Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARKOMANIA- DROGA DO NIKĄD. Definicja Narkomania - (z języka greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARKOMANIA- DROGA DO NIKĄD. Definicja Narkomania - (z języka greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie."— Zapis prezentacji:

1 NARKOMANIA- DROGA DO NIKĄD

2 Definicja Narkomania - (z języka greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych), albo innych środków uzależniających narkotyków, leków uspakajających i psychotropowych.

3 PODZIAŁ NARKOTYKÓW Ze względu na występowanie uzależnienia fizycznego Ze względu na występowanie uzależnienia fizycznego Przyjmując to kryterium, za narkotyk twardy uważa się narkotyk wywołujący uzależnienie fizyczne.Do takiej grupy narkotyków zaliczają się m.in. nikotyna, opiaty, kokaina, czy amfetamina. uzależnienienikotynaopiatykokainaamfetaminauzależnienienikotynaopiatykokainaamfetamina Ze względu na stopień szkodliwości Ze względu na stopień szkodliwości Tutaj podział jest dość niejednoznaczny, ponieważ trudno obrać granice szkodliwości, oraz porównać szkodliwość różnych narkotyków. Przy przyjęciu tego kryterium zazwyczaj do tej grupy zalicza się opiaty, kokainę, grzyby halucynogenne i LSD. Niektórzy biorą pod uwagę tylko fizyczne szkody wywoływane w organizmie, pomijając szkody psychiczne. Wtedy do tej grupy nie zalicza się zazwyczaj m.in. LSD czy grzybów halucynogennych. narkotykówopiatykokainęgrzyby halucynogenneLSDorganizmiepsychiczneLSDgrzybów halucynogennych narkotykówopiatykokainęgrzyby halucynogenneLSDorganizmiepsychiczneLSDgrzybów halucynogennych Ze względu na pochodzenie Ze względu na pochodzenie Narkotyki dzielone są na te pochodzenia naturalnego (miękkie) i te wytworzone lub modyfikowane chemicznie (twarde). Przy tym kryterium do narkotyków twardych zalicza się m.in. amfetaminę, opiaty, extasy i LSD. miękkiechemicznieamfetaminę opiatyextasyLSDmiękkiechemicznieamfetaminę opiatyextasyLSD Część osób stosuje również podział na narkotyki pochodzenia konopnego (miękkie) i inne (twarde): Część osób stosuje również podział na narkotyki pochodzenia konopnego (miękkie) i inne (twarde): konopnegomiękkie konopnegomiękkie W tym przypadku do narkotyków twardych zalicza się wszystkie narkotyki poza marihuaną, haszyszem i olejkiem haszyszowym. narkotykimarihuanąhaszyszemolejkiem haszyszowym narkotykimarihuanąhaszyszemolejkiem haszyszowym

4 Jeden z bardziej czytelnych i szczegółowych podziałów stworzony został przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Wyróżniamy w nim 8 typów środków odurzających i substancji psychotropowych: I. Typ morfiny – (Morfina, Heroina (diacetylomorfina), Kodeina, Kompot, Metadon) II. Typ alkoholu i barbituranów – (Benzodiazepiny, Tabletki gwałtu, GHB, Rohypnol) III. Typ amfetaminy – ( Amfetamina, Metaamfetamina, Pochodne amfetaminy: (MMDA, PMA, PMMA, DMA, DOM, STP, DOET, EXTASY) IV. Typ kokainy – (Kokaina, Crack, Kokaina "wolna zasada" ) V. Typ konopi indyjskich – (MARIHUANA, SKUN, HASZYSZ, OLEJEK HASZYSZOWY ) VI. Typ halucynogenów – (- LSD, Meskalina, Psylocybila, Metamfetaminy (Extasy, MDA, DMT, STP) VII. Typ khat – (: Katydon, Katyna i Katydy ) VIII. Typ rozpuszczalników lotnych – (Rozpuszczalniki lotne, środki wziewne, kleje, inhalatory)

5 Cechy charakterystyczne narkomani: Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania powoduje bardzo przykre doznania abstynencyjne, prowadzące w krańcowych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego. Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania powoduje bardzo przykre doznania abstynencyjne, prowadzące w krańcowych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego. tzw. głodem narkotycznym tzw. głodem narkotycznym przymusem zażywania środków odurzających. przymusem zażywania środków odurzających. chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami.

6 Cechy zespołu uzależnienia silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej, silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej, utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej (niemożność przerwania przyjmowania, utrata kontroli dawek), utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej (niemożność przerwania przyjmowania, utrata kontroli dawek), przyjmowanie substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych (patrz niżej), przyjmowanie substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych (patrz niżej), wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu przyjmowania substancji, wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu przyjmowania substancji, wzrost tolerancji (patrz niżej), wzrost tolerancji (patrz niżej), charakterystyczny indywidualny sposób używania substancji, charakterystyczny indywidualny sposób używania substancji, postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej, postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej, zażywanie środka mimo wyraźnych szkód fizycznych, psychicznych, społecznych, o których wiadomo, że mają związek z przyjmowaniem środka. zażywanie środka mimo wyraźnych szkód fizycznych, psychicznych, społecznych, o których wiadomo, że mają związek z przyjmowaniem środka. Jeśli stwierdzimy, że występują co najmniej trzy z powyższych objawów nieprzerwanie przez miesiąc w ciągu ostatniego roku, rozpoznajemy zespół uzależnienia. Jeśli stwierdzimy, że występują co najmniej trzy z powyższych objawów nieprzerwanie przez miesiąc w ciągu ostatniego roku, rozpoznajemy zespół uzależnienia.

7 Przyczyny zażywania narkotyków czyli - Dlaczego sięga się po narkotyki? Na te pytanie jest wiele odpowiedzi. Podstawowe przyczyny zażywania narkotyków to: - ciekawość - szukanie nowych doświadczeń, przeżyć. - nuda - wypełnianie wolnego czasu poprzez "branie". - chęć odurzenia się - chęć doświadczenia mniemanej przyjemności - wpływ rówieśników- pragnienie bycia "na topie", akceptacji przez środowisko - bunt - chęć robienia czegoś co spotka się z aprobatą rówieśników - uciekanie od rzeczywistości, od problemów - myślenie, że poprzez narkotyki można pozbyć się problemów takich jak kłopoty w pracy, w szkole. - trudności emocjonalne - pragnienie pozbycia się trudności jakie niesie życie. - naśladowanie innych - branie narkotyków, bo biorą inni. U dzieci, których rodzice są narkomanami występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego nałogu.

8 Grupy czynników ryzyka prowadzących do nadużywania substancji odurzajcąych. Czynniki kulturowe i społeczne: Czynniki kulturowe i społeczne: legislacja promująca używanie substancji legislacja promująca używanie substancji normy społeczne promujące używanie substancji normy społeczne promujące używanie substancji dostępność dostępność wyjątkowo trudne warunki ekonomiczne wyjątkowo trudne warunki ekonomiczne Czynniki międzyludzkie: Czynniki międzyludzkie: używanie substancji przez rodziców i członków rodziny używanie substancji przez rodziców i członków rodziny pozytywny stosunek do zażywania substancji wśród najbliższej lub całej rodziny pozytywny stosunek do zażywania substancji wśród najbliższej lub całej rodziny złe / nieprawidłowe stosunki w rodzinie złe / nieprawidłowe stosunki w rodzinie kłótnie w rodzinie i rozwody kłótnie w rodzinie i rozwody odrzucenie przez przyjaciół odrzucenie przez przyjaciół związki z przyjaciółmi, którzy używają substancji psychoaktywnych związki z przyjaciółmi, którzy używają substancji psychoaktywnych Czynniki psychospołeczne: Czynniki psychospołeczne: wcześnie pojawiające się i trwałe problemy z zachowaniem wcześnie pojawiające się i trwałe problemy z zachowaniem niepowodzenia w szkole lub w dalszej edukacji niepowodzenia w szkole lub w dalszej edukacji złe układy ze szkołą złe układy ze szkołą pozytywny stosunek do używania substancji pozytywny stosunek do używania substancji rozpoczęcie używania substancji w młodym wieku rozpoczęcie używania substancji w młodym wieku Czynniki biogenetyczne: Czynniki biogenetyczne: czynniki genetyczne, uwarunkowana podatność czynniki genetyczne, uwarunkowana podatność psychofizjologiczna podatność na działanie substancji psychofizjologiczna podatność na działanie substancji

9 Zarys historii narkomani w Polsce - Na przełomie XIX i XX wieku problem narkomanii dotyczył grup społecznych mających dostęp do tego typu środków, a więc: farmaceutów, lekarzy, pielęgniarek, artystów. Najczęściej przyjmowanymi narkotykami były: opium, morfina, eter. - W roku 1923 określono w jaki sposób należy stosować środki odurzające w medycynie. - W latach 20. i 30. ze względu na wzrost ceny morfiny odnotowano bardzo dużo przypadków zażywania eteru. - W roku 1951 z powodu rozszerzania się problemu wprowadzono ustawę ustawę o środkach farmaceutycznych i odurzających. - W latach 60. i 70. narkomania stała się problemem ogólnospołecznym. Zaczęła ona dotyczyć większego kręgu społeczeństwa. Produkowano wtedy duże ilości opium z soku z makówek. Zaczęły powstawać grupy hippisów, punków, skinów. Ich idee były rożne: od pokory, skromności do agresji i przemocy. - Pod koniec lat 70. na polskim czarnym rynku pojawił się narkotyk tzw. kompot. - W latach 80. problem narkomanii znacznie się powiększył. Zanikła odrębność grup biorących narkotyki. Zaczęto brać narkotyki by uciec od rzeczywistości, nie było to podpierane żadną ideologią. W tych latach problem zaczął dotyczyć dzieci i młodzieży. -Gwałtowny rozwój narkomanii w Polsce spowodował stworzenie ustawy o zapobieganiu narkomanii z dnia 31 stycznia 1985 r. - W latach 90. odnotowano wysoką zachorowalność narkomanów na AIDS. - Pod koniec XX wieku wprowadzano ustawy zaostrzające przepisy, czyniące posiadanie nawet małych ilości narkotyków karalnym. Wzrosła więc cena narkotyków, a co za tym idzie- wzrost zjawisk patologicznych wśród narkomanów. -Obecne działania przeciw narkomani w Polsce są oceniane różnie. Bardzo słusznym posunięciem jest wprowadzanie poradni odwykowych i programów przeciwko narkotykom.

10 Statystyki dotyczące narkomanii w Polsce

11 Kolorem czerwonym oznaczono młodzież w wieku 15 lat, kolorem żółtym młodzież w wieku 17 lat.

12 Wykres ukazuje przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997 – 2004 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg wieku.

13 Województwo Stac.- zamieszkania Amb.- siedziba poradni Leczeni ambulatoryjnie (osoby)*Leczeni stac. (przypadki) Ogółem%na 100 tys. ranga wsk. ogółem%na 100 tys. ranga wsk. POLSKA 200437962100,099,4X19426100,050,9X Dolnośląskie34519,1119,23220811,476,33 Kujawsko-pomorskie18865,091,279104,744,09 Lubelskie18684,985,485662,925,913 Lubuskie12463,3123,5211105,7110,01 Łódzkie13703,652,81315097,858,26 Małopolskie15734,148,3144562,314,016 Mazowieckie1177331,0229,11449223,187,42 Opolskie6501,761,7123812,036,211 Podkarpackie9202,443,9153691,917,615 Podlaskie3000,824,9165582,946,38 Pomorskie20735,594,6610245,346,77 Śląskie391010,383,11016768,635,612 Świętokrzyskie9802,676,0112271,217,614 Warmińsko-mazurskie14553,8101,949955,169,74 Wielkopolskie28277,484,1912466,437,110 Zachodniopomorskie16804,499,1510495,461,95 B.danych i zagranicaXxxX6503,3xx Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych (F11–F19) w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych w 2004 roku według województw liczby bezwzględne, struktura i wskaźniki na 100 tys. ludności

14 Województwo Leczeni (F11-F19) – l. bezwzględne*Odsetek leczonych ogółemw PUw POw PZPw PUw POw PZP POLSKA 200437962240507231668163,419,017,6 Dolnośląskie34511444832117541,824,134,0 Kujawsko-pomorskie1886142416429875,58,715,8 Lubelskie186816281023087,20,512,3 Lubuskie1246967327677,60,222,2 Łódzkie137090529616966,121,612,3 Małopolskie1573125216515679,610,59,9 Mazowieckie117739579120099481,410,28,4 Opolskie650469869572,213,214,6 Podkarpackie920798517186,75,57,7 Podlaskie300172953357,331,711,0 Pomorskie2073160812134477,65,816,6 Śląskie3910201493096651,523,824,7 Świętokrzyskie98007202600,073,526,5 Warmińsko-mazurskie145534289222123,561,315,2 Wielkopolskie2827763141664827,050,122,9 Zachodniopomorskie168068525074540,814,944,3 Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych (F11–F19) w 2004 roku według rodzaju poradni i województwa PU – poradnie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych PO – poradnie odwykowe dla uzależnionych od alkoholu; PZP – poradnie zdrowia psychicznego * bez leczonych w poradniach antynikotynowych

15 Poradnie U według województw i wybranych charakterystyk Województwo Poradnie PU miasta pow. 100 tys. z PU ogółemniepubliczneczynne 40 g.+ POLSKA 200467434824 Dolnośląskie4242 Kujawsko-pomorskie3232 Lubelskie7651 Lubuskie10622 Łódzkie221 Małopolskie3231 Mazowieckie10772 Opolskie1111 Podkarpackie2121 Podlaskie1 Pomorskie9582 Śląskie8556 Świętokrzyskie-- - - Warmińsko-mazurskie3331 Wielkopolskie2221 Zachodniopomorskie2111

16 Leczeni wg płci, m. zamieszkania i rodzaju używanej substancji Poradnie wg liczby leczonych (F11-F19) Ogółem I (do 80)II (80-300)III (300-600)IV (600+) % mężczyzn68,869,772,874,865,3 % mieszkańców miast90,388,486,295,389,2 Struktura rozpoznań100,0 % - opiaty (F11)27,34,721,518,733,5 % - kanabinole (F12)18,011,616,419,917,9 % - leki uspokaj. i nasenne (F13)5,823,95,92,86,2 % - kokaina (F14)1,00,50,10,41,6 % - inne sub. pobudzające (F15)15,611,810,113,917,8 % - subst. halucynogen. (F16)0,92,00,41,10,9 % - lotne rozpuszczalniki (F18)1,85,82,62,01,3 % - kilka sub. lub in. ps-akt. (F19)28,724,541,941,220,5 Poradnie U według liczby leczonych i wybranych charakterystyk I gr. – do 80 leczonych; II gr. – (80-300); III gr. – (300-600); IV gr. – (600+) * poradnie które wykazały zatrudnienie etatowe

17 Rodzaj zakładówZakładyOddziały Łóżka ogółem % w tym łóżka rehab%detox% Zakłady ogółem71 83 2637100,02371100,0266100,0 Szpitale psychiatryczne19 23 37314,11365,723789,1 Ośrodki i oddziały uzależnień52 60 226485,922,3594,32910,8 w tym: Ośrodki MONAR24 28 113643,1112147,3155,6 Pozostałe ośrodki28 32 112842,8111447,0145,2 OŚRODKI I MIEJSCA LECZENIA OSÓB DOTKNIETYCH NARKOMANIĄ STATYSTYKA

18 BADANIA Z ROKU 2007 NA MLODZIEZY GIMNAZJALNEJ Spożycie kiedykolwiek w życiu substancji narkotycznych

19 Spożycie narkotyków w przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

20 Rodzaje narkotyków: KOFEINA: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: Otrzymuje się ją z liści krzewu herbacianego albo ziaren krzewu kakaowego. Kofeina występuje także w kakao i niektórych napojach bezalkoholowych, jak coca-cola. DZIAŁANIE/OBJAWY Działanie kofeiny polega na pobudzaniu mózgu w celu zmniejszenia uczucia głodu i zmęczenia. Ludzie pijący duże ilości herbaty czy kawy mogą stwierdzić, że po odstawieniu tych używek odczuwają rozdrażnienie i przygnębienie, a nawet lekkie drgawki. Są to łagodniejsze objawy abstynencji.

21 MARIHUANA: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: Marihuana jest suszem z drobnych liści konopi indyjskich, najczęściej z dodatkiem nasion i łodyg. Swoim wyglądem przypomina suszoną natkę pietruszki lub majeranek. Z marihuany robione są skręty (JOINTY) lub nabijane fajki. Codzienne używanie marihuany powoduje zbliżone symptomy jak po alkoholu. Marihuana zawiera dużą ilość substancji smolistej. W jednym skręcie jest jej tyle co w jednej paczce papierosów. DZIAŁANIE/OBJAWY: Marihuana jest suszem z drobnych liści konopi indyjskich, najczęściej z dodatkiem nasion i łodyg. Swoim wyglądem przypomina suszoną natkę pietruszki lub majeranek. Z marihuany robione są skręty (JOINTY) lub nabijane fajki. Codzienne używanie marihuany powoduje zbliżone symptomy jak po alkoholu. Marihuana zawiera dużą ilość substancji smolistej. W jednym skręcie jest jej tyle co w jednej paczce papierosów. DZIAŁANIE/OBJAWY: Związkiem psychoaktywnym zawartym w konopiach jest THC (tetrahydrocanabinol), który wywołuje niewielki stan euforii, ogólne rozluźnienie, wesołkowatość, rozmowność, może również pobudzać apetyt. W czasie palenia dochodzi do zaburzeń w ośrodkach percepcyjnych mózgu: zmniejsza się sprawność intelektualna, refleks oraz koncentracja. Objawy użycia: chichot, euforia, gadatliwość, zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej, przekrwione oczy, kaszel, poczucie odprężenia, czasem spadek nastroju. Związkiem psychoaktywnym zawartym w konopiach jest THC (tetrahydrocanabinol), który wywołuje niewielki stan euforii, ogólne rozluźnienie, wesołkowatość, rozmowność, może również pobudzać apetyt. W czasie palenia dochodzi do zaburzeń w ośrodkach percepcyjnych mózgu: zmniejsza się sprawność intelektualna, refleks oraz koncentracja. Objawy użycia: chichot, euforia, gadatliwość, zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej, przekrwione oczy, kaszel, poczucie odprężenia, czasem spadek nastroju. Liście konopi indyjskich

22 BLANT – SKRĘT Z MARICHUANĄ TZW. Joint Wyższa Kultura spożycia – Fajeczka tzw. fifka

23 MARICHUANA – OD ROŚLINKI PO TOWAR tzw. Maryśka, gandzia

24 Marihuana – uznawana jest za najbardziej bezpieczny narkotyk. Jako nieliczna nie powoduje trwałych, fizycznych zmian w organizmie. Zażywanie jej wprowadza w pogodny nastrój. Idealnie nadaje się na imprezy nastolatków. Jej minusem jest jedynie fakt, że niejednokrotnie słyszeliśmy, że ktoś pod jej wpływem wypadł z okna bo uważał, że potrafi latać...

25 OPIATY OPIATY Pochodne maku  MAKIWARA – POLSKI KOMPOT Opiaty – ( opium, heroina, tabletki przeciwbólowe ). Skutki działania zależą od rodzaju zażywanego środka. Powodują one bardzo szybkie uzależnienie, które wynika z potrzeby bliskości.

26 HEROINA

27 Heroina Heroina Znana także jako hera, jest półsyntetyczną pochodną morfiny i występuje jako bezwonny, gorzki proszek rozpuszczalny w wodzie. Zwykle jest wstrzykiwana dożylnie w rękę lub pachwinę, co powoduje powstawanie tak zwanych ścieżek, czy blizn. Można ją jednak także palić lub wdychać. Heroina ma hamujący wpływ na centralny układ nerwowy i wywołuje euforię trwającą od 3 do 6 godzin. Intensywny na początku "haj" ustępuje potem ogólnie przyjemnemu samopoczuciu. Ze względu na uspakajające właściwości heroiny, osoba pozostająca pod jej wpływem wydaje się ospała, a jeśli zostawi się ją w spokoju, przysypia. Heroina jest narkotykiem niebezpiecznym szybko uzależniającym. Większości używających daje długotrwałe poczucie przyjemności i szybko staje się głównym narkotykiem. Regularne używanie prowadzi do uzależnienia w ciągu kilku tygodni Znana także jako hera, jest półsyntetyczną pochodną morfiny i występuje jako bezwonny, gorzki proszek rozpuszczalny w wodzie. Zwykle jest wstrzykiwana dożylnie w rękę lub pachwinę, co powoduje powstawanie tak zwanych ścieżek, czy blizn. Można ją jednak także palić lub wdychać. Heroina ma hamujący wpływ na centralny układ nerwowy i wywołuje euforię trwającą od 3 do 6 godzin. Intensywny na początku "haj" ustępuje potem ogólnie przyjemnemu samopoczuciu. Ze względu na uspakajające właściwości heroiny, osoba pozostająca pod jej wpływem wydaje się ospała, a jeśli zostawi się ją w spokoju, przysypia. Heroina jest narkotykiem niebezpiecznym szybko uzależniającym. Większości używających daje długotrwałe poczucie przyjemności i szybko staje się głównym narkotykiem. Regularne używanie prowadzi do uzależnienia w ciągu kilku tygodni

28 KOKAINA: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: Kokaina ma zazwyczaj postać śnieżnobiałego lub żółtawego proszku. Kokainę proszkową można oczyścić poprzez dodanie związków amoniaku. Do roztworu dodaje się następnie eter lub inny rozpuszczalnik organiczny, efektem, czego jest oddzielenie się substancji stałej od reszty roztworu - freebase jest o wiele czystszy od proszku. Crack – Otrzymuje się go z proszku. W przeciwieństwie do freebase, przy jego otrzymywaniu nie ma potrzeby używania substancji łatwopalnych. Proszek po prostu rozpuszcza się w roztworze dwuwęglanu sodu i wody, a następnie gotuje. Wtedy substancja stała wydziela się z roztworu. Pozostaje ją już tylko osuszyć. DZIAŁANIE/OBJAWY: Kokaina ma zazwyczaj postać śnieżnobiałego lub żółtawego proszku. Kokainę proszkową można oczyścić poprzez dodanie związków amoniaku. Do roztworu dodaje się następnie eter lub inny rozpuszczalnik organiczny, efektem, czego jest oddzielenie się substancji stałej od reszty roztworu - freebase jest o wiele czystszy od proszku. Crack – Otrzymuje się go z proszku. W przeciwieństwie do freebase, przy jego otrzymywaniu nie ma potrzeby używania substancji łatwopalnych. Proszek po prostu rozpuszcza się w roztworze dwuwęglanu sodu i wody, a następnie gotuje. Wtedy substancja stała wydziela się z roztworu. Pozostaje ją już tylko osuszyć. DZIAŁANIE/OBJAWY: W porównaniu z innymi formami kokainy Crack jest silnie uzależniający, o natychmiastowym, krótkotrwałym działaniu (5 do 10 minut). Narkotyk jest zażywany poprzez podgrzewanie i wdychanie oparów!!! W porównaniu z innymi formami kokainy Crack jest silnie uzależniający, o natychmiastowym, krótkotrwałym działaniu (5 do 10 minut). Narkotyk jest zażywany poprzez podgrzewanie i wdychanie oparów!!! Kokaina – produkt do konsumpcji

29 KOKAINA W ROŻNYCH WYDANIACH

30 Kokaina – to biała substancja pochodzenia roślinnego. Jest najczęściej sprzedawanym narkotykiem zaraz po marihuanie. Powoduje ogólną euforię, pobudzenie ruchowe, a zwłaszcza seksualne. Prowadzi do silnego uzależnienia psychicznego. Objawami jej zażywania są często krosty, czerwony nos, nadpobudliwość i nerwowość.

31 HASZYSZ: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: Haszysz występuje w postaci zielonkawych, czarnych lub brązowych kulek i kostek. Z kolei olej haszyszowy to płyn o wyglądzie czarnego syropu z zielonkawymi refleksami. Często nasącza się nim zwykłe papierosy albo skręty z marihuany. DZIAŁANIE/OBJAWY: Haszysz występuje w postaci zielonkawych, czarnych lub brązowych kulek i kostek. Z kolei olej haszyszowy to płyn o wyglądzie czarnego syropu z zielonkawymi refleksami. Często nasącza się nim zwykłe papierosy albo skręty z marihuany. DZIAŁANIE/OBJAWY: Osoby będące pod wpływem marihuany lub haszyszu są beztroskie, rozbawione, mają wzmożony apetyt. Po dłuższym czasie zażywania stają się ponure, unikają towarzystwa, ich ruchy są spowolnione. Pojawić się mogą: nadwrażliwość, zaburzenia percepcji, psychozy, czasami iluzje i omamy, zaburzenia serca i układu oddechowego, zapaści. Osoby będące pod wpływem marihuany lub haszyszu są beztroskie, rozbawione, mają wzmożony apetyt. Po dłuższym czasie zażywania stają się ponure, unikają towarzystwa, ich ruchy są spowolnione. Pojawić się mogą: nadwrażliwość, zaburzenia percepcji, psychozy, czasami iluzje i omamy, zaburzenia serca i układu oddechowego, zapaści. Olej haszyszowy

32 Haszysz nie tylko w formie płynnej

33 AMFETAMINA: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: Amfetamina to środek psychostymulujący. Jest najpopularniejszym narkotykiem syntetycznym grupy stymulatorów. Polska należy do światowej czołówki nielegalnych producentów amfetaminy. Amfetamina występuje w postaci proszku, kapsułek, tabletek, drażetek oraz roztworu w ampułkach. W sprzedaży nielegalnej spotyka się z reguły amfetaminę w postaci białego proszku. DZIAŁANIE/OBJAWY: Amfetamina to środek psychostymulujący. Jest najpopularniejszym narkotykiem syntetycznym grupy stymulatorów. Polska należy do światowej czołówki nielegalnych producentów amfetaminy. Amfetamina występuje w postaci proszku, kapsułek, tabletek, drażetek oraz roztworu w ampułkach. W sprzedaży nielegalnej spotyka się z reguły amfetaminę w postaci białego proszku. DZIAŁANIE/OBJAWY: Zależność psychiczna jest podobna do tej, która jest spowodowana przez kokainę. Wywołuje ją atrakcyjny i euforyczny przebieg działania specyfiku, wzmacniany z kolei przez przykre dolegliwości związane z jego odstawieniem (złe samopoczucie, spowolnienie psychiczne, uczucie zmęczenia i apatii), które obserwuje się już po 12 godzinach od ostatniego zażycia amfetaminy. Zależność psychiczna jest podobna do tej, która jest spowodowana przez kokainę. Wywołuje ją atrakcyjny i euforyczny przebieg działania specyfiku, wzmacniany z kolei przez przykre dolegliwości związane z jego odstawieniem (złe samopoczucie, spowolnienie psychiczne, uczucie zmęczenia i apatii), które obserwuje się już po 12 godzinach od ostatniego zażycia amfetaminy. Gotowe działeczki przygotowane do handelku czyi tzw. dilerki

34 Amfetamina zwana „ polską heroiną uzależnia 10 razy szybciej niż heroina narkotyk z grupy syntetyków ma wiele pochodnych

35 Amfetamina – potocznie nazywana jest speedem. Działa bardzo pobudzająco na układ nerwowy, powodując ogólną nadpobudliwość i gwałtowność ruchową. Często używana jest przez młode osoby o okresie dużego wysiłku fizycznego oraz psychicznego np. przed egzaminami.

36 LABORATORIUM DO DOMOWEJ PRODUKCJI POLSKIEJ HEROINY CZYLI AMFETAMINY

37 Metaamfetamina Pochodna amfetaminy dużo mocniejsza

38 BARBITURANY: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: OTRZYMYWANIE/WYSTEPOWANIE: Barbiturany (środki nasenne) mają szczególne działanie w połączeniu z alkoholem i w ten sposób są bardzo często nadużywane. Alkohol wzmacnia działanie barbituranów. Z uwagi na depresyjny wpływ na ośrodek oddechowy i długi czas wydalania z organizmu - barbiturany są szczególnie groźne w przypadku ich przedawkowania. DZIAŁANIE/OBJAWY: Barbiturany (środki nasenne) mają szczególne działanie w połączeniu z alkoholem i w ten sposób są bardzo często nadużywane. Alkohol wzmacnia działanie barbituranów. Z uwagi na depresyjny wpływ na ośrodek oddechowy i długi czas wydalania z organizmu - barbiturany są szczególnie groźne w przypadku ich przedawkowania. DZIAŁANIE/OBJAWY: Działanie samych barbituranów powoduje gwałtowne zapadanie w sen, w stan bliski śpiączki lub paradoksalnie wywołuje stan euforii, beztroskiego optymizmu. Często bywa to stan podobny do upojenia alkoholowego, charakteryzujący się zaburzeniami równowagi, niepewnymi ruchami, trudnościami w wysławianiu się, nadpobudliwością. Skutki ich nadmiernego używania mogą powodować bardzo szkodliwe następstwa. Na krótką metę barbiturany mogą powodować przejawy amnezji, napady delirium itp. W dłuższym okresie czasu tolerancja na ten środek może prowadzić do przedawkowania, śpiączki, zaburzeń pracy serca i układu oddychania. Barbiturany wywołują silne uzależnienie fizyczne i psychiczne. Nagłe odstawienie tych środków rodzi ryzyko powikłań, a nawet śmierci, dlatego też musi odbywać się pod kontrolą lekarską. Działanie samych barbituranów powoduje gwałtowne zapadanie w sen, w stan bliski śpiączki lub paradoksalnie wywołuje stan euforii, beztroskiego optymizmu. Często bywa to stan podobny do upojenia alkoholowego, charakteryzujący się zaburzeniami równowagi, niepewnymi ruchami, trudnościami w wysławianiu się, nadpobudliwością. Skutki ich nadmiernego używania mogą powodować bardzo szkodliwe następstwa. Na krótką metę barbiturany mogą powodować przejawy amnezji, napady delirium itp. W dłuższym okresie czasu tolerancja na ten środek może prowadzić do przedawkowania, śpiączki, zaburzeń pracy serca i układu oddychania. Barbiturany wywołują silne uzależnienie fizyczne i psychiczne. Nagłe odstawienie tych środków rodzi ryzyko powikłań, a nawet śmierci, dlatego też musi odbywać się pod kontrolą lekarską. Różnego rodzaju środki nasenne i uspokajające ale i psychotropowe

39 CODEINA DERNEROL

40

41 LSD tzw. Kwas Wynalazek lat 60 i 70

42 LSD – (dietyloamid kwasu lizerginowego) jest jednym z najbardziej popularnych narkotyków. Zażycie powoduje wywołanie wizji, będących wytworem wyobraźni mieszających się z rzeczywistością. Dochodzi do urojeń zmysłowych m.in. wzroku, słuchu oraz węchu. Euforia młodego człowieka często może przerodzić się z pozytywnego zdarzenia w stany lękowe prowadzące do paranoicznych zachowań.

43 GRZYBKI HALUCYNOGENNE I KAKTUSY HALUCYNOGENNE SYMPATYCZNE ROŚLINKI Grzyby halucynogenne – są bardzo trujące, a także wbrew mitom o ich nieszkodliwości, szybko uzależniają. Trans narkotyczny trwa od 2-3 godzin.

44 EXTASY tzw. pigułka gwałtu Narkotyk dyskotek i imprez techno Ecstazy – zwana inaczej tabletką „ dla nieśmiałych”. Narkotyk syntetyczny Znacznie wyostrza zmysły, przez co stajemy się bardziej zdecydowani oraz odważni. Często zażywana jest w klubach, a to dlatego, że zwiększa wydajność fizyczną.

45 INHALANTY I KLEJE FARBY LAKIERY I KLEJE ROZPUSZCZALNIKI ZMYWACZE ROZCIEŃCZALNIKI  NISZCZĄ  DROGI ODDECHOWE I PŁUCA  NISZCZĄ KORĘ  MÓZGOWĄ

46 RODZAJE UZALEŻNIENIA Wyróżniamy trzy rodzaje uzależnienia: 1. fizyczne - zwiększa się tolerancja na narkotyk - trzeba brać większą ilość, aby osiągnąć ten sam efekt. A brak narkotyku wywołuje syndrom abstynencki (bardzo złe samopoczucie fizyczne i psychiczne - drżenie całego ciała, objawy grypy) 2. psychologiczne - brak konieczności zaspokajania potrzeb psychicznych 3. społeczne - istotna jest tu przynależność do grupy akceptującej w braniu.

47 Fazy rozwoju uzależnienia – wchodzenie w uzależnienie. I FAZA – eksperymentowania: Drobne kłamstwa najczęściej dotyczące: - spóźnień - towarzystwa w którym przebywa nasze dziecko - miejsc gdzie wychodzi Zmiany w wyglądzie i zachowaniu: - dziwny zapach włosów i ubrań - nadmierne używanie środków zapachowych - zaczerwienione oczy - rozszerzone źrenice - utrzymujący się katar - wyraźna nadpobudliwość lub ospałość - po powrotach do domu przemykanie niezauważonym do swojego pokoju Postawa: NIE ROBIĘ TEGO NIE ROBIĘ TEGO

48 II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia znaczna zmiana środowiska - nowi koledzy znaczna zmiana środowiska - nowi koledzy złe nastroje dziecka - dziwne smutki, zamykanie się w sobie złe nastroje dziecka - dziwne smutki, zamykanie się w sobie izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju zaniedbanie podstawowych czynności zaniedbanie podstawowych czynności początki: agresywności oraz częste wyszukane kłamstwa początki: agresywności oraz częste wyszukane kłamstwa porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań podejmowanie pracy zarobkowej z jednoczesnym brakiem pieniędzy podejmowanie pracy zarobkowej z jednoczesnym brakiem pieniędzy pogarszanie się ocen w szkole - wagary pogarszanie się ocen w szkole - wagary posługiwanie się slangiem - szczególnie przez telefon posługiwanie się slangiem - szczególnie przez telefon agresja słowna agresja słowna pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże dziwny strój lub inne młodzieżowe symbole buntu dziwny strój lub inne młodzieżowe symbole buntu częstsze przebywanie w łazience - zamykanie łazienki, częstsze przebywanie w łazience - zamykanie łazienki, zaniedbanie nawyków higienicznych zaniedbanie nawyków higienicznychPostawa: NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO

49 III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę coraz gorsze zachowanie coraz gorsze zachowanie codzienne lub bardzo częste odurzanie się codzienne lub bardzo częste odurzanie się odurzanie się z kolegami lub samemu odurzanie się z kolegami lub samemu pojawienie się pierwszych przedawkowań pojawienie się pierwszych przedawkowań zerwanie kontaktów z nie biorącymi kolegami zerwanie kontaktów z nie biorącymi kolegami jawne identyfikowanie się z narkomanami jawne identyfikowanie się z narkomanami kłamstwo staje się patologiczne kłamstwo staje się patologiczne kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy porzucenie szkoły porzucenie szkoły utrata stałej pracy - prace dorywcze utrata stałej pracy - prace dorywcze konflikty z prawem konflikty z prawem kłótnie, bijatyki z domownikami kłótnie, bijatyki z domownikami początki przewlekłego kaszlu początki przewlekłego kaszlu ogólne pogorszenie zdrowia ogólne pogorszenie zdrowia objawy po odstawieniu narkotyku objawy po odstawieniu narkotykuPostawa: NIE ROBIĘ NIC, CO BY MI SZKODZIŁO NIE ROBIĘ NIC, CO BY MI SZKODZIŁO MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ NIE HANDLUJE NARKOTYKAMI, KUPUJĘ TYLKO DLA SIEBIE NIE HANDLUJE NARKOTYKAMI, KUPUJĘ TYLKO DLA SIEBIE KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM

50 IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne) całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne) chroniczny kaszel chroniczny kaszel częste kłopoty z policją częste kłopoty z policją utrata pracy utrata pracy wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku paranoje narkotyczne paranoje narkotyczne zerowe poczucie własnej wartości zerowe poczucie własnej wartości myśli samobójcze myśli samobójczePostawa: MUSZĘ WZIĄŚĆ MUSZĘ WZIĄŚĆ

51 NARZĘDZIA POMAGAJACE WYKRYĆ NARKOTYKI TESTERY:

52 TESTOWANIE AMFETAMINY

53 CHOROBY TOWARZYSZACE UZALEŻNIENIU Problemy psychiatryczne: Zaburzenia osobowości Zaburzenia osobowości Dysforie - zaburzeniach nastroju, z przewagą złego samopoczucia, drażliwości i niezadowolenia. Dysforie - zaburzeniach nastroju, z przewagą złego samopoczucia, drażliwości i niezadowolenia. Psychozy endogenne Psychozy endogenne Psychozy egzogenne – spowodowane wieloletnim nałogiem Psychozy egzogenne – spowodowane wieloletnim nałogiem Stany depresyjne Stany depresyjne

54 Problemy somatyczne: HIV/AIDS HIV/AIDS Wirusowe zapalenie watroby (WZW) typu B, C, Delta Wirusowe zapalenie watroby (WZW) typu B, C, Delta Ciężkie zakażenia bakteryjne Ciężkie zakażenia bakteryjne Zapalenie dróg oddechowych Zapalenie dróg oddechowych Gruźlica Gruźlica Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Choroby skóry (Świerzb, wszawica, grzybica, dermatozy i reakcje toksyczno-alergiczne) Choroby skóry (Świerzb, wszawica, grzybica, dermatozy i reakcje toksyczno-alergiczne) Choroby przenoszone drogą płciową Choroby przenoszone drogą płciową Padaczka Padaczka

55 AKTY PRAWNE MOWIĄCE O WALCE Z NARKOMANIĄ Ustawy Ustawy 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2005.179.1485) 2. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 66, poz. 469) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 120, poz. 826) 4. Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 7, poz. 48)

56 Rozporządzenia Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne (Dz. U. Nr 205, poz. 1493) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne (Dz. U. Nr 205, poz. 1493) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. nr 5 poz. 40) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. nr 5 poz. 40) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. nr 238 poz. 1738) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. nr 238 poz. 1738) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz.U.2006.143.1033) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz.U.2006.143.1033) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. Nr 132 poz. 931) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. Nr 132 poz. 931) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. Nr 64, poz. 455) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. Nr 64, poz. 455) Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (M.P.2006.2.31) Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (M.P.2006.2.31) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń (Dz. U. 2005.214.1818) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń (Dz. U. 2005.214.1818) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi

57 Konwencje międzynarodowe Konwencje międzynarodowe 1. Jednolita Konwencja o Środkach Odurzających z 1961 r. 2. Konwencja o Substancjach Psychotropowych z 1971 r. 3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 r.

58 NARKOMANI – ODLOT DO NIKĄD Dobre dziecko, spokojne nikomu nie wadzi w centrum Warszawy szprycuje się na bulwarze nad Wisłą. Obojętność pcha młodych w objęcia nałogu, w objęcia śmierci.

59 Tak to się odbywa z ręki do ręki towar i pieniądze. Diler bardzo szybko odziera „klienta” ze złudzeń że można się ekstra czuć za darmo. Miejsca ustronne z dala od tłumu niewtajemniczonych stają się pierwszym przystankiem śmierci. Wcześniej czy później każdy narkoman staje się dzieckiem ulicy. Pompka czyli sprzęt – narzędzie śmierci. Marcin narkoman z 6 letnim stażem heroinowym

60 Tzw. Bajzel – melina narkomańska tu się żyje, tu się ćpa.

61 Nie trzeba długo szukać jeśli się wie kogo szukamy i mamy lekkie rozeznanie w terenie. Nie ma to jak ścieżka kokainy – sposób na każde zło świata.

62 Narkomański niezbędnik Jak podać sobie działkę A może pomocna dłoń…. 

63  Samowystarczalny jeszcze, jak długo…?  Każdy ma swojego anioła

64 WSPÓŁUZALEŻNIENIE Cechy osoby współuzależnionej Cechy osoby współuzależnionej chaos i zamęt uczuciowy chaos i zamęt uczuciowy huśtawki emocjonalne huśtawki emocjonalne zagubienie, niepewność i poczucie bezradności zagubienie, niepewność i poczucie bezradności zaprzeczanie oczywistym faktom problemu narkotykowego zaprzeczanie oczywistym faktom problemu narkotykowego roztaczanie ochronnego parasola nad narkomanem i łagodzenie skutków zażywania narkotyków roztaczanie ochronnego parasola nad narkomanem i łagodzenie skutków zażywania narkotyków ukrywanie przed otoczeniem problemów z narkotykami ukrywanie przed otoczeniem problemów z narkotykami nadmierna zależność emocjonalna od narkomana nadmierna zależność emocjonalna od narkomana koncentrowanie się na narkomanie kosztem siebie i rodziny koncentrowanie się na narkomanie kosztem siebie i rodziny szukanie "obiektywnych" powodów brania i usprawiedliwianie narkomana szukanie "obiektywnych" powodów brania i usprawiedliwianie narkomana unikanie sytuacji konfliktowych unikanie sytuacji konfliktowych niepodejmowanie w rodzinie jawnych rozmów o faktach związanych z braniem niepodejmowanie w rodzinie jawnych rozmów o faktach związanych z braniem kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub całkowite uchylanie się od niej kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub całkowite uchylanie się od niej nieumiejętność bronienia swoich praw i zdrowych interesów pozostałych członków rodziny nieumiejętność bronienia swoich praw i zdrowych interesów pozostałych członków rodziny nieświadome wspomaganie narkomana przez zdejmowanie z niego odpowiedzialności za skutki brania nieświadome wspomaganie narkomana przez zdejmowanie z niego odpowiedzialności za skutki brania ciągły lęk, poczucie winy i wstydu ciągły lęk, poczucie winy i wstydu

65 MINI SŁOWNICZEK SLANGU Amfetamina - Amfa, Spid, Dynamit, Dziwak, Królewska, Kryształ, No Sleep, Proszek, Proch, Przyspieszacz, Pyłek, Uppers, Śnieg, Woltów, Speed, Białe, Białko, Feta, Witamina A. Marihuana - Jonx, Acapulco Gold, Chicago Greek, Doniczka, Gandzia, Gras, Ziele, Skręt, Blanty, Trawa, Maryśka, Zioło, Maryha, Green, Pietruszka. Ekstasy - Tabletka, Tableta, Bleta, Eska, Piguła, Piksa, Koło, Kółko. Haszysz - Hasz, Kloc, Afgan, African Black, Bombay Black, Czarne Maroko, Czerwony Afgan, Grant, Czekolada, Plastelina, Kostka. Heroina - Biała Dama, Grzanie, Hera, Zourbie, Braun Sugar, Herbata. LSD - Znaczki, Kwas, Kwasik, Karton, Ejsid, Trip, Blue Dragon, Bóg Słońce, Budda, Słoneczny Uśmiech, Odbita Warga, Młot i Sierp, ACID, Kokaina - Koka, Koks, Koksik, Bazooka, Berenika, Biała Dama, Uderzenie, Boliwijski maszerujący proszek, Śnieg, Witamina C, Crack - Kryształ, Kryształki (odmiana kokainy do palenia). Grzyby halucynogenne - Grzybki, Halucynki, Łysiak Wspaniały, Łysiczka Lancetowata, Halo-grzybki. Morfina - Maja, Morfeusz, Siostra. Kleje i rozpuszczalniki - Gucio, Klej, Wciągnik, Rząsznik, Wdychawek. Kleje i rozpuszczalniki - Gucio, Klej, Wciągnik, Rząsznik, Wdychawek. zapodać, wjechać, dać w kanał, buzować, grzać, hajcować - odurzać się, zażywać narkotyki, być na haju - znajdować się pod wpływem narkotyków,

66 być na głodzie, na skręcie - odczuwać objawy głodu narkotykowego, być w ciągu (cugu) - codziennie zażywać narkotyki, cyknąć, huknąć, dać w żyłę (w kanał) - wstrzykiwać środek narkotyczny, snifować - wciągać narkotyk do nosa, ścieżka, kreska - ułożony w podłużną, wąską, łatwą do wciągnięcia porcję, narkotyk w postaci proszku (koka, amfa), diler - handlarz narkotyków, jarać, palić - odurzać się marihuaną, przymulić - zasnąć po środkach psychotropowych, skręt, dżoint, blant, giecik, bat, gibon, lolek - papieros zrobiony z marihuany, kirać, snifować, żąchać, kleić się - odurzać się środkami wziewnymi, zejście, zjazd - końcowa faza działania narkotyku, jazda, trzepanie, odlot, podróż - stan po zażyciu narkotyku, głód, skręt - stan po odstawieniu narkotyków, pompka, sprzęt - strzykawka, kanał, kabel - żyła. Złoty strzał – samobójstwo polegające na przedawkowaniu środka

67 Modele pomocowe: Punkty konsultacyjne – rola w procesie diagnozowanie fazy uzależnienia i motywowanie do podjęcia procesu powrotu do zdrowia. Pomoc ambulatoryjna – całodzienna pomoc terapeutyczna bez stałego zamieszkania. Ośrodki długoterminowe – zajmują się terapią długoterminową stacjonarną. Hostele readaptacyjne – ośrodki pozwalające na powrót do życia codziennego po ukończonym procesie terapeutycznym

68 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "NARKOMANIA- DROGA DO NIKĄD. Definicja Narkomania - (z języka greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google