznej.

3 Krajowy System Informacji geograficznej (KSIG) Krajowy System Informacji geograficznej (KSIG) stanowi referencyjny rejestr państwowy, standaryzowane bazy danych przestrzennych, dotyczące obszaru kraju, a także procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępniania danych. stanowi referencyjny rejestr państwowy, standaryzowane bazy danych przestrzennych, dotyczące obszaru kraju, a także procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępniania danych. System ten składa się z szeregu baz danych przestrzennych przygotowanych do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej na wszystkich szczeblach zarządzania. System ten składa się z szeregu baz danych przestrzennych przygotowanych do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej na wszystkich szczeblach zarządzania. Wizualizacja danych w postaci opracowań kartograficznych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii opiera się głównie na komponentach KSIG, będącego jednym z podstawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Wizualizacja danych w postaci opracowań kartograficznych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii opiera się głównie na komponentach KSIG, będącego jednym z podstawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

4 Obrazowanie danych KSIG oparte jest na: 1. 1. Bazie Danych Ogólnogeograficznych (dokładność odpowiednia do skali 1:250,000 – 4 000 000 2. VMAP2 TDB 2. Bazie Danych Topograficznych VMAP0, 1 i VMAP2 1:50,000 i TDB 1:10,000 3. 3. Bazie Danych Tematycznych 1:50,000 4. Orthophotomapach 5. Zintegrowanym Systemie Katastralnym (ICS) 5. Zintegrowanym Systemie Katastralnym (ICS) 1:1000 -1:5000 6. Mapie Podstawowej Kraju 6. Mapie Podstawowej Kraju 1:500- 1:5000

5 STRUKTURA INSTYTUCJONALNA KSIG Centralne, Wojewódzkie i Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju wykonuje w szczególności następujące zadania dotyczące KSIG: nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, koordynuje wykonywanie przez pozostałe organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zadań o znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym Marszałek województwa prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie zasobu wojewódzkiego, zleca wykonanie i udostępnia mapy topograficzne i tematyczne dla obszarów właściwych województw, prowadzi wojewódzkie informatyczne bazy danych krajowego systemu informacji geograficznej. Starosta prowadzi dla obszaru powiatu mapę zasadniczą, prowadzi i udostępnia powiatowe informatyczne bazy danych krajowego systemu informacji geograficznej, w tym dane dla państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym powiatu

6 Komponenty KSIG Krajowy System Informacji Geograficznej (KSIG) obejmuje dane geograficzne opisujące obszar Polski i stanowi referencyjny rejestr państwowy dla wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem przestrzenią kraju, Krajowy System Informacji Geograficznej (KSIG) obejmuje dane geograficzne opisujące obszar Polski i stanowi referencyjny rejestr państwowy dla wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem przestrzenią kraju, BDO - Baza Danych Ogólnogeograficznych (1: 250 000), BDO - Baza Danych Ogólnogeograficznych (1: 250 000), VMAP2 - baza danych wektorowych, o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:50 000, VMAP2 - baza danych wektorowych, o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:50 000, TBD - baza danych topograficznych o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:10 000, TBD - baza danych topograficznych o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:10 000, EGiB EGiB

7 Komponenty KSIG SOZOLOGICZNE 1:50,000 HYDROGRAFICZNE 1:50,000

8 Baza Danych Ogólnogeograficznych w dokładnościach odpowiadających mapom w skalach 1:250 t, 1: 500 t, 1: 1M, 1: 4 M. odwzorowanie PUW 1992. Cztery poziomy dokładności Cztery poziomy dokładności 1:2500001:250000 1:5000001:500000 1:10000001:1000000 1:40000001:4000000 Trzy typy baz: Trzy typy baz: krajobrazowa (GIS)krajobrazowa (GIS) Vector kartograficzny model (WEK)Vector kartograficzny model (WEK) Raster kartograficzny model (RAS)Raster kartograficzny model (RAS)  Podstawa do uczestnictwa:  European and Global Spatial Data Infrastructure  EuroGlobalMap (next update)  EuroRegionalMap

9 Źródła informacji do DBO VMap level 1 VMap level 1 Landsat ETM+ Landsat ETM+ CORINE Land Cover (1 st ed.) CORINE Land Cover (1 st ed.) Rejestr granic Rejestr granic (TERYT) (TERYT) Baza hydrograficzna Baza hydrograficzna Rejestr dróg Rejestr dróg Baza obszarów chronionych Baza obszarów chronionych

10 1:250000 Grupy obiektów ujęte w BDO, które mogą być łączone z rejestrami GUS, GDDKiA, IMiGW oraz z bazą Ministerstwa Środowiska; w nawiasie podano liczbę obiektów w każdej grupie:  jednostki podziału administracyjnego (4064),  jednostki podziału administracyjnego (4064),  miejscowości (47379),  cieki wodne (19959),  cieki wodne (19959),  zbiorniki wodne (1966),  zbiorniki wodne (1966),  drogi krajowe (5427),  drogi krajowe (5427),  koleje (1178),  koleje (1178),  parki narodowe (23),  parki narodowe (23),  parki krajobrazowe (120),  parki krajobrazowe (120),  rezerwaty (1357),  rezerwaty (1357),  obszary chronionego krajobrazu (294).

11 POLSKIE CYFROWE MAPY TOPOGRAFICZNE

12 Historia mapy topograficznej Zasób map topograficznych z ostatniego pięćdziesięciolecia tworzy mozaikę opracowań analogowych stanowiącą ilustracje burzliwego rozwoju potrzeb geoinformacyjnych oraz ślad wielu zakrętów historii przebytych przez polską kartografię. Historia powojennej mapy topograficznej w Polsce rozpoczyna się w czerwcu 1955 r. uchwałą Prezydium Rządu. Zobowiązywała ona Centralny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Służbę Topograficzną Wojska Polskiego do sporządzenia mapy topograficznej kraju w skali 1: 10 000. Od 1970 roku prace nad nią biegły równolegle w cywilnej i wojskowej służbie kartograficznej.

13 Elipsoidy odniesienia, odwzorowania, układy współrzędnych Zasób współczesnych map topograficznych w wersji cywilnej został opracowany w następującym różnych skalach od 1: 5000 – 1: 200 000. Konstrukcja tych map opiera się na trzech powierzchniach odniesienia - elipsoid: Zasób współczesnych map topograficznych w wersji cywilnej został opracowany w następującym różnych skalach od 1: 5000 – 1: 200 000. Konstrukcja tych map opiera się na trzech powierzchniach odniesienia - elipsoid: GRS-80, GRS-80, Krassowskiego, Krassowskiego, Bessela. Bessela. Sporządzone były one w dwóch odwzorowaniach kartograficznych w kilku wariantach – Gaussa-Krugera (3 warianty) i quasi-stereograficznego w 2 wariantach. Zastosowano na nich 8 układów współrzędnych prostokątnych. Podziału map na arkusze opracowano w 3 systemach. Sporządzone były one w dwóch odwzorowaniach kartograficznych w kilku wariantach – Gaussa-Krugera (3 warianty) i quasi-stereograficznego w 2 wariantach. Zastosowano na nich 8 układów współrzędnych prostokątnych. Podziału map na arkusze opracowano w 3 systemach. Wojskowe mapy topograficzne sporządzane były w skalach: 1: 5000 – 1: 250 000 w na dwóch elipsoidach i w dwóch odwzorowaniach. Wojskowe mapy topograficzne sporządzane były w skalach: 1: 5000 – 1: 250 000 w na dwóch elipsoidach i w dwóch odwzorowaniach.

14 Skale map topograficznych cywilnych wojskowych 1: 5 000 1: 5 000 1: 10 000 1: 10 000 1: 25 000 1: 25 000 1: 50 000 1: 50 000 1: 100 000 1: 100 000 1: 200 000 1: 200 000 1: 500 000 1: 500 000 1: 1 000 000 1: 1 000 000 1: 10 000 1: 10 000 1: 25 000 1: 25 000 1: 50 000 1: 50 000 1: 250 000 1: 250 000 1: 1 000 000 1: 1 000 000 www.gugik.gov.pl

15 CYWILNE MAPY TOPOGRAFICZNE 1: 50 000 1: 10 000 CYWILNE MAPY TOPOGRAFICZNE Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Czas wykonania: 1997-2001 Zakres: Mapy Topograficzne w skali 1: 50 000 1: 10 000

16 Nośniki map topograficznych mapy analogowe - tradycyjne na nośnikach papierowych, foliach, kliszach itp. mapy analogowe - tradycyjne na nośnikach papierowych, foliach, kliszach itp. mapy cyfrowe - początkowo dążono do tego, by cyfrowe mapy stanowiły możliwie wierną kopię map analogowych, wzorowano się na rozwiązaniach zaczerpniętych z tradycyjnej kartografii. Pierwsze cyfrowe bazy kartograficzne, tworzone na użytek wspomaganego komputerowo tworzenia map, były wiernymi cyfrowymi replikami tradycyjnych planów i map. Obecnie tworzy się wektorowe bazy systemów informacji geograficznej i mapa jest jednym z jej produktów mapy cyfrowe - początkowo dążono do tego, by cyfrowe mapy stanowiły możliwie wierną kopię map analogowych, wzorowano się na rozwiązaniach zaczerpniętych z tradycyjnej kartografii. Pierwsze cyfrowe bazy kartograficzne, tworzone na użytek wspomaganego komputerowo tworzenia map, były wiernymi cyfrowymi replikami tradycyjnych planów i map. Obecnie tworzy się wektorowe bazy systemów informacji geograficznej i mapa jest jednym z jej produktów

17 1: 10 000

18 1998 1995

19 MAPY CYFROWE 2002 2003

20 Cennik warstw wektorowych

21 AKTUALNOŚĆ MAP TOPOGRAFICZNYCH

22 2002 r. – decyzja o dokończeniu mapą wojskową w technologii V Map Level 2 w standardzie NATO problem w dwustuletniej historii polskiej kartografii. 1843 r koniec Mapy Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego 1945 -1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury1945 -1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury POLSKIE MAPY TOPOGRAFIC ZNE 60 % pokrycia kraju mapą cywilną

23 VMap0, 1 i 2 Realizowane przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP w dokładnościach odpowiadających mapom w skali: VMAP0 (1:1M), VMAP1 (1: 250 t, ). Realizowane przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP w dokładnościach odpowiadających mapom w skali: VMAP0 (1:1M), VMAP1 (1: 250 t, ). VMAP2 (1: 100 t i 1: 50 t) dostępna jest: w formie analogowej jako wydruki ploterowe, w postaci wektorowej - format dgn. W założeniu istnieją możliwości dowolnego komponowania warstw w formacie wektorowym) oraz udostępniania jako baza danych (pliki shape) oraz w zapisie cyfrowym rastrowym w kolorze (format docelowy geotiff). VMAP2 (1: 100 t i 1: 50 t) dostępna jest: w formie analogowej jako wydruki ploterowe, w postaci wektorowej - format dgn. W założeniu istnieją możliwości dowolnego komponowania warstw w formacie wektorowym) oraz udostępniania jako baza danych (pliki shape) oraz w zapisie cyfrowym rastrowym w kolorze (format docelowy geotiff). VMap2 (wektorowa mapa poziomu 2) w założeniach będzie najczęściej używaną mapą topograficzną oraz mapą wyjściowa do opracowań tematycznych po udostępnieniu jej dla całego obszaru Polski – w postaci bazy danych o obiektach topograficznych opracowanej z dokładnością odpowiadającą mapom topograficznym w skali 1:50 000, w układzie odniesienia UTM. Wyróżniono na niej 110 klas obiektów w 11 grupach. VMap2 (wektorowa mapa poziomu 2) w założeniach będzie najczęściej używaną mapą topograficzną oraz mapą wyjściowa do opracowań tematycznych po udostępnieniu jej dla całego obszaru Polski – w postaci bazy danych o obiektach topograficznych opracowanej z dokładnością odpowiadającą mapom topograficznym w skali 1:50 000, w układzie odniesienia UTM. Wyróżniono na niej 110 klas obiektów w 11 grupach.

24 Mapa lotnicza, skala 1:250 000 ( Joint Operations Graphic-Air) Mapa współdziałania dla wojsk lotniczych, lądowych i marynarki wojennej do taktycznych działań powietrznych z uwzględnieniem przeszkód terenowych. Do planowania lotów na małych odległościach przy technicznych środkach nawigacji i nawigacji wzrokowej.

25 Wojskowa mapa topograficzna, skala 1:100 000 Mapa przeznaczona dla dowódców oraz szefów oddziałów i związków taktycznych przy organizacji i prowadzeniu działań operacyjnych i taktycznych. Może być stosowana do orientowania się w terenie i oceny terenu, prowadzenia działań bojowych, planowania logistycznego, realizacji misji pokojowych, zwalczania klęsk żywiołowych i ewakuacji.

26 Wojskowa mapa topograficzna, skala 1:50 000 Podstawowa mapa taktyczna dla dowódców pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych, do planowania i dowodzenia wojskami w czasie działań. Może być używana do orientowania się w terenie, rozpoznania i oceny terenu, planowania logistycznego, realizacji misji pokojowych, zwalczania klęsk żywiołowych i ewakuacji.

27 Wojskowa mapa topograficzna, skala 1:25 000 Mapę wykorzystuje się do szczegółowej oceny ważnych fragmentów terenu, np. do prac inżynieryjnych, rozwijania elementów stanowisk dowodzenia, na odcinkach forsowania przeszkód wodnych, podczas obrony w terenie zurbanizowanym oraz w rejonach desantowania.

28 Vektorowa Mapa Poziom 2 Inwestorzy Zarząd Geografii Wojskowej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Urzędy Wojewódzkie Mazowieckie Śląskie, Lubelskie Pomorskie

29 Wizualizacja on-line VMap2 Topograficzna-kompletWarstwy Raster

30 VMAP L2 - referencyjny model topograficzny - definicja i cechy VMAP L2 (ZGW): VMap L2 jest mapą wektorową, stanowiącą model powierzchni Ziemi, na który składają się: semantyka, geometria, topologia i atrybuty wybranych obiektów geograficznych, Produkt przeznaczony jest do stosowania w różnych systemach działań operacyjnych wymagających map podkładowych, wyszukiwania obiektów według współrzędnych, zapytań, analiz przestrzennych i wyplotów map tematycznych, Geometria obiektów VMap L2 zapisana jest w mierze kątowej układu współrzędnych geograficznych Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84. Poziom odniesienia – Kronsztadt.

31 VMAP L2 - referencyjny model topograficzny - źródła danych i produkty finalne Mapa analogowa 1:50.000 w standardzie NATO Mapa analogowa 1:50.000 w standardzie NATO Inne źródła VMap Level 2 (VPF) VMap Level 2 (VPF) Mapa analogowa 1:50.000 w standardzie NATO Mapa analogowa 1:50.000 w standardzie NATO DTED Level 2 Dane źródłowe Produkty geograficzne Dodatkowe dane Standardowe dane VMap Level 2 Baza danych topograficznych wysokiej rozdzielczości informacyjnej Mapa analogowa 1:100.000 w standardzie NATO Mapa analogowa 1:100.000 w standardzie NATO

32 VMAP L2 - referencyjny model topograficzny - struktura bazy danych Warstwy geometryczne Roślinność Transport Obiekty socjalno- kulturalne Przemysł Kartografia Hydrografia Fzjografia Granice Osnowa Rzeźba Atrybuty Nawigacja lotnicza Standardowe Rozszerzone l Elementy tekstowe l Elementy technologiczne l Ramka i siatki kartograficzne l Marginalia

33 VMap Level 2 - zaawansowanie I ( 51ark) II ( 80ark) VI ( 56ark) III ( 68ark) IV ( 63ark) V ( 55ark) VIII ( 59ark) IX ( 66ark) Obszar POLSKI ( 562ark) VII ( 64ark) Biblioteki zakończone/sprawdzone Biblioteka zakończona bez dwóch arkuszy Arkusze przekładane do VPF

34 Mapa cywilna i wojskowa 1:50 000 MAPA CYWILNA – ZABUDOWA 4 podstawowe kategorie funkcjonalne budynków lub zabudowy: 1. Zabudowa z przewagą budynków mieszkalnych oraz zabudowa zagrodowa. 2. Zabudowa przemysłowa. 3. Budynki użyteczności publicznej. 4. Kompleksy innych budynków niemieszkalnych zlokalizowanych poza zabudową mieszkaniową oraz zespoły domków letniskowych. 3 typy zabudowy mieszkaniowej wg kryterium gęstości 3 typy zabudowy mieszkaniowej wg kryterium gęstości 1. Zwarta wielorodzinna. 2. Gęstą wielorodzinna. 3. Gęstą jednorodzinna. Także wyróżnione powierzchniowo: tereny przemysłowo – składowe. 2 kategorie zabudowy ze względu na wielkość budynków 1. Mieszkaniowa wielorodzinna (wysoka, średnia) 2. Jednorodzinna (przeważnie niska) Zasady redakcji MT !:50 0000. Katalog Znaków. Znaki 52-68 Zasady redakcji MT !:50 0000. Katalog Znaków. Znaki 52-68 MAPA WOJSKOWA – ZABUDOWA Wyróżniono: 1. pojedyncze zabudowania, zagrody 2. tereny o zwartej zabudowie Kategorie danych projektowane dla piechoty Napoleona: kanał szerszy od 3 m, ogrodzenie wyższe od 2 m itd.

35


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE KOMPONENTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWY OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google