Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia wodna Energia słoneczna Energia wiatru Energia geotermalna Biomasa Biopaliwo Biogaz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia wodna Energia słoneczna Energia wiatru Energia geotermalna Biomasa Biopaliwo Biogaz."— Zapis prezentacji:

1

2 Energia wodna Energia słoneczna Energia wiatru Energia geotermalna Biomasa Biopaliwo Biogaz

3 Elektrownie wodne wykorzystują potencjał energetyczny rzek, jezior i mórz. Hydroelektrownie powstają głównie na rzekach górskich o dużym spadku i rzeźbie doliny i zamieniają energię spadku na elektryczną. Ok. 43% zasobów hydroenergetycznych Polski przypada na Wisłę, ok. 10% na Odrę i ok. 2% na rzeki Pomorza. Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%. Pod pojęciem energii wodnej można wyróżnić trzy typy źródeł pozyskiwania energii: Energia spadku wody Energia prądów morskich Energia pływów

4 Dalszy wzrost zapotrzebowania na energię zarówno w Polsce, jak i na całym świecie jest zjawiskiem nieuniknionym. W Polsce istnieją dogodne warunki do funkcjonowania co najmniej 1000 małych elektrowni wodnych, które mogą wytworzyć rocznie ponad 1 milion MWh energii elektrycznej. W ten sposób można zaoszczędzić ok. 650 tys. ton węgla w skali roku, a także poważnie ograniczyć emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Energetyka wodna w Polsce, wobec obecnie niewielkiego stopnia wykorzystania istniejącego potencjału technicznego ma szansę w przyszłości na dalszy rozwój. Wykaz największych hydroelektrowni w Polsce.

5 Hydroelektrownie nie przyczyniają się do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych Produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów Koszty użytkowania elektrowni są niskie Energia wodna jest dostępna niezależnie od pogody Możliwość gromadzenia zapasów Rosnąca efektywność technologii Budowa elektrociepłowni prowadzi do zakłóceń naturalnej równowagi środowiska przyrodniczego Duże koszty budowy Konieczność zalania znacznych obszarów użytkowania społecznego Zaburzenia struktury hydrologicznej

6 Kolektor słoneczny, konwersuje energię słoneczną na ciepło. Energia słoneczna to największe i niewyczerpywane źródło pozyskiwania energii na świecie. Energia solarna stanowi ok. 5% całkowitej energii cieplnej pochodzącej z systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wyróżniono dwa główne modele pozyskiwania energii solarnej: Konwersja fototermiczna, polega na wykorzystaniu energii do celów komunalnych Konwersja fotowoltaiczna, polega na bezpośrednim przetworzeniu energii solarnej na energię elektryczną

7 110012001300 kWh/m2 Średnioroczne nasłonecznienie obszaru Polski W Polsce sektor energii solarnej dopiero się rozwija, a trudności z jego rozwojem są związane z brakiem dostępu do programów prognostycznych, dzięki którym można by było oszacować koszta inwestycyjne oraz możliwość rozwoju technologii.

8 Duże koszty budowy i eksploatacji elektrowni Brak możliwości pobierania energii w godzinach nocnych Wysokie koszty magazynowania energii Zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego Wysokie koszta ogniw słonecznych oraz ich instalacji Lokalne zmiany klimatyczne Wpływ zanieczyszczeń oraz zachmurzenia odgrywa istotna rolę w ilości docieranych promieni energii słonecznej do Ziemi Użytkowanie nie prowadzi do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, produkcji odpadów czy innych zanieczyszczeń Eksploatacja ogniw słonecznych jest mało wymagająca

9 Przykład nowoczesnego wykorzystania ogniw słonecznych w formie koncepcji architektonicznej. Nowoczesna elektrownia solarna Fot: hotnews.pl

10 Obszar Polski można podzielić na 5 stref w których istnieje możliwość inwestycji w farmy wiatrowe. Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW

11 Źródło URE, dane z 30 VI 2009 Elektrownie wiatrowe w Polsce N – liczba instalacji N – zainstalowana moc (w MW) Słupsk Podhale Fot.stock,xchng

12 Brak powstawania ubocznych produktów przy powstawaniu energii, np. gazy cieplarniane, zanieczyszczenia Duże farmy wiatrowe są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne kraju Nieskomplikowana budowa urządzeń oraz ich eksploatacja Hałas Deformacja naturalnego krajobrazu Wysoki koszt instalacji urządzeń – wiatraków Negatywne oddziaływanie na zbiorowiska ptaków Ilość energii zależy od warunków klimatycznych

13 Przykład farmy wiatrowej Fot. Bloomberg

14 Istotą energii geotermalnej są gorąca woda i para wodna znajdująca się głęboko w skałach i szczelinach. Polega ona na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej bądź sejsmicznej.

15 4070100 mWm2 Jan Szewczyk, Danuta Gientka 2007 W Polsce najwięcej zbiorników z wodą geotermalną znajduje się na Nizinach Środkowopolskich, a także na Podhalu. Szacuje się, iż na ok. ¼ terytorium kraju jest możliwe ekonomiczne wykorzystanie wód termalnych.

16 Wody geotermalne w Islandii, oraz w Uniejowie w Polsce. Elektrownia geotermalna Photo by arnitr Photo by Blaine Harrington III Fot.PAP

17 Niewyczerpywane źródło pozyskiwania energii Zasoby są dostępne niezależnie od warunków klimatycznych, czy też wahań pogody Złoża występuję prawie w każdym miejscu na Ziemi co pozwala na pozyskiwanie w pobliżu odbiorcy Instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej nie ingerują w znaczący sposób na krajobraz Jest to czysta energia, ponieważ nie oddaje do atmosfery szkodliwych produktów Wysokie koszty budowy specjalnych instalacji Możliwość wykorzystywania tego źródła tylko w wybranych partiach globu ze względu na utrudniające warunki wydobycia Instalacje są drogie w utrzymaniu, istnieje możliwość korozji rur

18 Biomasą nazywamy ogół produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. W wyniku spalania biomasy uzyskuję się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii. Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej drewno, słomę, oleje roślinne. Można także uprawiać specjalne szybko rosnące rośliny, takie jak: wierzba wiciowa, róża wielokwiatowa czy różnego rodzaju trawy wieloletnie.

19 Zużycie biomasy oraz produkcja energii odnawialnej w latach 2006-2007

20 Surowce organiczne używane do spalania mają stosunkowo małą gęstość co utrudnia ich transport, magazynowania, a także dozowanie Niektóre surowce są dostępne tylko sezonowo Wartość energetyczna surowców biomasy jest znacznie mniej wydatna w porównaniu do innych produktów odnawialnych Zawartość szkodliwych substancji w biomasie jest mniejsza, a więc przy spalaniu wydziela się mniej trujących produktów niż w przypadku spalania paliw kopalnych Zerowy bilans emisji CO 2 Pozyskując energie biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności oraz utylizujemy odpady komunalne

21 Biopaliwo powstaje z przetworzenia produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych lub mikroorganizmów.

22 Biogaz może być dostarczany do sieci gazowej, wykorzystywany jako paliwo do pojazdów lub w procesach technologicznych. Uzyskane ciepło może być przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania.

23 Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Obniżanie kosztów składowania odpadów Zapobieganie zanieczyszczaniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek Uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego Eliminacja odoru Produkcja biopaliw wymaga dużych nakładów inwestycyjnych

24 Handke Marta Widurski Paweł II F

25 Źródła: - Lenartowicz B., Wilczyńska E., Wójcik M., Energetyka wodna [w:] Geografia na czasie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź, 2008 - Świerkosz K., Sołtysik M., Mniej odpadów? – tak!, Wrocław, 2009 - Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii, Wyd. Nauk. CeDeWu, Warszawa, 2009 - Elektrownie wodne w Polsce, [online]. Dostępne w Internecie: www.imgw.pl (mapa, wg danych opracowanych przez doc.dr inż. Wiesława Depczyńskiego i doc.dr inż. Krzysztofa Fiedlera) - Nasłonecznienie w Polsce, PVGIS European Communities. Dostępne w Internecie: www.sunbird.jrc.it (mapa) - Pietras M., Rosnące zapotrzebowanie na energię, a źródła odnawialne-energia wodna, [online]. Dostępne w Internecie: www.mojeopinie.pl. (artykuł) - Anam R., Energia wodna spore możliwości w Polsce, [online]. Dostępny w Internecie: www.egospodarka.pl. (artykuł) - Energia wnętrza Ziemi; Biogaz, [online]. Dostępny w Internecie: www.biomasa.org. (artykuł) - Wody geotermalne – energia odnawialna z wnętrza ziemi, [online]. Dostępny w Internecie: www.ekologiczne.info.pl (artykuł) - Geotermia – ciepło pochodzące z wnętrza ziemi, [online]. Dostępny w Internecie: www.ekologia.pl (artykuł) - Biomasa, [online]. Dostępny w Internecie: www.odnowawsi.eu (artykuł, wykres) - Przyszłość energetyki wiatrowej, [online]. Dostępny w Internecie: www.portfel.pl (artykuł) - Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie, [online]. Dostępny w Internecie: www.energia-odnawialna.net (artykuł, materiały pochodzące z pracy dyplomowej właściciela witryny)


Pobierz ppt "Energia wodna Energia słoneczna Energia wiatru Energia geotermalna Biomasa Biopaliwo Biogaz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google