Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Lepich Wojciech Olma.  Rzeczpospolita Polska dla zapewnienia realizacji inte-resów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpiecze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Lepich Wojciech Olma.  Rzeczpospolita Polska dla zapewnienia realizacji inte-resów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpiecze."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Lepich Wojciech Olma

2  Rzeczpospolita Polska dla zapewnienia realizacji inte-resów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpiecze ń stwa organizuje i rozwija zintegrowany system bezpiecze ń stwa narodowego.  Szczególn ą form ą organizacji i dzia ł ania tego systemu jest system obronny pa ń stwa.

3 Art. 5. Rzeczpospolita Polska strze ż e niepodleg ł o ś ci i niena-ruszalno ś ci swojego terytorium, zapewnia wolno ś ci i pra-wa cz ł owieka i obywatela oraz bezpiecze ń stwo obywateli, strze ż e dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochron ę ś rodowiska, kieruj ą c si ę zasad ą zrównowa ż onego rozwoju. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483)

4 Elementy Systemu Obronnego RP Podsystem kierowania obronno ś ci ą pa ń stwa Podsystem militarny – si ł y zbrojne Podsystem niemilitarny

5  Podsystem kierowania obronno ś ci ą pa ń stwa jest utworzony z organów w ł adzy i administracji publicznej. Przeznaczony do zapewnienia optymalnych warunków do sprawnego podej-mowania decyzji oraz koordynowania dzia ł a ń w czasie po-koju, kryzysu i wojny.  G ł ówn ą rol ę odgrywa w nim Prezydent RP – g ł ówny zwierzchnik Si ł Zbrojnych w czasie pokoju.

6  Podsystem niemilitarny tworz ą organy administracji rz ą dowej i samorz ą du terytorialnego oraz inne podmioty i instytucje pa ń stwowe, organizacje spo ł eczne, a tak ż e przedsi ę biorcy, na których na ł o ż ono zadania obronne.

7  W sk ł ad Si ł Zbrojnych RP wchodz ą :  Wojska L ą dowe  Si ł y Powietrzne  Marynarka Wojenna  Wojska Specjalne

8  Wojska L ą dowe przeznaczone s ą do zapewnienia obrony przed atakiem l ą dowo- powietrznym w dowolnym rejonie Polski, na ka ż -dym kierunku, w obliczu ka ż dego zagro ż enia.  Wojska L ą dowe podzielone s ą na nast ę puj ą ce rodzaje wojsk: wojska pancerne i zmechanizowane, wojska aeromobilne, wojska rakietowe i artylerii, wojska obrony przeciwlotniczej, wojska in ż ynieryjne, wojska chemiczne, wojska łą czno ś ci i informatyki, oraz inne oddzia ł y i pododdzia ł y rozpoznania i walki elek- tronicznej, pododdzia ł y dzia ł a ń psychologicznych i pododdzia ł y logistyczne.

9

10  G ł ównym zadaniem Si ł Powietrznych jest prowadzenie operacji maj ą cych na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddzia ł ów innych Rodzajów Si ł Zbrojnych.  Sk ł ada si ę z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych

11  Si ł y powietrzne sk ł adaj ą si ę z trzech g ł ównych rodzajów wojsk:  Wojsk Lotniczych  Wojsk Obrony Przeciwlotniczej  Wojsk Radiotechnicznych

12 Od czo ł a formacji: F-16, MiG-29, Su-22

13  Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów pa ń stwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrze ż a oraz udzia ł u w l ą dowej obronie wybrze ż a we wspó ł dzia ł aniu z innymi rodzajami si ł zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej.  Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych pa ń stwa pod-czas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady mor-skiej kraju

14  Trzon struktury Marynarki Wojennej tworz ą :  Flotylle okr ę tów (3 Flotylla Okr ę tów i 8 Flotylla Obrony Wybrze ż a  Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej  Brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia dzia ł a ń oraz o ś rodki szkolne

15

16  Wojska specjalne s ą przeznaczone do prowadzenia szeroko poj ę tej walki specjalnej (dzia ł ania specjalne, kontrterroryzm, dzia ł ania nieregularne, dzia ł ania podjazdowe) a tak ż e do obrony, dzia ł a ń ochronno-obronnych. Dzia ł a ć mog ą na tery-torium Ojczyzny jako wojska operacyjne samodzielnie b ą d ź z innymi Rodzajami Si ł Zbrojnych RP.  Ten Rodzaj Si ł Zbrojnych wystawia ł ż o ł nierzy do PKW Irak i do PKW Afganistan na front zewn ę trzny w ramach ISAF.

17  W strukturze Wojsk Specjalnych funkcjonuj ą :  Jednostka Wojskowa GROM  Jednostka Wojskowa Komandosów  Jednostka Wojskowa Formoza  Jednostka Wojskowa Agat  Jednostka Wojskowa Nil  7 Eskadra Dzia ł a ń Specjalnych

18 Ś wi ę to Wojsk Specjalnych 2013

19 Wojciech Lepich Wojciech Olma


Pobierz ppt "Wojciech Lepich Wojciech Olma.  Rzeczpospolita Polska dla zapewnienia realizacji inte-resów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpiecze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google