Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)"— Zapis prezentacji:

1 Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

2 Pokazanie urzędnikowi JST:  Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem),  Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG określonych wniosków dostarczony przez petenta – przedsiębiorcę,  Jak odnaleźć właściwe dane w systemie CEIDG. 2Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

3  Informacje wstępne – omówienie procesów obsługiwanych w CEIDG z uwzględnieniem roli przedsiębiorcy oraz urzędu. Informacje wstępne – omówienie procesów obsługiwanych w CEIDG z uwzględnieniem roli przedsiębiorcy oraz urzędu.  Wpisy do CEIDG:  Tryby składania wniosku o wpis do CEIDG, Tryby składania wniosku o wpis do CEIDG,  Formularz CEIDG-1, Formularz CEIDG-1,  Złożenie wniosku w systemie CEIDG, Złożenie wniosku w systemie CEIDG,  Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Potwierdzenie przyjęcia wniosku. 3Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

4  Realizacja wpisów w CEIDG:  Wniosek o wpis do CEIDG ▪ Obsługa wniosków wypełnianych przez przedsiębiorców przy użyciu kont anonimowych, Obsługa wniosków wypełnianych przez przedsiębiorców przy użyciu kont anonimowych, ▪ Obsługa wniosków dostarczonych przez przedsiębiorców do urzędu w wersji papierowej, Obsługa wniosków dostarczonych przez przedsiębiorców do urzędu w wersji papierowej, ▪ Potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej w systemie CEIDG. Potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej w systemie CEIDG.  Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG  Wniosek o wpis dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej Wniosek o wpis dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej 4Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

5  Wniosek dotyczący wznowienia działalności gospodarczej, Wniosek dotyczący wznowienia działalności gospodarczej,  Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG,  Wyszukiwanie i przeglądanie wpisów w systemie CEIDG. Wyszukiwanie i przeglądanie wpisów w systemie CEIDG. 5Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

6 Obsługa wniosku o wpis do CEIDG Wypełnienie wniosku Sprawdzenie poprawności wniosku Wpis Uzupełnienie i wysyłka danych Uzupełnienie wpisu 6Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

7 Obsługa wniosku wpis związany ze zmianą istniejącego wpisu w CEIDG Zmiana Wysyłka informacji o dokonaniu wpisu 7Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wypełnienie wniosku Sprawdzenie poprawności wniosku

8 Obsługa wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Zawieszeniedziałalności Wysyłka informacji o dokonaniu wpisu 8Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wypełnienie wniosku Sprawdzenie poprawności wniosku

9 Obsługa wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Wznowienie działalności Wysyłka informacji o dokonaniu wpisu 9Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wypełnienie wniosku Sprawdzenie poprawności wniosku

10 Obsługa wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG Wykreślenie wpisu Wysyłka informacji o wykreśleniu 10Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wypełnienie wniosku Sprawdzenie poprawności wniosku

11 Zgodnie z artykułem 24 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. 11Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

12 Zgodnie z artykułem 26 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Przedsiębiorca może również złożyć wniosek o wpis do CEIDG na formularzu zgodnym z określonym wzorem wniosku w wybranym urzędzie gminy. 12Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

13 Formularz CEIDG-1 pozwala na złożenie wniosku o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularz w postaci elektronicznej odzwierciedla papierową wersję formularza wniosku do CEIDG-1 i pozwala wprowadzić dane z samego wniosku jak i z formularzy CEIDG-RD, CEIDG- MW, CEIDG-RB, CEIDG-SC oraz CEIDG-PN (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.). Najnowsza wersja formularza Ceidg-1 dostępna jest po adresem: http://www.mg.gov.pl/node/13280 13Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

14  Konieczność posiadania konta do wysłania wniosku,  Wiedza odnośnie danych podlegających wpisowi do systemu (art. 25 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. ) i poprawności wypełnienia wniosku (art. 27 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. )  Konieczność weryfikacja danych zawartych we wniosku dostarczonym przez przedsiębiorcę oraz ewentualnych załącznikach 14Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

15 Przy wykorzystaniu formularza – wypełnienie całego formularza w jednym oknie (przeznaczenie dla urzędników). 15Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

16 Przy wykorzystaniu kreatora – wypełnienie logicznie podzielonych kolejnych etapów formularza (przeznaczenie dla przedsiębiorców). 16Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

17 Dla każdego wysłanego wniosku w ST CEIDG wysyłana jest, na adres e-mail użytkownika składającego wniosek, wiadomość o dostarczeniu wniosku do Ministra Gospodarki – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. 17Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

18 1. Wybór ewentualnego dodatkowego zawieszenia zakładanej działalności 2. Wybór opcji wstępnego przygotowania danych na podstawie pustego wniosku, kodu kreskowego wstępnie przygotowanego wniosku znajdującego się w systemie, na podstawie pliku XML z wstępnie wypełnionym wnioskiem lub na podstawie wniosku roboczego. 3. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 4. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-3 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej 18Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

19 Dla pól z ikonką ich wartość należy wybrać z rozwijanej listy wartości. W przypadku podania nieprawidłowych wartości dla wybranych pól wyświetlany jest znak informujący o błędnych wartościach w tych polach. W celu wyświetlenia informacji o błędzie należy najechać kursorem myszki na znak przy wybranym polu. Pola oznaczone * lub kolorem czerwonym są obligatoryjne. W przypadku, gdy wartości w danych polach muszą być wprowadzone według zadanego wzorca przy tych polach znajdują się stosowne informacje np. dla pola REGON – Proszę dodać numer w postaci XXXXXXXXX lub XXXXXXXXXXXXXX, gdzie X jest liczbą. Dla wybranych pól po wprowadzeniu do nich fragmentu nazwy wyświetlana jest podpowiedź z nazwami zawierającymi wprowadzony tekst np. wprowadzając w polu Województwo fragment nazwy „pom” wyświetlana jest pomocnicza lista wyboru z województwami, których nazwy zawierają ten tekst: 19Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

20 Wypełnienie danych osobowych wnioskodawcy 20Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

21 Wypełnienie danych identyfikacyjnych wnioskodawcy oraz złożenie stosownych oświadczeń. 21Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wybór w sekcji Oświadczenia opcji Nie uniemożliwia dalsze składanie wniosku.

22 Wypełnienie danych dotyczących adresu zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku wyboru opcji Nie, konieczne będzie zdefiniowanie adresu zameldowania wnioskodawcy. 22Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

23 Wypełnienie danych dotyczących opisu działalności – Krok 1. 23Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzisiejsza.

24 Wypełnienie danych dotyczących opisu działalności – Krok 2. 24Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wyszukany ze słownika kod lub kody należy potwierdzić przyciskiem Dodaj i zapisać przyciskiem Zapisz.

25 Wypełnienie danych dotyczących opisu działalności – Krok 3. 25Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe W przypadku wyboru opcji Nie, konieczne będzie podanie adresu głównego miejsca wykonywania działalności lub adresu do doręczeń. W przypadku wyboru opcji Tak, konieczne będzie zdefiniowanie dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Przewidywana liczba zatrudnionych pracowników musi być mniejsza lub równa od liczby pracujących.

26 Wypełnienie danych na potrzeby ZUS. 26Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

27 Wypełnienie danych na potrzeby KRUS. 27Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wyszukanie i wybór właściwej jednostki z słownika dostępnego w systemie.

28 Wypełnienie danych dotyczących naczelników urzędów skarbowych. 28Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wyszukanie i wybór właściwego naczelnika ze słownika dostępnego w systemie. Poprzedni naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników widoczny tylko i wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS.

29 29Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Rodzaje prowadzonej dokumentacji rachunkowej wyświetlają się po zaznaczeniu właściwej opcji na liście Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie. Wybór rodzaju spowoduje wyświetlenie poniżej sekcji Podmiot prowadzący dokumentację rachunkową. Wybór opcji umożliwi dołączenie PIT-16

30 30Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Możliwość wyboru z listy (lista uzależniona od sposobu dotychczasowego wypełnienia): -taki sam jak adres zamieszkania, -taki sam jak adres zameldowania, -taki sam jak adres głównego miejsca wykonywania działalności -jak poniżej (należy zdefiniować). Wypełnienie danych dotyczących miejsca przechowywania dokumentacji.

31 31Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wypełnienie danych dotyczących dokumentacji rachunkowej pozostałych danych. Wybór opcji Nie w polu spowoduje pojawianie się kolejnej pozycji poniżej Jestem strona umów spółek cywilnych. Przycisk Tak wyświetli sekcje Spółki cywilne, w którym jestem stroną – niezbędne będzie dodanie co najmniej jednej spółki cywilnej.

32 32Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wypełnienie danych dotyczących rachunków bankowych - nieobligatoryjne.

33 Wyprowadzenie załączników. 33Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Dołączanie załączników nie jest obligatoryjne. Należy dołączyć w postaci załącznika dokument PIT-16, jeżeli zaznaczyliśmy właściwą opcje w sekcji Prowadzenie dokumentacji rachunkowej. Przycisk Dalej uruchomi proces sprawdzenia wniosku.

34 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe34 Konieczność wydruku wniosku lub jego zapisania na dysku. Dane dostarczane do jednostki samorządu terytorialnego

35 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe35 Dostarczane wniosku do jednostki samorządu terytorialnego

36 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe36 1. Wybór ewentualnego dodatkowego zawieszenia zakładanej działalności 2. Wybór opcji kodu kreskowego jeżeli wniosek dostarczono w postaci wydruku (kod wprowadzamy ręcznie lub sczytujemy czytnikiem) lub opcję na podstawie pliku XML gdy wniosek dostarczono w postaci pliku XML. 3. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 4. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-3 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej

37 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe37 Weryfikacja tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości i wysłanie wniosku.

38 WAŻNE: Podpisanie i wysłanie wniosku do CEIDG realizowane jest tak samo dla wniosku wypełnionego za pomocą kreatora, jak i formularza CEIDG-1. Wybór dostawcy certyfikatu 38Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

39 Wybór certyfikatu do podpisu składanego wniosku z listy dostępnych certyfikatów 39Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

40 Podsumowanie złożenia wniosku w CEIDG Informacja o wysłaniu wniosku do CEIDG 40Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

41 1. Wybór ewentualnego dodatkowego zawieszenia zakładanej działalności 2. Wybór opcji wstępnego przygotowania danych na podstawie pustego wniosku, kodu kreskowego wstępnie przygotowanego wniosku znajdującego się w systemie, na podstawie pliku XML z wstępnie wypełnionym wnioskiem lub na podstawie wniosku roboczego. 3. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 4. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-3 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej 41Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

42 By złożyć wniosek o wpis do CEIDG przy użyciu formularza należy wybrać opcję Złóż wniosek wypełniając formularz w panelu Załóż działalność gospodarczą. 42Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

43 1. Wprowadzenie danych osobowych wnioskodawcy oraz złożenie stosownych oświadczeń. 43Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

44 2. Wprowadzenie adresu miejsca zamieszkania wnioskodawcy – sekcja 04. 3. Wprowadzenie adresu miejsca zameldowania wnioskodawcy – sekcja 05. W przypadku wyboru odpowiedzi Tak zawartość sekcji 05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy jest automatycznie wypełniana danymi wpisanymi w sekcji 04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy W przypadku wyboru odpowiedzi Tak zawartość sekcji 05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy jest automatycznie blokowana do wypełnienia 44Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

45 4. Wprowadzenie nazwy firmy przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy. 5. Wprowadzenie przewidywanych liczb pracujących i zatrudnionych WAŻNE: Liczba zatrudnionych musi być mniejsza lub równa liczbie pracujących. 45Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe 6. Wprowadzenie przeważającego oraz pozostałych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej Wyszukiwanie w słowników kodów PKD 2007 wg nazwy lub wg działalności.

46 7. Wprowadzenie nazwy skróconej firmy wnioskodawcy 8. Wprowadzenie daty rozpoczęcia działalności 9. Wprowadzenie danych do kontaktu 46Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

47 10. Wprowadzenie adresu głównego miejsca wykonywania działalności 11. Wprowadzenie adresu do doręczeń 47Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

48 12. Wprowadzenie dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 48Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Wybór przycisku Dodaj dodatkowe miejsce wykonywania działalności pozwala na wprowadzenie dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

49 49Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe 13. Wybór miejsca ubezpieczenia 13a. Wypełnienie danych dla wybranego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 13b. Wypełnienie danych dla wybranej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

50 14. Wprowadzenie informacji dotyczącej naczelników urzędów skarbowych 50Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe 15. Wprowadzenie informacji dotyczącej naczelników urzędów skarbowych

51 16. Wprowadzenie adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy 17. Wprowadzenie informacji o tym, czy wnioskodawca prowadzi zakład chronionej oraz, czy prowadzi zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości 18. Wprowadzenie informacji o tym, czy wnioskodawca prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 51Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

52 52Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe 19. Wprowadzenie informacji o spółce/spółkach cywilnych, w których wnioskodawca jest wspólnikiem 20. Wprowadzenie informacji o małżeńskiej wspólnocie majątkowej wnioskodawcy

53 21. Wprowadzenie informacji o danych identyfikacyjnych rachunków bankowych wnioskodawcy 53Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe 22. Wprowadzenie informacji o numerach identyfikacyjnych wnioskodawcy dla celów podatkowych uzyskanych w innych krajach

54 23. Dołączenie do wniosku załączników 24. Zatwierdzenie wprowadzonych danych i przejście do podpisu złożonego wniosku 54Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

55 WAŻNE: Podpisanie i wysłanie wniosku do CEIDG realizowane jest tak samo dla wniosku wypełnionego za pomocą kreatora, jak i formularza CEIDG-1. Wybór dostawcy certyfikatu 55Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

56 Wybór certyfikatu do podpisu składanego wniosku z listy dostępnych certyfikatów 56Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

57 Podsumowanie złożenia wniosku w CEIDG Informacja o wysłaniu wniosku do CEIDG 57Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

58 58Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG zostanie przesłane na adres e- mail w postaci podpisanego elektronicznie Zaświadczenia o dokonaniu wpisu w CEIDG.

59 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe59

60 1. Wybór ewentualnego wznowienie lub zakończenia działalności gospodarczej 2. Wybór opcji wstępnego przygotowania danych na podstawie numeru NIP, kodu kreskowego wstępnie przygotowanego wniosku znajdującego się w systemie, na podstawie pliku XML z wstępnie wypełnionym wnioskiem lub na podstawie wniosku roboczego. 3. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 4. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-3 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej 60Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

61 61Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Należy określić zakres zmian we wpisie w CEIDG oraz określić datę powstania zmiany.

62 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe62 Wyświetli się sekcja, która użytkownik chce zmienić. Przykład z Adresem zamieszkania wnioskodawcy (należy zmienić adres zamieszkania). Przycisk Dalej uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po której należy złożyć podpis i przesłać wniosek.

63 63Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Zaznaczenie tego pola pozwala wprowadzić zmiany w całej sekcji Dane osobowe. Należy określić zakres zmian we wpisie w CEIDG oraz określić datę powstania zmiany.

64 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe64 W celu złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG należy wybrać przycisk Dalej, który uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po której należy złożyć podpis i przesłać wniosek.

65 1. Wybór opcji wstępnego przygotowania danych na podstawie numeru NIP, kodu kreskowego wstępnie przygotowanego wniosku znajdującego się w systemie lub na podstawie pliku XML z wstępnie wypełnionym wnioskiem 2. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 3. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-2 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej 65 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

66 66Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Należy zweryfikować dane wnioskodawcy.

67 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe67 Należy zdefiniować datę rozpoczęcia i datę przewidywanego zakończenia zawieszenia oraz złożyć oświadczenie. Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przycisk Dalej uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po której należy złożyć podpis i przesłać wniosek.

68 68Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Zaznaczenie tego pola pozwala wprowadzić zmiany w całej sekcji dotyczącej zawieszenia. Należy podać datę rozpoczęcia i datę przewidywanego zakończenia zawieszenia oraz zaznaczyć oświadczenie. Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres 1 miesiąca do 24 miesięcy. W celu złożenia wniosku o wpis dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej należy wybrać przycisk Dalej, który uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po zakończeniu której należy złożyć podpis i przesłać wniosek.

69 1. Wybór ewentualnego dodatkowego zakończenia wznawianej działalności 2. Wybór opcji wstępnego przygotowania danych na podstawie numeru NIP, kodu kreskowego wstępnie przygotowanego wniosku znajdującego się w systemie lub na podstawie pliku XML z wstępnie wypełnionym wnioskiem 3. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 4. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-3 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej 69Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

70 70 Należy zweryfikować dane wnioskodawcy.

71 71Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Należy zdefiniować datę wznowienia działalności. Data wznowienia działalności musi być późniejsza co najmniej o miesiąc od daty rozpoczęcia zawieszenia działalności. Przycisk Dalej uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po której należy złożyć podpis i przesłać wniosek.

72 72Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Zaznaczenie tego pola pozwala wprowadzić zmiany w całej sekcji dotyczącej wznowienia. W celu złożenia wniosku o wpis dotyczący wznowieniu działalności gospodarczej należy wybrać przycisk Dalej, który uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku po zakończeniu której należy złożyć podpis i przesłać wniosek. Należy zdefiniować datę wznowienia działalności. Data wznowienia działalności musi być późniejsza co najmniej o miesiąc od daty rozpoczęcia zawieszenia działalności.

73 73Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe 1. Wybór ewentualnego dodatkowej zmiany zakładanej działalności 2. Wybór opcji wstępnego przygotowania danych na podstawie pustego wniosku, kodu kreskowego wstępnie przygotowanego wniosku znajdującego się w systemie, na podstawie pliku XML z wstępnie wypełnionym wnioskiem lub na podstawie wniosku roboczego. 3. Wybór sposobu składania wniosku: przy użyciu kreatora bądź formularza 4. Potwierdzenie opcji wybranych w punktach 1-3 i przejście do właściwego wypełniania/edycji wniosku korzystając z przycisku Dalej 73Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe

74 74Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Należy zweryfikować dane wnioskodawcy.

75 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe75 Należy podać datę zaprzestania działalności. Data zaprzestania działalności musi być późniejsza niż daty rozpoczęcia działalności. Przycisk Dalej uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po której należy złożyć podpis i przesłać wniosek.

76 76Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe Zaznaczenie tego pola pozwala wprowadzić zmiany w całej sekcji dotyczącej zaprzestania. W celu złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG należy wybrać przycisk Dalej, który uruchomi procedurę sprawdzenia wniosku, po zakończeniu której należy złożyć podpis i przesłać wniosek. Należy zdefiniować datę zaprzestania działalności. Data zaprzestania działalności musi być późniejsza niż daty rozpoczęcia działalności.

77 Wyszukiwanie wpisów w CEIDG Lista wpisów wyszukanych według zadanych kryteriów

78 Wyszukiwanie wpisów w CEIDG Wprowadzenie numeru KRS w kryteriach wyszukiwania i wybranie przycisku Szukaj powoduje przekierowanie na stronę Krajowego Rejestru Sądowego, na której można skorzystać z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

79 79 Wpis w CEIDG (dane publiczne)

80 80 Wpis archiwalny w CEIDG Podpisanie składanego wniosku E-mail z zarchiwizowanym wpisem CEIDG

81 Użytkownik systemu CEIDG - materiały szkoleniowe81


Pobierz ppt "Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google