Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla MŚP realizujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla MŚP realizujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla MŚP realizujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.

2 BGK a MŚP  BGK – jako element tworzonego Polskiego Funduszu Rozwoju.  Kluczowa rola Banku jako instytucji kreującej i wdrażającej rządowe programy rozwoju przedsiębiorczości.  BGK jako Menadżer w systemie rozwoju przedsiębiorczości regionalnej.  Obszary działalności Banku: − wspieranie realizacji programów rządowych, − obsługa płatności z funduszy europejskich, − obsługa jednostek budżetu centralnego, − obsługa jednostek samorządu terytorialnego, − realizacja programu Inwestycje Polskie, − działalność poręczeniowo – gwarancyjna. 2

3 Oferta BGK  „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” w tym program gwarancji portfelowych de minimis.  Program COSME – ramowy program KE wspierający europejskie MŚP. Podstawowym produktem w ramach ww. programów BGK są poręczenia i gwarancje portfelowe. Dla potrzeb funkcjonowania linii portfelowych BGK zawarł stosowne umowy z bankami kredytującymi:  przyznając im limity na 31,43 mld zł; (koniec roku 2015)  udzielone poręczenia i gwarancje - 26,19 mld zł; (koniec roku 2015)  w tym w samym 2015 roku 8,99 mld zł;  udzielając 54 217 poręczeń i gwarancji. W ramach tego produktu BGK udziela w trybie portfelowym gwarancji w ramach pomocy de minimis (na zasadach PLD) na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych oferowanych przez banki komercyjne przedsiębiorstwom z sektora MŚP w wysokości 60% wartości kredytu. 3

4 Oferta BGK  Menadżer funduszy powierniczych JEREMIE w 6 województwach.  Podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Oferowane produkty: Pożyczka Globalna, Reporęczenie, Poręczenie, Fundusz Kapitałowy, Produkty dedykowane czyli skierowane do określonych podmiotów takich jak np. start-up (pożyczka globalna dla start-upów), przedsiębiorstwa innowacyjne (Pożyczka globalna z komponentem innowacyjnym) czy przedsiębiorczość akademicka (Pożyczka globalna dla „przedsiębiorczości akademickiej”), albo wspierających określone regiony (Reporęczenie - obszary słabe strukturalnie).  do końca 2015 r. ponad 33 tyś. MŚP otrzymało wsparcie  o wartości 3,28 mld zł Województwa objęte wsparciem: JEREMIE: dolnośląskie, mazowieckie, łódzkie, zach-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie. PO RPW: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie. 4

5 5 Kredyt na innowacje technologiczne – instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020  III oś priorytetowa PO IR „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,  Środki: 422 mln euro  Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym  Kontynuacja celów i głównych założeń Kredytu technologicznego, z uwzględnieniem celów i założeń PO IR, m. in: ─wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w MŚP ─wykorzystanie w procesie oceny merytorycznej Panelu Ekspertów  Ogłoszenie kolejnego konkursu: 1 czerwca 2016 r.  Zakończenie naboru wniosków: wrzesień 2016 r.  Przewidywana alokacja na kolejny konkurs: 500 mln PLN

6 Kredyt na innowacje technologiczne – dotychczasowy nabór (1) Struktura złożonych wniosków wg. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Nr KISNazwa KIS Liczba wniosków Wartość wniosków [w mln zł] 1Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne43,4 2 Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 621,2 3Wytwarzanie produktów leczniczych629,8 4 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno- spożywczego i leśno-drzewnego 59233,1 5Żywność wysokiej jakości2786,8 6 Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska 1328,4 7 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 2080,7 8Inteligentne i energooszczędne budownictwo80308,9 9Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku1971,2 10 Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 2697,9

7 Kredyt na innowacje technologiczne – dotychczasowy nabór (2) Struktura złożonych wniosków wg. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Nr KISNazwa KIS Liczba wniosków Wartość wniosków [w mln zł] 11 Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 52170,2 12 Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) 831,5 13 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 36124,6 14Sensowy (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe412,2 15Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne1134,4 16Elektronika oparta na polimerach przewodzących13,1 17Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych81260,9 18Optoelektroniczne systemy i materiały16 19Inteligentne technologie kreacyjne2368,1 Nie dotyczy1741,3 ŁĄCZNIE:4941 713,7

8 Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG) Cel Projektu  Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP.  Zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP Koncepcja realizacji  Utworzenie w BGK funduszu gwarancyjnego jako instrumentu inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  Wdrożenie programu gwarancji portfelowych wspierających przedsiębiorstwa o potencjale innowacyjnym  Pilotaż mający na celu badanie potencjału rynkowego dla instrumentu gwarancyjnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Strategia wdrożeniowa  Zaoferowanie gwarancji dla innowacyjnych przedsiębiorstw jako produktu komplementarnego do gwarancji portfelowych de minimis 8

9 Warunki gwarancji FG POIG - kwalifikowalność wniosków 1. Kryteria dla pomocy de minimis 2. Kryteria innowacyjności (wzorowane na InnovFin): Wnioskodawca musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: a)zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji. b)jego przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w parku technologicznym c)uzyskał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego d)w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji 9

10 Warunki gwarancji FG POIG - kwalifikowalność wniosków c.d. e)środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (konieczne przedstawienie b- planu) f)w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost obrotów o średnio 10% rocznie g)w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym. Kontrola kryteriów kwalifikowalności: Dokonywana przez bank kredytujący w oparciu o listę kontrolną 10

11 11 Korzyści dla przedsiębiorców (MŚP)

12 Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa 12


Pobierz ppt "Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla MŚP realizujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google