Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański Katedra Polityki Transportowej 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański Katedra Polityki Transportowej 1."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański Katedra Polityki Transportowej 1

2 2 Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu

3  pełne otwarcie rynku usług lotniczych, transportu drogowego oraz, częściowo kolejowego  stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej  zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony wszystkich rodzajów transportu  przyjęcie nowych przepisów dot.warunków pracy i praw pasażerów  tworzenie transeuropejskich sieci transportowych (finansowanych przez TEN-T, fundusze strukturalne i Fundusz Spójności), które przyczyniły się do wzrostu spójności terytorialnej i budowy szybkich linii kolejowych  wzmocnienie więzi i współpracy międzynarodowej  poprawa ekologiczności transportu

4  emisja CO 2 (nie udało się ograniczyć emisji do założonych celów)  nie udało się przeniesienie ładunków z tr.drogowego na inne gałęzie  nie udało się ograniczyć motoryzacji indywidualnej  nie udało się zwiększyć bezpieczeństwa przewozów  brak ujednolicenia infrastruktury (Wschód – Zachód)  dalsze uzależnienie gospodarki UE od ropy (pochodzącej z niestabilnych regionów  brak postępu w dziedzinie w zrównoważonego rozwoju,

5 1. Poprawa efektywności energetycznej pojazdów we wszystkich rodzajach transportu 2. Optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych 3. Bardziej wydajne wykorzystanie transportu i infrastruktury dzięki zastosowaniu lepszych systemów zarządzania ruchem i informacji (np. ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS) 5

6 1. Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich z miast do 2050 r.;  osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030 r. 2. Osiągnięcie poziomu 40 % wykorzystania paliwa niskoemisyjnego w lotnictwie do 2050 r.,  zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; ograniczenie emisji w przewozach morskich o 40 % (a w miarę możliwości o 50 %) również do 2050 r.  optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków transportu 6

7 3. Do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu 4. Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich 7

8 5. Stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multimodalnej sieci bazowej TEN-T, zaś do 2050 r. osiągnięcie wysokiej jakości i przepustowości tej sieci, jak również stworzenie odpowiednich usług informacyjnych związanych z zarządaniem ruchem. 6. Do 2050 r. połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z szybkimi kolejami;  zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów oraz,  w miarę możliwości, systemem transportu wodnego śródlądowego. 8

9 7. Wprowadzenie w Europie do 2020 r. zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz zakończenie prac nad Wspólnym Europejskim Obszarem Lotniczym  Wprowadzenie równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym (ERTMS, ITS, SSN i LRIT, RIS)  Wprowadzenie do użytku europejskiego systemu nawigacji satelitarnej (Galileo) 8. Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego 9

10 9. Do 2050 r. osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym. Zagwarantowanie, aby UE była światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu 10. Przejście na pełne zastosowanie zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci” oraz zaangażowanie sektora prywatnego w celu eliminacji zakłóceń, w tym szkodliwych dotacji, wytworzenia przychodów i zapewnienia finansowania przyszłych inwestycji w dziedzinie transportu 10

11  Duże ambicje (zważywszy na fakt, że nie spełniono celów określonych w BK z 2001r.)  Cele zbyt ambitne to wg KR: eliminacja pojazdów o napędzie konwencjonalnym z ośrodków miejskich zerowa liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2050r. pełna internalizacja kosztów zewnętrznych do 2020r. (którą jednak KR popiera jako inteligentne podejście do opłat i opodatkowania)

12  inteligentne podejście do opłat i opodatkowania, wizję dotyczącą przejrzystego i powszechnie stosowanego modelu obliczania opłat za korzystanie z infrastruktury, pobieranych od wszystkich środków transportu  pełną internalizację kosztów zewnętrznych (choć uważa daty celowe za zbyt ambitne)  projekt Komisji Europejskiej dotyczący wyeliminowania konwencjonalnych samochodów osobowych i ciężarowych z miast oraz zgadza się z tym, że duże floty autobusów miejskich, taksówek i samochodów dostawczych doskonale nadają się do przetestowania wprowadzania ekologicznych pojazdów

13  propozycję określenia norm emisji CO 2 dla pojazdów we wszystkich rodzajach transportu  wszystkie zawarte w BK inicjatywy służące informowaniu o dostępności alternatyw dla konwencjonalnego transportu indywidualnego  utworzenie bazowej sieci strategicznej infrastruktury europejskiej integrującej wszystkie regiony UE

14  że dla głównych celów wyznaczono zbyt długie terminy, a na bliską przyszłość brakuje rozwiązań  że w BK nie w pełni omówiono kluczowe kwestie związane z dostępnością oraz mobilnością osób  że de facto pomija się kwestię budżetowych i niebudżetowych zasobów na unijną politykę i infrastrukturę transportową, a w tym kontekście popiera propozycję przyjęcia europejskich pożyczek i euroobligacji jako głównych instrumentów finansowania niezbędnej infrastruktury transportowej

15 Liczne inwestycje w infrastrukturę - cel: multimodalna sieć transportowa  potrzeba nie tylko finalizacji budowy autostrad, ale również zapewnienie przepustowości (poszerzanie istniejących autostrad)  modernizacja istniejącej sieci kolejowej oraz budowa nowych linii => koleje dużych prędkości  rozbudowa i modernizacja głównych portów lotniczych i morskich oraz włączenie ich w tę sieć  Przeniesienie 30% ładunków z transportu drogowego na dystansach >300km do 2030 na inne gałęzie => inwestycje w zaniedbany tr.wodny śródlądowy

16  sieć tę trzeba będzie wyposażyć w systemy bezpieczeństwa, zarządzania i sterowania ruchem  wszystko to oznacza to nakład setek miliardów złotych  w skali UE łączne nakłady na inwestycje infrastrukturalne do 2030 roku to 1,5 bln euro

17  Zmiana złych praktyk w zagospodarowaniu przestrzennym – okiełznanie „rozlewania się miast”  Podtrzymanie i rozwijanie pozytywnych tendencji w zakresie użytkowania transportu kolejowego (w przewozach ładunków i pasażerów) i zbiorowego transportu publicznego w miastach  Inwestycje w bardziej ekologiczne formy transportu oraz bardziej ekologiczne silniki spalinowe (normy EURO 4, EURO 5, EURO 6)

18 Dziękuję za uwagę 18


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdański Katedra Polityki Transportowej 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google