Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZWECJA 2016 r. Jolanta Krasoń Joanna Krajewska NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZWECJA 2016 r. Jolanta Krasoń Joanna Krajewska NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 SZWECJA 2016 r. Jolanta Krasoń Joanna Krajewska NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w Szczecinie

2 2 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) Podstawa prawna – przepisy prawa krajowego Rozporządzenie z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno- rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412)

3 3 Obowiązki organów rentowych: informowanie o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych, udzielanie pomocy przy ubieganiu się o świadczenia. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń emerytalno-rentowych dla osób zamieszkałych w Szwecji wydaje wyznaczona przez Prezesa ZUS instytucja właściwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

4 4 Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych. Konsultanci są dostępni: w dni robocze pon. - pt.: godz. 8.00 - 18.00 Automatyczny System Informacyjny dostępny: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu WRUM SZCZECIN: + 48 91 81 01 507, + 48 91 81 01 800, + 48 91 81 01 801, + 48 91 81 01 802, e-mail: jolanta.krason@zus.pl

5 5 Jakie są obowiązki pracodawców określone w art. 125 ustawy emerytalnej? Do obowiązków pracodawców należy m. in.: wydawanie wnioskodawcy lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz obliczania ich wysokości.

6 6 Wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe Postępowanie w sprawie emerytury lub renty wszczyna się na wniosek osoby uprawnionej lub jej pełnomocnika. Osoby zamieszkałe w Szwecji wniosek o świadczenia emerytalno-rentowe składają w instytucji ubezpieczeniowej miejsca zamieszkania. UWAGA! W przypadku braku numeru PESEL, prosimy o podanie numeru paszportu!

7 7 Data zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę Za datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę uważa się datę złożenia wniosku w szwedzkim organie rentowym lub datę nadania wniosku w szwedzkim urzędzie pocztowym.

8 8 Środki dowodowe Podstawowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi okresy składkowe, czyli wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są: świadectwo pracy, lub pisemne zaświadczenie pracodawcy wydane na podstawie posiadanej dokumentacji, potwierdzenie okresów ubezpieczenia wydane przez ZUS, orzeczenie sądu

9 9 Okres zatrudnienia może być również potwierdzony: wpisami do legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacją służbową, legitymacją związków zawodowych, umową o pracę, wpisem w dowodzie osobistym, oraz wszelkiego rodzaju pismami pracodawcy kierowanymi do pracownika w trakcie stosunku pracy (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnieniu, udzieleniu urlopu).

10 10 W jakiej formie można przedkładać dowody? oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez placówkę konsularną lub szwedzką instytucję ubezpieczeniową, duplikaty, ale nie odpisy. UWAGA! Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku ZUS Rp-7 – wyłącznie w oryginale.

11 11 Środki dowodowe niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia Środkami dowodowymi właściwymi do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia są wyłącznie dokumenty. Podstawowym dokumentem jest „Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” wystawiane przez pracodawców w oparciu o dokumentację płacową – Druk (ZUS Rp-7).

12 12 Dokumentem dowodowym może być również: legitymacja ubezpieczeniowa – jeżeli zawiera wpisy o wysokości wynagrodzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego wynagrodzenia

13 13 Prawo do świadczenia emerytalno-rentowego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego świadczenia. Zgodnie z art. 129 ustawy emerytalnej, świadczenia wypłaca się od dnia powstania prawa do świadczenia (tj. od spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego przyznania), nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

14 14 Odwołanie od decyzji polskiego organu rentowego (informacja w tej sprawie zawarta jest w pouczeniu w każdej decyzji) Odwołanie od decyzji należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.

15 15 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe objęte unijną koordynacją emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, zasiłek pogrzebowy, świadczenia przedemerytalne

16 16 Emerytura ze starego systemu Przysługuje generalnie wszystkim ubezpieczonym urodzonym przed 01.01.1949 r.: kobiecie po osiągnięciu 60 lat i udowodnieniu 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego (albo 15 lat okresu składkowego i nieskładkowego – z tym, że emerytura ta nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej), mężczyźnie po osiągnięciu wieku 65 lat i udowodnieniu co najmniej 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego (albo 20 lat - z tym, że emerytura taka również nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej). Do ustalenia prawa dolicza się okresy zagraniczne

17 17 Nowa emerytura Emerytura z systemu zreformowanego przysługuje generalnie osobom urodzonym od 01.01.1949 r.: kobietom, mężczyznom, od ukończenia wymaganego wieku emerytalnego

18 18 Sposób obliczania nowej emerytury Wysokość emerytury zależy od: kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych w ZUS po 1998 r. na indywidualnym koncie ubezpieczonego Suma tych kwot zostanie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę tej osoby, której ustalana będzie emerytura.

19 19 Kapitał początkowy Kapitał początkowy jest ustalany: dla każdego ubezpieczonego urodzonego po dniu 31.12.1948 r., który przed 1999 r. opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne bądź tę składkę za ubezpieczonego opłacał płatnik składek, Przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględniane są okresy ubezpieczenia przebyte w państwach wspólnoty przed 01.01.1999r. w wymiarze krótszym niż rok, za które państwa te nie będą zobowiązane do wypłaty świadczenia

20 20 Kapitał początkowy Kapitał początkowy jest to hipotetyczne odtworzenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przed 1999 r. Jest to emerytura jaką otrzymywałby ubezpieczony w dniu 01.01.1999r. wg obowiązujących wtedy zasad. Jest ona zapisywana na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Podstawą obliczenia emerytury w przyszłości będzie kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwota zwaloryzowanych składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

21 21 Nowa emerytura – szczególne warunki Dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. posiadających odpowiedni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, pracy kolejowej lub pracy górniczej przewidziana została dodatkowa możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, na podstawie art.184 ustawy emerytalnej. Możliwość ta dotyczy osób, które spełniły łącznie następujące warunki:

22 22 na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat, w tym wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, zatrudnienia na kolei lub pracy górniczej, osiągnęły obniżony wiek emerytalny, nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Nowa emerytura – szczególne warunki

23 23 Zmiany w polskich przepisach emerytalnych od 1.01.2013 r. Powszechny wiek emerytalny Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat i dotyczy: kobiet urodzonych po 31.12.1952 r. mężczyzn urodzonych po 31.12.1947 r. Obowiązujący dla danej grupy ubezpieczonych wiek emerytalny można sprawdzić za pomocą kalkulatora podwyższonego wieku przejścia na emeryturę, dostępnego na stronie: mojaemerytura.zus.pl

24 24 Zmiany w polskich przepisach emerytalnych od 1.01.2013 r. Emerytura częściowa Zmiany w ustawie wprowadziły także nowy rodzaj emerytury – emeryturę częściową (art. 26b) Emerytura ta przysługiwać będzie osobom, które nie osiągnęły wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust 1a (pkt 26-85) i ust. 1b (pkt 2-20), czyli: kobiet urodzonych od 01.01.1959 r. (od 2021 r.) mężczyzn urodzonych od 01.04.1949 r. (od 2014 r.) pod warunkiem, że: mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

25 25 Zmiany w polskich przepisach emerytalnych od 1.01.2013 r. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50 % kwoty emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. Przy ustalaniu prawa do tej emerytury nie stosuje się przepisów dotyczących konieczności rozwiązania stosunku pracy oraz zawieszalności z tytułu osiąganych przychodów. Na wniosek emeryta, taka emerytura ulega zamianie na emeryturę ustaloną w myśl art. 24, pod warunkiem osiągnięcia wieku emerytalnego i ustaniu stosunku pracy, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Emerytura częściowa c.d.

26 26 Podstawa obliczenia emerytury przyznawanej na zasadach określonych dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. ulega pomniejszeniu o kwoty pobranych emerytur przyznanych z FUS przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Zmiany w polskich przepisach emerytalnych od 1.01.2013 r.

27 27 Renta z tytułu niezdolności do pracy Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy (całkowicie lub częściowo, utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu), ma wymagany okres składkowy lub nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, np. okresie zatrudnienia, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

28 28 Renta z tytułu niezdolności do pracy Uwaga – rentę można przyznać osobie nawet wówczas, gdy niezdolność powstała w okresie późniejszym niż 18 miesięcy od ustania okresów wskazanych w ustawie, pod warunkiem, że osoba: została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, spełnia warunek posiadania okresów składkowych i nieskładkowych oraz legitymuje się 20-letnim (kobieta) lub 25-letnim (mężczyzna) okresem składkowym i nieskładkowym.

29 29 Staż ubezpieczeniowy uzależniony jest od wieku osoby, w którym powstała niezdolność do pracy: 1 rok, jeżeli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata - w wieku 20-22 lata, 3 lata - w wieku 22-25 lat, 4 lata - w wieku od 25-30 lat, 5 lat - w wieku powyżej 30 lat. Okres 5 lat musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub dniem powstania niezdolności do pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy

30 30 Wyjątek Nie bada się warunku posiadania stażu w ostatnim 10-leciu dla kobiet, które udowodniły 25 lat okresów składkowych i dla mężczyzn, którzy udowodnili 30 lat okresów składkowych, jeżeli osoby te są uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy

31 31 Renta z tytułu niezdolności do pracy RODZAJE RENT renta stała, renta okresowa

32 32 ZAMIANA RENTY NA EMERYTURĘ W przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego ZUS automatycznie przyzna z tzw. emeryturę z urzędu.

33 33 Przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniła warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. UPRAWNIENI DO RENTY RODZINNEJ: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku, jeżeli się uczą lub bez względu na wiek, jeśli stały się niezdolne całkowicie do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki do ukończenia 25 lat. Jeśli w wieku 25 lat dziecko jest na ostatnim roku studiów, rentę przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Renta rodzinna

34 34 Renta rodzinna wdowa lub wdowiec, jeśli w chwili śmierci małżonka ukończył/a 50 lat lub był/była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa do czasu ukończenia 16 lat, lub gdy się uczy - do 18 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy, albo wiek 50 lat ukończy w ciągu 5 lat od zgonu współmałżonka lub zaprzestania wychowywania dzieci do lat 16, a uczących się – do lat 18. wnuki i rodzeństwo przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości i spełniające warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego i nie mają prawa do renty po rodzicach

35 35 Wysokość renty rodzinnej dla jednej osoby – 85% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób – 90% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, dla trzech i więcej osób – 95% świadczenia jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych. Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. UWAGA! Jeżeli wdowa lub wdowiec osiąga przychody wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie renty, to powinna określić, czy wnosi o zawieszenie lub zmniejszenie swojej części renty, czy też wnosi o wyłączenie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej. Ma to znaczenie dla innych uprawnionych do renty rodzinnej, bo wpływa na wysokość otrzymanego przez nich świadczenia.

36 36 Dodatki do świadczenia Z chwilą ukończenia 75 lat emeryt nabywa z urzędu prawo do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego co miesiąc wraz z emeryturą. Dodatek wypłacany jest bez potrzeby składania wniosku. Kwota dodatku podlega waloryzacji wraz ze świadczeniem, a bieżące kwoty dodatku pielęgnacyjnego dostępne są na stronie internetowej ZUS. Przed osiągnięciem wieku 75 lat emeryt także może zgłosić wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. Podstawę do jego przyznania stanowić jednak będzie orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej uznające emeryta za niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

37 37 Zgodnie z art. 24a ustawy kombatanckiej – wyłącznie na wniosek osoby posiadającej status kombatanta – świadczenia kombatanckie podlegają transferowi do państwa miejsca zamieszkania wraz z przysługującą kombatantowi emeryturą lub rentą. Transfer świadczeń kombatanckich od 18.10.2014 r.

38 38 Najniższe emerytury i renty dla osób, które spełniają warunki do przyznania świadczeń za wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016 r. : emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 882,56 zł. renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł. renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1059,07 zł. renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 812,10 zł.

39 39 Dodatki do emerytur i rent Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016 r. : dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 208,67 zł. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 313,01 zł. dodatek dla sieroty zupełnej 392,20 zł. dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 208,67 zł. dodatek kompensacyjny 31,30 zł.

40 40 Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów ZAWIESZENIE PRAWA DO EMERYTURY BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury ustalonego w decyzji organu rentowego. Przepis ten wyłącznie dotyczy osób wykonujących zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, która została zawarta przed dniem ustalenia prawa do emerytury, jeżeli umowa trwa nadal po ustaleniu uprawnień do emerytury.

41 41 Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów nie zmniejsza się, ani zawiesza świadczeń emerytalnych dla osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, ani też emerytur i rent w przypadku przychodu mniejszego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

42 42 Wysokość przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia Na zmniejszenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, wpływa na przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od 1 marca 2016 r. - 2846,90 zł. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. od 1 marca 2016 r. - 5287,10 zł.

43 43 emeryt lub rencista powiadamia organ rentowy o wysokości osiąganego przychodu, po upływie roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku przekazuje informację o osiąganych przychodach w celu ostatecznego rozliczenia świadczeń, rozliczenie przychodu może mieć formę rozliczenia miesięcznego lub rocznego – w zależności, które jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy, świadczeniobiorca, który nie dopełni obowiązku powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu powinien się liczyć z faktem rozliczenia jego świadczenia z urzędu za 3 lata wstecz. Rozliczanie świadczeń

44 44 Rozliczanie świadczeń Formularz ZUS Rw-73 służy do: informowania o podjęciu, zakończeniu pracy lub działalności gospodarczej, informowania o kwocie przychodu, którą emeryt/rencista zamierza osiągnąć z tytułu zatrudnienia/działalności gospodarczej podlegających rozliczeniu w danym roku

45 45 Sposoby na wyższe świadczenie z ZUS

46 46 Sposoby na wyższe świadczenie z ZUS Przedłożenie dodatkowych dokumentów Po pierwsze zastanówmy się, czy przedłożyliśmy wszystkie dokumenty pozwalające na zaliczenie całego okresu wykonywania pracy. Jeśli nie – poszukajmy dokumentacji potwierdzającej staż, który jeszcze nie został uwzględniony w wysokości emerytury. Również każdy nowo dostarczony dokument, potwierdzający wysokość osiąganych zarobków i spełniający wymogi formalne – daje możliwość przeliczenia świadczenia. Warto zatem, również po przyznaniu świadczenia, podjąć starania o odnalezienie dodatkowej, dotąd nie przedłożonej w ZUS dokumentacji.

47 47 Sposoby na wyższe świadczenie z ZUS Przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego Osobom, którym do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń przyznanych przed 01.01.2009 r. nie przyjęto zarobków z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z uwagi na brak dokumentów, ZUS, na mocy przepisów obowiązujących od 01.01.2009 r. może na ich wniosek przeliczyć świadczenie uwzględniając minimalne wynagrodzenie za okres zatrudnienia. Przeliczenia dokonuje się od miesiąca złożenia wniosku.

48 48 Zamiana emerytury z wcześniejszej na powszechną dla kobiet i mężczyzn Osoby, które są uprawnione do tzw. emerytury wcześniejszej, która obliczona została na podstawie starych zasad, mogą, z chwilą ukończenia wieku emerytalnego, zgłosić do ZUS wniosek o emeryturę powszechną. Dla tej grupy osób, ta nowa emerytura zostanie obliczona w oparciu o ustalony i zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonej począwszy od 1999 r. Będzie to emerytura ustalona w myśl zasad zreformowanego systemu emerytalnego. Sposoby na wyższe świadczenie z ZUS

49 49 Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r. Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury: możliwość zastosowania tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 26 ust. 6 ustawy emerytalnej), nowe zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej), nowe zasady uwzględniania w kapitale początkowym okresów ukończonych studiów wyższych (art. 185a ustawy emerytalnej), obliczenie emerytury na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury (art. 55a ustawy emerytalnej), możliwość ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy emerytalnej - ponowne ustalenie emerytury w myśl tego przepisu możliwe jest tylko raz. Sposoby na wyższe świadczenie z ZUS

50 50 Przekazywanie (transfer) emerytury lub renty z ZUS do państwa zamieszkania Emerytury i renty przysługujące z instytucji ubezpieczeniowej danego państwa osobom uprawnionym, zamieszkałym w innym państwie członkowskim, mogą być - na wniosek zainteresowanego - przekazywane do jego państwa zamieszkania. Przekazywanie przez ZUS polskich emerytur i rent osobom zamieszkałym w Szwecji realizowane jest bezpośrednio drogą bankową

51 51 Kontrola uprawnień do pobierania świadczeń emerytalno- rentowych W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy ZUS a szwedzką instytucją ubezpieczeniową w sprawie elektronicznej wymiany informacji o zgonach świadczeniobiorców zamieszkałych w Polsce i w Szwecji, od 2016 r. ZUS nie będzie wysyłał formularza „Poświadczenia życia i zamieszkania”

52 52 Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,24%. W roku bieżącym dodatkowo wypłacono jednorazowy dodatek pieniężny w kwotach: 400 zł., jeżeli suma świadczeń wraz z dodatkami nie przekraczała 900 zł., 300 zł., jeżeli suma świadczeń wraz z dodatkami wynosiła powyżej 900 zł., a nie przekraczała 1.100 zł., 200 zł., jeżeli suma świadczeń wraz z dodatkami wynosiła powyżej 1.100 zł., a nie przekraczała 1.500 zł., 50 zł., jeżeli suma świadczeń wraz z dodatkami wynosiła powyżej 1.500 zł., a nie przekraczała 2.000 zł. ZASADY WALORYZACJI ŚWIADCZEŃ - Marzec 2016

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZWECJA 2016 r. Jolanta Krasoń Joanna Krajewska NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google