Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 CDR Oddział w Krakowie Barzkowice, 3 – 5 marca 2014 r. Szkolenie: „ Metodyka budowy oddolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 CDR Oddział w Krakowie Barzkowice, 3 – 5 marca 2014 r. Szkolenie: „ Metodyka budowy oddolnych."— Zapis prezentacji:

1 Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 CDR Oddział w Krakowie Barzkowice, 3 – 5 marca 2014 r. Szkolenie: „ Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru ”

2 2 Podejście LEADER w latach 2014-2020 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RKLS /CLLD ) EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader/RKLS (CLLD) (obowiązkowo min 5% alokacji PROW) E FMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki – Zrównoważony rozwój obszarów rybackich/RKLS EFS – Europejski Fundusz Społeczny E FRR – Europejski Fundusz Rozwoju R egionalnego – RKLS (CLLD)

3 Schemat powiązań EFRROW z pozostałymi funduszami UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) [obejmują EFRROW, EFMR, EFRR, EFS i Fundusz Spójności] Odzwierciedlają cele Strategii EU2020 w poszczególnych funduszach – poprzez CELE TEMATYCZNE Umowa Partnerstwa dokument określający planowane podejście do realizacji (poprzez fundusze WRS) celów EU2020 UMOWA pomiędzy krajem członkowskim a KE EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [EFRROW] Realizuje CELE TEMATYCZNE WRS poprzez 6 PRIORYTETÓW rozwoju obszarów wiejskich Strategia Europa 2020 - określa główne cele UE

4 Miejsce podejścia Leader/CLLD Powinien przyczyniać się do osiągania jednego lub wielu priorytetów programu (art. 28 ust. 5 projektu rozporządzenia WRS ) W PROW 2014-2020 podejście Leader programowane w całości w ramach priorytetu 6 Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, obszar tematyczny 6B Wzmocnienie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

5  Europa 2020 (W strategii określono główne cele UE w zakresie badań i innowacji, zmian klimatu, energii, zatrudnienia, edukacji i zmniejszenia ubóstwa do 2020 r.)  Cele tematyczne WRS  Cele tematyczne WPR realizowane przez P ROW (II filar WPR)  Priorytety Unii w zakresie PROW  Obszary tematyczne PROW  Leader  Środki/działania w ramach P ROW Powiązania p odejście Leader w latach 2014-2020

6 Cele tematyczne WRS 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5.Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. Podejście Leader w latach 2014-2020

7 Cele tematyczne WRS cd. 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 7 Podejście Leader w latach 2014-2020

8 Priorytety Unii w zakresie P ROW 1.ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 2.poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych 3.poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie 4.odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa 5.wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym 6.zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 8 Podejście Leader w latach 2014-2020

9 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ 1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe ( a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym (a)Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej (b) Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym (a)Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe (b) wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych ( a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą ( ) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020 ( a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (c) Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości

10 6. zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich a)ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy b)wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich c)zwiększanie dostępności technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości 10 Podejście Leader w latach 2014-2020

11 Podstawa prawna Art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe) Art. 42-44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (rozporządzenie EFRROW)

12 Główne wyzwania przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych, tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (położenia geograficznego), dziedzictwa kulturowego, historycznego (tradycji), przyrodniczego, potencjału mieszkańców, itp.

13 Obszary tematyczne powiązane 1C - w ramach podejścia Leader wspierane będą szkolenia dla rolników pozwalające na różnicowanie działalności (art. 15 i 16) lub działania mające na celu skierowanie osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji do odpowiednich instytucji 3A - w ramach podejścia Leader wspierane będą operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych (art. 18 ust. 1 b, art. 21 oraz 36),

14 6A - w ramach podejścia Leader realizowane będą operacje polegające na udzielaniu premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (art. 20 ust. 1 lit. a ii), a także inwestycje w infrastrukturę usług dla ludności (społeczną, usług prozdrowotnych, w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, (art. 21). 6C - w ramach podejścia Leader wspierane będą operacje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. Obszary tematyczne powiązane

15 Obszary kwalifikujące się do wsparcia Gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i miejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców 30 000 – 150 000 mieszkańców na obszarze danego LSR Co najmniej 2 gminy Ok. 280 LGD LGD - j edna forma prawna - stowarzyszenie mające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy ustawy o realizacji PROW oraz o RLKS Uwaga: liczba LGD i stopień pokrycia kraju ostatecznie po podjęciu decyzji ws. budżetu PROW 2014-2020 ok. (300)

16 Wybór LGD Wybór dokonywany przez SW - komitet wybierający na poziomie regionalnym Jednolite kryteria dostępu i wyboru w całym kraju Jednakowy termin ogłoszenia konkursu w całym kraju Wsparcie eksperckie do oceny LSR Możliwość poprawy LSR zgodnie ze wskazaniami ekspertów Wybór nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa

17 Kryteria dostępu i wyboru lokalnych strategii rozwoju Kryteria dostępu zostały określone w art. 32 – 34 rozporządzenia ramowego Kryteria wyboru dotyczą oceny potencjału i doświadczenia LGD oraz jakości strategii (wynika z wytycznych KE do RLKS). Premiowane będą LSR zawierające opis projektów współpracy Dodatkowe punkty dla obszarów o niekorzystnej sytuacji społeczno- gospodarczej Podczas opracowywania kryteriów zostaną wykorzystane wyniki badania nt. kryteriów wyboru LGD i LSR, będą one także podlegały konsultacjom z podmiotami zaangażowanymi w podejście Leader. Premiowane będą kryteria oceny operacji opracowane przez LGD, powiązane z celem szczegółowym 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”. Ponadto kryteria oceny operacji powinny zapewniać wybór takich operacji, które w sposób komplementarny i zintegrowany odpowiadają na zidentyfikowany w LSR problem.

18 Zaliczki LGD mogą ubiegać się o otrzymanie zaliczki nie przekraczającej 50% wsparcia publicznego związanego z kosztami bieżącymi i kosztami aktywizacji na zasadach określonych w art. 42 ust. 2 oraz art. 63 rozporządzenia EFRROW. Beneficjenci realizujący operacje inwestycyjne mogą ubiegać się o zaliczkę zgodnie z art. 45 ust. 4 oraz art. 63 rozporządzenia EFRROW. Dodatkowy system zaliczkowania na zasadach przewidzianych w przepisach krajowych

19 ZADANIA LGD (podstawowy zakres zadań LGD wyznaczony w art. 34 ust. 3 rozporządzenia ramowego) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do o pracowywania i realizowania operacji (plan komunikacyjny), opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów spoza sektora publicznego i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej, zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii,

20 Zadania LGD - cd opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków lub trwająca procedura składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru, przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie, wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

21 Wybór operacji i ustalaniu kwoty wsparcia Ocena: zgodności operacji z LSR (polegającą na zweryfikowaniu, czy dana operacja realizuje wskazany cel oraz czy i w jakim stopniu wpływa na osiągnięcie założonych w ramach LSR wskaźników) oraz wg kryteriów oceny operacji, zasadności operacji (pod kątem zakresu i planowanego budżetu), w tym ustalenie kwoty wsparcia formalnej operacji Podjęcie decyzji o wyborze operacji, w tym odmowa wyboru operacji, która: nie została uzupełniona zgodnie ze wskazaniami LGD, nie jest zgodna z LSR, nie otrzymała wystarczającej ilości punktów w ramach oceny zgodnie z kryteriami oceny operacji, Przekazanie do podmiotu wdrażającego (SW) do ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności jedynie wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR.

22 Projekty parasolowe LGD jako beneficjent ubiegający się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym LGD jako beneficjent projektu parasolowego, projektów własnych (realizowane samodzielnie przez LGD), projektów współpracy, animacji, kosztów bieżących – max 50% budżetu LSR Projekt parasolowy (o max. wartości 400 000 PLN) składa się z szeregu komplementarnych „mikro-projektów” (o całkowitej wartości nieprzekraczającej 50 000 PLN) realizowanych przez podmioty działające na obszarze objętym LSR Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli realizator „mikro- projektu” nie ma styczności z podmiotem wdrażającym, a jedynie z LGD LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu parasolowego Ograniczenia finansowe w przypadku gmin Mikro-projekty mogą być realizowane przez grupy nieformalne (np. KGW) na zasadzie użyczania osobowości prawnej. Projekty strategiczne

23 Działanie LEADER Wsparcie przygotowawcze Realizacja operacji w ramach LSR Wdrażanie projektów współpracy Koszty bieżące Aktywizacja

24 Wsparcie przygotowawcze Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR. Z uwagi na znaczne pokrycie obszaru kwalifikującego się do objęcia podejściem Leader przez LGD wybrane do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013, nie przewiduje się wsparcia w ramach „pakietu startowego LEADER”. Ale wsparcie przygotowawcze może dotyczyć zarówno istniejących jak i nowopowstałych LGD!

25 Wsparcie przygotowawcze - cd Koszty kwalifikowalne Koszty administracyjne, w tym osobowe, Koszty działań szkoleniowych przygotowujących lokalnych partnerów do opracowania i wdrażania LSR, Koszty związane z opracowaniem LSR, w tym koszty badań, analiz, opracowań i prowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi wspierających przygotowanie LSR oraz koszty doradztwa, Koszty nawiązywania i pogłębiania współpracy z innymi obszarami wiejskimi, w tym czynności przygotowawcze w stosunku do projektów współpracy. Beneficjenci Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jst. Liczba beneficjentów – 105% liczby planowanych LGD

26 Wsparcie przygotowawcze – cd Warunki kwalifikowalności Obszar objęty działalnością beneficjenta jest obszarem wiejskim lub zawiera obszar wiejski (2 gminy, 30-150 tys. mieszkańców). Członkowie - po jednym przedstawicielu z każdego sektora z każdej gminy. Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Dotyczyć będą m.in. doświadczenia wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych, pracy ze społecznościami lokalnymi. Ponadto ocenie podlegać będzie koncepcja rozwoju lokalnego obszaru objętego swoją działalnością. Rodzaj wsparcia Dotacja w formie zryczałtowanej płatności Warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie projektu LSR WSPARCIE NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONE ZE WSPARCIEM PRZYGOTOWAWCZYM W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EFSI

27 Realizacja operacji w ramach LSR Zakres wsparcia: Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w powiązaniu ze wzrostem mobilności zawodowej, dywersyfikacji źródeł dochodu, rozwojem przedsiębiorczości Zakładanie nowych przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości, w tym przetwórstwa produktów rolnych (w przypadku zakładania nowych przedsiębiorstw,za wyjątkiem przetwórstwa aneksowego, wyłącza się osoby ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS) Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych (aneksowych i nieaneksowych) w celu udostępnienia jej lokalnym producentom w celu dywersyfikacji ich źródeł dochodu Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych

28 Realizacja operacji w ramach LSR - cd Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, pod warunkiem zapewnienia jego dostępności zwiedzającym Tworzenie, ulepszanie, rozbudowa lub wyposażenie infrastruktury społecznej, mającej na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, która związana jest z działalnością: - żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, - placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, - instytucji kultury.

29 Realizacja operacji w ramach LSR - cd Rodzaj wsparcia Refundacja kosztów Intensywność pomocy Od 50 % do 100% kosztów kwalifikowanych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Kryteria wyboru zostaną określone przez LGD w LSR i będą podlegały ocenie podczas konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody SW, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR. Premiowane będą operacje: innowacyjne przewidujące zastosowanie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością) wspierające lokalne produkty ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych

30 Koszty kwalifikowalne zakup dóbr i usług, robót budowlanych; organizacja i przeprowadzenie spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.; najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów; zakup specjalistycznych środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne; zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze doradczym, szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz nowoutworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Koszty ogólne stanowiące nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych operacji związane z przygotowaniem operacji.

31 Beneficjenci Osoby fizyczne. Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

32 Projekty współpracy Rodzaj operacji Przygotowanie i realizacja projektu współpracy Beneficjenci Lokalne grupy działania wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Jednolite dla całego kraju opiniowane przez Komitet Monitorujący. Rodzaj wsparcia Refundacja Intensywność pomocy Do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

33 Projekty współpracy - Koszty kwalifikowalne o rganizacja i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń pr zygotowanie badań, analiz, opracowań promocja i informacja tłumaczenia zakupu dóbr, usług, robót budowlanych najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów najem lub dzierżawa pomieszczeń, obiektów lub gruntu wynagrodzenia za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy. Koszty związane z animowaniem współpracy w tym poszukiwaniem partnerów będą finansowane w ramach KSOW.

34 Projekty współpracy - cd Warunki kwalifikowalności projekt współpracy jest zgodny z LSR wszystkich wnioskujących LGD, projekt współpracy jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia, projekt współpracy przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy)

35 Projekty współpracy a LSR Projekt współpracy może być zawarty w LSR. Jeśli projekt jest w LSR zawarty, musi to mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec realizacji LSR: minimum 50%. Jeśli projekt nie jest zawarty w LSR, jego realizacja będzie możliwa jeżeli do LSR zostaną dodane nowe wskaźniki lub zostanie podwyższony poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną osiągnięte poprzez projekt współpracy. Pozostałe zasady analogiczne jak w przypadku projektu od początku zawartego w LSR.

36 Koszty bieżące Beneficjenci LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD wybranych do realizacji LSR Rodzaj wsparcia Pomoc, która w zależności od rodzaju kosztów oraz decyzji LGD może być przyjąć formę: zwrotu kosztów kwalifikowalnych, płatności ryczałtowych lub finansowania ryczałtowego określonego przez zastosowanie wartości procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów. Na wniosek LGD, część wsparcia może być przekazana poprzez wypłatę zaliczki. Intensywność pomocy Do 9 5% kosztów kwalifikowanych operacji.

37 Koszty kwalifikowalne koszty administracyjne LGD, w tym koszty personelu; koszty szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe; koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów, w tym mające na celu przygotowanie projektu współpracy.

38 Aktywizacja Rodzaj operacji Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Budowanie kapitału społecznego na wsi. Koszty kwalifikowalne Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty niezbędne do prowadzenia procesu aktywizacji. Beneficjenci LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD wybranych do realizacji LSR

39 Aktywizacja - cd Rodzaj wsparcia Pomoc, która w zależności od rodzaju kosztów oraz decyzji LGD może być przyjąć formę: zwrotu kosztów kwalifikowalnych, płatności ryczałtowych, finansowania ryczałtowego określonego przez zastosowanie wartości procentowej do jednej, kilku kategorii kosztów. Intensywność pomocy Do 9 5% kosztów kwalifikowalnych operacji.

40 Dziękuję za uwagę Klaudiusz Markiewski k.markiewski@cdr.gov.pl 40 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE


Pobierz ppt "Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 CDR Oddział w Krakowie Barzkowice, 3 – 5 marca 2014 r. Szkolenie: „ Metodyka budowy oddolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google