Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziennikarska Szkoła Nadziei Czernihów, 7-14.09.2012 r. 1 Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” Projekt jest współfinansowany ze środków programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziennikarska Szkoła Nadziei Czernihów, 7-14.09.2012 r. 1 Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” Projekt jest współfinansowany ze środków programu."— Zapis prezentacji:

1 Dziennikarska Szkoła Nadziei Czernihów, 7-14.09.2012 r. 1 Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.

2 Czym jest niepełnosprawność? Niepełnosprawność w znaczeniu potocznym to długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie relację między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie), a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.2

3 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.3

4 Model medycznyModel interaktywny Niepełnosprawność to niedobór lub anormalność. Fakt bycia niepełnosprawnym jest negatywny. Niepełnosprawność lokuje się w danym osobniku Usuwanie problemów związanych z niepełnosprawnością polega na leczeniu danej osoby lub dostosowywaniu jej do normy. Czynnikiem sprawczym poprawy jest specjalista Niepełnosprawność to różnica. Fakt bycia niepełnosprawnym sam w sobie jest obojętny Niepełnosprawność wywodzi się ze wzajemnego oddziaływania danej osoby i społeczeństwa. Usuwanie problemów związanych z niepełnosprawnością polega na zmienianiu wzajemnego oddziaływania pomiędzy daną jednostką a społeczeństwem Czynnikiem sprawczym poprawy może być dana jednostka, osoba czy instytucja występująca w jej imieniu bądź ktokolwiek mający wpływ na stosunki pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.4

5 2 modele postrzegania niepełnosprawności Potoczne rozumienie niepełnosprawności odzwierciedla zaprezentowany w powyższym zestawieniu model medyczny traktujący niepełnosprawność jako cechę negatywną. Model ten jest głęboko zakorzeniony w myśleniu potocznym. Prowadzi on do tworzenia się mechanizmów wyłączających osoby niepełnosprawne z życia społecznego i akcentowania potrzeby działań charytatywnych i opiekuńczych Drugi z przedstawionych modeli - model interaktywny - wyraża podejście do niepełnosprawności postrzeganej jako cecha neutralna, przy czym negatywne konsekwencje przypisywane w pierwszym modelu samej niesprawności, a więc osobie niepełnosprawnej, tu są rozumiane jako wynik interakcji z otaczającym środowiskiem. W tym podejściu osoba niepełnosprawna staje się niezależnym aktorem na scenie życia społecznego, posiadając te same prawa obywatelskie, co osoby pełnosprawne, podlegając także tym samym społecznym obowiązkom. Przestaje być biorcą świadczeń i obiektem działań charytatywnych, a staje się pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.5

6 Konsekwencje Przedstawione powyżej modele rozumienia niepełnosprawności pociągają za sobą bardzo konkretne konsekwencje w myśleniu i podejściu do osób niepełnosprawnych. Przy zastosowaniu modelu interaktywnego okazuje się, że wiele osób wcześniej uznawanych za niezdolne do dalszej nauki jest w stanie realizować się w życiu społecznym. Warunkiem jest zindywidualizowane podejście pozwalające na zdefiniowanie trudności, jakie powoduje choroba lub niesprawność oraz ustalenie sposobów ich pokonania, a następnie wprowadzenie niezbędnych rozwiązań. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.6

7 7 Niepełnosprawni w Polsce Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. Dane demograficzne W rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej około 15 procent populacji to osoby niepełnosprawne. Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Według jego wyników w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln spośród nich stanowiły osoby w wieku 15 lat i więcej. Wyniki spisu ludności 2011 roku wykazały wstępnie, że liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r. Ponieważ odpowiedź na pytania dotyczące niepełnosprawności jest dobrowolna, dane te są uważane za zaniżone – szacuje się, że faktycznie osób niepełnosprawnych jest ok.15%.

8 8 5 997 100 15% ogólnej liczby ludności Co 6 mieszkaniec Polski Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym.

9 Struktura os ó b z niepełnosprawnością według jej przyczyn 9 Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.

10 Struktura osób z niepełnosprawnością – stopień niepełnosprawności Osoby z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym w Polsce według stopnia niepełnosprawności (w %) w II kwartale 2008r. (dane GUS z 2008 r.) 10 Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.

11 Wśród ogółu osób niepełnosprawnych mężczyźni stanowią 46%, kobiety – 54%. Wiąże się to z faktem, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Zwraca uwagę fakt, że wśród ogółu niepełnosprawnych mężczyzn jak i kobiet, niemalże co dziesiąta osoba – niezależnie od płci – posiadała wyłącznie prawne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, natomiast nie odczuwała żadnego ograniczenia sprawności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.11

12 Niepełnosprawni na rynku pracy Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL) wskazują na znaczną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ciągu ostatnich lat, na którą wpływ niewątpliwy wpływ miało duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, które wynikało z otrzymywanego przez nich wsparcia. Współczynnik aktywności zawodowej: 26,4 % Wskaźnik zatrudnienia: 22,3 % Stopa bezrobocia: 15,5 % Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.12

13 Zagrożenie wykluczeniem Sytuacja społeczno-ekonomiczna poszczególnych grup ludności, w tym osób niepełnosprawnych, jest pochodną ich sytuacji na rynku pracy. Większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. Zdecydowana większość niepełnosprawnych pracowników najemnych pracuje w zakładach pracy chronionej. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby niepełnosprawne mieszkające na wsi, niezwiązane z gospodarstwem rolnym. Wg statystyk osoby niepełnosprawne są gorzej wykształcone, przejawiają niższą aktywność zawodową i w konsekwencji dotyka je zjawisko wykluczenia z życia zawodowego i społecznego. W Polsce aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wynosi ok. 17 procent, w krajach Unii Europejskiej ok. 40-50 procent. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.13

14 Edukacja niepełnosprawnych Chociaż osoby niepełnosprawne są niestety wciąż znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne, to w ciągu ostatnich lat obserwowano stopniowy wzrost udziału osób niepełnosprawnych z co najmniej średnim poziomem wykształcenia - do 34,4% w 2011 roku, a wśród osób w wieku produkcyjnym do 34,1%. W 2011 roku wzrósł też udział osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie - do 7,1%, a wśród osób w wieku produkcyjnym – do 9,4%. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 30,1% osób niepełnosprawnych (wśród osób w wieku produkcyjnym – 40,3%). Posiadane wykształcenie różnicuje aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – istnieje powiązanie: im wyższy poziom wykształcenia posiadanego przez osoby niepełnosprawne, tym wyższy współczynnik aktywności zawodowej tych osób, jak też wskaźnik zatrudnienia. Najwyższą aktywnością zawodową cechują się osoby z wyższym i średnim poziomem wykształceniem. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.14

15 Warunki życia osób niepełnosprawnych 15 Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. Sytuacja społeczno-ekonomiczna poszczególnych grup ludności, w tym osób niepełnosprawnych, jest pochodną ich sytuacji na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne mają trudności w zdobyciu lub uzupełnieniu wykształcenia nie tylko na poziomie wyższym, ale także średnim i podstawowym. Z kolei niskie wykształcenie lub jego brak zmniejsza szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a tym samym szanse na godne życie ich samych. Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej znajduje odzwierciedlenie w strukturze tej populacji według źródeł utrzymania. Głównymi źródłami utrzymania w 2011 roku były najczęściej: renta z tytułu niezdolności do pracy - 39,2% i emerytura - 34,2%. Z zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego i innych świadczeń społecznych utrzymywało się 11,4%, z pracy - 10,7%, z innych niezarobkowych źródeł - 0,7%. Na utrzymaniu innych osób pozostawało zaś 3,8%

16 Zagrożenie ubóstwem Spośród osób niepełnosprawnych biernych zawodowo w wieku produkcyjnym 87% nie poszukiwało pracy z powodu choroby i niesprawności (rok temu 86,9%), a 6% w związku z emeryturą (rok temu 6,6%), 2,4% - ze względu na obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (rok temu 2,6%), 2% - z uwagi na kontynuowanie nauki i uzupełnianie kwalifikacji (rok temu 1,9%), a 1,5% - z powodu zniechęcenia bezskutecznością poszukiwań pracy (rok temu 1,2%). Obecność w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawnej jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zagrożenia ubóstwem. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.16

17 Prawa osób niepełnosprawnych Prawa osób niepełnosprawnych są chronione przez zapisy zawarte w Konstytucji RP oraz ustawach zwykłych: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o pomocy społecznej; o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; o systemie ubezpieczeń społecznych; o podatku dochodowym od osób fizycznych Działania resortów, urzędów centralnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie różnych sfer życia osób niepełnosprawnych określane są przez Rządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem. Powołany został Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem Funduszu jest realizacja zasady równości szans osób niepełnosprawnych i tworzenie polityki ich zatrudniania Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.17

18 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Uchwale z dnia 1 sierpnia 1997 r. w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych uznał, że: „osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.18

19 3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną, 4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, 5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.19

20 … - dostępu do informacji, - możliwości komunikacji międzyludzkiej, 9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, 7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym, 8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: - dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, - swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.20

21 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 21 Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. 10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

22 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 8) opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, 9) ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo- finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy, 10) inicjowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, 11) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. 22 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: 1) inicjowanie, nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy, 2) inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie, 3) żądanie od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących realizacji zadań, 4) organizowanie konferencji i szkoleń, 5) udzielanie informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6) opracowywanie standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie, 7) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,

23 REHABILITACJA SPOŁECZNA Nie bez znaczenia jest też kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi Dla osoby niepełnosprawnej pierwszym etapem na drodze rehabilitacji jest oczywiście podjęcie leczenia, doprowadzenie do maksymalnej poprawy stanu zdrowia, rehabilitacja lecznicza, a także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Następnym etapem jest rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Również sama praca jest doskonałą formą rehabilitacji społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.23

24 Warsztaty terapii zajęciowej Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej to codzienny pobyt w grupie uczestników pod kierunkiem instruktorów i innych specjalistów. Uczestnik bierze udział w zajęciach z zastosowaniem technik terapii zajęciowej, najczęściej w ramach tzw. pracowni, np. plastycznej, ceramicznej, przyrodniczej, komputerowej, artystycznej, fotograficznej itp. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.24

25 25 Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. Założeniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej jest rozwijanie: - umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, - psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających dalsze uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji, w którym określa się: - formy i zakres rehabilitacji, - metody i zakres nauki umiejętności, o których powyżej, - formy współpracy z rodziną lub opiekunami, - planowane efekty rehabilitacji, - osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji. Nie rzadziej niż raz na 3 lata ocenia się realizację indywidualnego programu każdego uczestnika warsztatach terapii zajęciowej i jego postępy w rehabilitacji.

26 Turnus rehabilitacyjny Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym często przypomina pobyt w sanatorium. Jednak pobyt w sanatorium ma na celu rehabilitację leczniczą, leczenie uzdrowiskowe. Natomiast turnus rehabilitacyjny ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Turnus polega na zorganizowanej, aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jej celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu. Turnus organizuje się w grupie liczącej nie mniej niż 20 osób. Trwa co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju w formie: - stacjonarnej, - niestacjonarnej (np. żeglarski). Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.26

27 REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE 27 Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, a dalej awans zawodowy. Umożliwia korzystanie z poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy. Istotna jest świadomość przysługujących uprawnień i możliwości, jakie dają regulacje prawne. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej z jednej strony nakładają na pracodawców określone obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, z drugiej oferują szereg zachęt i korzyści z tym związanych. Ważne jest także, aby osoby niepełnosprawne wiedziały, jakie przysługują im uprawnienia w ramach prawa pracy oraz jakie obowiązki (konsekwencje) wiążą się z podjęciem pracy.

28 Zasada niedyskryminacji Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.28 Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest wynikający z art. 113 Kodeksu pracy – zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Przepis ten zakazuje dyskryminacji także z powodu niepełnosprawności. „ Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna”

29 Szczególne uprawnienia Czas pracy Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo Dodatkowa przerwa w pracy W ramach czasu pracy osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w wysokości 15 minut, przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Dodatkowy urlop wypoczynkowy Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy z zachowaniem wynagrodzenia Osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej niż raz w roku, - w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.29

30 Telepraca Telepraca to praca umysłowa, która jest wykonywana poza tradycyjnym zakładem pracy (np. w domu, specjalnym centrum), a wyniki tej pracy przekazywane są pracodawcy za pomocą technologii informatycznej (telefonu, faksu, przez internet). Ze względu na swoją istotę telepraca jest formą pracy dobrze pasującą do wymagań osób niepełnosprawnych i przez to daje szersze możliwości ich zatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.30

31 Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Dotyczą zniżek na bilety kolejowe i autobusowe dla osoby niepełnosprawnej (a w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności także dla jej opiekuna),na usługi telekomunikacyjne, na bilety do muzeum itp. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać kartę parkingową potwierdzającą uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych oraz mają prawo do odliczeń niektórych wydatków od dochodu. osoby niepełnosprawne mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób prac zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w swoim otoczeniu, w tym w pomieszczeniach sanitarnych. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie może jednak przekraczać kwoty równej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawcy mogą otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i refundację części jej wynagrodzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.31

32 Sport osób niepełnosprawnych W Polsce działają różne organizacje, które zajmują się propagowaniem sportu i umożliwiają niepełnosprawnym sportowcom udział w rozgrywkach na terenie kraju, a także start w znanych i liczących się imprezach międzynarodowych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.32

33 Możliwości uprawiania sportu Osoby niepełnosprawne pływają, podnoszą ciężary, tańczą, uprawiają szermierkę, grają w szachy, piłkę nożna, rugby. Uprawiają wiele dyscyplin sportowych. Jest to nie tylko atrakcyjna forma aktywności i realizowania się w życiu, ale też rodzaj rehabilitacji. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany wyczynowym uprawianiem sportu, może wziąć udział w obozach rekreacyjnych skierowanych na rehabilitacje naturalną lub aktywną, w ramach których organizowane są spływy kajakowe, wspinaczka skałkowa, obozy konne lub po prostu nauka i przystosowanie do aktywnego życia na wózku. Dla amatorów mocnych wrażeń jest także oferta skoków spadochronowych w tandemach z instruktorem. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.33

34 Igrzyska paraolimpijskie w Londynie W dniach 29 sierpnia – 9 września 2012 r. odbywają się igrzyska paraolimpijskie w Londynie, w których wystartowało łącznie 4200 sportowców ze 166 krajów. Polskę reprezentuje 101 zawodników. 11 mln widzów oglądało ceremonię otwarcia, pierwszego dnia na stadion przyszedł komplet 80 tys. widzów. - W paraolimpiadzie chodzi o zmianę naszego odbioru świata. Różnimy się od siebie, ale nie ma standardowego człowieka, nie ma jedynego słusznego wzorca, jedyne, co nas łączy, to człowieczeństwo, nasze wspólne wartości - mówił podczas ceremonii otwarcia owacyjnie powitany na stadionie olimpijskim prof. Stephen Hawking, słynny brytyjski astrofizyk, chory od 50 lat na stwardnienie zanikowe boczne, niemal całkowicie sparaliżowany. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.34

35 Organizacje pozarządowe Organizacja pozarządowa – to organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym a nie prywatnym. Obiegowo przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzyszenia i fundacje. W Polsce istnieje ich ok.80 000,z czego ok. 10% prowadzi – w większym lub mniejszym zakresie – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.35

36 Organizacje niepełnosprawnych i działające na rzecz niepełnosprawnych Oferowane przez organizacje pozarządowe usługi uzupełniają ofertę formalnego systemu pomocy, albo też wypełniają istniejącą w danym zakresie lukę. Są wśród nich organizacje duże, z tradycjami jak np. Polski Związek Niewidomych (60 lat istnienia, 65 tys. członków) lub Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (29 ośrodków dla ponad 11 000 dzieci), ale większość to organizacje o charakterze lokalnym i samopomocowym, tworzone przez osoby dotknięte podobnym rodzajem niepełnosprawności lub rodziców niepełnosprawnych dzieci. Wiele z nich spełnia bardzo pożyteczną rolę, promując innowacyjne metody leczenia, zwiększając dostępność do nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizując wolontariuszy, wspomagających osoby niepełnosprawne. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.36

37 Unia Europejska dla niepełnosprawnych Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera działania związane z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Z tego programu są finansowane kursy i szkolenia zawodowe, doradztwo i inne rodzaje wsparcia. Można również otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadaniem Regionalnych Programów Operacyjnych w całej Polsce jest finansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do wymagań w/w osób. Likwidowanie barier architektonicznych w szkołach, urzędach, szpitalach, sądach, kinach, teatrach oraz w ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych ma ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na równych prawach z osobami zdrowymi. Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są przyznawane dotacje na komputery dla niepełnosprawnych wraz z oprogramowaniem, dostęp do Internetu oraz zakup wszelkich innych narzędzi służących m.in. współpracy z firmami lub zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłania informacji. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.37

38 Dziękuję za uwagę! Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 r.38


Pobierz ppt "Dziennikarska Szkoła Nadziei Czernihów, 7-14.09.2012 r. 1 Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” Projekt jest współfinansowany ze środków programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google