Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu na lata 2015 – 2018.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu na lata 2015 – 2018."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu na lata 2015 – 2018

2 Placówka i cele wychowania przedszkolnego

3 O placówce Przedszkole nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu jest publiczną, ogólnodostępną placówką oświatową, obejmującą działaniami wychowawczo – opiekuńczymi i dydaktycznymi 168 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat oraz 16 dzieci hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu w 2 przedszkolnych oddziałach szpitalnych zlokalizowanych w: - Klinice Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii,- Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwoju Wieku Dziecięcego,- Klinice Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego,- Klinice Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii.

4 Nasza baza Przedszkole nr 33 w Zabrzu usytuowane jest w centrum miasta, jednak z dala od głównych ulic. Wkomponowane jest w dwa wieżowce przy ulicy Sobieskiego, tworząc łącznik między nimi. Nasze zalety to: Jedyna w swoim rodzaju estrada! Przytulnie urządzone saleBogato wyposażony ogród zabaw

5 Cele wychowania przedszkolnego Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

6 Polityka jakości Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu

7 Cele polityki jakości Zapewnienie warunków dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych określonych przez standardy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Utrzymanie zadowolenia dzieci i rodziców / prawnych opiekunów na satysfakcjonującym poziomie. Zapewnienie dzieciom możliwości osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania dojrzałości szkolnej. Zapewnienie możliwości rozwoju cech osobowości dziecka zgodnie z przyjętym przez dom rodzinny i przedszkole - wzorcem zachowań etyczno - moralnych. Dostosowanie szkoleń i jej tematyki do potrzeb systemu zarządzania jakością oraz przepisów prawa dotyczących obszarów funkcjonowania przedszkola. Systematyczna modernizacja bazy przedszkola zgodnie z wymaganiami prawa

8 Wizja. Gotowość szkolna Wychowanek przedszkola jest wyposażony w zasoby, pozwalające zmierzyć się z wymaganiami, stawianymi w szkole i dorosłym życiu. Przygotowany jest do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z trudnościami. Ogólna sprawność ruchowa. Odporność na choroby i zmęczenie. Dojrzałość fizyczna Zdolność do przeżywania różnorodnych uczuć. Panowanie nad emocjami. Dojrzałość emocjonalna Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Przestrzeganie reguł życia społecznego. Dojrzałość społeczna Ciekawość świata. Chęć i umiejętność uczenia się. Dojrzałość umysłowa

9 Misja. W Przedszkolu najważniejsze jest dziecko. Pierwszorzędną wartość stanowi dla nas troska o podopiecznych, ich rozwój, aktywność i beztroskie dzieciństwo: Nasz Absolwent Czyta proste teksty. Orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni. Zna cyfry i znaki matematyczne, potrafi liczyć, porządkować i klasyfikować. Jest sprawne manualnie i grafomotorycznie. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Potrafi kontaktować się z innymi dziećmi i dorosłymi. Współdziała z dziećmi, nauczycielami i innymi osobami w przedszkolu. Potrafi dopasowywać zachowanie adekwatnie do sytuacji. Nauka radzenia sobie z własnymi emocjami oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych Szanuje zabawki. Potrafi organizować zabawy dla siebie i innych. Zna i przestrzega reguł różnych gier planszowych. W trakcie działania jest twórczy. Zapewnienie dziecku możliwości odnalezienia swego miejsca w grupie rówieśniczej Dba o czystość osobistą. Samodzielnie się ubiera. Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania w miejscach publicznych. Jest sprawny ruchowo. Dbanie o zdrowie dzieci.

10 Nasz absolwent Absolwent jest radosny, aktywny i twórczy dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowy styl życia jest samodzielny i komunikatywny. Mówi o problemach, pokonuje trudności przestrzega zasad i norm społecznych rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej rzeczywistości aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i rodziny ma świadomość własnej tożsamości, czuje się Polakiem i Europejczykiem posiada wiedzę umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych

11 Priorytetowe kierunki pracy Przedszkola na rok szkolny 2015/2016

12 Priorytetowe kierunki pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Obrane kierunki pracy Zabawa jako fundamentalna forma realizacji podstawy programowej Budzenie zaciekawienia książką i czytaniem poprzez aktywność literacko –teatralną oraz realizację programu literackiego l. Wygotskiego „Klucz do uczenia się”.

13 Ramowy rozkład dnia Rozkład dnia 6.30 – 8.15Schodzenie się dzieci do sali zajęć, kontakty z rodzicami, zabawy i gry w małych grupach, kontakty indywidualne z dziećmi, głośne czytanie dzieciom, przygotowanie materiałów do zajęć, czynności organizacyjno- porządkowe 8.15 – 8.20Ćwiczenia poranne 8.20 – 8.30Zabiegi higieniczne 8.30 – 8.50Śniadanie 8.50 – 9.00Czynności porządkowe 9.00 – 11.40Zajęcia kierowane z całą grupą zaplanowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa, zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zabawy dydaktyczne, stwarzanie sytuacji do zabaw na powietrzu, spacery i wycieczki, zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dziecka, zabawy i gry stolikowe. Sytuacje okolicznościowe ( np. teatrzyki, imprezy rodzinne) 11.40 – 12.20Przygotowanie do obiadu. Obiad 12.00 – 14.00Leżakowanie najmłodszych 12.20 – 12.30Czynności organizacyjno- porządkowe Relaksacja – dzieci starsze 12.30 – 14.00zabawy ruchowe w sali lub na podwórku przedszkolnym, zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dziecka, zabawy i gry stolikowe, utrwalanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem dostępnego środowiska edukacyjnego 14.00 – 14.25Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek 14.25 – 16.30Zabawy i gry stolikowe Zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka ( w tym pobyt na podwórku przedszkolnym) Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu

14 Monitorowanie wdrażania koncepcji. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. Tworzenie koncepcji przy współpracy Rodziców i Rady Pedagogicznej. Wdrażanie koncepcji w Przedszkolu. Modyfikowanie założeń koncepcji w adaptacji do zmieniającego się otoczenia Bieżące monitorowanie wdrażania koncepcji.

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Przedszkola nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu na lata 2015 – 2018."

Podobne prezentacje


Reklamy Google