Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szablon scenariusza. Bezpieczeństwo WPROWADZENIE Witaj w kursie Bezpieczeństwo na Euro 2012! Niniejszy kurs przeznaczony jest dla wolontariuszy Miast.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szablon scenariusza. Bezpieczeństwo WPROWADZENIE Witaj w kursie Bezpieczeństwo na Euro 2012! Niniejszy kurs przeznaczony jest dla wolontariuszy Miast."— Zapis prezentacji:

1 Szablon scenariusza

2 Bezpieczeństwo

3 WPROWADZENIE Witaj w kursie Bezpieczeństwo na Euro 2012! Niniejszy kurs przeznaczony jest dla wolontariuszy Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012™ Został sporządzony we współpracy z Zespołem ds. Bezpieczeństwa PL.2012. W niniejszym kursie dowiesz się: jakie są służby porządku publicznego, telefony alarmowe, zapoznasz się z polskim prawem na Euro oraz jak zachowywać się w przypadku niebezpieczeństwa w strefie miejskiej, o przekraczaniu granicy na granicach zewnętrznych UE w czasie Euro 2012 oraz o zabronionych przedmiotach na stadionach. Czego dowiesz się w kursie? Przez kogo kurs został opracowany? Nawigacja kursu

4 Niniejszy kurs składa się z następujących modułów tematycznych: SPIS TREŚCI Służby porządku publicznego Telefony alarmowe Polskie prawo na Euro 2012 Informacje praktyczne dla wolontariuszy Test slajd Spis treści slajd Spis treści Przykładowe układy slajdów ze spisem treści i nawigacją: nawigacja kursu

5 Służby porządku publicznego

6 W tej części kursu dowiesz się o następujących rzeczach: jakie służby porządku publicznego będą pracowały podczas Euro 2012 zapoznasz się zakresem działalności poszczególnych służb

7 Służby porządku publicznego Policja Straż GranicznaSłużba Celna Straż PożarnaStraż Miejska Państwowe Ratownictwo Medyczne Stewarding

8 Do podstawowych zadań Policji należy: 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i wsp ó łdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; Policja „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

9 Policja 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawc ó w; 5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 6) kontrola przestrzegania przepis ó w porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 7) wsp ó łdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie um ó w i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepis ó w; 8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

10 Straż graniczna Do podstawowych zadań Straży Granicznej należy ochrona granicy państwowej oraz: 1) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 2) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 3) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej; 4) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej; 5) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; Tekst „Do podstawowych zadań Straży Granicznej należy ochrona granicy państwowej oraz”. będzie w chmurce,. „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

11 Straż graniczna 6) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Wojsk 7) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych; 8) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych; „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

12 Służba celna Do podstawowych zadań Służby celnej należy: Realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności: wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego oraz: 1) wymiar i pobór: a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, c) podatku akcyzowego, d) podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, e) opłaty paliwowej; 2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); Tekst „Do podstawowych zadań … oraz:”. będzie w chmurce. „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

13 Służba celna 3) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym; 4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie - Kodeks karny skarbowy; „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

14 Straż pożarna Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz: 1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 2) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; 3) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; 4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Tekst „Do podstawowych zadań … miejscowych zagrożeń oraz:..”. będzie w chmurce. Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

15 Straż pożarna 5) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności; 6) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 7) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 8) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

16 Straż miejska Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz: 1) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 1a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 2) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 3) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Tekst „Do podstawowych zadań … oraz:”. będzie w chmurce. Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

17 Straż miejska 4) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 5) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 6) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 8) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

18 Państwowe ratownictwo medyczne Do podstawowych zadań ratownika medycznego należy: 1) zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska; 2) dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych; 3) transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 4) komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielanie jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 5) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

19 Stewarding Zadaniem służb informacyjnych i porządkowych na stadionie jest pomoc i zapewnienie poczucia pełnego komfortu osobom oglądającym mecze - przy zachowaniu pełnej gotowości do reagowania na sytuacje nadzwyczajne. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: sprawdzanie i stwierdzanie uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione; wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; ujęcie osób, w celu niezwłocznego przekazania Policji, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. stosowa­nie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń. Czynności, o których mowa powyżej, powin­ny być wykonywane w sposób zapewniający posza­nowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte. „WRÓĆ DO WSZYSTKICH SŁUŻB” Po kliknięciu na przycisk użytkownik powróci do slajdu ze zdjęciami wszystkich służb

20 Stewarding Członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenie w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora. Identyfikator zawiera następujące informacje: nazwa wystawcy; numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy; termin ważności; pieczęć; podpis wystawcy.

21 ĆWICZENIE Jesteś w okolicach dworcu PKP. Podchodzi do Ciebie kobieta i informuje, że ktoś jej właśnie ukradł torebkę. Jest spanikowana. Jak zachowujesz się w tej sytuacji? Dzwonię do swojego lidera i kieruję sprawę do niego. Kieruję osobę do najbliższego funkcjonariusza policji lub straży miejskiej i wracam na swoje stanowisko. Mówię kobiecie, że nie mogę jej pomóc i wracam do swoich obowiązków. Dzwonię na policję i zgłaszam sprawę, w razie potrzeby idę z osobą na komisariat.

22 PYTANIE QUIZOWE Które z poniższych instytucji jest odpowiedzialna za współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, - Stewardzi - Straż miejska - Służba celna - policja

23 MINI-PODSUMOWANIE Do służb bezpieczeństwa na Euro 2012 zaliczyć można: Policję, Straż Miejską, Straż Graniczną, Służbę Celną, Straż Pożarną, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Stewarding. Wolontariusze pełnią funkcje głownie informacyjną ale mogą się też przyczynić do bezpieczeństwa podczas Euro 2012 poprzez przekazywanie ważnych informacji do służb bezpieczeństwa. Wszystkie służby bezpieczeństwa będą dodatkowo wyszkolone z bezpieczeństwa na wielkich imprezach masowych jak Euro 2012. Informacje oddzielone punktorami lub ramkami.

24 Telefony Alarmowe

25 TELEFONY ALARMOWE W tej części kursu dowiesz się o następujących rzeczach: podstawowe informacje dotyczące numeru alarmowego 112 jak należy postępować, aby sprawnie dokonać zgłoszenia na numer alarmowy 112 jakie warunki powinieneś spełnić dzwoniąc pod numer 112 co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112

26 Podstawowe informacje Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.: pożary wypadki drogowe kradzieże włamania w przypadku użycia przemocy nagłe omdlenia i utrata świadomości poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie przypadki porażenia prądem rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu

27 TELEFONY ALARMOWE Pytanie: Co się stanie z moim zgłoszeniem, gdy zadzwonię pod numer 112? Odpowiedź: Zgłoszenie zostanie skierowane do Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

28 TELEFONY ALARMOWE miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń), jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia, należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie), przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia, udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania, wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora, nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu, jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112, należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji. miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń), /kliknij, aby dowiedzieć się więcej/ Wybierając numer alarmowy 112 postaraj się spełnić następujące warunki:

29 TELEFONY ALARMOWE Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112? zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia, wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia, poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

30 TELEFONY ALARMOWE Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112" bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zdjęcie poszkodowanego

31 PYTANIE QUIZOWE Uszereguj czynności związane z wykonywaniem telefonu pod numer 112 zaczynając od pierwszej do ostatniej czynności. należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie), przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia, udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania, wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora, nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,

32 Polskie prawo na Euro 2012

33 Polskie prawo a Euro 2012 W tej części kursu dowiesz się o następujących rzeczach: jakie są przepisy polskiego prawa, które każdy wolontariusz powinien znać odnośnie swojej pracy na Euro 2012 jakie są przedmioty zakazane na Euro 2012

34 Alkohol Spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach, parkach, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w miejscach czasie masowych zgromadzeń oraz środkach i obiektach komunikacji publicznej. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zabronione jest:Dozwolone jest: Na imprezach masowych, z wyłączeniem imprez o podwyższonym ryzyku, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Na imprezach masowych:

35 Prawo na imprezach masowych Osoby uczestniczące w imprezie masowej (meczu piłki nożnej) obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać regulaminów ogłoszonych przez organizatora. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabronione jest posiadanie w miejscu publicznym noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, jeżeli okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 może nastąpić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Służby porządkowe organizatora są zobowiązane odmówić wstępu na imprezę masową lub usunąć z terenu imprezy osoby nieposiadające biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie, objęte zakazem wstępu na imprezę masową (znajdujące się w policyjnej bazie danych), znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu, posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny. Zabronione jest przebywanie w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności, przebywanie w innym sektorze niż wskazany na bilecie wstępu, używanie elementu odzieży lub przedmiotu w celu utrudnienia identyfikacji i rozpoznania osoby, prowokowanie innych uczestników do działań zagrażających bezpieczeństwu.

36 Przedmioty zakazane Czy wiesz jakie są przedmioty zakazane podczas EURO 2012?

37 ĆWICZENIE Jesteś w okolicach stadionu w dniu meczowym. Zauważyłeś grupę agresywnie zachowujących się kibiców. Są ewidentnie po spożyciu dużej ilości alkoholu. Niedaleko znajdują się funkcjonariusze policji, którzy nie zauważyli grupy. Jak reagujesz? 1.Biorę sprawy w swoje ręce i podchodzę do grupy kibiców. 2.Powiadamiam funkcjonariuszy o zaistniałej sytuacji. 4.Nic nie robię. Nie jest to w zakresie moich obowiązków. 3.Dzwonię do swojego lidera

38 PYTANIE QUIZOWE Uszereguj poniższe przedmioty do kategorii zakazane oraz dozwolone na stadionie. Przedmioty zakazane: parasolki, kamera wideo, flaga o wymiarach 3x2m, wuwuzela, termos z herbatą Przedmioty dozwolone: aparat cyfrowy, flaga o wymiarach 1,8x1,5m, trąbka, lornetka, telefon komórkowy

39 Informacje praktyczne dla wolontariuszy

40 W tej części dowiesz się o następujących rzeczach: jak masz się zachowywać w przypadku niebezpieczeństwa w strefie miejskiej poznasz informacje odnośnie dodatkowych urzędów konsularnych na czas Euro 2012 poznasz informacje odnośnie przekraczania granicy na granicach zewnętrznych UE w czasie Euro 2012

41 Informacje praktyczne dla wolontariuszy W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego nie podejmuj samodzielnie żadnych działań. Stosuj się do następujących zasad: w przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadom swojego lidera, służbę ochrony obiektu lub jego administratora, Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską lub władze administracyjne, nie rozpowszechniaj informacji o podejrzeniu, aby nie powodować paniki, nie próbuj obezwładniać podejrzanych osób (obserwuj je dyskretnie i staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania,

42 Informacje praktyczne dla wolontariuszy Zgłaszając informację o zagrożeniu podaj następujące dane: swoje nazwisko oraz numer telefonu, rodzaj zagrożenia i wskazujące nań przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony bez dozoru pakunek, informacja przekazana przez inną osobę), adres zagrożonego obiektu lub miejsca, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub zjawisk. 1 (zdjęcie + tekst)2 (zdjęcie + tekst) 3 (zdjęcie + tekst)

43 Informacje praktyczne dla wolontariuszy Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie? rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób, pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki, samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.

44 Informacje praktyczne dla wolontariuszy Jak postępować w przypadku podejrzenia niebezpieczeństwa? nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki, powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu), jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją, zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę, nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu). Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5

45 Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych? staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji, słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań, nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących, w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem, nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty za terrorystę, w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru, spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

46 Dodatkowe informacje - urzędy konsularne Projekt przewiduje zapewnienie konsulom zaplecza biurowego oraz przygotowanie procesu przepływu informacji z służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przygotowane przez MSZ RP założenia przewidują utworzenie na czas Euro 2012 w polskich i ukraińskich miastach gospodarzach, w dniach przewidywanego pobytu dużych grup kibiców z zagranicy, wspólnych punktów konsularnych na potrzeby konsulów państw członkowskich UE. Byłyby to miejsca, w których konsulowie mogliby udzielać podstawowej pomocy konsularnej swoim obywatelom w zakresie m.in.: wydawania tymczasowych dokumentów, udzielania pomocy finansowej, przyjmowania zgłoszeń o osobach zaginionych, udzielania podstawowej pomocy prawnej. Pamiętaj! Gdy spotkasz obcokrajowca, któremu skradziono dokumenty, pieniądze lub zaginęła bliska mu osoba – zaprowadź go lub wytłumacz mu gdzie znajduje się punkt konsularny.

47 Dodatkowe informacje - przekraczanie granicy na granicach zewnętrznych UE w czasie Euro 2012 W związku z przewidywanym gwałtownym wzrostem liczby osób przekraczających granicę w związku z organizacją w Polsce i Ukrainie UEFA EURO 2012, w celu usprawnienia przepływu osób przez granice zewnętrzne wydzielone zostaną specjalne pasy ruchu dla zorganizowanych grup kibiców, drużyn piłkarskich i działaczy UEFA na czterech przejściach granicznych: Zdjęcie z zaznaczonymi przejściami granicznymi: Korczowa, Medyka, Dorohusk, Hrebenne. Ponadto w 2011 roku realizowany był pilotaż projektu wspólnych odpraw, rozumiany jako kontrola przez służby graniczne i celne Polski i Ukrainy dokonywana w jednym miejscu po stronie polskiej, która przyczyniła się do skrócenia czasu i poprawienia płynności przekraczania granicy lądowej przez kibiców i podróżnych. Sukces pilotażu obu prowadzonych projektów pozwoli na uruchomienie analogicznych rozwiązań w czasie EURO 2012. Dodatkowo, czasowo zwiększona zostanie liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej, odpowiedzialnych za kontrolę graniczną. Kliknij i dowiedz się jak jeszcze Polska przygotowuje się do EURO 2012.

48 ĆWICZENIE Jesteś na lotnisku w jednym z miast gospodarzy. Nagle pojawia się komunikat o ewakuacji lotniska z przyczyn nieznanych. Jak reagujesz? Kieruję osoby znajdujące się na lotnisku do wyjścia pomagając w ten sposób służbą bezpieczeństwa na lotnisku po czym sam kieruję się do wyjścia Jak najszybciej kieruję się do wyjścia pomagając przy okazji osobom, które potrzebują asysty Dzwonię do swojego lidera i powiadamiam o sytuacji Zostaję na lotnisku w celu dowiedzenia się przyczyny ewakuacji

49 PYTANIE QUIZOWE Jak nie postępować w przypadku podejrzenia niebezpieczeństwa? powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu), Jeżeli zauważysz podejrzany przemiot jak najszybciej go podnieś i zanieś do odpowiednich służb jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją, zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,

50 MINI-PODSUMOWANIE Euro 2012 jest wielką imprezą masową, która może przyciągnąć wiele podejrzanych osób, które mogą stworzyć niebezpieczeństwo w przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadom swojego lidera, służbę ochrony obiektu lub jego administratora, Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską lub władze administracyjne, rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób, pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki, samochody, parkujące w nietypowych miejsca mogą być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie, nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu). Informacje oddzielone punktorami lub ramkami.

51 PODSUMOWANIE CAŁEGO KURSU Do służb bezpieczeństwa na Euro 2012 zaliczyć można: Policję, Straż Miejską, Straż Graniczną, Służbę Celną, Straż Pożarna, Krajowe Ratownictwo Medyczne oraz Stewarding. Wolontariusze pełnią funkcje głownie informacyjną ale mogą się też przyczynić do bezpieczeństwa podczas Euro 2012 poprzez przekazywanie ważnych informacji do służb bezpieczeństwa. wszystkie służby bezpieczeństwa będą dodatkowo wyszkolone z bezpieczeństwa na wielkich imprezach masowych jak Euro 2012 telefonem alarmowym jest numer 112 który połączy zgłaszającą osobę ze wszystkimi służbami bezpieczeństwa jako wolontariusz możesz się przyczynić w wielkim stopniu do bezpiecznego i przyjaznego turnieju Euro 2012 w Polsce.

52 TEST Test składa się z 15 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (przy każdym pytaniu znajdzie się informacja o rodzaju pytania). 8 pytań jest z wiedzy uzyskanej w kursie, 7 pytań dotyczy scenariuszy jakie mogą się przytrafić wolontariuszom podczas pracy. Wymagany do zaliczenia procent poprawnych odpowiedzi w teście to 70%. Nie ma ograniczenia czasowego. W przypadku zaliczenia testu będziesz mógł przejść do następnego kursu. TEST „Właśnie zakończyłeś/łaś kurs „Bezpieczeństwo”. Przed tobą test weryfikujący wiedzę.

53 Test

54 PYTANIE TESTOWE nr 1 Które z poniższych zadań nie należy do zadań Stewardingu? Wybierz jedną odpowiedź pomoc i zapewnienie poczucia pełnego komfortu osobom oglądającym mecze zachowanie pełnej gotowości do reagowania na sytuacje nadzwyczajne. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione wsp ó łdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi Należy to do zadań policji PYTANIE TESTOWE nr 2 Telefon alarmowy 112 nie służy w następujących sprawach: Wybierz prawidłowe odpowiedzi (wielokrotny wybór) wypadki drogowe w przypadku użycia przemocy poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie zagubienie biletu na mecz Euro 2012 rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję Można się zgłosić do punktu rzeczy zagubionych na stadionie

55 PYTANIE TESTOWE nr 3 Podczas Euro 2012 alkoholu nie będzie można pić w następujących miejscach: (jednokrotny wybór) - na stadionie - w strefie kibica - w parkach - w pubach PYTANIE TESTOWE nr 4 Co najmniej ile lat musi mieć osoba aby wejść na stadion bez opiekuna? 11 13 15 18 Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach, parkach, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 może nastąpić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

56 PYTANIE TESTOWE nr 5 Do obowiązków Straży Miejskiej należy…(zaznacz właściwe 3 odpowiedzi. Jedna odpowiedz jest nieprawdziwa): czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych PYTANIE TESTOWE nr 6 Do obowiązków Straży Granicznej należy… zaznacz właściwe 3 odpowiedzi. Jedna odpowiedz jest nieprawdziwa): organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej; rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców

57 PYTANIE TESTOWE nr 7 Dopasuj przejścia graniczne do krajów graniczących z Polską Niemcy, Ukraina, Czechy, Rosja Cieszyn, Hrebenne, Bezledy, Gubin PYTANIE TESTOWE nr 8 Jesteś wolontariuszem w strefie kibica. Zauważyłeś podejrzanie zachowującą się osobę. Możliwe że ma broń. Jak się zachowujesz? Dzwonisz ze swojego telefonu komórkowego na policje Informujesz najbliższego funkcjonariusza policji lub straży miejskiej o podejrzanej osobie Podchodzisz do osoby i prosisz o opuszczenie terenu strefy kibica Głośno krzyczysz, powiadamiając tłum o zagrożeniu

58 PYTANIE TESTOWE nr 9 Jesteś na lotnisku w jednym z miast gospodarzy. Nagle pojawia się komunikat o ewakuacji lotniska z przyczyn nieznanych. Jak reagujesz? Kierujesz osoby znajdujące się na lotnisku do wyjścia pomagając w ten sposób służby bezpieczeństwa na lotnisku po czym sam kierujesz się do wyjścia Jak najszybciej kierujesz się do wyjścia pomagając przy okazji osobom, które potrzebują asysty Zostajesz na lotnisku w celu dowiedzenia się przyczyny ewakuacji Dzwonisz do swojego lidera i powiadamiasz o sytuacji PYTANIE TESTOWE nr 10 Jesteś w okolicach stadionu w dniu meczowym. Zauważyłeś grupę agresywnie zachowujących się kibiców. Są ewidentnie po spożyciu dużej ilości alkoholu. Niedaleko znajdują się funkcjonariusze policji, którzy nie zauważyli grupy. Jak reagujesz? Bierzesz sprawy w swoje ręce i konfrontujesz grupę kibiców Powiadamiasz funkcjonariuszy o zaistniałej sytuacji Nic nie robisz. Nie jest to w zakresie Twoich obowiązków. Dzwonisz do swojego lidera

59 PYTANIE TESTOWE nr 11 Jesteś w okolicach stadionu. Widzisz grupę kibiców noszących ogromną flagę. Kierują się w stronę stadionu. Pewnie mają bilety na mecz. Co robisz? Podchodzisz do kibiców i informujesz, że flagi tej wielkości są zakazane na stadionach Dzwonisz po policję i informujesz o zaistniałej sytuacji Dzwonisz po swojego lidera i informujesz o zaistniałej sytuacji Nie reagujesz PYTANIE TESTOWE nr 12 Jesteś w okolicach dworcu PKP. Podchodzi do Ciebie kobieta i informuje, że ktoś jej właśnie ukradł torebkę. Jest spanikowana. Jak zachowujesz się w tej sytuacji? Dzwonisz do swojego lidera i kierujesz sprawę do niego Dzwonisz na policje i zgłaszasz sprawę, w razie potrzeby idziesz z osobą na komisariat Kierujesz osobę do najbliższego funkcjonariusza policji lub straży miejskiej i wracasz na swoje stanowisko Mówisz kobiecie, że nie możesz jej pomóc i wracasz do swoich obowiązków

60 PYTANIE TESTOWE nr 13 Podczas wykonywania swoich obowiązków podchodzi do Ciebie obcokrajowiec (Rosjanin) i informuje Ciebie, że zgubił swój paszport. Prosi o pomoc. Jak reagujesz? Kierujesz osobę do punktu konsularnego Kierujesz osobę na najbliższą komendę policji Dzwonisz do swojego lidera Informujesz osobę, że nie jesteś w stanie mu pomóc PYTANIE TESTOWE nr 14 Jesteś na lotnisku w hali przylotów. Zauważyłeś zostawioną bez opieki torbę podróżną. Co robisz? nic, pewnie ktoś zostawił i zaraz po nią wróci dzwonisz do swojego lidera i informujesz o zaistniałej sytuacji informujesz najbliżej znajdujące się służby bezpieczeństwa i zgłaszasz zagrożenie sam podchodzisz do torby i sprawdzasz co jest w środku

61 PYTANIE TESTOWE nr 15 Podczas pracy zauważyłeś zagrożenie. Dzwonisz pod numer 112 i podajesz następujące informacje (zaznacz trzy właściwe odpowiedzi): swoje nazwisko oraz numer telefonu, Liczbę funkcjonariuszy, którzy według Ciebie powinni się zaangażować w zdarzenie rodzaj zagrożenia i wskazujące nań przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony bez dozoru pakunek, informacja przekazana przez inną osobę), adres zagrożonego obiektu lub miejsca, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub zjawisk.


Pobierz ppt "Szablon scenariusza. Bezpieczeństwo WPROWADZENIE Witaj w kursie Bezpieczeństwo na Euro 2012! Niniejszy kurs przeznaczony jest dla wolontariuszy Miast."

Podobne prezentacje


Reklamy Google