Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA BADAŃ I INNOWACJI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI RIS 3 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki 11.12.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA BADAŃ I INNOWACJI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI RIS 3 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki 11.12.2013."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA BADAŃ I INNOWACJI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI RIS 3 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki 11.12.2013

2 Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) wg. Komisji Europejskiej -próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE -ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw -zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, tych które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu (subregionu) na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji

3 Smart specialisation wg. RIS 3 Guide narodowe/ regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, które : budują przewagę konkurencyjną regionu dzięki rozwijaniu posiadanych mocnych stron w dziedzinie badań i innowacji oraz dopasowania ich do potrzeb przedsiębiorców (proces przedsiębiorczego odkrywania) wykorzystaniu pojawiających się na rynku możliwości i reagowania na zachodzące zmiany (proces oddolny „bottom- up” bazujący na know-how przedsiębiorstw) unikanie powielania i fragmentaryzacji wysiłków na rzecz wzmacniania konkurencyjności regionu (wybór ograniczonej liczby priorytetów rozwoju)

4 Krajowa Inteligentna Specjalizacja Punktem wyjścia do określania krajowych inteligentnych specjalizacji w Polsce są dwa kluczowe dokumenty w obszarze prac naukowo-badawczych i innowacyjności: 1. Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030, opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki 2. Krajowy Program Badań, opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIiEG) dokument strategiczny Ministerstwa Gospodarki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności polskiej gospodarki Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) dokument wykonawczy do SIiEG Krajowa inteligentna specjalizacja Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji

5 Określenie krajowych inteligentnych specjalizacji ETAP 1 – Analiza krzyżowa InSight2030 z KPB ETAP 2 – Analizy ilościowe ETAP 3 – Analizy jakościowe funkcja weryfikacyjna – analizy prowadzone równolegle ETAP 4 – Analiza krzyżowa obszarów cross-sektorowych z wynikami analiz ilościowych i jakościowych ETAP 5 Analiza SWOT oraz spotkania z partnerami społeczno-gospodarczymi Proces identyfikacji specjalizacji

6 warsztaty z partnerami społeczno gospodarczymi (06.09.2013) Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 Krajowy Program Badań analiza krzyżowa identyfikacja 37 obszarów cross-sektorowych agregacja do 22 obszarów cross-sektorowych Analiza krzyżowa InSight2030 vs. KPB

7 trwały proces angażujący partnerów społeczno-gospodarczych i resorty Wyłonienie krajowych inteligentnych specjalizacji branże gospodarcze o największym potencjale rozwoju wg analiz ilościowych i jakościowych analiza krzyżowa 22 obszarów cross-sektorowych z wynikami analiz ilościowych i jakościowych konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe wyłonienie 18 krajowych inteligentnych specjalizacji, których rozwój przyczyni się do transformacji społeczno-gospodarczej Polski

8 Krajowe inteligentne specjalizacje – lista ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

9 SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10.Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11.Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 13.Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14.Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17.Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18.Optoelektroniczne systemy i materiały

10 Identyfikacja obszarów inteligentnej specjalizacji na Dolnym Śląsku

11 Regionalna Strategia Innowacji – potencjał inteligentnej specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 (I) Branże gospodarcze: Przemysł chemiczny (potencjał innowacyjny, działalność badawczo-rozwojowa, miejsca pracy) Przemysł farmaceutyczny (globalni gracze, potencjał innowacyjny, działalność badawczo-rozwojowa) Przemysł elektryczny w tym produkcja sprzętu RTV i AGD oraz innych urządzeń (globalni gracze, eksport, miejsca pracy, potencjał innowacyjny) Branża informatyczna (potencjał innowacyjny, działalność badawczo-rozwojowa) Przemysł wydobywczy (potencjał innowacyjny przemysłu wydobywczego (miedź, węgiel brunatny, surowce skalne) oparty m.in. na współpracy z jednostkami B&R)

12 Regionalna Strategia Innowacji – potencjał inteligentnej specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 (II) Specjalizacje naukowe Dolnego Śląska – 4 obszary naukowe: nauki medyczne i biologiczne – biologia molekularna, biologia medyczna i weterynaria nauki chemiczne – inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa oraz nanotechnologie informatyka i komunikacja – nauki powiązane z telekomunikacją, informatyką teoretyczną i elektroniką – silne powiązania z innymi naukami matematyka i fizyka – rozwijane w wymiarze teoretycznym stanowią silne zaplecze do rozwoju innych dyscyplin o charakterze inżynieryjno – technicznym

13 Regionalna Strategia Innowacji – potencjał inteligentnej specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 inne wyróżniające się interdyscyplinarne obszary nauki na Dolnym Śląsku:  biochemia, biotechnologia i genetyka  farmaceutyka  nauki o żywności  technologie pomiarowe  technologie informacyjne i komunikacyjne  mechanika i automatyka  inżynieria wodna i lądowa  inżynieria ochrony środowiska (II) Specjalizacje naukowe Dolnego Śląska

14 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 potencjał inteligentnej specjalizacji Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 potencjał inteligentnej specjalizacji Przedsięwzięcie 8.4.10 „Rozwój nowych technologii, w tym regionalnych specjalizacji naukowo- technologicznych, do których zaliczyć można: nauki chemiczne (w tym inżynieria materiałowa i nanotechnologie), nauki medyczne, biologię, biotechnologię i biomedycynę, farmaceutykę, nauki o żywności, mechanikę i automatykę, inżynierię wodną i lądową, nanofotonikę oraz technologie środowiskowe, pomiarowe, kosmiczne, mikronizowanych materiałów biologicznych i informacyjno-komunikacyjne na Dolnym Śląsku” Makrosfera: Przedsiębiorczość i Innowacyjność

15 DALSZE ETAPY Etap 1 ewaluacja środków wydatkowanych na badania, rozwój i innowacje w latach 2007-2013 Etap 2 opis pogłębiony wskazanych branż Etap 3 badanie jednostek badawczo- rozwojowych na Dolnym Śląsku Etap 4 badanie monitoringowe Regionalnej Strategii Innowacji 2011-2020 Etap 5 badanie potencjału innowacyjnego, technologicznego w zakresie współpracy jednostek badawczo- rozwojowych i dolnośląskich przedsiębiorstw Etap 6 konsultacje z przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym Dolnego Śląska

16 Dziękuję za uwagę justyna.lasak@umwd.pl


Pobierz ppt "STRATEGIA BADAŃ I INNOWACJI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI RIS 3 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki 11.12.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google