Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi Konferencja Rewitalizacja Warszawa – Łódź 23 czerwca 2014 dr inż. arch. Anna Wojnarowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi Konferencja Rewitalizacja Warszawa – Łódź 23 czerwca 2014 dr inż. arch. Anna Wojnarowska."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi Konferencja Rewitalizacja Warszawa – Łódź 23 czerwca 2014 dr inż. arch. Anna Wojnarowska Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ

2  ŁÓDŹ JAKO JEDNO Z PIERWSZYCH MIAST W POLSCE OPRACOWAŁA I PRZYJĘŁA UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ 14 LIPCA 2004 ROKU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI POD NAZWĄ: „UPROSZCZONY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW ŚRÓDMIEJSKICH ORAZ POFABRYCZNYCH ŁODZI NA LATA 2004-2013”  LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI OBJĘTY ZOSTAŁ DUŻY FRAGMENT CENTRALNEGO OBSZARU MIASTA W GRANICACH KOLEI OBWODOWEJ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI ŁODZI

3 o OPRACOWANY ZOSTAŁ W LATACH 2004-2005 JAKO USZCZEGÓŁOWIENIE I ROZWINIĘCIE USTALEŃ LPR, DLA DWÓCH WYBRANYCH OBSZARÓW PILOTAŻOWYCH POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE ULICY PIOTRKOWSKIEJ o INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADAWCZY: o SPECJALIŚCI Z ZAKRESU ARCHITEKTURY, URBANISTYKI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, o ZARZĄDZANIA I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO o W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH - POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ I POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW CENTRALNYCH ŁODZI PROREVITA

4 POŁOŻENIE PILOTAŻOWYCH OBSZARÓW REWITALIZACJI NA TLE KLUCZOWYCH ELEMENTÓW STRUKTURY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ ŚRÓDMIEŚCIA ŁODZI WYBORU OBSZARÓW PILOTAŻOWYCH DOKONANO W OPARCIU O KRYTERIA IDENTYFIKACJI SŁABOŚCI OBSZARÓW KRYZYSOWYCH ORAZ WYSTĘPUJĄCE W NICH POTENCJAŁY, STANOWIĄCE OPARCIE DLA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH. ISTOTNE ZNACZENIE MIAŁA TAKŻE ICH STRATEGICZNA LOKALIZACJA WZGLĘDEM KLUCZOWYCH ELEMENTÓW STRUKTURY PRZESTRZENNO- FUNKCJONALNEJ MIASTA.

5 o TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO o POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW o ZACHOWANIE DZIEDZICTWA MATERIALNEGO, KULTUROWEGO I TOŻSAMOŚCI MIASTA o ZAPOBIEGANIE SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU MIESZKAŃCÓW STREFY CENTRALNEJ o TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY o ZMNIEJSZANIE PRZESTĘPCZOŚCI o KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA ZARÓWNO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW, JAK I UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROGRAM PROREVITA REALIZOWAŁ PRIORYTETY PRZYJĘTE W LPR, OBEJMUJĄCE ZAKRES PROBLEMÓW PRZESTRZENNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH :

6  ETAP I: O CHARAKTERZE ANALITYCZNYM I KONCEPCYJNYM. W JEGO EFEKCIE ZOSTAŁY WYPRACOWANE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH, TRANSPORTOWYCH I SPOŁECZNYCH, KTÓRE PODDANO NASTĘPNIE KONSULTACJOM SPOŁECZNYM I W ŚRODOWISKACH ZAWODOWYCH  ETAP II: SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJE DOCELOWE - FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE, TRANSPORTOWE, ARCHITEKTONICZNE, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH – Z ZAŁOŻENIEM INTEGRACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W WYMIENIONYCH ASPEKTACH, OKREŚLENIE PLANU ROZWIĄZAŃ FINANSOWYCH, SYSTEMU WDRAŻANIA, OCENY I MONITOROWANIA ZAKRES OPRACOWAŃ W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PROREVITA - ETAP I i ETAP II

7 POŁUDNIOWY PILOTAŻOWY OBSZAR REWITALIZACJI

8 W 2004 ROKU ZDIAGNOZOWANO W OMAWIANYM OBSZARZE NASTĘPUJĄCE GŁÓWNE PROBLEMY PRZESTRZENNE:  DEGRADACJA TECHNICZNA OBIEKTÓW,  EROZJA STRUKTURY URBANISTYCZNEJ,  NISKI STANDARD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI,  BRAKI W INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ,  OBECNOŚĆ ZDEWASTOWANYCH OBIEKTÓW I NIEZAGOSPODAROWANYCH TERENÓW,

9 Fabryka Wohlmana - ul. Sienkiewicza Fabryka Ramischa - ul. Piotrkowska o W TYM STRUKTUR POPRZEMYSŁOWYCH, o BRAK DOSTĘPNOŚCI WNĘTRZ BLOKÓW URBANISTYCZNYCH O DUŻEJ ROZPIĘTOŚCI (OK. 300 X250 M), o DEFICYT URZĄDZONYCH TERENÓW ZIELENI I MIEJSC WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ PLACÓW ZABAW DLA DZIECI W SĄSIEDZTWIE MIEJSC ZAMIESZKANIA,

10  ANEKSJA WNĘTRZ PODWÓRZOWYCH PRZEZ NIEUPORZĄDKOWANĄ FUNKCJĘ PARKINGOWĄ,  BRAK ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH UCIĄŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNE, W TYM STREF RUCHU USPOKOJONEGO ORAZ  UCIĄŻLIWOŚCI ŚRODOWISKOWE, PRZEDE WSZYSTKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POCHODZĄCE OD RUCHU KOŁOWEGO I LOKALNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANA.

11 POTENCJAŁY OBSZARU:  BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO ULICY PIOTRKOWSKIEJ – Z BOGACTWEM FUNKCJI CENTRALNYCH,  ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,

12  PARK SIENKIEWICZA – NAJWIĘKSZY ZWARTY I CENNY PRZYRODNICZO OBSZAR ZIELENI W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA,  OBECNOŚĆ PLACÓWEK KULTURALNYCH,  PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ  POTENCJAŁ SPOŁECZNY.

13 Model przestrzenny projektowanych przekształceń MODEL PRZESTRZENNY PROPONOWANYCH PRZEKSZTAŁCEŃ

14  W KONCEPCJI PRZESTRZENNO- FUNKCJONALNEJ UWZGLĘDNIONO MIĘDZY INNYMI OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA POTRZEB PROGRAMU PROREVITA MODEL FUNKCJONALNY TRANSPORTU W ŚRÓDMIEŚCIU ŁODZI ORAZ MODEL OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ W WYZNACZONEJ PO OBU STRONACH ULICY PIOTRKOWSKIEJ – STREFIE USPOKOJENIA RUCHU.  NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE JUŻ WÓWCZAS WZIĘTO POD UWAGĘ MOŻLIWOŚĆ PERSPEKTYWICZNEGO POŁĄCZENIA TUNELEM ŚREDNICOWYM DWORCÓW ŁÓDŹ FABRYCZNA I ŁÓDŹ KALISKA ORAZ ZAPROPONOWANO LOKALIZACJĘ PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ PRZYSTANKU PODZIEMNEGO DLA UMOŻLIWIENIA DOJAZDU BEZPOŚREDNIO DO CENTRUM MIASTA.

15 PRZEWIDZIANO STWORZENIE TZW. UKŁADU WTÓRNEJ KOMUNIKACJI WEWNĄTRZKWARTAŁOWEJ – SYSTEMU NOWYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PÓŁPUBLICZNYCH O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM PIESZYM I PIESZO – JEZDNYM, KTÓREJ ZADANIEM BYŁOBY: o UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ BLOKÓW URBANISTYCZNYCH DLA NOWYCH INWESTYCJI, o ADAPTACJA POŁOŻONYCH WEWNĄTRZ KWARTAŁÓW BUDYNKÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA NOWE FUNKCJE, o STWORZENIE MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI NOWYCH TERENÓW ZIELENI I REKREACJI, o ORAZ PARKINGÓW PODZIEMNYCH I KUBATUROWYCH.

16 SYSTEM TEN UMOŻLIWIAŁBY TEŻ ZWIĘKSZENIE DŁUGOŚCI FRONTÓW PRZYULICZNYCH W NOWYCH I ADAPTOWANYCH OBIEKTACH WE WNĘTRZACH KWARTALÓW – JAKO NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNEGO MIEJSCA LOKALIZACJI HANDLU I USŁUG.

17 WE WSZYSTKICH PROPOZYCJACH PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENNYCH BRANO POD UWAGĘ STRUKTURĘ WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚI - ZESPÓŁ EKSPERTÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OPRACOWAŁ PROPOZYCJĘ KONIECZNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH.

18 ZAPROPONOWANO RÓWNIEŻ REALIZACJĘ PROGRAMU SPOŁECZNEGO, PRZEWIDUJĄC W OBIEKTACH PODDAWANYCH REMONTOM, PRZEBUDOWOM LUB MODERNIZACJI ORAZ W NOWYCH INWESTYCJACH FUNKCJE O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

19 PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE ROZPISANO NA ZADANIA,

20 A TAKŻE PRZELICZONO POWIERZCHNIE OBJĘTE POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI DZIAŁAŃ, CO STANOWIŁO PUNKT WYJŚCIA DLA PLANU FINANSOWANIA OPRACOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA

21 Hotel w kwartale A obszaru południowego Zabudowa mieszkaniowa w obszarze północnym Centrum rewitalizacji w kwartale D obszaru południowego Ośrodek dziecięcy w obszarze północnym Zabudowa handlowo-usługowa w obszarze południowym

22  NA KANWIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU PROREVITA W LATACH 2007-2013 W PREZENTOWANYM POŁUDNIOWYM OBSZARZE REWITALIZACJI REALIZOWANY BYŁ Z FUNDUSZY RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - PRZEZ WYDZIAŁ BUDYNKÓW I LOKALI UMŁ - PROJEKT POD NAZWĄ „ REWITALIZACJA ŚRÓDMIEJSKIEGO OBSZARU ŁODZI POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC PIOTRKOWSKA- TUWIMA-KILIŃSKIEGO-PIŁSUDSKIEGO”.  OBEJMOWAŁ ON 10 PROJEKTÓW SKŁADOWYCH, Z KTÓRYCH ZREALIZOWANO PRZEDE WSZYSTKIM TE DOTYCZĄCE RENOWACJI I MODERNIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ORAZ NOWYCH INWESTYCJI. PROJEKT KWARTAŁ ŚRÓDMIEJSKI: 2007-2013

23 SIENKIEWICZA 48 2014 PROJEKT PN. „RENOWACJA I MODERNIZACJA WIELKOMIEJSKIEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SIENKIEWICZA 48 WRAZ Z ADAPTACJĄ JEJ CZĘŚCI NA FUNKCJE GOSPODARCZE I ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO OTOCZENIA”.. 2004 2014

24 SIENKIEWICZA 59III 2004 2014 REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY, USUNIĘTO SUBSTANDARDOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – JAK W PRZYPADKU WSCHODNIEIJ CZĘŚCI PASAŻU SCHILLERA

25 SIENKIEWICZA 65 i 67III 2014 RENOWACJE I MODERNIZACJE OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH, ADAPTUJĄC JE DO NOWYCH FUNKCJI - W TYM PRZYPADKU HOSTEL, PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, GASTRONOMIA

26 NAWROT 19 I 21 2004 2014 INWESTYCJE PRYWATNYCH DEWELOPERÓW

27 NAWROT 16 2004 2014 NOWE OBIEKTY WZNIESIONE W RAMACH PROJEKTU PROWADZONEGO PRZEZ WYDZIAŁ BUDYNKÓW I LOKALI UMŁ, O FUNKCJI MIESZANEJ - MIESZKALNO-USŁUGOWEJ -

28 NAWROT 18/20, 22 I 24II I 2004 2014 INWESTYCJE WIDZEWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - BUDYNKI WIELORODZINNE Z LOKALAMI USŁUGOWYMI W PARTERACH.

29 ROOSEVELTA

30 OFF PIOTRKOWSKA CENTER OFF PIOTRKOWSKA CENTER - KOMERCYJNY PROJEKT PRYWATNEGO INWESTORA – ORANGE PROPERTY GROUP W PRZESTRZENI DAWNEGO ZESPOŁU FABRYCZNEGO RAMISCHA ZLOKALIZOWAŁO SIĘ WIELE INNOWACYJNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, W TYM LOKALE GASTRONOMICZNE, HANDLOWE, USŁUGOWE, FIRMY PROJEKTOWE. MIEJSCE TO STAŁO SIĘ NAJBARDZIEJ ZNANĄ LOKALIZACJĄ W MIEŚCIE, GDZIE SPOTYKAJĄ SIĘ LUDZIE MŁODZI, WOLNYCH ZAWODÓW, ORGANIZOWANE SĄ KONCERTY I RÓŻNEGO RODZAJU KREATYWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, FESTIWALE, TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI. NALEŻY PRZY TYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE ZMIANY PRZESTRZENNE W TYM ZESPOLE SĄ MINIMALNE I DOTYCZĄ W ZASADZIE JEDYNIE REMONTÓW I ADAPTACJI WNĘTRZ DO NOWYCH POTRZEB, BEZ NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA RENOWACJĘ OBIEKTÓW I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

31 PIOTRKOWSKA NIE SPOSÓB NIE WSPOMNIEĆ O REARANŻACJI PRZESTRZENI ULICY PIOTRKOWSKIEJ, KTÓRA OBECNIE DOBIEGA WŁAŚNIE KOŃCA. PODJĘTE TUTAJ DZIAŁANIA ZNACZNIE POPRAWIŁY JAKOŚĆ ESTETYKI I WYPOSAŻENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ UMOŻLIWIŁY ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI W NIEJ ZACHODZĄCYCH.

32  ZESTAWIENIE ZDJĘĆ SPRZED 10 LAT I STANU OBECNEGO UZMYSŁAWIA NAM, JAK DUŻE POZYTYWNE ZMIANY ZASZŁY W PRZESTRZENI OMAWIANEGO OBSZARU - USUNIĘTO BUDYNKI W STANIE ŚMIERCI TECHNICZNEJ, SUBSTANDARDOWE KIOSKI I PRZYBUDÓWKI, WYPEŁNIONO LUKI W ZABUDOWIE  NIE UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ ZAMIERZEŃ REWITALIZACJI I ADAPTACJI - DO NOWYCH FUNKCJI USŁUGOWYCH, KULTURALNYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ZABUDOWY POPRZEMYSŁOWEJ (DAWNEJ FABRYKI WOHLMANA), NIE USPRAWNIONO DOSTĘPU DO WNĘTRZ KWARTAŁÓW POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNĄTRZKWARTAŁOWEJ, NIE STWORZONO TAKŻE NOWYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ORAZ PARKINGÓW I TERENÓW ZIELENI POZA DZIAŁKAMI ZAMKNIĘTYCH INWESTYCJI  SUKCESEM NATOMIAST UWIEŃCZONE ZOSTAŁY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY ŁADU PRZESTRZENNEGO I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PODNIESIENIA ESTETYKI W REJONIE SKRZYŻOWANIA ULIC SIENKIEWICZA I NAWROT, A TAKŻE ULIC ROOSEVELTA I PIOTRKOWSKIEJ, POPRZEZ REMONTY, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH, NOWE INWESTYCJE ORAZ POPRAWĘ STANU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  ZA WYJĄTKOWO CENNE ZJAWISKO POD WZGLĘDEM SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM NALEŻY UZNAĆ OFF PIOTRKOWSKA CENTER – Z UNIKATOWĄ, KREATYWNĄ ATMOSFERĄ, SPECYFICZNYM KLIMATEM MIEJSCA ORAZ LICZNYMI AKTYWNOŚCIAMI - W AUTENTYCZNEJ OPRAWIE MATERII POPRZEMYSŁOWEJ KONKLUZJE

33 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi Konferencja Rewitalizacja Warszawa – Łódź 23 czerwca 2014 dr inż. arch. Anna Wojnarowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google